Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU


Član 1

U Zakonu o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 - dr. zakon, 71/12 - US i 83/14), u članu 1. stav 3. reč: "prodajom" zamenjuje se rečima: "iz vrednosti".

Član 2

U članu 22. stav 3. briše se.

Član 3

U članu 28. posle stava 1. dodaju se novi st. 2, 3. i 4, koji glase:

"Ako se u zakup izdaje imovina koja je opterećena razlučnim ili založnim pravom, stečajni upravnik je dužan da obaveštenje o tome dostavi i razlučnom, odnosno založnom poveriocu, a takva radnja se može preduzeti samo uz dobijanje saglasnosti razlučnog, odnosno založnog poverioca koji, shodnom primenom člana 35. stav 3. ovog zakona, učini verovatnim da se njegovo obezbeđeno potraživanje može namiriti iz opterećene imovine delimično ili u celosti.

Smatraće se da je saglasnost iz stava 2. ovog člana data ako se razlučni, odnosno založni poverilac, u roku od osam dana od prijema pisanog zahteva stečajnog upravnika za davanje takve saglasnosti, o tome ne izjasni dostavom podneska sudu.

Na zahtev razlučnog, odnosno založnog poverioca usled potrebe pribavljanja nove procene vrednosti predmetne imovine, sud može produžiti rok iz stava 3. ovog člana jednom za najviše 30 dana."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 6. reči: "iz stava 2." zamenjuju se rečima: "iz stava 5.".

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 7. reči: "iz stava 3." zamenjuju se rečima: "iz stava 6.".

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 8. reči: "roku iz" zamenjuju se rečima: "skladu sa".

Član 4

U članu 29. stav 7. reči: "iz stava 5." zamenjuju se rečima: "iz stava 6."

Član 5

U članu 32. stav 3. reči: "ali postoje drugi razlozi koji su u vezi sa ispunjavanjem obaveza stečajnog upravnika" brišu se.

Stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5, 6, 7. i 8. postaju st. 4, 5, 6. i 7.

Član 6

U članu 33. stav 1. reči: "stav 5." zamenjuju se rečima: "stav 6."

Član 7

U članu 35. stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Na prvoj sednici skupštine poverilaca vrši se izbor predsednika skupštine poverilaca i članova odbora poverilaca iz reda stečajnih poverilaca.".

Dosadašnji st. 6, 7, 8. i 9. postaju st. 5, 6, 7. i 8.

U dosadašnjem stavu 10, koji postaje stav 9. reč: "dvotrećinskom" briše se.

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 10. reči: "skupština poverilaca ima položaj" zamenjuju se rečima: "svi poverioci su članovi".

Dosadašnji stav 12. postaje stav 11.

Član 8

U članu 36. stav 4. procenat: "70%" zamenjuje se procentom: "50%".

Član 9

U članu 37. stav 1. tačka 2) reči: "odbor poverilaca" zamenjuju se rečima: "članove odbora poverilaca iz reda stečajnih poverilaca".

Član 10

U članu 38. stav 1. reči: "odbor poverilaca" zamenjuju se rečima:

"članove odbora poverilaca iz reda stečajnih poverilaca, uključujući i razlučne poverioce iz člana 35. stav 3. ovog zakona".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Stečajni sudija zaključkom konstatuje koji poverioci su članovi odbora poverilaca u smislu stava 1. ovog člana."

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3. reč: "devet" zamenjuje se rečju: "sedam".

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4. posle reči: "odbora poverilaca" dodaju se reči: "iz stava 1. ovog člana".

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5. posle reči: "odbora poverilaca" dodaju se reči: "iz reda stečajnih poverilaca".

Dosadašnji st. 5, 6. i 7. postaju st. 6, 7. i 8.

Dosadašnji stav 8, koji postaje stav 9. menja se i glasi:

"Svi članovi odbora poverilaca dužni su da sudu i stečajnom upravniku dostave kontakt adresu, telefon i elektronsku adresu za komunikaciju."

Dosadašnji stav 9. postaje stav 10.

Dosadašnji stav 10, koji postaje stav 11. menja se i glasi:

"Člana odbora poverilaca iz reda stečajnih poverilaca razrešava skupština poverilaca."

Posle dosadašnjeg stava 10, koji postaje stav 11. dodaje se novi stav 12, koji glasi:

"Stečajni sudija može razrešiti člana odbora poverilaca ukoliko ne izvršava obaveze propisane ovim zakonom ili ukoliko je izabran suprotno odredbama ovog zakona."

U dosadašnjem stavu 11, koji postaje stav 13. reči: "stečajni upravnik osporio u celosti ili u delu koji predstavlja najmanje dve trećine prijavljenog potraživanja" zamenjuju se rečima: "osporeno u celosti".

Dosadašnji stav 12, koji postaje stav 14. menja se i glasi:

"Ako stečajni sudija ili skupština poverilaca razreši člana odbora poverilaca iz reda stečajnih poverilaca ili član odbora poverilaca iz reda stečajnih poverilaca da ostavku na članstvo u tom odboru ili ako članu odbora poverilaca iz reda stečajnih poverilaca prestane članstvo u tom odboru u skladu sa stavom 13. ovog člana, odbor poverilaca može da kooptira novog člana iz reda stečajnih poverilaca kome mandat traje do prvog narednog zasedanja skupštine poverilaca na kojoj će se izabrati novi član tog odbora."

Dosadašnji stav 13. briše se.

Član 11

Posle člana 38. dodaju se nazivi članova i čl. 38a i 38b, koji glase:

"Izbor člana odbora poverilaca iz reda razlučnih poverilaca

Član 38a

Na prvom poverilačkom ročištu razlučni poverioci biraju jednog člana odbora poverilaca iz reda razlučnih poverilaca.

Pravo glasa u smislu stava 1. ovog člana imaju svi razlučni poverioci, nezavisno od toga da li su do dana održavanja skupštine poverilaca podneli prijavu potraživanja.

Za svrhu ostvarivanja prava glasa razlučnih poverilaca stečajni sudija vrši procenu verovatnoće namirenja njihovog potraživanja iz opterećene imovine, shodnom primenom člana 35. stav 3. ovog zakona.

Razlučni poverioci glasaju srazmerno visini onog dela svog potraživanja za koji stečajni sudija utvrdi da postoji verovatnoća njegovog namirenja iz opterećene imovine, u smislu stava 3. ovog člana, a odluka se donosi većinom glasova prisutnih razlučnih poverilaca.

Razlučni poverioci mogu na svom sastanku u bilo kom trenutku razrešiti člana odbora poverilaca iz reda razlučnih poverilaca i izabrati novog člana odbora poverilaca.

U slučaju da član odbora poverilaca iz reda razlučnih poverilaca da ostavku na članstvo u odboru poverilaca ili tom poveriocu iz drugih razloga prestane članstvo u odboru poverilaca, razlučni poverioci dužni su da na sastanku koji će biti održan u roku od 30 dana od dana prestanka članstva u odboru poverilaca izaberu novog člana tog odbora iz reda razlučnih poverilaca.

Sastanak razlučnih poverilaca u smislu st. 5. i 6. ovog člana mogu zakazati razlučni poverioci koji imaju razlučna potraživanja veća od 20% od ukupnog iznosa razlučnih potraživanja.

Razlučni poverioci iz stava 7. ovog člana dužni su da:

1) obaveštenje o zakazanom sastanku dostave stečajnom sudiji najkasnije 15 dana pre dana održavanja tog sastanka;

2) oglas o zakazanom sastanku objave u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, najkasnije 15 dana pre dana održavanja sastanka.

Razlučni poverioci na sastanku iz st. 5. i 6. ovog člana biraju razlučnog poverioca koji će voditi taj sastanak.

