Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 – dr. zakon, 44/21, 129/21 – dr. zakon i 130/21), u članu 1. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

“Ovim zakonom uređuje se evidentiranje elektronskih faktura i drugih zahteva za isplatu u elektronskom obliku u centralnom registru faktura, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura.”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 2.

U članu 2. tačka 6a) menja se i glasi:

“6a) elektronska faktura ima značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje elektronsko fakturisanje;”.

Tačka 10) menja se i glasi:

“10) sistem elektronskih faktura ima značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuje elektronsko fakturisanje;”.

U tački 11) posle reči: “evidentiraju se”, dodaje se reč: “isključivo”.

Član 3.

U članu 3. stav 3. tačka 4) reč:,,registrovanja”, zamenjuje se rečju:,,izdavanja”, a reči:,,u sistemu”, zamenjuju se rečima:,,preko sistema”.

Član 4.

U članu 4a reči:,,registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu”, zamenjuju se rečima:,,evidentiranja elektronskih faktura u centralnom registru faktura”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Važećim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 – dr. zakon, 44/21, 129/21 – dr. zakon i 130/21 – u daljem tekstu: Zakon) uređuje se, između ostalog, evidentiranje elektronskih faktura i drugih zahteva za isplatu u elektronskom obliku u centralnom registru faktura, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici. Pri tom, u članu 2. Zakona propisana su značenja koja imaju pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, a koji su u vezi sa prethodno navedenim predmetom uređivanja.

Zakonom o elektronskom fakturisanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/21 i 129/21) uređuju se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje. U članu 2. tog zakona data su značenja pojedinih pojmova, upotrebljenih u istom zakonu.

Imajući u vidu da su u Zakonu i u Zakonu o elektronskom fakturisanju data različita značenja istih pojmova, potrebno je, u cilju usaglašavanja sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, izvršiti izmene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, na način predložen u tekstu Nacrta zakona. Pored toga, a polazeći od predmeta uređivanja Zakonom o elektronskom fakturisanju, izvršeno je i terminološko usklađivanje dva zakona, u smislu usklađivanja termina i izraza iz Zakona sa terminima i izrazima iz Zakona o elektronskom fakturisanju. Usvajanjem predloženih izmena i dopune Zakona otkloniće se nepotrebna različita tumačenja i eventualne nejasnoće u primeni Zakona u praksi, a navedeno je jedino moguće učiniti u formi izmena Zakona, zbog čega je donošenje Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama način za postizanje navedenih rešenja i pomenutih ciljeva.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA U ZAKONU

Članom 1. Predloga zakona briše se stav 2. člana 1. Zakona, a dosadašnji stav 3, koji postaje stav 2, menja se i istim se, shodno izmeni, uređuje evidentiranje elektronskih faktura i drugih zahteva za isplatu u elektronskom obliku u centralnom registru faktura, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura, imajući u vidu da se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje uređuju Zakonom o elektronskom fakturisanju.

Članom 2. Predloga zakona izvršeno je usklađivanje značenja pojmova elektronske fakture iz člana 2. tačka 6) Zakona i sistema elektronskih faktura iz tačke 10) istog člana Zakona sa značenjima tih pojmova u Zakonu o elektronskom fakturisanju kroz upućujuće odredbe, a dodatno je izvršeno i preciziranje dopunom u tački 11) istog člana Zakona.

Čl 3. i 4. Predloga zakona predložene izmene u članu 3. stav 3. tačka 4) i članu 4a Zakona, predstavljaju terminološko usklađivanje sa Zakonom o elektronskom fakturisanju.

Članom 5. uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 18.11.2022.
Naslov: Redakcija