Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Problemi koje bi trebalo rešavati izmenama Zakona su prečesta primena međudržavnih sporazuma putem kojih se ukida konkurencija u najvrednijim javnim nabavkama, nedovoljna konkurencija koja je u vezi sa strogim uslovima koji se postavljaju pred ponuđače u samom Zakonu i od strane naručilaca, nadzor koji se u velikom delu nabavki ne sprovodi i sistem kažnjavanja koji uopšte ne funkcioniše usled nesklada ovog Zakona i Zakona o prekršajima


Na konferenciji "Dan javnih nabavki – U susret novom Zakonu o javnim nabavkama", održanoj 17. novembra 2017. godine u Kragujevcu, Nemanja Nenadić je predstavio glavne aktivnosti Transparentnosti Srbije u vezi sa javnim nabavkama, uključujući monitoring pojedinačnih slučajeva, predloge za poboljšanje propisa, praćenje javnih nabavki u kontekstu EU integracija, praćenje srodnih propisa i posebnih vrsta nabavki, kao što su nabavke medijskih usluga.

Između ostalog, on je kao glavne probleme koje bi trebalo rešavati izmenama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 - dalje: Zakon), istakao prečestu primenu međudržavnih sporazuma putem kojih se ukida konkurencija u najvrednijim javnim nabavkama, nedovoljnu konkurenciju koja je u vezi sa strogim uslovima koji se postavljaju pred ponuđače u samom zakonu i od strane naručilaca, nadzor koji se u velikom delu nabavki ne sprovodi i sistem kažnjavanja koji uopšte ne funkcioniše usled nesklada ovog Zakona i Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US).

Kada se sve to stavi u vezu sa dugogodišnjim obeshrabrivanjem korišćenja zaštite prava i ograničavanjem kruga firmi koje mogu da se koriste zaštitom prava, kao i nepostojanjem mogućnosti da se u slučaju povrede zakonitosti javnih nabavki povede tužba u javnom interesu od strane građana, jasno je da smo veoma daleko od tačke sa koje bismo mogli da kažemo da su javne nabavke zaštićene od korupcije u razumnoj meri. Pored toga, van okvira Zakona su i dalje brojna pitanja koja se odnose na izvršenje ugovora.

Napredak je najvidljiviji na polju javnosti podataka, mada se i tu podaci ne objavljuju na najpristupačniji mogući način, tako da treba raditi na otvaranju podataka i povezivanju sa drugim bazama podataka o javnim prihodima i javnim rashodima.

Izvor: Vebsajt Transparentnost Srbije, 18.11.2017.
Naslov: Redakcija