Ako razlučni poverioci u roku iz stava 6. ovog člana ne izaberu člana odbora poverilaca iz reda razlučnih poverilaca i u istom roku o tome ne obaveste stečajnog sudiju i odbor poverilaca, odbor poverilaca može da kooptira novog člana odbora poverilaca iz reda razlučnih poverilaca, odnosno stečajnih poverilaca ako nijedan razlučni poverilac ne prihvati takav izbor, kome mandat traje do prvog narednog sastanka razlučnih poverilaca u smislu stava 5. ovog člana na kojem će se izabrati novi član odbora poverilaca iz reda razlučnih poverilaca.

Formiranje odbora poverilaca od strane suda

Član 38b

Ako se na prvom poverilačkom ročištu ne izaberu članovi odbora poverilaca:

1) dužnost članova odbora poverilaca iz reda stečajnih poverilaca vrše četiri stečajna poverioca, osim lica koja u smislu člana 38. ovog zakona ne mogu biti članovi odbora poverilaca, za koja stečajni sudija zaključkom koji donosi na tom ročištu utvrdi da poseduju najveća pojedinačna neobezbeđena potraživanja;

2) dužnost člana odbora poverilaca iz reda razlučnih poverilaca vrši razlučni poverilac za kojeg stečajni sudija zaključkom iz tačke 1) ovog stava utvrdi, shodnom primenom člana 35. stav 3. ovog zakona, da poseduje najveći iznos potraživanja za koji postoji verovatnoća namirenja iz opterećene imovine.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, ako stečajni dužnik nema razlučnih poverilaca, dužnost članova odbora poverilaca vrši pet poverilaca, osim lica koja u smislu člana 38. ovog zakona ne mogu biti članovi odbora poverilaca, za koja stečajni sudija zaključkom koji donosi na tom ročištu utvrdi da poseduju najveća pojedinačna potraživanja."

Član 12

U članu 39. stav 2. posle reči: "tog odbora" dodaje se zapeta i reči: "kao i kada to zatraži član odbora poverilaca iz reda razlučnih poverilaca."

U stavu 3. reči: "više od polovine članova odbora poverilaca"

zamenjuju se rečima: "iz stava 2. ovog člana".

Stav 5. menja se i glasi:

"Sednicama odbora poverilaca prisustvuje stečajni upravnik na poziv odbora poverilaca, samo ako je potrebno da u vezi sa predloženim dnevnim redom pruži potrebna pojašnjenja ili informacije ili ako je zatraženo njegovo izjašnjenje po nekom pitanju. Stečajni upravnik nema pravo glasa."

Član 13

U članu 45. stav 5. posle reči: "stečajni sudija" dodaju se reči: "po službenoj dužnosti ili".

Član 14

U članu 49. stav 4. posle reči: "razlučno potraživanje" dodaju se zapeta i reči: "kao i u slučaju sprovođenja delimične deobe pre unovčenja imovine na kojoj imaju razlučno pravo".

Član 15

Posle člana 53. dodaje se naziv člana i član 53a, koji glasi:

"Ovlašćeno stručno lice (procenitelj) i procena vrednosti

Član 53a

Ovlašćeno stručno lice (procenitelj) u postupku stečaja mora biti lice koje poseduje licencu za vršenje odgovarajuće vrste procena u skladu sa posebnim zakonom.

U slučaju da za vršenje odgovarajuće vrste procena nije donet poseban zakon, poslove ovlašćenog stručnog lica može obavljati lice koje poseduje odgovarajuća znanja i upisano je u listu koju vodi nadležni organ za vršenje poslova procene, odnosno veštačenja.

U slučajevima kada ovaj zakon propisuje da procena koja se podnosi sudu ne može biti starija od 12 meseci, taj uslov smatraće se ispunjenim i ako podnosilac, uz procenu koja je starija od 12 meseci, sudu dostavi pisanu potvrdu, ne stariju od 12 meseci, da je ta procena i dalje ažurna, izdatu od strane istog ovlašćenog stručnog lica (procenitelja)."

Član 16

U članu 57. stav 2. reči: "protiv koga nije dozvoljena žalba" brišu se.

Član 17

U članu 62. stav 2. tačka 2) menja se i glasi:

"2) zabraniti plaćanja sa računa stečajnog dužnika bez saglasnosti stečajnog sudije ili privremenog stečajnog upravnika, ako u trenutku donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana računi stečajnog dužnika nisu blokirani radi izvršenja osnova i naloga za prinudnu naplatu kod organizacije koja sprovodi postupak prinudne naplate;".

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3, 4, 5. i 6, koji glase:

"Ako su u trenutku donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana računi stečajnog dužnika blokirani radi izvršenja osnova i naloga za prinudnu naplatu kod organizacije koja sprovodi postupak prinudne naplate, stečajni sudija može rešenjem iz stava 1. ovog člana odrediti da su plaćanja sa računa dozvoljena uz saglasnost stečajnog sudije ili privremenog stečajnog upravnika.

Ako odredi meru iz stava 3. ovog člana, stečajni sudija utvrđuje rešenjem iz stava 1. ovog člana namene za koje se mogu vršiti plaćanja sa računa stečajnog dužnika uz saglasnost stečajnog sudije ili privremenog stečajnog upravnika.

Mera iz stava 2. tačka 4) ovog člana može se izreći samo ako je sud izrekao i meru iz stava 2. tačka 2) ovog člana, odnosno meru iz stava 3. ovog člana.

Računi stečajnog dužnika, koji su na dan podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka blokirani radi izvršenja osnova i naloga za prinudnu naplatu kod organizacije koja sprovodi postupak prinudne naplate ili su blokirani tokom trajanja prethodnog stečajnog postupka, ostaju blokirani do okončanja prethodnog stečajnog postupka, osim ako stečajni dužnik ne izmiri sve dospele obaveze na osnovu kojih su ovi računi blokirani."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 7. Dosadašnji stav 4. briše se.

U dosadašnjim st. 5. i 6, koji postaju st. 8. i 9. reči: "stava 2." zamenjuju se rečima: "st. 2. i 3.".

Član 18

U članu 63. stav 1. reči: "stav 2." zamenjuju se rečima: "st. 2. i 3.".

U stavu 2. posle reči: "računa" dodaju se reči: "ili mera iz člana 62. stav 3. ovog zakona", a posle reči:"ovog zakona" dodaju se zapeta i reči:"odnosno kako bi se omogućila plaćanja u skladu sa odredbama člana 62. stav 2. tačka 3) ili člana 62. stav 3. ovog zakona".

Član 19

U članu 70. stav 1. tačka 8) posle reči: "ročišta" dodaju se reči: "kada se održava i prva sednica skupštine poverilaca".

Član 20

U članu 73. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

"Ako je rešenje o otvaranju stečajnog postupka po žalbi ukinuto, a u ponovnom postupku stečajni postupak bude otvoren, pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastupaju danom kada je prvo rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda.

U slučaju ukidanja rešenja o otvaranju stečajnog postupka, stečajni upravnik nastavlja da obavlja funkciju privremenog stečajnog upravnika koji preuzima sva ovlašćenja organa stečajnog dužnika do donošenja novog rešenja po predlogu za otvaranje stečajnog postupka."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Član 21

U članu 93. stav 2 reči: "obustavljaju se" zamenjuju se rečima: "prekidaju se".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Danom donošenja rešenja o zaključenju stečajnog postupka, postupci iz stava 1. ovog člana obustavljaju se." Dosadašnji st. 3-7. brišu se.

Član 22

Posle člana 93. dodaju se nazivi članova i čl. 93a, 93b, 93v i 93g, koji glase:

"Propuštanje adekvatne zaštite ili smanjenje vrednosti imovine

Član 93a

U slučaju izricanja mere zabrane izvršenja i namirenja iz člana 62.

stav 2. ovog zakona ili u slučaju zabrane izvršenja i namirenja iz člana 93. stav 1. ovog zakona, stečajni dužnik, odnosno stečajni upravnik su dužni da obezbede adekvatnu zaštitu imovine, na način kojim će osigurati da vrednost i stanje imovine ostanu nepromenjeni.

Stečajni sudija, na predlog stečajnog upravnika, razlučnog poverioca ili založnog poverioca koji dokaže da je njegovo potraživanje obezbeđeno založnim pravom dospelo delom ili u celosti, donosi odluku o ukidanju mere obezbeđenja iz člana 62. stav 2. tačka 4) ovog zakona ili zabrane izvršenja i namirenja iz člana 93. stav 1. ovog zakona, u odnosu na imovinu koja je predmet obezbeđenja, na period od šest meseci počev od dana objavljivanja oglasa iz člana 93v stav 1. ovog zakona, ako:

1) stečajni dužnik ili stečajni upravnik nisu na adekvatan način zaštitili predmetnu imovinu koja je predmet razlučnog, odnosno založnog prava tako da je njena bezbednost izložena riziku ili

2) se vrednost predmetne imovine smanjuje, a nema druge mogućnosti da se obezbedi primerena i efikasna zaštita od smanjenja vrednosti imovine.

Umesto odluke o ukidanju mere obezbeđenja ili zabrane izvršenja i namirenja iz stava 2. ovog člana, stečajni sudija može da donese odluku o adekvatnoj zaštiti imovine koja je predmet razlučnog, odnosno založnog prava određivanjem jedne ili više od sledećih mera:

1) isplata redovnih novčanih nadoknada razlučnom poveriocu, čiji je iznos jednak iznosu za koji se umanjuje vrednost imovine ili nadoknada za stvarne ili predviđene gubitke;

2) zamena imovine ili određivanje dodatne imovine koja će biti predmet razlučnog, odnosno založnog prava, na način da se nadoknadi smanjenje vrednosti ili gubitak;

3) isplata dela prihoda dobijenih korišćenjem imovine koja je predmet razlučnog, odnosno založnog prava razlučnom, odnosno založnom poveriocu, do visine njegovog obezbeđenog potraživanja ili predaja sredstava dobijenih otuđenjem ove imovine, ako je imovinu otuđio stečajni dužnik pre ili tokom prethodnog stečajnog postupka;

4) popravka, održavanje, osiguranje ili mere posebnog obezbeđivanja i čuvanja imovine;

5) druge zaštitne mere ili druge vrste nadoknada za koje stečajni sudija smatra da će zaštititi vrednost imovine razlučnog poverioca.

Imovina koja nije od značaja za reorganizaciju, odnosno za prodaju pravnog lica

Član 93b

Stečajni sudija, na predlog razlučnog poverioca ili založnog poverioca koji dokaže da je njegovo potraživanje obezbeđeno založnim pravom dospelo delom ili u celosti, koji sadrži procenu vrednosti imovine koja je predmet razlučnog, odnosno založnog prava, sačinjenu od strane ovlašćenog stručnog lica (procenitelja), koja nije starija od 12 meseci, donosi odluku o ukidanju mera obezbeđenja iz člana 62. stav 2. tačka 4) ovog zakona ili zabrane izvršenja ili namirenja iz člana 93. stav 1. ovog zakona u odnosu na tu imovinu na period od šest meseci počev od dana objavljivanja oglasa iz člana 93v stav 1. ovog zakona, ako je vrednost predmetne imovine manja od iznosa obezbeđenog potraživanja tog poverioca.

Stečajni sudija neće doneti odluku o ukidanju mere obezbeđenja, odnosno zabrane izvršenja i namirenja iz stava 1. ovog člana ako stečajni upravnik dokaže da je predmetna imovina od ključnog značaja za reorganizaciju, odnosno za prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Zajedničke odredbe za ukidanje mere obezbeđenja, odnosno zabrane izvršenja i namirenja

Član 93v

O predlogu iz čl. 93a i 93b ovog zakona stečajni sudija odlučuje rešenjem, u roku od 15 dana od dana prijema predloga. U slučaju ukidanja mere obezbeđenja, odnosno zabrane izvršenja i namirenja, stečajni sudija po pravnosnažnosti tog rešenja objavljuje oglas o ukidanju mere obezbeđenja, odnosno zabrane izvršenja i namirenja shodnom primenom člana 71. stav 3. ovog zakona. Predlagač je u obavezi da po zaključku suda predujmi troškove objavljivanja ovog oglasa, u suprotnom sud će odbaciti predlog.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana pravo žalbe imaju stečajni upravnik, odbor poverilaca i razlučni, odnosno založni poverilac koji ima razlučno, odnosno založno pravo na imovini koja je predmet tog rešenja.

Lica povezana sa stečajnim dužnikom u smislu člana 125. ovog zakona nemaju pravo na podnošenje predloga iz čl. 93a i 93b ovog zakona, osim lica koja se u okviru svoje redovne delatnosti bave davanjem kredita i zajmova.

Po pravnosnažnosti rešenja o ukidanju mere obezbeđenja, odnosno zabrane izvršenja i namirenja iz stava 1. ovog člana, stečajni upravnik nema pravo da na bilo koji način raspolaže imovinom koja je predmet rešenja, uključujući davanje u zakup ili opterećivanje te imovine.

U slučaju da je objavljen oglas za prodaju imovine koja je predmet predloga iz čl. 93a i 93b ovog zakona, rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče po neuspelom okončanju tog postupka prodaje.

Eventualno osporavanje potraživanja ili osporavanje razlučnog, odnosno založnog prava od strane stečajnog upravnika, kao i vođenje parnice za utvrđenje postojanja potraživanja ili postojanje razlučnog, odnosno založnog prava, nema uticaja na pravo razlučnog, odnosno založnog poverioca da sudu predloži ukidanje mere obezbeđenja, odnosno zabrane izvršenja i namirenja u skladu sa čl. 93a i 93b ovog zakona.

Posledice propuštanja unovčenja imovine od strane razlučnog, odnosno založnog poverioca

Član 93g

U slučaju da razlučni, odnosno založni poverilac propusti da unovči imovinu koja je predmet rešenja o ukidanju mere obezbeđenja, odnosno zabrane izvršenja i namirenja iz čl. 93a i 93b ovog zakona u roku od devet meseci od pravnosnažnosti tog rešenja, stečajni sudija će po službenoj dužnosti doneti rešenje kojim će konstatovati da je mera zabrane izvršenja i namirenja u odnosu na tu imovinu ponovo uspostavljena.

Na predlog razlučnog, odnosno založnog poverioca koji je podnet pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, stečajni sudija će produžiti rok iz stava 1. ovog člana jednom za tri meseca, ako razlučni, odnosno založni poverilac dostavi dokaz da je u okviru postupka unovčenja objavljen oglas o prodaji imovine iz stava 1. ovog člana.

Po pravnosnažnosti rešenja iz stava 1. ovog člana, stečajni upravnik stiče pravo prodaje i raspolaganja imovinom shodno odredbama ovog zakona."

Član 23

U članu 95. stav 3. reči: "ili uslovljavanje" brišu se.

U stavu 4. reči: "član 93. stav 5." zamenjuju se rečima: "čl. 93a i 93v". Stav 5. briše se.

Dosadašnji st. 6-9. postaju st. 5-8.

Član 24

U članu 104. stav 1. tačka 3) posle reči: "stečajne mase" dodaje se zapeta i reči: "uključujući i kao posledica ništavih pravnih poslova".

U stavu 1. tačka 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom. Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

"5) nastale na osnovu kredita, odnosno zajma uzetog u smislu člana 27. stav 2. ili člana 157. stav 1. tačka 10) ovog zakona, a poverilac po tom osnovu imaće obavezu da stečajnog upravnika u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečaja u "Službenom glasniku Republike Srbije" obavesti o postojanju i iznosu takvih obaveza, u suprotnom neće imati pravo na kamatu na to potraživanje za period trajanja stečajnog postupka."

