Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU: Jedinice lokalne samouprave su dužne da do 1. decembra 2016. godine usklade odluke o budžetu sa izmenama i dopunama Zakona. Indirektnim korisnicima budžetskih sredstava više se ne smatraju javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 12. decembra 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015) i prihvatila inicijativu Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) da se pomeri rok za usklađivanje odluka o budžetu jedinica lokalne samouprave sa izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Izmenama i dopunama ovog Zakona, uređeno je da javna preduzeća, fondovi i direkcije čiji su osnivači lokalna samouprava i koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom, više nisu indirektni korisnici budžeta. U skladu sa tim, biće neophodno da se tokom 2016. godine lokalne odluke o budžetu usklade sa ovom promenom u Zakonu o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015).

Međutim, u prvobitnom Predlogu zakona koji je upućen Narodnoj skupštini ovo je trebalo uraditi u roku od šest meseci od stupanja na snagu ovih izmena.

Imajući u vidu da će u prvoj polovini 2016. godine biti održani redovni lokalni izbori, kao i da ova promena Zakona o budžetskom sistemu zahteva značajne izmene u funkcionisanju pojedinih lokalnih institucija (direkcija za izgradnju i građevinsko zemljište, nekih drugih javnih preduzeća itd.), SKGO je smatrala da je predviđeni rok od šest meseci neophodno produžiti, kako bi gradovi i opštine imali dovoljno vremena da preduzmu i sprovedu sve neophodne radnje i usvoje potrebne odluke, u cilju usklađivanja sa novim Zakonom u predviđenom roku. Upravo na osnovu predloga SKGO, a po amandmanu narodnih poslanika, izmenjen je Predlog zakona tako da je krajnji rok za uslađivanje lokalnih odluka o budžetu pomeren na 1. decembar 2016. godine.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon i 103/2015)

Član 17[s7]

Jedinice lokalne samouprave su dužne da do 1. decembra 2016. godine usklade odluke o budžetu sa članom 1. stav 1. ovog zakona

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 18.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija