Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OSNIVANJU INSTITUTA ZA STRATEGIJSKA ISTRAŽIVANJA - Tekst propisa


UREDBA O IZMENAMA UREDBE O OSNIVANJU INSTITUTA ZA STRATEGIJSKA ISTRAŽIVANJA

Na osnovu člana 35. stav 5. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti("Sl. glasnik RS", br. 110/2005, 50/2006 - ispr. i 18/2010), a u vezi sa članom 129. stav 1. Zakona o vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama("Sl. list SRJ", br. 80/94, 85/94 - ispr. i 74/99 i "Sl. list SCG", br. 44/2005) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

UREDBU O IZMENAMA UREDBE O OSNIVANJU INSTITUTA ZA STRATEGIJSKA ISTRAŽIVANJA

Član 1.

U Uredbi o osnivanju Instituta za strategijska istraživanja("Sl. list SRJ", br. 53/2000 i "Sl. glasnik RS", br. 81/2011), član 2. menja se i glasi:

"Član 2.

Institut za strategijska istraživanja je vojna naučna ustanova koja obavlja naučnoistraživačku delatnost za potrebe odbrane na polju društvenih i humanističkih nauka u više naučnih oblasti: menadžment, političke nauke, sociologija, psihologija, ekonomija, istorija i drugih oblasti pod uslovima propisanim zakonom."

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

"Član 3.

U naučnoistraživačkom radu Institut za strategijska istraživanja obavlja sledeće zadatke:

1) primenom naučnih metoda istražuje teorijska i praktična pitanja iz oblasti bezbednosti i odbrane Republike Srbije;

2) naučnim pristupom istražuje procese i činioce u međunarodnim odnosima od kojih zavisi bezbednost i međunarodni položaj Republike Srbije;

3) koristeći naučni pristup analizira iskustva iz postojećih kriznih žarišta od značaja za bezbednost i odbranu Republike Srbije;

4) naučnim metodama istražuje savremene oblike ugrožavanja bezbednosti Republike Srbije;

5) koristeći naučni pristup analizira strategijska i doktrinarna dokumenta Republike Srbije i drugih država i međunarodnih organizacija od interesa za sistem odbrane;

6) istražuje organizaciju i osnovne principe modelovanja i uređenja vojske i sistema odbrane primenom savremenih naučnih metoda;

7) istražuje ekonomske, sociološke, psihološke i druge aspekte funkcionisanja sistema odbrane i vojne organizacije;

8) istražuje istoriju srpske i jugoslovenske vojske u XIX i XX veku;

9) organizuje recenzije naučnih radova iz Instituta za strategijska istraživanja i po zahtevu učestvuje u recenzijama naučnih radova iz oblasti bezbednosti, odbrane i vojne istorije;

10) osposobljava kadar Instituta za strategijska istraživanja za naučnoistraživačku delatnost;

11) učestvuje i sarađuje u naučnoistraživačkim projektima i aktivnostima sa drugim institucijama u zemlji i inostranstvu;

12) priprema i realizuje naučne i stručne skupove iz oblasti bezbednosti, odbrane i vojne istorije;

13) priprema i objavljuje rezultate naučnoistraživačkog rada kroz periodične i druge naučne publikacije;

14) realizuje i druge zadatke od značaja za sistem odbrane."

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 20.11.2015.