Član 25

U članu 105. stav 2. reči: "stečajni dužnik ili treće lice" zamenjuju se rečima: "treće lice u bilo kojoj fazi postupka", posle reči: "stvari koje" dodaju se reči: "drži bez pravnog osnova ili po osnovu pravnog posla čija je važnost prestala, a koje", a reči: "stečajnom dužniku ili" brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Odluke iz stava 2. ovog člana stečajni sudija donosi u formi rešenja, na koje pravo žalbe imaju stečajni upravnik i treće lice iz stava 2. ovog člana."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 26

U članu 113. stav 2. tačka na kraju se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "kao i redosled namirenja razlučnih i založnih poverilaca.".

Član 27

U članu 116. stav 2. posle reči: "Stečajni sudija će" dodaje se reč: "zaključkom".

Član 28

U članu 117. stav 1. posle reči: "prekinutog parničnog" dodaju se reči: "ili arbitražnog".

Stav 2. menja se i glasi:

"Poverilac koji nije postupio na način iz stava 1. ovog člana gubi to pravo i svojstvo stečajnog poverioca za osporeno potraživanje."

U stavu 4. posle reči: "prekinute parnice" dodaju se reči: "ili arbitražnog postupka".

Član 29

U članu 117a stav 2. reč: "primalac" zamenjuje se rečju: "prijemnik". Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Prijemnik potraživanja ima pravo da traži ispravku konačne liste utvrđenih potraživanja."

Dosadašnji st. 3. i 4. brišu se.

Član 30

U članu 118. stav 1. menja se i glasi:

"Ako u trenutku otvaranja stečajnog postupka teče parnični ili arbitražni postupak o potraživanju, stečajni upravnik će preuzeti parnični ili arbitražni postupak u stanju u kom se ona nalazi u trenutku otvaranja stečajnog postupka."

Član 31

U članu 119. dodaje se stav 5, koji glasi:

"Ne mogu se pobijati uobičajeni prigodni darovi, nagradni darovi, kao ni darovi učinjeni iz zahvalnosti niti izdvajanja u humanitarne svrhe, pod uslovom da su u vreme kada su učinjeni bili srazmerni finansijskim mogućnostima stečajnog dužnika i uobičajeni za privrednu granu kojoj stečajni dužnik pripada."

Član 32

U članu 123. stav 1. posle reči: "da se radnjom oštećuju poverioci" dodaje se zapeta i reči: "kao i ako su pravni posao odnosno pravna radnja stečajnog dužnika preduzeti bez naknade ili uz neznatnu naknadu".

Član 33

Naziv člana i član 124. brišu se.

Član 34

U članu 126. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

"1) uzimanja kredita ili zajma u skladu sa članom 27. stav 2. ovog zakona i davanje obezbeđenja po tom pravnom poslu, ako je nakon obustave stečajnog postupka u kojem je takav kredit ili zajam uzet došlo do otvaranja stečaja nad istim stečajnim dužnikom, kao i zaključivanja ugovora o kreditu ili zajmu u smislu člana 157. stav 1. tačka 10) ovog zakona i davanja obezbeđenja po tom pravnom poslu, ako je nakon obustave stečajnog odnosno prethodnog stečajnog postupka u kojem je pravnosnažno usvojen plan reorganizacije došlo do otvaranja stečaja nad istim stečajnim dužnikom;".

Član 35

U članu 131. stav 1. tač. 1), 3) i 4) brišu se.

U stavu 3. posle reči: "poverilaca" dodaju se reči: "i ovlašćeni predlagač plana reorganizacije".

Član 36

Naziv člana i član 132. menjaju se i glase:

"Način unovčenja i metod prodaje

Član 132.

Po donošenju rešenja o bankrotstvu, stečajni upravnik započinje i sprovodi prodaju celokupne imovine, imovinske celine ili pojedinačne imovine stečajnog dužnika, odnosno prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica (način unovčenja), u skladu sa ovim zakonom i nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom.

U slučaju da stečajni upravnik predlaže prodaju celokupne imovine ili imovinske celine stečajnog dužnika ili prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica, dužan je da pribavi procenu celishodnosti takvog načina unovčenja u odnosu na prodaju pojedinačne imovine stečajnog dužnika koju izrađuje ovlašćeno stručno lice (procenitelj) i kojom će se odrediti odgovarajući deo kupoprodajne cene na kojem razlučni, odnosno založni poverilac ima pravo prioritetnog namirenja u skladu sa članom 133. stav 12. ovog zakona, kao i da takvu procenu dostavi sudu, odboru poverilaca i svakom razlučnom, odnosno založnom poveriocu koji ima razlučno, odnosno založno pravo na imovini koja je obuhvaćena takvom prodajom.

Odbor poverilaca, razlučni poverilac i založni poverilac ovlašćeni su da ulože primedbu na procenu iz stava 2. ovog člana u roku od

15 dana od dana prijema, u kom slučaju će sud, na osnovu savesne i brižljive ocene, zaključkom utvrditi celishodnost predloženog načina prodaje i odgovarajući deo kupoprodajne cene na kojem razlučni, odnosno založni

poverilac ima pravo prioritetnog namirenja u skladu sa članom 133. stav 12. ovog zakona.

Prodaja imovine, odnosno pravnog lica vrši se javnim nadmetanjem, javnim prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom (metod prodaje), u skladu sa ovim zakonom i nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom.

Uz saglasnost odbora poverilaca stečajni upravnik može angažovati domaća ili strana lica stručna za vršenje prodaje javnim nadmetanjem ako je predmet prodaje umetničko delo, odnosno drugi specifičan predmet prodaje za koji postoji specijalizovano tržište ili ako smatra da će se takvim angažovanjem ostvariti veća javnost prodaje i povoljnije unovčenje.

Predlog prodaje iz stava 2. ovog člana mora sadržati sve uslove takve prodaje, uključujući i troškove angažovanja stručnih lica.

Ako se prodaja vrši javnim nadmetanjem ili javnim prikupljanjem ponuda, stečajni upravnik dužan je da oglasi prodaju u najmanje dva visokotiražna dnevna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet strani ovlašćene organizacije i to najkasnije 30 dana pre dana određenog za javno nadmetanje ili dostavljanje ponuda.

Izuzetno, ako su troškovi oglašavanja nesrazmerno visoki u odnosu na vrednost predmeta prodaje stečajni upravnik, uz saglasnost odbora poverilaca, može oglasiti prodaju na način drugačiji od načina propisanog stavom 7. ovog člana.

Oglas naročito sadrži uslove i rokove prodaje, kao i podatke o tome kada i gde potencijalni kupci mogu da vide imovinu koja se prodaje.

Prodaja neposrednom pogodbom može se izvršiti isključivo ako je takav način prodaje prethodno odobren od strane odbora poverilaca i uz pribavljanje prethodne saglasnosti razlučnog, odnosno založnog poverioca, ako:

1) je imovina koja se prodaje neposrednom pogodbom predmet razlučnog, odnosno založnog prava;

2) predložena kupoprodajna cena, odnosno njen deo u odnosu na koji postoji pravo prvenstvenog namirenja tog poverioca, ne pokriva iznos njegovog obezbeđenog potraživanja;

3) prethodno nije pokušana prodaja javnim nadmetanjem ili javnim prikupljanjem ponuda."

Član 37

U članu 133. stav 1. reči: "Pre prodaje imovine stečajni upravnik" zamenjuju se rečima: "Stečajni upravnik", posle reči: "odboru poverilaca," dodaju se reči: "razlučnim, odnosno založnim", a reči: "načinu prodaje, rokovima prodaje i obaveštenje o proceni celishodnosti iz člana 132. stav 2. ovog zakona" zamenjuju se rečima: "načinu unovčenja, metodu prodaje i rokovima prodaje".

U stavu 2. reči: "imovine javnim nadmetanjem ili javnim prikupljanjem ponuda," brišu se.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Obaveštenje o nameri, planu prodaje, načinu unovčenja, metodu prodaje i rokovima prodaje iz stava 1. ovog člana stečajni upravnik dužan je da dostavi i ovlašćenoj organizaciji u roku iz stava 2. ovog člana."

