Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Traži se konsultant za analizu zarada u okruženju ili u EU. Rok za podnošenje ponuda je 29. maj 2023. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zatražilo je na tenderu konsultantske usluge za stručnu, tehničku i analitičku podršku u reformi sistema plata. Reč je o konsultantima koji treba da izrade uporednu analizu troškova za plate, a u svrhu upoređivanja sa uspostavljenim pravnim okvirom i elementima sistema plata u javnim službama i državnim organima u Srbiji.

Ova analiza, kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, treba da obuhvati uslugu izrade uporedne analize troškova za plate zaposlenih u javnom sektoru u najmanje dve zemlje u okruženju ili članice Evropske unije kojom će se uporediti analiza upodobljenosti radnih mesta iz uredbe kojom se određuju koeficijenti u javnim službama sa radnim mestima iz Kataloga radnih mesta, po javnim službama, uz prikaz visine koeficijenta za navedena radna mesta, plata i troškovima za plate po delatnostima javnih službi i brojem zaposlenih, kao i prikaz plata i troškova za plate po zvanjima, radnim mestima i brojem zaposlenih u državnim organima.

Kako se navodi u tehničkoj specifikaciji, koja je deo tenderske dokumentacije, osnove za reformu sistema plata postavljene su donošenjem Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 i 123/2021).

Postojeći propisi prepoznaju različite kriterijume i elemente za obračun plate u različitim delovima javnog sektora, što u određenoj meri dovodi do neujednačenosti i netransparentnosti sistema plata, kao i do otežanog upravljanja i kontrole sredstava neophodnih za isplatu plata.

Jedan od važnijih koraka u sprovođenju reforme sistema plata u javnom sektoru je bilo donošenje Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 81/2017, 6/2018 i 43/2018) koja je usvojena 2017. godine.

- Zatečena situacija je reformu sistema plata stavila pred niz izazova, kao što su ujednačavanje svih elemenata za obračun plate i njihove implementacije u svim delovima javnog sektora, uz očuvanje dostignutog nivoa materijalnog položaja zaposlenih i održanje udela plata u bruto domaćem proizvodu, uz obezbeđivanje finansijskih podsticaja za zaposlene u javnom sektoru u budućnosti - piše u tehničkoj specifikaciji.

Od 2021. godine započeta je postepena implementacija Centralnog informacionog sistema za obračun zarada u javnom sektoru (ISKRA) koju sprovodi Ministarstvo finansija, a planirano je da se puna implementacija ovog informacionog sistema sprovede do 2024. godine.

Aktivnosti u delu reforme sistema plata u narednom periodu, treba da obuhvate sprovođenje detaljnih analiza svih usvojenih zakona u delu njihovih ključnih postavki koje kreiraju finansijske i makroekonomske aspekte novog sistema plata i njihovu održivost u pogledu projektovanog učešća troškova za plate u BDP-u.

- U skladu sa svim navedenim, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave tokom 2023. i 2024. godine, radi stvaranja neophodnih uslova za implementaciju i prelazak na novi sistem plata zaposlenih u javnom sektoru mora da sprovede sveobuhvatne analize koje se odnose na analitičku podršku u reformi sistema plata u svim delovima javnog sektora, u svrhu usklađivanja elemenata za obračun i isplatu plata i finansijskih efekata prelaska na novi sistem plata - navodi se u dokumentaciji.

Stoga, neophodno je izraditi uporednu analizu troškova za plate zaposlenih u javnom sektoru u najmanje dve zemlje u okruženju ili članice Evropske unije kojom će se uporediti analiza upodobljenosti radnih mesta po javnim službama iz Kataloga radnih mesta i Uredbe o koeficijentima, a na osnovu podataka preuzetih iz Centralnog informacionog sistema za obračun zarada u javnom sektoru ISKRA, kao i drugih informacionih sistema.

Potrebno je uraditi navedenu analizu i za zaposlene u državnim organima po zvanjima državnih službenika i grupama nameštenika.

Poslove će obavljati tri konsultanta koji će biti angažovani 40 dana, a vrednost nabavke procenjena je na nešto manje od dva miliona dinara, bez PDV-a.

Okvirni period realizacije usluge je najkasnije do 1. septembra 2023. godine, a rok za podnošenje ponuda je 29. maj 2023. godine.

Više detalja o tenderu pogledajte OVDE.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt eKapija, 18.05.2023.
Naslov: Redakcija