Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI KOJE SE MENJAJU


PREGLED ODREDABA UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI KOJE SE MENJAJU

II.

Poslovi iz glave I. ovog programa finansiraće se iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene, i to:

Red.br.

Vrsta posla

Jed. mere

Najviša jedinična cena učešća sredstava budžeta

(din)

Ukupno učešće sredstava budžeta Republike Srbije

(din)

1

2

3

4

5

1.

ZAŠTITA ŠUMA

 

 

23.000.000

 

Zaštita šuma od bolesti i štetočina

din.

 

14.700.000

 

Održavanje protivpožarnih pruga

km

50.000

6.750.000

 

Gradnja protivpožarnih pruga

km

150.000

1.600.000

2.

POŠUMLJAVANJE

(u 2014. i u 2015. godini)

 

 

70.000.000

 

Pošumljavanje goleti

ha

120.000

 

 

Podizanje plantaža i intenzivnih zasada

ha

120.000

 

 

Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini (podela šumskih sadnica fizičkim licima), i to:

 

 

 

 

a) četinari

ha

35.000

 

 

b) tvrdi i plemeniti lišćari

ha

60.000

 

 

v) meki lišćari

ha

45.000

 

 

g) bagrem

ha

20.000

 

 

Sanacija površina pošumljavanjem

ha

120.000

 

 

Ponovno pošumljavanje

ha

120.000

 

 

Melioracija degradiranih šuma

ha

120.000

 

3.

NEGA ŠUMA

 

 

20.000.000

 

Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika

ha

20.000

 

 

Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina

ha

25.000

 

 

Prve prorede u šumskim zasadima

ha

30.000

 

 

Konverzija izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik

ha

30.000

 

4.

GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA

 

 

195.000.000

 

Radovi na I fazi

km

900.000

 

 

Radovi na II fazi

km

900.000

 

 

Radovi na I i II fazi

km

1.800.000

 

 

Rekonstrukcija šumskog puta

km

1.400.000

 

 

Sanacija šumskog puta

km

1.800.000

 

 

Gradnja mosta na trasi šumskog puta:

 

 

 

 

a) do 5 metara raspona

m′

70.000

 

 

b) od 5-10 metara raspona

m′

85.000

 

 

v) preko 10 metara raspona

m′

110.000

 

5.

PROIZVODNJA ŠUMSKOG SEMENA

 

 

1.000.000

 

Sakupljanje semena šumskih voćkarica

kg

400

 

 

Sakupljanje semena hrasta lužnjaka i crvenog hrasta:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

60

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

25

 

 

Sakupljanje semena ostalih hrastova i bukve:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

130

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

85

 

 

Sakupljanje semena javora i jasena:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

300

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

120

 

 

Sakupljanje semena crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

50

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

20

 

 

Sakupljanje šumskog semena ostalih lišćara:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

130

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

85

 

 

Sakupljanje šumskog semena Pančićeve omorike i belog bora

kg

5.000

 

 

Sakupljanje šumskog semena crnog bora i smrče

kg

3.800

 

 

Sakupljanje šumskog semena jele i ostalih četinara

kg

1.500

 

6.

PROIZVODNJA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA

 

 

12.000.000

 

Sadnice tvrdih lišćara (bukva, hrastovi):

 

 

 

 

a) selekcionisane

kom.

17

 

 

b) poznatog porekla

kom.

11

 

 

Sadnice šumskih voćkarica

kom.

15

 

 

Sadnice javora i jasena:

 

 

 

 

a) selekcionisane

kom.

11

 

 

b) poznatog porekla

kom.

9

 

 

Sadnice crnog i domaćeg oraha i pitomog kestena:

 

 

 

 

a) selekcionisane

kom.

11

 

 

b) poznatog porekla

kom.

9

 

 

Sadnice ostalih lišćara (bez bagrema)

kom.

9

 

 

Četinari (1+0) kontejneri i nisula (2+1)

kom.

5

 

 

Četinari klasična proizvodnja (starosti 1+0)

kom.

2

 

7.

IZRADA PLANOVA RAZVOJA ŠUMSKIH PODRUČJA

din.

 

25.000.000

8.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

din.

 

2.500.000

9.

RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

din.