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. postaju st. 4, 5. i 6.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7. reči: "se prodaje" zamenjuju se rečima: "je obuhvaćena prodajom", a reči: "predloži povoljniji način unovčenja imovine, o čemu odlučuje stečajni sudija" zamenjuju se rečima:

"podnese primedbu na predloženu prodaju, uključujući i predlog povoljnijeg načina unovčenja, odnosno metoda prodaje imovine".

Dosadašnji stav 7, koji postaje stav 8. menja se i glasi:

"Odbor poverilaca, poverioci i druga zainteresovana lica, osim razlučnog, odnosno obezbeđenog poverioca iz stava 7. ovog člana, mogu u roku od pet dana od dana prijema obaveštenja o predloženoj prodaji podneti primedbu na predloženu prodaju iz razloga nepoštovanja odredaba ovog zakona ili nacionalnih standarda o upravljanju stečajnom masom u pripremi ili sprovođenju prodaje."

Posle dosadašnjeg stava 7, koji postaje stav 8. dodaje se novi stav 9, koji glasi:

"O primedbama iz st. 7. i 8. ovog člana odlučuje stečajni sudija zaključkom u roku od osam dana, a prodaja se ne može sprovesti pre donošenja odluke suda."

Dosadašnji stav 8, koji postaje stav 10. menja se i glasi:

"Posle izvršene prodaje stečajni upravnik je dužan da o izvršenoj prodaji, uslovima i ceni obavesti stečajnog sudiju i odbor poverilaca, kao i razlučnog, odnosno založnog poverioca koji ima razlučno, odnosno založno pravo na imovini koja je obuhvaćena prodajom, u roku od deset dana od dana izvršene prodaje.".

Dosadašnji stav 9. briše se.

Dosadašnji st. 10. i 11. postaju st. 11. i 12.

Dosadašnji stav 12, koji postaje stav 13. menja se i glasi:

"Stečajni sudija će rešenjem konstatovati da je prodaja izvršena i naložiti odgovarajućem registru upis prava svojine i brisanje tereta nastalih pre izvršene prodaje, odnosno upis drugih prava stečenih prodajom. Navedeno rešenje sa dokazom o uplati cene je osnov za sticanje i upis prava svojine kupca, bez obzira na ranije upise i bez tereta, kao i bez ikakvih obaveza nastalih pre izvršene kupoprodaje, uključujući i poreske obaveze i obaveze prema privrednim subjektima pružaocima usluga od opšteg interesa koje se odnose na kupljenu imovinu."

Posle stava 13. dodaje se stav 14, koji glasi:

"Rešenje iz stava 13. ovog člana objavljuje se na oglasnoj i elektronskoj tabli suda i dostavlja razlučnom, odnosno založnom poveriocu koji ima razlučno, odnosno založno pravo na imovini koja je obuhvaćena prodajom i na njega žalbu mogu podneti sva zainteresovana lica."

Dosadašnji stav 13. postaje stav 15.

Član 38

Posle člana 133. dodaju se naziv člana i član 133a, koji glase:

"Obaveza nuđenja na prodaju

Član 133a

Stečajni upravnik je dužan da svaki deo imovine koji je predmet razlučnog, odnosno založnog prava ponudi na prodaju u roku od šest meseci od pravnosnažnosti rešenja o bankrotstvu.

Stečajni sudija može rešenjem, na obrazloženi predlog stečajnog upravnika, rok iz stava 1. ovog člana produžiti jednom za najviše šest meseci, ako za odlaganje prodaje postoje naročito opravdani razlozi.

U slučaju ukidanja mere zabrane izvršenja i namirenja u skladu sa čl.

93a-93v ovog zakona dolazi do zastoja roka iz stava 1. ovog člana za vreme tokom kojeg stečajni upravnik nema pravo da vrši prodaju predmetne imovine.

Ako je imovina iz stava 1. ovog člana predmet podnetog zahteva za vraćanje imovine u skladu sa zakonom kojim se uređuje vraćanje imovine i obeštećenje, rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče pravnosnažnim okončanjem postupka za vraćanje imovine i obeštećenje."

Član 39

U članu 135. stav 1. reči: "stav 5." zamenjuju se rečima: "stav 7.". Stav 3. briše se.

Član 40

U članu 136. stav 5. briše se. Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 6. reči: "ugovora o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica" zamenjuju se rečima: "rešenja iz člana 133. stav 13. ovog zakona".

Član 41

Posle člana 136. dodaju se nazivi članova i čl. 136a, 136b, 136v i 136g, koji glase:

"Pravo prioriteta razlučnog, odnosno založnog poverioca

Član 136a

U slučaju kada je predmet prodaje stečajni dužnik kao pravno lice, celokupna imovina stečajnog dužnika ili imovinska celina, razlučni i založni poverioci koji su imali založno, odnosno razlučno pravo na bilo kom delu imovine koji je obuhvaćen takvom prodajom imaju pravo prioriteta u deobi onog dela sredstava ostvarenih prodajom, prema rangu prioriteta koji su stekli u skladu sa zakonom, a srazmerno procenjenom učešću procenjene vrednosti imovine koja je predmet založnog, odnosno razlučnog prava u ukupnoj procenjenoj vrednosti predmeta prodaje, u skladu sa procenom iz člana 132. stav 2. ovog zakona, odnosno u skladu sa zaključkom suda iz člana 132. stav 3. ovog zakona.

Polaganje cene od strane razlučnog ili založnog poverioca

Član 136b

Ako je kupac imovine razlučni poverilac koji ima pravo prioritetnog namirenja iz sredstava ostvarenih prodajom, taj kupac ima pravo da svoje obezbeđeno potraživanje prebije sa iznosom kupoprodajne cene, i to na sledeći način:

1) u slučaju da njegovo obezbeđeno potraživanje premašuje iznos kupoprodajne cene, odnosno njenog dela iz kojeg ima pravo prioritetnog namirenja, dužan je na ime cene položiti iznos troškova prodaje i drugih neophodnih troškova iz člana 133. stav 12. ovog zakona, uvećan za eventualno preostali deo kupoprodajne cene iz kojeg nema pravo prioritetnog namirenja;

2) u slučaju da njegovo obezbeđeno potraživanje ne dostiže iznos kupoprodajne cene, odnosno njenog dela iz kojeg ima pravo prioritetnog namirenja, dužan je na ime cene položiti iznos troškova prodaje i drugih neophodnih troškova iz člana 133. stav 12. ovog zakona, uvećan za razliku između njegovog obezbeđenog potraživanja i punog iznosa kupoprodajne cene.

Saglasnost odbora poverilaca i razlučnog, odnosno založnog poverioca

Član 136v

U slučaju prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, celokupne imovine stečajnog dužnika ili imovinske celine:

1) ako je ponuđena cena manja od 50% procenjene vrednosti predmeta prodaje, stečajni upravnik dužan je da takvu ponudu bez odlaganja dostavi odboru poverilaca, a prodaja se može sprovesti ako je odobri odbor poverilaca;

2) ako bi u smislu procene iz člana 132. stav 2. ovog zakona deo sredstava ostvarenih prodajom koji se odnosi na imovinu koja je pod razlučnim, odnosno založnim pravom bio manji od 50% procenjene vrednosti te imovine, stečajni upravnik je dužan da takvu ponudu bez odlaganja dostavi svakom razlučnom i založnom poveriocu koji ima razlučno, odnosno založno pravo na toj imovini, a prodaja se može sprovesti ako je odobri razlučni, odnosno založni poverilac koji, shodnom primenom člana 35. stav 3. ovog zakona, učini verovatnim da se njegovo obezbeđeno potraživanje može namiriti delom ili u celosti iz imovine koja je pod razlučnim, odnosno založnim pravom ako bi se ona prodavala pojedinačno.

Razlučni, odnosno založni poverilac koji se predloženom prodajom stečajnog dužnika kao pravnog lica, celokupne imovine stečajnog dužnika ili imovinske celine namiruje u celosti nema pravo iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

U slučaju da odobrenja iz stava 1. ovog člana budu data, stečajni upravnik dužan je da prihvati takvu ponudu i sprovede prodaju.

