Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PATENTU: Odredbe kojima se regulišu pronalasci od značaja za odbranu i bezbednost Republike Srbije, precizno uređuju prijavu poverljivog pronalaska, postupanje po prijavi, davanje stručnog mišljenja o tome da li prijavljeni poverljivi pronalazak ispunjava zakonske uslove za zaštitu patentom, postupanje nakon priznanja poverljivog patenta, kao i primena odredaba zakona kojim se uređuje oblast odbrane Republike Srbije


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o patentu (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

U uvodnim odredbama Nacrtom zakona uređuje se pravna zaštita pronalazaka i precizira se da se pronalazak štiti patentom ili malim patentom. Takođe, detaljno se definišu i izrazi koji se upotrebljavaju u Nacrtu zakona.

Kada je u pitanju pravo na zaštitu pronalaska patentom,odredbama Nacrta zakona preciziraju se:

1) subjekti zaštite;

2) prava stranih lica na zaštitu pronalaska patentom;

3) zastupanje i

4) prava pronalazača.

Kada je u pitanju patentibilnost, odredbama Nacrta zakona se detaljno se propisuju:

1) patentibilni pronalasci;

2) patentibilnost ljudskog tela i njegovih elemenata i

3) izuzeci od patentibilnosti.

Nacrtom zakona definiše se i pojam novosti pronalaska i poznatog stanja tehnike, odnosno precizira se u kojim slučajevima se pronalazak u stanju tehnike smatra neškodljivim za novost pronalaska i kada se smatra inventivnim i industrijski primenljivim.

Odredbama Nacrta zakona precizira se i sadržina i sticanje prava i obim zaštite, odnosno definišu se:

1) ovlašćenja koja proizilaze iz patenta i malog patenta;

2) sadržina prava kod patenata iz oblasti biotehnologije;

3) način sticanja patenta i

4) obim zaštite privremenih prava iz objavljene prijave patenta.

Takođe, precizno se definišu i ograničenja prava nosioca patenta, odnosno precizira se:

1) u kojim slučajevima postoje izuzeci od isključivih prava nosioca patenta;

2) kada nosilac patenta iscrpljuje svoje isključivo pravo upotrebe;

3) pravo ranijeg korisnika zaštićenog pronalaska;

4) ograničenje prava radi nesmetanog obavljanja međunarodnog saobraćaja;

5) ograničenje prava u vezi sa biološkim materijalom;

6) institut prinudne licence, naknada za prinudnu licencu nosiocu patenta i obim i trajanje prinudne licence;

7) prinudna licenca u korist oplemenjivača biljne sorte;

8) posebna vrsta prinudne licence koja se izdaje za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskog proizvoda za izvoz u zemlje sa problemima javnog zdravlja.

Nacrtom zakona detaljno se definiše i trajanje, održavanje i prestanak prava, odnosno precizira se:

1) trajanje i održavanje prava, odnosno propisuje se trajanje patenta i malog patenta i održavanje prava iz prijave i priznatog patenta i malog patenta;

2) prestanak prava, odnosno propisuje se da pravo prestaje u slučaju kada podnosilac prijave ili nosilac patenta ne plati propisanu taksu, kada podnosilac prijave ili nosilac prava dobrovoljno odustane od prijave ili se odrekne već priznatog prava i u slučaju smrti fizičkog lica ili u slučaju prestanka pravnog lica koje je podnosilac prijave ili nosilac prava.

Odredbama Nacrta zakona kojima se reguliše upis promene u registar precizno se uređuju:

1) promena imena i adrese, odnosno poslovnog imena i sedišta;

2) prenos prava;

3) ustupanje prava na iskorišćavanje pronalaska na osnovu ugovora o licenci;

4) predmet i osnovi nastanka zaloge;

5) postupak za upis prenosa prava, licence i zaloge;

6) sadržina zahteva za upis prenosa prava licence ili zaloge, kao i prilozi koji se podnose uz zahtev; 7) postupanje organa uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine prilikom ispitivanja urednosti i odlučivanje po zahtevu za upis prenosa prava, licence ili zaloge.

