Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI - Tekst propisa


UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI

Na osnovu člana 88. stav 5. Zakona o šumama("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012 i 89/2015), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), Vlada donosi

UREDBU O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini("Sl. glasnik RS", br. 37/2015), u Godišnjem programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini, glava II. menja se i glasi:

 "II.

Poslovi iz glave I. ovog programa finansiraće se iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene, i to:

Red.br.

Vrsta posla

Jed. mere

Najviša jedinična cena učešća sredstava budžeta

(din)

Ukupno učešće sredstava budžeta Republike Srbije

(din)

1

2

3

4

5

1.

ZAŠTITA ŠUMA

 

 

19.548.700

 

Zaštita šuma od bolesti i štetočina

din.

 

13.106.700

 

Održavanje protivpožarnih pruga

km

50.000

5.137.000

 

Gradnja protivpožarnih pruga

km

150.000

1.305.000

2.

POŠUMLJAVANJE

(u 2014. i u 2015. godini)

 

 

77.353.700

 

Pošumljavanje goleti

ha

120.000

 

 

Podizanje plantaža i intenzivnih zasada

ha

120.000

 

 

Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini (podela šumskih sadnica fizičkim licima), i to:

 

 

 

 

a) četinari

ha

35.000

 

 

b) tvrdi i plemeniti lišćari

ha

60.000

 

 

v) meki lišćari

ha

45.000

 

 

g) bagrem

ha

20.000

 

 

Sanacija površina pošumljavanjem

ha

120.000

 

 

Ponovno pošumljavanje

ha

120.000

 

 

Melioracija degradiranih šuma

ha

120.000

 

3.

NEGA ŠUMA

 

 

13.760.000

 

Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika

ha

20.000

 

 

Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina

ha

25.000

 

 

Prve prorede u šumskim zasadima

ha

30.000

 

 

Konverzija izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik

ha

30.000

 

4.

GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA

 

 

211.850.600

 

Radovi na I fazi

km

900.000

 

 

Radovi na II fazi

km

900.000

 

 

Radovi na I i II fazi

km

1.800.000

 

 

Rekonstrukcija šumskog puta

km

1.400.000

 

 

Sanacija šumskog puta

km

1.800.000

 

 

Gradnja mosta na trasi šumskog puta:

 

 

 

 

a) do 5 metara raspona

m′

70.000

 

 

b) od 5-10 metara raspona

m′

85.000

 

 

v) preko 10 metara raspona

m′

110.000

 

5.

PROIZVODNJA ŠUMSKOG SEMENA

 

 

1.000.000

 

Sakupljanje semena šumskih voćkarica

kg

400

 

 

Sakupljanje semena hrasta lužnjaka i crvenog hrasta:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

60

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

25

 

 

Sakupljanje semena ostalih hrastova i bukve:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

130

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

85

 

 

Sakupljanje semena javora i jasena:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

300

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

120

 

 

Sakupljanje semena crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

50

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

20

 

 

Sakupljanje šumskog semena ostalih lišćara:

 

 

 

 

a) selekcionisano seme

kg

130

 

 

b) seme poznatog porekla

kg

85

 

 

Sakupljanje šumskog semena Pančićeve omorike i belog bora

kg

5.000

 

 

Sakupljanje šumskog semena crnog bora i smrče

kg

3.800

 

 

Sakupljanje šumskog semena jele i ostalih četinara

kg

1.500

 

6.

PROIZVODNJA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA

 

 

12.000.000

 

Sadnice tvrdih lišćara (bukva, hrastovi):

 

 

 

 

a) selekcionisane

kom.

17

 

 

b) poznatog porekla

kom.

11

 

 

Sadnice šumskih voćkarica

kom.

15

 

 

Sadnice javora i jasena:

 

 

 

 

a) selekcionisane

kom.

11

 

 

b) poznatog porekla

kom.

9

 

 

Sadnice crnog i domaćeg oraha i pitomog kestena:

 

 

 

 

a) selekcionisane

kom.

11

 

 

b) poznatog porekla

kom.

9

 

 

Sadnice ostalih lišćara (bez bagrema)

kom.

9

 

 

Četinari (1+0) kontejneri i nisula (2+1)

kom.

5

 

 

Četinari klasična proizvodnja (starosti 1+0)

kom.

2

 

7.

IZRADA PLANOVA RAZVOJA ŠUMSKIH PODRUČJA

din.

 

25.000.000

8.

EDUKACIJA I PROMOCIJA

din.

 

2.500.000

9.

RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

din.

 

10.332.000

10.

OSTALI PLANOVI I PROJEKTI U SKLADU SA STRATEGIJOM RAZVOJA ŠUMARSTVA REPUBLIKE SRBIJE

("Službeni glasnik RS", broj 59/06)

din.

 

11.520.000

11.