Pravo preče kupovine razlučnog, odnosno založnog poverioca u slučaju prodaje neposrednom pogodbom

Član 136g

Kada je imovina koja je predmet prodaje neposrednom pogodbom predmet razlučnog, odnosno založnog prava, razlučni, odnosno založni poverilac može, u roku od pet dana od dana prijema obaveštenja iz člana 133. stav 6. ovog zakona, da obavesti sud i stečajnog upravnika da prihvata da kupi predmet prodaje pod istim (ili za stečajnog dužnika povoljnijim) uslovima iz obaveštenja (pravo preče kupovine), pri čemu je dužan i da navede da li će se koristiti pravom iz člana 136b ovog zakona.

Pravo preče kupovine iz stava 1. ovog člana razlučni, odnosno založni poverilac može vršiti i preko lica koje je sa njim povezano u smislu zakona kojima se uređuju privredna društva, uz dostavljanje dokaza da se radi o povezanom licu.

U slučaju da je razlučni, odnosno založni poverilac uložio primedbu na predloženu prodaju u skladu sa članom 133. stav 7. ovog zakona, rok za vršenje prava preče kupovine iz stava 1. ovog člana počinje da teče od dana dostavljanja odluke suda po toj primedbi razlučnom, odnosno založnom poveriocu, a prodaja se ne može sprovesti pre isteka tog roka."

Član 42

U članu 139. stav 3. posle tačke 4) dodaje se tačka 4a), koja glasi:

"4a) iznos sredstava rezervisanih za isplatu poveriocima za slučaj naknadnih prijava potraživanja iz člana 130. stav 2. ovog zakona;".

Član 43

U članu 144. stav 2. menja se i glasi:

"Izuzetno, završnoj deobi iz stava 1. ovog člana može se pristupiti i:

1) ako u toku postupka stečaja stečajni upravnik, posle više pokušaja unovčenja imovine stečajnog dužnika na način predviđen ovim zakonom, ne uspe da unovči celokupnu stečajnu masu, odnosno njen pretežni deo ili

2) ako su u stečajnom postupku namirena potraživanja poverilaca u celosti, sa pripadajućom kamatom u skladu sa ovim zakonom."

Član 44

U članu 147. stav 1. menja se i glasi:

"U slučaju da su u stečajnom postupku, pre završne deobe ili u završnoj deobi, u punom iznosu namirena potraživanja poverilaca u celosti sa pripadajućom kamatom u skladu sa ovim zakonom, stečajni upravnik dužan je da preostali višak deobne mase, kao i eventualno neunovčenu imovinu stečajnog dužnika iz člana 144. stav 2. ovog zakona, raspodeli članovima privrednog društva, u skladu sa pravilima postupka likvidacije. U tom slučaju, rešenjem o završnoj deobi stečajni sudija nalaže brisanje svih tereta na imovini koja se raspodeljuje članovima privrednog društva. Izuzetno, stečajni upravnik neće raspodeliti neunovčenu imovinu onim članovima privrednog društva koji se odreknu prava na takvu raspodelu i o tome obaveste stečajnog upravnika pisanim putem najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja nacrta za završnu deobu na oglasnoj tabli suda."

U stavu 4. reč: "stečajnih" i reči: "svi stečajni" brišu se.

Član 45

U članu 148. stav 2. posle reči: "stečajnog postupka" dodaje se zapeta i reči: "ali ne pre donošenja rešenja o glavnoj deobi".

Član 46

U članu 155. stav 1. posle reči: "bankrotstvo" zapeta i reči: "a posebno ako postoje ekonomsko opravdani uslovi za nastavak dužnikovog poslovanja" brišu se.

Član 47

U članu 156. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

"4) visinu novčanih iznosa ili imovinu koja će služiti za potpuno ili delimično namirenje za svaku od klasa poverilaca, kao i sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja, način izmirenja potraživanja i vremensku dinamiku plaćanja;".

U tački 6) reči: "glavnih elemenata" zamenjuju se rečju: "mera", a posle reči: "plana reorganizacije" zapeta i reči: "ako ih je moguće odrediti" brišu se.

U tački 10) reči: "kao i iznos i dinamiku isplate nagrade za njegov rad" zamenjuju se rečima: "iznos i dinamiku isplate nagrade za njegov rad, uz navođenje postupka za njegovu promenu".

Tačka 13) menja se i glasi:

"13) procenu vrednosti imovine stečajnog dužnika, kao i procenu novčanog iznosa namirenja koje bi se ostvarilo sprovođenjem bankrotstva i sprovođenjem reorganizacije za svaku od klasa poverilaca posebno, izrađenu od strane ovlašćenog stručnog lica (procenitelja) u skladu sa nacionalnim standardima za upravljanje stečajnom masom, ne stariju od 12 meseci;".

Tačka 16) menja se i glasi:

"16) predlog za imenovanje članova komisije poverilaca, ako je planom predviđeno njeno postojanje;".

U tački 18) tačka zapeta na kraju zamenjuje se tačkom. Tačka 19) briše se.

U stavu 4. tačka 2) menja se i glasi:

"2) potpisanu neobavezujuću izjavu većinskih poverilaca po vrednosti potraživanja svake planom predviđene klase da su saglasni sa sadržinom plana reorganizacije i spremni da glasaju za njegovo usvajanje;".

Tačka 4) briše se.

U tački 5) reči: "vanredni izveštaj revizora" zamenjuju se rečima:

"vanredni izveštaj sa mišljenjem revizora o finansijskim izveštajima stečajnog dužnika".

Član 48

U članu 157. stav 1. tačka 7) posle reči: "založnog prava" dodaje se zapeta i reči: "uz saglasnost imaoca založnog prava".

Tač. 11) i 13) brišu se. Stav 2. menja se i glasi:

"U slučaju da je planom reorganizacije predviđena mera pretvaranja potraživanja u kapital stečajnog dužnika, predlagač je dužan da uz plan reorganizacije dostavi procenu kapitala stečajnog dužnika, izvršenu od strane ovlašćenog stručnog lica (procenitelja), ne stariju od šest meseci."

St. 5, 6, 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji stav 9, koji postaje stav 5. menja se i glasi:

"Sprovođenje mera predviđenih planom reorganizacije, a naročito izmene u strukturi kapitala stečajnog dužnika i otuđenje ili drugo raspolaganje nepokretnom imovinom koja je evidentirana kao društvena svojina, ne može se vršiti suprotno odredbama zakona kojima se uređuje zaštita društvenog kapitala u preduzećima koja posluju većinskim društvenim kapitalom, odnosno kojima se uređuje zaštita imovine koja je evidentirana kao društvena svojina u zadrugama. Podnosilac plana reorganizacije dužan je da u prilogu plana reorganizacije dostavi prethodnu saglasnost na plan reorganizacije, izdatu od strane organizacije iz člana 19. stav 2. ovog zakona, a ta organizacija u postupku davanja prethodne saglasnosti na plan reorganizacije postupa sa naročitom hitnošću i dužna je da donese akt po zahtevu za davanje prethodne saglasnosti u roku od 15 dana od dana prijema zahteva."

Član 49

U članu 158. stav 5. tačka 3) tačka zapeta na kraju zamenjuje se tačkom. Tačka 4) briše se.

Posle stava 7. dodaju se st. 8, 9. i 10, koji glase:

"Ako je pre donošenja odluke po predlogu poverioca za pokretanje stečajnog postupka stečajni dužnik podneo predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, stečajni sudija će prvo rešavati po predlogu stečajnog dužnika za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Ukoliko je predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije pravnosnažno odbijen, odnosno odbačen, stečajni dužnik je ovlašćen da podnese novi predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.

