Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENE NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA: Nedobitnim organizacijama koje primenjuju kontni plan za budžetski sistem omogućeno je da ponovo mogu iskazati razliku između prihoda i rashoda na red. br. 18. obrasca PBN


Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica, koji je objavljen u "Sl.glasniku RS" br. 53/2015, dana 19.6.2015. godine, a stupio je na snagu sutradan, tj. 20.6.2015. godine.

Navedenim pravilnikom izvršene su dve izmene:

1. Omogućeno je nedobitnim organizacijama koje primenjuju kontni plan za budžetski sistem da u Obrascu PBN unose negativan iznos razlike između ostvarenih prihoda i rashoda na rednom broju 18. tog obrasca. Pre ovih izmena, elektronska aplikacija Poreske uprave nije dozvoljavala unošenje negativnog iznosa na rednom broju 18. Obrasca PBN, pa predmetni obveznici nisu mogli podneti poresku prijavu. Ovom izmenom omogućeno je Poreskoj upravi da promeni aplikaciju za podnošenje predmetnog obrasca, te će predmetni obveznici koji imaju iznos ostvarenog rashoda u većem iznosu od ostvarenog prihoda moći da podnesu poresku prijavu.

2. Druga izmena tiče se popunjavanja Obrasca PBN1. Ovaj obrazac podnose nedobitne organizacije koje primenjuju kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica. Ovom izmenom omogućava se predmetnim obveznicima da u poreski bilans unesu iznos nematerijalnih troškova. Naime, odredbama Pravilnika propisane su AOP pozicije iz Bilansa uspeha sa kojih se iskazuju prihodi i rashodi na Obrascu PBN1.

Prilikom prethodnih izmena i dopuna Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 60/2014 i 41/2015) odredba člana 3. tačka 7) propušteno je da se navedu AOP pozicije u kojima se iskazuju nematerijalni troškovi, što je stvorilo nedoumicu kod poreskih obveznika da li imaju pravo da ove troškove iskažu na Obrascu PBN1. Očigledno je da je bilo reč o propustu resornog ministarstva, te su poslednjim izmenama Pravilnika navedene i AOP pozicije u kojima se iskazuju nematerijalni troškovi.

Izvor: Redakcija, 22.06.2015.