IZRADA I REALIZACIJA AKCIONOG PLANA SANACIJE OŠTEĆENIH ŠUMA U DRŽAVNOM I PRIVATNOM VLASNIŠTVU ZA PERIOD 2015 - 2018. GODINE U SKLADU SA NAREDBOM KOJOM SE UREĐUJU MERE ZAŠTITE I SANACIJE ŠUMA OŠTEĆENIH LEDOLOMIMA I LEDOIZVALAMA

("Službeni glasnik RS", broj 30/15)

 

din.

 

 

64.000.000

12.

PREUZETE OBAVEZE IZ 2014. GODINE

din.

 

41.135.000

 

U K U P N O

 

 

490.000.000 "

 

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Donošenje ove uredbe neophodno je da bi se izvršila preraspodela sredstava subvencija obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu i omogućilo da se na osnovu Zakona o šumama dodele sredstva za sprovođenje mera utvrđenih planskim dokumentima gazdovanja šumama.

Raspodela sredstava subvencija Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini izvršena je Uredbom o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini("Sl. glasnik RS", br. 37/2015), na osnovu koje je raspisan Konkurs za dodelu sredstava po Godišnjem programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015) i zaključeni ugovori sa korisnicima sredstava subvencija.

Nepovoljne klimatske prilike i period dugotrajnih visokih temperatura i suše u 2015. godini uzrokovali su probleme u realizaciji ugovorenih radova, odnosno slab prijem sadnica na pošumljavanju i sušenje zasada. S druge strane, dejstvo više sile u toku 2014. godine (poplave, pojava klizišta i velikih odrona i dr.) prouzrokovalo je velika oštećenja na šumama i šumskim zasadima kao i prekid mnogih putnih pravaca na šumskim putevima, što je uzrokovalo potrebu dodatnih radova na gradnji šumskih puteva i sanaciji oštećenja na postojećim putnim pravcima. Za realizaciju ovih planova u toku 2015. godine javila se neophodnost preraspodele sredstava, u okviru već utvrđenog iznosa u Budžetu Republike Srbije od 490.000.000 dinara, po vrsti posla koja je data u priloženom pregledu, a sve u cilju ublažavanja posledica dejstva više sile na sektor šumarstva.

 Učešćem u finansiranju navedenih mera realizuju se dugoročni ciljevi zasnovani na principima održivog gazdovanja šumama i ostvaruje opšti interes u šumarstvu i to kroz izvođenje poslova zaštite šuma, pošumljavanja, nege šuma, gradnje i rekonstrukcije šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala, izrade i relizacije Akcionog plana sanacije oštećenih šuma u državnom i privatnom vlasništvu za period 2015 - 2018. godine u skladu sa naredbom kojom se uređuju mere zaštite i sanacije šuma oštećenih ledolomimima i ledoizvalama i drugi poslovi od opšteg interesa za šumarstvo, i dr. Ostali deo sredstava, do pune cene koštanja, obezbeđuje privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, kao svoje učešće, iz svojih sredstava za reprodukciju šuma koja su namenski opredeljena zakonom, odnosno vlasnici šuma i šumskog zemljišta za radove na površinama gde su oni vlasnici.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Uredbe propisano je da se u Uredbi o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015), u Godišnjem programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini, glava II. menja se i to tako da se poslovi iz glave I. Godišnjeg programa finansiraju iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene.

Članom 2. propisano je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva za realizaciju ove uredbe obezbeđena su u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015), Razdeo 23 - Ministarstvopoljoprivrede i zaštite životne sredine,Glava 23.7 – Budžetski fond za šume Republike Srbije, Program 0106 – Razvoj šumarstva i lovstva; Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/Projekat 0002 – Održivi razoj i unapređenje šumarstva; Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, gde su utvrđena sredstva subvencija u iznosu od 490.000.000 dinara, koji se raspoređuju Godišnjim programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini, koji je sastavni deo ove uredbe.

Ovom uredbom vrši se preraspodela iznosa utvrđenog u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, odnosno za realizaciju ove uredbe nisu potrebna dodatna sredstva budžeta.

Sredstva za 2016. i 2017. godinu za sprovođenje godišnjih programa biće obezbeđena u okviru limita utvđenih na razdelu ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva.

V. STUPANJE NA SNAGU

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", kako bi se izvršila preraspodela sredstava subvencija obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu i omogućilo da se na osnovu Zakona o šumama dodele sredstva za sprovođenje mera utvrđenih planskim dokumentima gazdovanja šumama.

Sredstva subvencija Budžetskog fonda za šume Republike Srbije dodeljuju se po sprovedenom konkursu, koji se raspisuje nakon stupanja na snagu ove uredbe. S obzirom na karakter radova u šumarstvu, koji su u velikoj meri sezonski i zavise od vremenskih uslova, neophodno je da se sredstva subvencija dodele što pre, kako bi se u okviru budžetske godine izvršili ugovoreni radovi i prijem radova na terenu.

Iz navedenih razloga stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 20.11.2015.