Kada su u pitanju odredbe kojima se regulišu pronalasci od značaja za odbranu i bezbednost Republike Srbije,Nacrtom zakona se precizno uređuje prijava poverljivog pronalaska, postupanje po prijavi, davanje stručnog mišljenja o tome da li prijavljeni poverljivi pronalazak ispunjava zakonske uslove za zaštitu patentom, postupanje nakon priznanja poverljivog patenta, kao i primena odredaba zakona kojim se uređuje oblast odbrane Republike Srbije.

Takođe, odrebama Nacrta zakona se precizno uređuju i pronalasci iz radnog odnosa, odnosno definišu se:

1) pojam pronalaska iz radnog odnosa;

2) pravo poslodavca na zaštitu pronalaska iz radnog odnosa;

3) pravo zaposlenog na zaštitu pronalaska iz radnog odnosa;

4) naknada zaposlenom;

5) postupanje zaposlenog;

6) obaveštenje zaposlenom i postupanje poslodavca i zaposlenog po obaveštenju;

7) pravo poslodavca na pribavljanje isključive licence;

8) korišćenje pronalaska iz radnog odnosa;

9) obaveza čuvanja tajne.

Odredbama Nacrta zakona precizno se reguliše i postupak zaštite pronalaska patentom. Zajedničkim odredbama o postupku precizno se uređuju:

1) pravna zaštita pronalaska patentom;

2) uvid u prijavu za zaštitu pronalaska;

3) pitanje taksi i naknadih troškova postupka;

4) registar patenata i malih patenata;

5) objavljivanje u službenom glasilu i dostupnost dokumentacije i informacija;

6) ponovno uspostavljanje prava, rok za podnošenje predloga za ponovno uspostavljanje prava, slučajevi u kojima se ne može podneti predlog, postupanje po predlogu i plaćanje taksi za održavanje prava kod ponovnog uspostavljanja prava;

7) institut nastavka postupka, rok za podnošenje zahteva za nastavak postupka, slučajevi u kojima se ne može podneti zahtev i postupak po zahtevu za nastavak postupka.

Kada je u pitanju pokretanje postupka za zaštitu pronalaska patentom,odredbama Nacrta zakona se uređuju:

1) prijava za zaštitu pronalaska patentom;

2) utvrđivanje roka za podnošenje prijave i sadržina prijave;

3) naknadno dostavljanje delova prijave patenta;

4) jedinstvo pronalaska;

5) sadržaj koji je zabranjeno navoditi u prijavi patenta;

6) zahtev za priznanje prava;

7) opis pronalaska;

8) patentni zahtev;

9) pojam apstrakta i nacrta.

Nacrtom zakona, kao posebne vrste prijava,precizno se definišu izdvojena patentna prijava i dopunska prijava patenta. Takođe, odredbama Nacrta zakona kojima se uređuje pravo prvenstva propisuje se:

1) uspunjavanje uslova za priznanje prava prvenstva;

2) zahtev za priznanje prava prvenstva;

3) zahtev za priznanje višestrukog prava prvenstva;

4) zahtev za obnovu prava prvenstva, rok za podnošenje zahteva i postupanje po zahtevu;

5) ispravka ili dopuna zahteva za priznanje prava prvenstva, slučajevi u kojima se zahtev ne može podneti i postupanje po zahtevu;

6) karakteristike pronalaska na koje se odnosi zahtev za priznanje prava prvenstva;

7) dejstvo prava prvenstva i izdavanje uverenje o pravu prvenstva.

Nacrtom zakona precizira se i postupak uređenja i ispitivanja prijave, i to: formalno uređenje prijave patenta; izveštaj o pretraživanju stanja tehnike po predmetu pronalaska; izmene prijave pronalaska u toku postupka; objava prijave patenta; zahtev za suštinsko ispitivanje prijave patenta; suštinsko ispitivanje; ispitivanje po hitnom postupku; primedbe trećih lica; rešenje o priznanju patenta, i rešenje o odbijanju prijave patenta.

