Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONSULTACIJE O IZMENAMA USTAVA RS: Poziv organizacijama civilnog društva za identifikovanje ustavnih odredbi koje se odnose na pravosuđe, a koje je potrebno izmeniti. Predlozi za izmenu sa jasnim obrazloženjem dostavljaju se do 30. juna 2017. godine


Ministarstvo pravde u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da učestvuju u konsultativnom procesu u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - daje: Ustav) u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013) i Akcionim planom za Poglavlje 23 –Pravosuđe i osnovna prava, identifikovana je potreba izmene Ustava u delu koji se odnosi na uticaj zakonodavne i izvršne vlasti na proces izbora i razrešenja sudija, predsednika sudova, javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca, kao i izbornih članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, uz preciziranje uloge i položaja Pravosudne akademije, kao i uspostavljanje objektivnih kriterijumima vrednovanja za ulazak u pravosudni sistem, pravičnih procedura odabira, otvorenosti za sve kandidate odgovarajućih kvalifikacija i transparentnosti celokupnog procesa iz ugla opšte javnosti. Pored toga, predviđen je i niz prelaznih mera usmerenih na jačanje nezavisnosti pravosuđa, kroz izmene pravosudnih zakona, a u okviru odredaba Ustava.

Komisija za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa formirala je Radnu grupu za izradu analize izmene ustavnog okvira koja je imala zadatak da izvrši analizu postojećih odredaba Ustava i predlaganje mogućih izmena u svetlu mišljenja Venecijanske komisije i u skladu sa evropskim standardima u cilju obezbeđivanja nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa. Nacrt teksta "Pravne analize ustavnog okvira o pravosuđu u Republici Srbiji" objavljen je na internet prezentaciji Ministarstva pravde i sadrži i moguća rešenja za izmenu Ustava.

U cilju obezbeđivanja širokog konsultativnog procesa povodom izmena najznačajnijeg pravnog dokumenta u Republici Srbiji i uključivanja svih zainteresovanih aktera u javnu debatu, prva faza konsultativnog procesa obuhvataće prikupljanje predloga i sugestija za identifikovanje ustavnih odredbi koje se odnose na pravosuđe, a koje je potrebno izmeniti, kao i dostavljanje konkretnih predloga za izmenu sa njihovim jasnim obrazloženjem.

Ministarstvo pravde i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju zainteresovane da daju aktivni doprinos u sprovođenju javnih konsultacija. Vaše predloge i sugestije na odgovarajućem obrascu možete poslati na e-adresu: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs u periodu do 30. juna 2017. godine.

Napominju da će sadržaj predloženih izmena od strane organizacija civilnog društva biti u celini objavljen na internet prezentacijama Ministarstva pravde i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Takođe, napominju da predlozi i sugestije koji se ne odnose na izmene Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe neće biti razmatrani.

Nakon prikupljanja komentara, Ministarstvo pravde i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom organizovaće okrugli sto sa organizacijama civilnog društva na kome će se bliže razmatrati pristigli predlozi.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, 19.05.2017.
Naslov: Redakcija