 

22.000.000

10.

OSTALI PLANOVI I PROJEKTI U SKLADU SA STRATEGIJOM RAZVOJA ŠUMARSTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Službeni glasnik RS", broj 59/06)

din.

 

14.365.000

11.

IZRADA I REALIZACIJA AKCIONOG PLANA SANACIJE OŠTEĆENIH ŠUMA U DRŽAVNOM I PRIVATNOM VLASNIŠTVU ZA PERIOD 2015 – 2018. GODINE U SKLADU SA NAREDBOM O MERAMA ZAŠTITE I SANACIJE ŠUMA OŠTEĆENIH LEDOLOMIMA I LEDOIZVALAMA ("Službeni glasnik RS", broj 30/15)

 

din.

 

 

64.000.000

12.

PREUZETE OBAVEZE IZ 2014. GODINE

din.

 

41.135.000

 

U K U P N O

 

 

490.000.000

II.

POSLOVI IZ GLAVE I. OVOG PROGRAMA FINANSIRAĆE SE IZ SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI DO IZNOSA SREDSTAVA UTVRĐENIH U TABELI ZA SVAKU VRSTU POSLA, A PREMA DINAMICI PRILIVA SREDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE OBEZBEĐENIM ZA TE NAMENE, I TO:

RED.BR.

VRSTA POSLA

JED. MERE

NAJVIŠA JEDINIČNA CENA UČEŠĆA SREDSTAVA BUDŽETA

(DIN)

UKUPNO UČEŠĆE SREDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

(DIN)

1

2

3

4

5

1.

ZAŠTITA ŠUMA

 

 

19.548.700

 

ZAŠTITA ŠUMA OD BOLESTI I ŠTETOČINA

DIN.

 

13.106.700

 

ODRŽAVANJE PROTIVPOŽARNIH PRUGA

KM

50.000

5.137.000

 

GRADNJA PROTIVPOŽARNIH PRUGA

KM

150.000

1.305.000

2.

POŠUMLJAVANJE

(U 2014. I U 2015. GODINI)

 

 

77.353.700

 

POŠUMLJAVANJE GOLETI

HA

120.000

 

 

PODIZANJE PLANTAŽA I INTENZIVNIH ZASADA

HA

120.000

 

 

POŠUMLJAVANJE GOLETI U ŠUMAMA U PRIVATNOJ SVOJINI (PODELA ŠUMSKIH SADNICA FIZIČKIM LICIMA), I TO:

 

 

 

 

A) ČETINARI

HA

35.000

 

 

B) TVRDI I PLEMENITI LIŠĆARI

HA

60.000

 

 

V) MEKI LIŠĆARI

HA

45.000

 

 

G) BAGREM

HA

20.000

 

 

SANACIJA POVRŠINA POŠUMLJAVANJEM

HA

120.000

 

 

PONOVNO POŠUMLJAVANJE

HA

120.000

 

 

MELIORACIJA DEGRADIRANIH ŠUMA

HA

120.000

 

3.

NEGA ŠUMA

 

 

13.760.000

 

NEGA PRIRODNIH MLADIH SASTOJINA DO 10 CM PRSNOG PREČNIKA

HA

20.000

 

 

ČIŠĆENJE U ŠUMSKIM ZASADIMA STAROSTI 6-20 GODINA

HA

25.000

 

 

PRVE PROREDE U ŠUMSKIM ZASADIMA

HA

30.000

 

 

KONVERZIJA IZDANAČKIH ŠUMA U VIŠI UZGOJNI OBLIK

HA

30.000

 

4.

GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA

 

 

211.850.600

 

RADOVI NA I FAZI

KM

900.000

 

 

RADOVI NA II FAZI

KM

900.000

 

 

RADOVI NA I I II FAZI

KM

1.800.000

 

 

REKONSTRUKCIJA ŠUMSKOG PUTA

KM

1.400.000

 

 

SANACIJA ŠUMSKOG PUTA

KM

1.800.000

 

 

GRADNJA MOSTA NA TRASI ŠUMSKOG PUTA:

 

 

 

 

A) DO 5 METARA RASPONA

M′

70.000

 

 

B) OD 5-10 METARA RASPONA

M′

85.000

 

 

V) PREKO 10 METARA RASPONA

M′

110.000

 

5.

PROIZVODNJA ŠUMSKOG SEMENA

 

 

1.000.000

 

SAKUPLJANJE SEMENA ŠUMSKIH VOĆKARICA

KG

400

 

 

SAKUPLJANJE SEMENA HRASTA LUŽNJAKA I CRVENOG HRASTA:

 

 

 

 

A) SELEKCIONISANO SEME

KG

60

 

 

B) SEME POZNATOG POREKLA

KG

25

 

 

SAKUPLJANJE SEMENA OSTALIH HRASTOVA I BUKVE:

 

 

 

 

A) SELEKCIONISANO SEME

KG

130

 

 

B) SEME POZNATOG POREKLA

KG

85

 

 

SAKUPLJANJE SEMENA JAVORA I JASENA:

 

 

 

 

A) SELEKCIONISANO SEME

KG

300

 

 

B) SEME POZNATOG POREKLA

KG

120

 

 

SAKUPLJANJE SEMENA CRNOG I DOMAĆEG ORAHA, PITOMOG I DIVLJEG KESTENA:

 

 

 

 

A) SELEKCIONISANO SEME

KG

50

 

 

B) SEME POZNATOG POREKLA

KG

20

 

 

SAKUPLJANJE ŠUMSKOG SEMENA OSTALIH LIŠĆARA:

 

 

 

 

A) SELEKCIONISANO SEME

KG

130

 

 

B) SEME POZNATOG POREKLA

KG

85

 

 

SAKUPLJANJE ŠUMSKOG SEMENA PANČIĆEVE OMORIKE I BELOG BORA

KG

5.000

 

 

SAKUPLJANJE ŠUMSKOG SEMENA CRNOG BORA I SMRČE

KG

3.800

 

 

SAKUPLJANJE ŠUMSKOG SEMENA JELE I OSTALIH ČETINARA

KG

1.500

 

6.

PROIZVODNJA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA

 

 

12.000.000

 

SADNICE TVRDIH LIŠĆARA

(BUKVA, HRASTOVI):

 

 

 

 

A) SELEKCIONISANE

KOM.

17

 

 

B) POZNATOG POREKLA

KOM.

11

 

 

SADNICE ŠUMSKIH VOĆKARICA

KOM.

15

 

 

SADNICE JAVORA I JASENA:

 

 

 

 

A) SELEKCIONISANE

KOM.

11

 

 

B) POZNATOG POREKLA

KOM.

9

 

 

SADNICE CRNOG I DOMAĆEG ORAHA I PITOMOG KESTENA:

 

 

 

 

A) SELEKCIONISANE

KOM.

11

 

 

B) POZNATOG POREKLA

KOM.

9

 

 

SADNICE OSTALIH LIŠĆARA

(BEZ BAGREMA)

KOM.

9

 

 

ČETINARI (1+0) KONTEJNERI I NISULA (2+1)

KOM.

5

 

 

ČETINARI KLASIČNA PROIZVODNJA (STAROSTI 1+0)

KOM.

2

 

7.

IZRADA PLANOVA RAZVOJA ŠUMSKIH PODRUČJA

DIN.

 

25.000.000

8.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

DIN.

 

2.500.000

9.

RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

DIN.

 

10.332.000

10.

OSTALI PLANOVI I PROJEKTI U SKLADU SA STRATEGIJOM RAZVOJA ŠUMARSTVA REPUBLIKE SRBIJE

("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 59/06)

DIN.

 

11.520.000

11.

IZRADA I REALIZACIJA AKCIONOG PLANA SANACIJE OŠTEĆENIH ŠUMA U DRŽAVNOM I PRIVATNOM VLASNIŠTVU ZA PERIOD 2015 - 2018. GODINE U SKLADU SA NAREDBOM KOJOM SE UREĐUJU MERE ZAŠTITE I SANACIJE ŠUMA OŠTEĆENIH LEDOLOMIMA I LEDOIZVALAMA

("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 30/15)

 

DIN.

 

 

64.000.000

12.

PREUZETE OBAVEZE IZ 2014. GODINE

DIN.

 

41.135.000

 

U K U P N O

 

 

490.000.000

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 20.11.2015.