Kada je u pitanju regulisanje instituta sertifikata o dodatnoj zaštiti,odredbama Nacrta zakona se precizno uređuju: proizvodi koji mogu biti predmet zaštite sertifikatom o dodatnoj zaštiti; predmet i pravno dejstvo zaštite; subjekti zaštite; uslovi za priznanje sertifikata; rok, sadržina i postupanje po zahtevu za priznanje sertifikata; ispitivanje uslova za priznanje sertifikata; rešenje o priznanju sertifikata; trajanje zaštite; održavanje važenja sertifikata; prestanak važenja sertifikata i oglašavanje sertifikata ništavim.

Odredbama kojima se uređuje oglašavanje patenta ništavim precizno se uređuju razlozi za oglašavanje ništavim, predlog za oglašavanje patenta ništavim, postupanje po podnetom predlogu, objava i izdavanje patentnog spisa u izmenjenom obliku. Kada je u pitanju građansko - pravna zaštita,odredbama Nacrta zakona se precizno regulušu tužba zbog povrede prava, tužba za utvrđivanje prava na zaštitu pronalaska patentom, tužba za zaštitu prava poslodavca ili zaposlenog, tužba za utvrđivanje svojstva pronalazača, prekid parničnog postupka i revizija.

Odredbama Nacrta zakona kojima se uređuju evropski patent i evropska prijava precizno se definišu:

1) dejstvo evropske prijave i evropskog patenta u Republici Srbiji;

2) podnošenje evropske prijave patenta;

3) takse i naknade troškova za evropske prijave patenta;

4) pravo prvenstva i privremena prava kod evropskih prijava patenata;

5) dejstvo evropskog patenta i postupak za upis evropskog patenta u Registar patenata;

 6) autentični tekst evropskih prijava patenata ili evropskih patenata;

7) prava ranijeg datuma;

8) istovremena zaštita evropskog patenta u kojem je naznačena Republika Srbija i nacionalnog patenta ili malog patenta koji imaju isti datum podnošenja ili isti datum prvenstva;

9) pretvaranje evropske prijave u nacionalnu prijavu patenta;

10) takse za održavanje evropskih patenata;

11) raspolaganje evropskom prijavom patenta i evropskim patentom;

12) oglašavanje ništavim evropskog patenta;

13) primena Konvencije o evropskom patentu.

Kada je u pitanju međunarodna prijava prema ugovoru o saradnji u oblasti patenata,odredbama Nacrta zakona precizno se uređuju:

1) međunarodna prijava;

2) međunarodna prijava koja se nadležnom organu podnosi kao organu primaocu;

3) međunarodna prijava koja se nadležnom organu podnosi kao naznačenom ili izabranom;

4) organ za međunarodno pretraživanje i međunarodno prethodno ispitivanje.

Odredbama Nacrta zakona definiše se mali patent i precizno se uređuju predmet i uslovi zaštite, postupak priznanja, ispitivanje priznatog malog patenta, pretvaranje prijave i shodna primena odredaba Nacrta zakona kojima se uređuju patenti.

Takođe, Nacrtom zakona uređuje se i Registar zastupnika za industrijsku svojinu (u daljem tekstu: Registar zastupnika), i preciziraju se uslovi za upis, sam postupak upisa, kao i obnova, brisanje i ponovni upis u Registar zastipnika. Odredbama Nacrta zakona uređuju se precizno i kaznene odredbe i informaciono - obrazovni poslovi.

Konačno, kada su u pitanju prelazne i završne odredbe,Nacrtom zakona precizno se uređuju kontinuitet u vođenju Registra patenata, primena odredaba Nacrta zakona na važeće patente i male patente i na prijave patenata i malih patenata koje su podnete do dana stupanja na snagu Nacrta zakona, evropski patenti i evropske prijave patenata za koje je zahtevano proširenje, rokovi za donošenje podzakonskih akata, prestanak važnosti postojećeg Zakona o patentima ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011), prestanak važnosti odredaba Nacrta zakona, kao i stupanje na snagu odredaba Nacrta zakona. 

Izvor: Redakcija, 22.09.2015.