Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA VOJVODINE: Usvojene izmene i dopune Statuta Advokatske komore Vojvodine


Na redovnoj Izbornoj Skupštini Advokatske komore Vojvodine održanoj u Novom Sadu 12. decembra 2015. godine, usvojene su izmene i dopune Statuta Advokatske komore Vojvodine:

I

U članu 106. Statuta Advokatske komore Vojvodine dodaje se stav 2 koji glasi:

"U prethodnom postupku disciplinski tužilac može preduzimati dokazne radnje: saslušati prijavljenog, odnosno osnovano sumnjivog advokata, ispitati svedoke, te o tome sačiniti odgovarajuće zapisnike, kao i narediti veštačenje."

II

Član 107. Statuta Advokatske komore Vojvodine menja se i glasi:

"Po prijemu izjašnjenja ili propuštanja podnošenja izjašnjenja, kao i nakon preduzetih radnji dokazivanja, odnosno nakon dostave dodatnih objašnjenja i dokaza od podnosioca prijave, disciplinski tužilac podiže optužnicu ili rešenjem odbacuje prijavu."

III

U članu 108. stav 2 Statuta Advokatske komore Vojvodine nakon reči "Ako disciplinski tužilac odbaci prijavu" dodaju se reči "obavestiće o tome podnosioca prijave", dok u preostalom delu odredba ostaje neizmenjena.

IV

Član 110. Statuta Advokatske komore Vojvodine menja se i glasi:

"Disciplinski pretres se može održati u odsutnosti uredno pozvanog optuženog advokata i njegovog branioca koji svoj izostanak nisu opravdali, a optuženi se u pisanoj formi izjasnio o sadržini prijave ili dostavio izjašnjenje na poziv disc.tužioca ili je saslušan u prethodnom postupku preduzetih dokaznih radnji od strane disc. tužioca, ako iz dosadašnjih procesnih radnji ili propuštanja radnji optuženog proizilazi, da je njegov izostanak usmeren na odugovlačenje ili onemogućavanje vođenja disciplinskog postupka.

Ako se optuženi na poziv disciplinskog tužioca nije u pisanoj formi izjasnio o sadržini prijave, niti je saslušan u prethodnom postupku od strane disc. tužioca iako je uredno pozvan, a svojim radnjama ili propuštanjima odugovlači ili onemogućava vođenje disciplinskog postupka za težu povredu dužnosti advokata, disciplinsko veće će u skladu sa odredbom čl. 193 st.1 statuta AKS predložiti Upravnom odboru nadležne Komore donošenje rešenja o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom na osnovu čl. 42 st.2 tač.2 Zakona o advokaturi. Ukoliko Upravni odbor donese rešenje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom, može se održati disciplinski pretres u odsutnosti optuženog.

V

Iza člana 115. Statuta Advokatske komore Vojvodine dodaje se član 115 a koji glasi:

"Tokom disciplinskog pretresa će se izvoditi samo oni dokazi koji su predloženi u disciplinskoj optužnici, kao i dokazi navedeni u izjašnjenju disciplinski optuženog ili prilikom njegovog saslušanja u prethodnom postupku preduzetih dokaznih radnji."

VI

Iza člana 116. Statuta Advokatske komore Vojvodine dodaje se član 116 a koji glasi:

"Kada disciplinsko veće donese rešenje o obustavi disciplinskog postupka pre otvaranja disciplinskog pretresa, kao i kada donese presudu kojom se optuženi oslobađa optužbe ili presudu kojom se optužba odbija, doneće odluku da troškovi disciplinskog postupka padaju na teret advokatske komore."

VII

U članu 117. Statuta Advokatske komore Vojvodine dodaje se stav 2 koji glasi:

"Vreme za koje je optuženom advokatu trajala privremena zabrana bavljenja advokaturom (suspenzija) uračunaće se u izrečenu disciplinsku meru zabrane bavljenja advokaturom."

Stav 2 postaje stav 3.

VIII

Iza člana 118. Statuta Advokatske komore Vojvodine dodaje se član 118 a koji glasi:

"Disciplinsko veće može u presudi odlučiti, da se izreka presude objavi u glasilu Komore nakon pravnosnažnosti.

Nakon pravnosnažnosti oslobađajuće presude, advokat protiv kog je vođen disciplinski postupak ima pravo zahtevati da se u glasilu Komore objavi takva presuda, o čemu odluku donosi disciplinsko veće koje je vodilo postupak u prvom stepenu."

IX

U članu 121. Statuta Advokatske komore Vojvodine posle reči "Zakonik o krivičnom postupku" dodaju se reči "i odredbe opšteg dela Krivičnog zakonika."

U preostalom delu Statut Advokatske komore Vojvodine("Sl. list AP Vojvodine", br. 36/2012 i 23/2013) ostaje neizmenjen.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana od dana objavljivanja u "Sl. listu AP Vojvodine". 

Izvor: Vebsajt Advokatska komora Vojvodine, 21.12.2015.
Naslov: Redakcija