Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNOBELEŽNIČKA KOMORA SRBIJE RASPISALA KONKURS ZA IMENOVANJE JEDNOG JAVNOBELEŽNIČKOG POMOĆNIKA NA OPŠTINI VRAČAR


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Srbije raspisuje javni konkurs za imenovanje  jenog javnobeležničkog pomoćnika za područje Prvog osnovnog suda u Beogradu, teritorija gradske opštine Vračar.

Za javnobeležničkog pomoćnika može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da je državljanin Republike Srbije;

- da je poslovno sposobno i da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

- da ima diplomu pravnog fakulteta u Republici Srbiji ili da je nostrifikovalo diplomu pravnog fakulteta stečenu izvan Republike Srbije;

- da je položilo pravosudni ispit i ispit za javnog beležnika;

- da je dostojno javnog poverenja za obavljanje poslova javnog beležništva.

Kandidat za javnobeležničkog pomoćnika uz prijavu na konkurs podnosi priloge kojima se dokazuje ispunjenost zakonskih uslova, u originalu ili overenoj fotokopiji, i to:

 1. radnu i ličnu biografiju,
 2. ličnu kartu, odnosno izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte,
 3. uverenje Centra za socijalni rad da nije upisan u evidenciju lica lišenih poslovne sposobnosti,
 4. lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
 5. uverenje o državljanstvu Republike Srbije,
 6. izvod iz matične knjige rođenih,
 7. diplomu o završenom pravnom fakultetu u Republici Srbiji, odnosno dokaz o nostrifikovanoj diplomi pravnog fakulteta koja je stečena izvan Republike Srbije,
 8. uverenje o položenom pravosudnom ispitu,
 9. uverenje o položenom javnobeležničkom ispitu,
 10. dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 11. dokaz da kandidatu nije prestao status javnog beležnika, javnobeležničkog  pomoćnika, javnobeležničkog saradnika, javnobeležničkog pripravnika, izvršitelja ili advokata zbog teže povrede dužnosti, odnosno da mu nije zbog razrešenja prestala sudijska ili javnotužilačka funkcija u smislu člana 26. stav 1. tačka 3. Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015).

Prijava na konkurs za imenovanje javnobeležničkog pomoćnika sa dokazima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije, a ceo tekst možete pogledati ovde.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Javnobeležničke komore Srbije, 20.06.2022.
Naslov: Redakcija