Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA: Mapiranje rizika zasniva se na blagovremenoj i ispravnoj registraciji poreskih obveznika, tačnosti podnošenja prijava, blagovremenosti podnošenja prijava i blagovremenom plaćanju poreskih obaveza


Jedan od glavnih ciljeva i opredeljenje Poreske uprave kao moderne poreske administracije jeste kreiranje ambijenta u kome svaki poreski obveznik dobrovoljno i bez suvišnih troškova ispunjava svoje poreske obaveze. U skladu sa tim, pre tri godine kao posebna organizaciona jedinica formirano je Odeljenje za strateške rizike.

Bolja saradnja sa poreskim obveznicima, zaštita njihovih prava, jačanje poverenja i garancije integriteta i profesionalnosti Poreske uprave, važna su strateška opredeljenja. Upravo iz njih proizilaze i planovi poštovanja poreskih propisa koje izrađuje Odeljenje za strateške rizike u saradnji sa svim sektorima Poreske uprave.

Nataša Arsić, načelnica Odeljenja za strateške rizike kaže da se identifikacija, odnosno mapiranje rizika radi na OECD modelu za upravljanje rizicima koji se zasniva na četiri domena. Prvi domen je blagovremena i ispravna registracija poreskih obveznika, tačnost podnošenja prijava, blagovremenost podnošenja prijava i blagovremeno plaćanje poreskih obaveza.

Kroz ova četiri pokazatelja analiziraju se homogene grupe poreskih obveznika koje se formiraju na bazi zajedničkih karakteristika. Neki od njih su delatnost, veličina poreskog obveznika, broj zaposlenih lica koje ima i vrste javnih prihoda koje plaćaju. Potom se izračunava stopa dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa, procenjuje potencijalni poreski jaz i rangira rizik. Rizici prepoznati planom poštovanja tretiraju se u Poreskoj upravi na dva načina.

Nataša Arsić objašnjava da prvi način podrazumeva represivne mere odnosno kontrolu, eventualno kažnjavanje i prinudnu naplatu, što se odnosi na obveznike koji ne žele da poštuju poreske propise.

Drugi način obuhvata široku lepezu usluga, pomoći i edukacije poreskim obveznicima koji žele da poštuju propise.

 "U prethodnom periodu imali smo par projekata kojima smo se poreskim obveznicima deklarisanim kao niskorizičnim obveznicima obraćali pisanim putem ili telefonom gde smo ih upozoravali na greške koje je potrebno da isprave da ne bi bili sankcionisani", kaže načelnica Odeljenja za strateške rizike Nataša Arsić.

I ovo nije jedina vrsta pomoći. Poreska uprava inicirala je i posete novoregistrovanim poreskim obveznicima. Sve ove aktivnosti imaju jasan cilj - pomoć i podršku poreskim obveznicima da što lakše i bolje poštuju poreske propise.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 17.07.2019.
Naslov: Redakcija