Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA: PKS će inicirati izmenu Zakona u cilju korektivnog usklađivanja u određivanju oporezive dobiti


Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala Privredne komore Srbije (PKS) organizovalo je sastanak sa članicama PKS – kompanijama koje posluju u okviru multinacionalnih sistema i predstavljaju relevantne strane investitore u našem poslovnom okruženju, u cilju sagledavanja važeće regulative o transfernim cenama.

Polazeći od zakonskog okvira, domaća pravna lica koja se upuštaju u međukompanijske transakcije, dužna su da na odgovarajući način dokumentuju realizovane transakcije i transferne cene koje proizilaze iz tih transakcija. Pored toga, poreski obveznici su dužni da izvrše korekcije svoje poreske osnovice u situaciji kada se analizom utvrdi da postoji razlika između transfernih cena i cena u skladu sa načelom "van dohvata ruke".

Prema važećim propisima i pod posebnim uslovima, koji često predstavljaju procesno-finansijsku prepreku, ekonomsko dvostruko oporezivanje pomenutih korekcija može se izbeći dodatnim finansijskim zaduživanjem ili odobravanjem u vezi sa nastalim transakcijama ukoliko je reč o lokalnim interkompanijskim transakcijama.

Međutim, ekonomsko dvostruko oporezivanje nastalo zbog korekcija koje proističu iz međunarodnih međukompanijskih transakcija ne može se eliminisati primenom važećih propisa osim u specifičnoj situaciji kada su utvrđena odstupanja od načela "van dohvata ruke" u dva smera međunarodne međukompanijske transakcije.

Na sastanku su izneseni problemi uočeni u praksi i razmotreni predlozi za unapređenje regulatornog okvira. Dogovoreno da Privredna komora Srbije u saradnji sa članicama, planira iniciranje izmene relevantnih propisa koji se odnose na primenu pravila o transfernim cenama.

Predlog mera bio bi usmeren na korektivna usklađivanja u određivanju oporezive dobiti, ograničavanjem na izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 113/2017) i relevantnih podzakonskih akata, što ne zahteva sveobuhvatne izmene pravnog okvira, a omogućava smanjenje značajne količine rizika i neizvesnost koji prate izveštavanje po korektivnim transakcijama u postojećim zakonskim okvirima.

To bi u svakom slučaju dovelo do povećanja pravne sigurnosti investitora, a time i do povećanja investicija.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 18.05.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija