Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS ZAPOČELA RASPRAVU U NAČELU O PREDLOGU ZAKONA o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa "TRANSBALKANSKI KORIDOR - PRVA FAZA".


Ministarstvo rudarstva i energetike (dalje: Predlagač propisa) izradilo je Nacrt zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa "Transbalkanski koridor - prva faza", i Vlada Republike Srbije je usvojila isti (dalje: Predlog zakona). Narodna skupština Republike Srbije započela je raspravu u načelu o ovom predlogu zakona.

Predlog zakona uređuje utvrđivanje javnog interesa, posebne postupke eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije strateškog projekta izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa "Transbalkanski koridor za prenos električne energije - prva faza" (dalje: "Transbalkanski koridor - prva faza") i posebna pravila za postupanje u upravnim postupcima pokrenutim u cilju realizacije izgradnje pomenutog sistema.

Predlogom zakona utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju, nepotpunu eksproprijaciju, administrativni prenos i privremeno zauzimanje nepokretnosti obuhvaćenih prostornim planom područja posebne namene ili planom detaljne regulacije ili elaboratom eksproprijacije izrađenim od strane Javnog preduzeća "Elektromreža Srbije" Beograd (dalje: JP EMS), a potvrđenim, odnosno odobrenim od strane Vlade, odnosno drugog nadležnog organa, radi izgradnje, prolaza, upravljanja i održavanja objekata sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa "Transbalkanski koridor - prva faza".

JP EMS, prema Predlogu zakona, određuje se za korisnika eksproprijacije, nepotpune eksproprijacije, administrativnog prenosa i privremenog zauzimanja nepokretnosti. JP EMS ima sva prava, obaveze i odgovornosti korisnika eksproprijacije predviđene Zakonom o eksproprijaciji ("Sl. glasnik RS", br. 53/95 i "Sl. list SRJ", br. 16/2001 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 20/2009 i 55/2013 - odluka US) i odredbama Predloga zakona.

U skladu sa Predlogom zakona, radi sticanja prava svojine na nepokretnostima za izgradnju dalekovodnih stubova sistema za prenos električne energije, JP EMS podnosi nadležnom opštinskom organu predlog za eksproprijaciju (potpuna eksproprijacija ili administrativni prenos) koji se odnosi na jednu ili više nepokretnosti. Radi sticanja prava službenosti na nepokretnostima za izgradnju dalekovoda, JP EMS nadležnom opštinskom organu podnosi predlog za eksproprijaciju (nepotpuna eksproprijacija) koji se odnosi na jednu ili više nepokretnosti. Pravo službenosti ustanovljava se kao trajno i kao takvo se, po zahtevu JP EMS, upisuje u teretni list lista nepokretnosti za predmetno zemljište, na osnovu rešenja o eksproprijaciji (nepotpuna eksproprijacija).

Radi privremenog zauzimanja nepokretnosti koje je potrebno u vezi sa izgradnjom sistema za prenos električne energije, JP EMS nadležnom opštinskom organu podnosi zahtev za privremeno zauzimanje koji se odnosi na jednu ili više nepokretnosti. Ovakvo privremeno zauzimanje ustanovljava se na period od najduže pet godina od dana donošenja rešenja kojim se privremeno zauzimanje ustanovljava. Jednim predlogom za eksproprijaciju po odredbama Predloga zakona može se obuhvatiti jedna ili više nepokretnosti isključivo u okviru jedne vrste eksproprijacije (potpuna eksproprijacija, nepotpuna eksproprijacija ili privremeno zauzimanje).

Gorenavedene zahteve JP EMS podnosi u roku od deset godina od dana stupanja na snagu Predloga zakona, s tim što izvod iz katastra nepokretnosti za nepokretnosti za koje se predlaže eksproprijacija, koji se podnosi uz predlog za eksproprijaciju, ne može biti stariji od šest meseci.

Predlog zakona, takođe, predviđa i da će o predlozima za eksproprijaciju, nadležni organi postupati po pravilima skraćenog upravnog postupka. Predlog za eksproprijaciju dostavlja se na izjašnjenje sopstveniku nepokretnosti, koji je dužan da se izjasni u roku od pet dana od dana prijema predloga. Nadležni organ donosi rešenje bez prethodnog saslušanja stranaka. Protiv rešenja donetog po predlogu za eksproprijaciju po odredbama Predloga zakona, može se izjaviti žalba, koja ne odlaže izvršenje rešenja.

Ukoliko JP EMS jednim predlogom za eksproprijaciju u skladu sa odredbama Predloga zakona obuhvati više nepokretnosti, nadležni organ doneće zbirno rešenje za sve nepokretnosti za koje se tim predlogom predlaže eksproprijacija. U slučaju da nadležni organ ne donese rešenje po predlogu za eksproprijaciju u skladu sa Predlogom zakona u propisanom roku, JP EMS ima pravo na žalbu zbog ćutanja uprave, koja se dostavlja neposredno ministarstvu nadležnom za poslove finansija. Uz žalbu, JP EMS je dužno da dostavi dokaz da je podnelo predlog za eksproprijaciju u skladu sa odredbama Predloga zakona.

JP EMS stiče pravo da stupi u posed nepokretnosti eksproprisane u skladu sa Predlogom zakona, po isteku sedam dana od dana donošenja rešenja po predlogu za eksproprijaciju u skladu sa odredbama Predloga zakona. Nadležni organi, odnosno organizacije, zaključiće sa JP EMS ugovore kojima će se regulisati uređivanje zemljišta koje je planskim dokumentom predviđeno za izgradnju nadzemnih objekata, u roku od 60 dana.

Zemljište na katastarskim parcelama koje je prostornim planovima područja posebne namene, planovima detaljne regulacije ili potvrđenim, odnosno odobrenim elaboratima eksproprijacije izrađenih od strane JP EMS predviđeno za izgradnju dalekovodnih stubova sistema za prenos električne energije, smatra se, u skladu sa Predlogom zakona, građevinskim zemljištem i ne vrši se prenamena uređena posebnim zakonom.

Upis namene zemljišta (građevinsko zemljište) na katastarskim parcelama u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima sprovodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra, po zahtevu JP EMS, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, na osnovu prostornih planova područja posebne namene, planova detaljne regulacije ili potvđenih, odnosno odobrenih elaborata eksproprijacije izrađenih od strane JP EMS. Upis namene zemljišta ima deklarativno dejstvo.

Predlog zakona predviđa, takođe, da rok za donošenje prvostepenog rešenja ili drugog upravnog akta u upravnom postupku po zahtevu JP EMS iznosi osam dana od dana podnošenja urednog predloga za eksproprijaciju u skraćenom upravnom postupku, odnosno 30 dana u upravnom postupku u kojem se sprovodi poseban ispitni postupak. Žalba na rešenje može se podneti u roku od osam dana od dana prijema prvostepenog rešenja. Drugostepeni organ je dužan da po žalbi odluči u roku od 15 dana. Drugostepeni organ može odlučiti da žalbu odbaci, odbije ili usvoji, u kom slučaju je dužan da upravnu stvar sam meritorno reši.

Konačno, Predlog zakona predviđa da će se u svemu ostalom što nije uređeno Predlogom zakona primenjivati Zakon o eksproprijaciji, Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US), Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010) i Zakon o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010 i 65/2013). Postupak koji je započet po Zakonu o eksproprijaciji, za objekte koje uređuje Predlog zakona, a nije okončan do dana stupanja na snagu Predloga zakona, nastaviće se i sprovešće se po odredbama Predloga zakona. Predlog zakona stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Redakcija, 22.10.2014.