U slučaju da je pre podnošenja novog predloga iz stava 9. ovog člana protiv stečajnog dužnika podnet predlog za pokretanje stečajnog postupka od strane poverioca, sud će prvo rešavati po predlogu za pokretanje stečajnog postupka koji je podnet od strane poverioca."

Član 50

U članu 159. stav 1. reč: "poznate" briše se. Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu održava se najkasnije u roku od 90 dana od dana donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana."

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3. reči: "Rešenje o pokretanju prethodnog postupka za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije" zamenjuju se rečima: "Rešenje iz stava 1. ovog člana, zajedno sa tekstom unapred pripremljenog plana reorganizacije".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5. reči: "iz stava 2." zamenjuju se rečima: "iz stava 4.".

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6. reči: "iz stava 3." zamenjuju se rečima: "iz stava 5.".

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 7. reči: "iz stava 2." zamenjuju se rečima: "iz stava 4.", a tačka 2) menja se i glasi:

"2) poziv zainteresovanim licima da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije ili osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja, dostave nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije"."

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8. reči: "iz stava 2." zamenjuju se rečima: "iz stava 4.".

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 9. reči: "30 dana od dana objavljivanja oglasa iz stava 3. ovog člana" zamenjuju se rečima: "60 dana od pokretanja postupka iz stava 1. ovog člana".

Dosadašnji st. 9, 10, 11, 12. i 13. brišu se.

Član 51

Posle člana 159. dodaju se nazivi članova i čl. 159a i 159b, koji glase:

"Primedbe na unapred pripremljeni plan reorganizacije i izmene plana

Član 159a

Primedbe zainteresovanih lica dostavljene sudu po isteku roka iz člana 159. stav 7. tačka 2) ovog zakona neće biti uzete u razmatranje od strane suda.

Predlagač plana je u obavezi da odgovor na primedbe dostavi nadležnom sudu u roku od 15 dana od isteka roka iz člana 159. stav 7. tačka 2) ovog zakona.

Odgovori na primedbe dostavljeni sudu po isteku roka iz stava 2. ovog člana neće biti uzeti u razmatranje od strane suda.

Predlagač može, u roku iz stava 2. ovog člana, samo jednom izvršiti izmenu plana reorganizacije (u obliku prečišćenog teksta), sa jasnom naznakom da je u pitanju izmenjeni plan.

U slučaju da predlagač sudu dostavi izmenjeni plan u skladu sa stavom

4. ovog člana, postupak će se nastaviti po tako izmenjenom planu, pri čemu:

1) predlagač nije u obavezi da uz izmenjeni plan sudu dostavlja izjave većinskih poverilaca iz stava 156. stav 4. tačka 2) ovog zakona;

2) sud je dužan da sastavi i objavi oglas o održavanju ročišta za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu u skladu sa članom 159. st. 4-9. ovog zakona.

Provera tačnosti podataka iz plana i mera obezbeđenja

Član 159b

Tokom prethodnog postupka iz člana 159. stav 1. ovog zakona stečajni sudija može, na zahtev zainteresovanog lica ili po službenoj dužnosti, angažovati ovlašćena stručna lica (procenitelje, veštake ili revizore) u cilju utvrđivanja tačnosti podataka iz unapred pripremljenog plana reorganizacije. Troškovi angažovanja stručnog lica predstavljaju troškove prethodnog postupka.

Stručno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da svoje izjašnjenje dostavi sudu najkasnije osam dana pre održavanja ročišta za raspravljanje i glasanje o planu reorganizacije.

Na predlog podnosioca plana ili po službenoj dužnosti, stečajni sudija tokom prethodnog postupka iz stava 1. ovog člana može odrediti meru sprečavanja promene finansijskog i imovinskog položaja stečajnog dužnika, koja obuhvata:

1) imenovanje privremenog stečajnog upravnika;

2) zabranu plaćanja sa računa stečajnog dužnika ako računi stečajnog dužnika nisu blokirani, bez prethodne saglasnosti stečajnog sudije ili privremenog stečajnog upravnika, odnosno dozvolu plaćanja sa računa stečajnog dužnika uz saglasnost stečajnog sudije ili privremenog stečajnog upravnika, ako su u trenutku donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana računi stečajnog dužnika blokirani radi izvršenja osnova i naloga za prinudnu naplatu kod organizacije koja sprovodi postupak prinudne naplate;

3) zabranu raspolaganja imovinom stečajnog dužnika bez prethodne saglasnosti stečajnog sudije ili privremenog stečajnog upravnika;

4) zabranu određivanja i sprovođenja izvršenja ili pokretanja postupka vansudskog namirenja prema stečajnom dužniku;

5) zabranu organizaciji koja sprovodi prinudnu naplatu da sprovodi naloge za prinudnu naplatu sa računa stečajnog dužnika.

U slučaju povrede zabrane raspolaganja iz stava 3. tačka 3) ovog člana, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o pravnim posledicama povrede zabrane raspolaganja posle otvaranja stečajnog postupka.

Mera obezbeđenja iz stava 3. ovog člana važi do pravnosnažnog okončanja prethodnog postupka iz člana 159. stav 1. ovog zakona, a najduže šest meseci i ne može se ponovo odrediti u istom postupku, a stečajni sudija može ukinuti ovu meru i pre isteka tog roka.

Ako odredi meru iz stava 3. ovog člana, stečajni sudija rešenjem određuje za koje namene se mogu vršiti plaćanja sa računa stečajnog dužnika uz saglasnost stečajnog sudije.

Računi stečajnog dužnika koji su na dan podnošenja predloga iz člana

158. ovog zakona blokirani radi izvršenja osnova i naloga za prinudnu naplatu kod organizacije koja sprovodi postupak prinudne naplate ili su

blokirani tokom trajanja prethodnog stečajnog postupka ostaju blokirani i

dalje do okončanja prethodnog stečajnog postupka, osim ako stečajni dužnik izmiri sve dospele obaveze na osnovu kojih su ovi računi blokirani.

Rešenje kojim je određena mera iz stava 3. ovog člana istog dana se dostavlja organizaciji koja sprovodi postupak prinudne naplate, koja o tome bez odlaganja obaveštava sve poslovne banke, radi sprečavanja prenosa sredstava i drugih transakcija stečajnog dužnika, odnosno kako bi se omogućila plaćanja u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Radi odlučivanja po predlogu za određivanje mere obezbeđenja iz stava 3. ovog člana stečajni sudija može zakazati i održati posebno ročište."

Član 52

U članu 160. stav 2. menja se i glasi:

"Stečajni sudija na zahtev zainteresovanog lica može izvršiti procenu visine potraživanja za potrebe glasanja, ako to lice dostavi dokaze da visina potraživanja navedena u unapred pripremljenom planu reorganizacije nije tačna."

Stav 3. briše se.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4. Dosadašnji stav 6. briše se.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 5. reči: "čl. 161. do 164." zamenjuju se rečima: "čl. 161. - 164b", a reči: "postupak stečaja" zamenjuju se rečima: "prethodni postupak stečaja".

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 6. posle reči: "plana reorganizacije" dodaje se zapeta i reči: "kao i troškove prethodnog postupka stečaja".

Član 53

U članu 161. stav 1. reči: "stečajni dužnik," brišu se, a tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: "ako na prvom poverilačkom ročištu nije doneto rešenje o bankrotstvu.".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"U slučaju da predlagač plana reorganizacije nije stečajni upravnik, stečajni upravnik ima obavezu da aktivno sarađuje sa ovlašćenim predlagačem i da mu pruži podatke o imovini i obavezama stečajnog dužnika, kao i sve druge podatke od značaja za pripremu plana reorganizacije stečajnog dužnika."

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3. reči: "koji predlože stečajni upravnik ili stečajni dužnik" zamenjuju se rečima: "koji predloži stečajni upravnik".

Član 54

U članu 162. st. 2. i 3. brišu se.

Član 55

Naziv člana 163. menja se i glasi: "Utvrđivanje tačnosti podataka, izmena i odbacivanje predloga plana reorganizacije".

U članu 163. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Predlagač je ovlašćen da u istom stečajnom postupku, po prijemu primedaba poverilaca i u roku iz člana 164a stav 2. ovog zakona, samo jednom izvrši izmenu plana reorganizacije (u obliku prečišćenog teksta), sa jasnom naznakom da je u pitanju izmenjeni plan."

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. u tački 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom, a posle tačke 2) dodaje se tačka 3), koja glasi:

"3) planom nisu obuhvaćeni poverioci koji bi, da su obuhvaćeni planom, mogli da svojim glasanjem utiču na odluku o usvajanju plana."

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4. reč: "podnosilac" zamenjuje se rečju: "predlagač".

Član 56

Naziv člana i član 164. menjaju se i glase:

"Zakazivanje i oglašavanje ročišta za razmatranje i glasanje o planu reorganizacije

Član 164

Stečajni sudija zakazuje i održava ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca u roku od 90 dana od dana podnošenja predloga plana reorganizacije.

Plan reorganizacije sud, bez odlaganja, dostavlja registru privrednih subjekata, kao i drugom odgovarajućem registru radi objavljivanja na internet strani tog registra.

Oglas o ročištu za razmatranje plana reorganizacije i glasanju od strane poverilaca sud objavljuje na oglasnoj i elektronskoj oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku Republike Srbije" i u jednom visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

U oglasu se navodi poslovno ime i matični broj stečajnog dužnika, ime, odnosno poslovno ime predlagača, dan i mesto održavanja ročišta i postupak glasanja, kao i način na koji se sva zainteresovana lica mogu upoznati sa sadržinom plana.

Oglas iz stava 3. ovog člana mora da sadrži i poziv zainteresovanim licima da sve primedbe na predlog plana reorganizacije kojima osporavaju sadržinu plana reorganizacije ili osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja dostave nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Stečajni sudija može naložiti podnosiocu predloga da oglas iz stava 3. ovog člana objavi i u drugim domaćim i međunarodnim sredstvima informisanja."

Član 57

Posle člana 164. dodaju se naziv člana i član 164a, koji glase:

"Primedbe na plan i izmene plana reorganizacije

Član 164a

Primedbe zainteresovanih lica dostavljene sudu po isteku roka iz člana 164. stav 5. ovog zakona neće biti uzete u razmatranje od strane suda.

Predlagač plana je u obavezi da odgovor na primedbe zainteresovanih lica dostavi sudu u roku od 15 dana od isteka roka iz člana 164. stav 5. ovog zakona.

Odgovori na primedbe dostavljeni po isteku roka iz stava 2. ovog člana neće biti uzeti u razmatranje od strane suda.

Ročište za glasanje o planu reorganizacije ne može se održati pre isteka roka od 60 dana od dana podnošenja plana reorganizacije sudu.

U slučaju da predlagač sudu dostavi izmenjeni plan reorganizacije u skladu sa članom 163. stav 2. ovog zakona, postupak će se nastaviti po tako izmenjenom planu, pri čemu je sud dužan da sastavi i objavi oglas o održavanju ročišta za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu u skladu sa članom 164. st. 3-6. ovog zakona.

Izmenjeni plan reorganizacije sud bez odlaganja dostavlja registru privrednih subjekata, odnosno drugom odgovarajućem registru radi objavljivanja na internet strani tog registra."

Član 58

Naziv člana 165. menja se i glasi: "Pravo glasa i klase poverilaca". U članu 165. stav 5. menja se i glasi:

"Razlučni poverilac, odnosno drugo zainteresovano lice, ovlašćen je da sudu za potrebe procene iz stava 4. ovog člana dostavi procenu vrednosti opterećene imovine izrađenu od strane ovlašćenog stručnog lica (procenitelja). Ako je sudu dostavljena samo jedna procena, stečajni sudija će procenu verovatnoće namirenja razlučnog potraživanja iz opterećene imovine utvrditi na osnovu te procene. U slučaju sumnje u dostavljenu procenu, stečajni sudija može naložiti da se angažuje drugo ovlašćeno stručno lice (procenitelj), koji će izvršiti novu procenu. Za iznos potraživanja koji stečajni sudija proceni, na osnovu obrazložene ocene svih dostavljenih procena, da se razlučni poverioci ne mogu namiriti iz opterećene imovine, razlučni poverioci ostvaruju pravo glasa u okviru klase potraživanja u koju bi njihovo potraživanje bilo razvrstano da ne postoji predmetno obezbeđenje."

U stavu 8. broj: "200" zamenjuje se brojem: "100", broj: "20.000" zamenjuje se brojem: "50.000", a posle reči: "sredstava za" dodaje se reč: "prethodnu".

St. 9-15. brišu se.

Član 59

Posle člana 165. dodaje se naziv člana i član 165a, koji glasi:

"Glasanje i usvajanje plana reorganizacije

Član 165a

Pre početka glasanja, sud obaveštava sve prisutne na ročištu o rezultatima glasanja pismenim putem (glasanje u odsustvu).

Plan reorganizacije se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.

Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena u novcu pre početka primene plana reorganizacije ne glasa za plan reorganizacije, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.

Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase koje glasaju o planu i ako je u skladu sa odredbama ovog zakona.

Danom početka primene plana reorganizacije smatra se dan određen planom reorganizacije, s tim da taj dan ne može nastupiti pre dana pravnosnažnosti rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije, niti po isteku roka od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog rešenja.

Ako se u stečajnom postupku podnese više od jednog plana reorganizacije, o njima se glasa po redosledu podnošenja, a usvojenim se smatra plan reorganizacije koji je prvi izglasan.

Ako plan reorganizacije, osim plana iz člana 158. ovog zakona, ne dobije potreban broj glasova, nad stečajnim dužnikom sprovodi se bankrotstvo."

Član 60

U članu 167. stav 4. reči: "Donošenjem rešenja" zamenjuju se rečima:

"Pravnosnažnošću rešenja", a posle reči: "plana reorganizacije" dodaju se reči: "u stečaju,".

Stav 5. menja se i glasi:

"Stečajni dužnik je ovlašćen da pre ili nakon isteka roka za sprovođenje plana reorganizacije podnese predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, pod uslovima propisanim ovim zakonom."

Član 61

Naziv člana 170. menja se i glasi: "Izuzetak od primene drugih propisa".

U članu 170. reči: "hartija od vrednosti" zamenjuju se rečju: "prospekta", a posle reči: "poništavanje akcija" dodaju se reči: "i zaštitu poverilaca u slučaju smanjenja osnovnog kapitala".

Član 62

U članu 173. stav 1. tačka 2) posle reči: "plana reorganizacije" dodaju se reči: "ili ako je takvo postupanje, odnosno nepostupanje planom reorganizacije utvrđeno kao stečajni razlog".

U stavu 2. posle reči: "došlo do" dodaju se reči: "neke od sledećih posledica".

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"U slučaju iz stava 1. ovog člana, stečajni sudija tokom prethodnog stečajnog postupka može angažovati stručno lice ili imenovati privremenog stečajnog upravnika radi utvrđivanja činjenica od značaja za ocenu postojanja stečajnog razloga."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 63

U članu 187. stav 1. reč: "stav 4." zamenjuje se rečju: "stav 3.".

Član 64

U članu 188. stav 1. tačka 2) reč: "stav 4." zamenjuje se rečju: "stav 3.".

Član 65

Podzakonski akti doneti na osnovu ovlašćenja iz Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 - dr. zakon, 71/12 - US i 83/14), uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 66

Stečajni postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani okončaće se po propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, osim što će se na unovčenje stečajne mase u stečajnim postupcima pokrenutim u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 84/04 i 85/05 - dr. zakon) i Zakonom o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 - dr. zakon, 71/12 - US i 83/14), primenjivati nacionalni standardi za upravljanje stečajnom masom doneti u skladu sa ovlašćenjem iz člana 65. ovog zakona.

Član 67

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Narodna skupština Republike Srbije, 14.08.2017.