Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O DUALNOM OBRAZOVANJU - Tekst propisa


I

OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, provera ispunjenosti uslova poslodavca za učenje kroz rad, uzajamna prava i obaveze učenika, roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika, škole i poslodavca, materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika, kao i druga pitanja od značaja za dualno obrazovanje.

Odredbe ovog zakona primenjuju se u delatnosti srednjeg obrazovanja i vaspitanja za obrazovne profile u trajanju od tri, odnosno četiri godine i specijalističkog obrazovanja u skladu sa zakonom.

Termini izraženi u ovom zakonu u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

Značenje pojmova

Član 2.

U smislu ovog zakona definišu se sledeći pojmovi:

1)         "dualno obrazovanje" je deo sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i stavovi (u daljem tekstu: kompetencije) u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja;

2)         "poslodavac" je: pravno ili fizičko lice koje ispunjava propisane uslove za učenje kroz rad učenika u dualnom obrazovanju i čija delatnost omogućava ostvarivanje sadržaja propisanih odgovarajućim planom i programom nastave i učenja;

3)         "učenje kroz rad" je organizovan proces tokom koga učenici, pod rukovodstvom i nadzorom instruktora u realnom radnom okruženju kod poslodavca, stiču kompetencije neophodne za efikasan i produktivan rad u određenom zanimanju ili grupi zanimanja;

4)         "instruktor" je lice zaposleno kod poslodavca, odgovorno da učenici tokom učenja kroz rad steknu određene kompetencije predviđene standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja;

5)         "koordinator učenja kroz rad" je lice zaposleno u stručnoj školi čiji je zadatak praćenje ostvarivanje učenja kroz rad koje se odvija kod poslodavca, kao i vrednovanje rada učenika u saradnji sa instruktorom.

Principi dualnog obrazovanja

Član 3.

Dualno obrazovanje zasniva se na sledećim principima:

1)         dostupnost – jednaki uslovi za sve za kvalitetan pristup dualnom obrazovanju;

2)         relevantnost – usklađenost sa potrebama poslodavaca i tržišta rada;

3)         prohodnost – pristup različitim područjima rada u okviru istog nivoa obrazovanja i ka višim nivoima obrazovanja;

4)         celoživotno učenje – omogućavanje obrazovanja i razvoja tokom celog života u svim oblastima života i rada;

5)         pravo izbora – sloboda izbora zanimanja i obrazovnog profila u okviru utvrđenih kriterijuma;

6)         jednake mogućnosti – sticanje obrazovanja bez obzira na pol, rasnu, nacionalnu, kulturnu, etničku i versku pripadnost, jezik, seksualnu orijentaciju, mesto boravka, materijalno stanje i druga lična svojstva;

7)         partnerstvo – saradnja organa državne uprave, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, ustanova i drugih organizacija nadležnih za razvoj, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i zapošljavanja, naučno-istraživačkih organizacija, kao i socijalnih partnera – privredne komore, reprezentativnih udruženja, strukovnih udruženja poslodavaca, sindikata, udruženja građana i pojedinaca;

8)         profesionalnost i etičnost – odgovornost škola i poslodavaca za ostvarivanje ciljeva i principa dualnog obrazovanja i poštovanje ličnosti i dostojanstva svakog učenika;

9)         osiguranje kvaliteta – obezbeđivanje ostvarivanja potrebnih standarda u svim aktivnostima dualnog obrazovanja.

Ciljevi dualnog obrazovanja

Član 4.

Ciljevi dualnog obrazovanja su:

1)         obezbeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija u skladu sa potrebama tržišta rada;

2)         obezbeđivanje uslova za dalje obrazovanje i celoživotno učenje;

3)         razvijanje preduzimljivosti, inovativnosti, kreativnosti, profesionalni i karijerni razvoj svakog pojedinca;

4)         obezbeđivanje uslova za lični, ekonomski i opšti društveni razvoj;

5)         razvijanje sposobnosti za timski rad i osećaj lične odgovornosti u radu;

6)         razvijanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti, uključujući i bezbednost i zdravlje na radu;

7)         razvijanje sposobnosti samovrednovanja i izražavanja sopstvenog mišljenja kao i samostalnog donošenja odluka.

II

OSTVARIVANJE DUALNOG OBRAZOVANJA

Planovi i programi nastave i učenja u dualnom obrazovanju

Član 5.

Osnov za donošenje planova i programa nastave i učenja u dualnom obrazovanju predstavlja standard kvalifikacija.

Standard kvalifikacije sastoji se od opisa rada i ciljeva i ishoda učenja.

Na osnovu inicijative sektorskog veća ili utvrđenih potreba privrede, Privredna komora Srbije izrađuje predlog opisa rada kao deo standarda kvalifikacije i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Na osnovu opisa rada iz stava 3. ovog člana, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja izrađuje predlog ciljeva i ishoda učenja, odnosno standard kvalifikacije iz stava 2. ovog člana.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja izrađuje predlog plana i programa nastave i učenja u dualnom obrazovanju koji sadrži i standard kvalifikacija iz stava 2. ovog člana, i dostavlja ga Ministarstvu.

Ministar nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ministar), uz prethodno pribavljeno mišljenje Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, donosi plan i program nastave i učenja.

Plan i program nastave i učenja sadrži obavezne opšteobrazovne, obavezne stručne i izborne predmete. U okviru obaveznih stručnih predmeta nalaze se i predmeti koji se realizuju kao učenje kroz rad.

Obim, period i mesto realizacije učenja kroz rad

Član 6.

Obim učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovne profile u trogodišnjem trajanju iznosi najmanje 50% od ukupnog broja časova obaveznih stručnih predmeta propisanih planom nastave i učenja.

Obim učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovne profile u četvorogodišnjem trajanju iznosi najmanje 45% od ukupnog broja časova obaveznih stručnih predmeta propisanih planom nastave i učenja.

Učenje kroz rad kod poslodavca može da se vrši tokom čitave školske godine u periodu od 8 do 20 časova, najduže osam sati dnevno odnosno najviše 35 sati nedeljno, u skladu sa planom i programom nastave i učenja.

Učenje na radu se izvodi kod poslodavca u celosti.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, deo učenja kroz rad može da se izvodi i u školskoj radionici ukoliko je to predviđeno planom i programom nastave i učenja odnosno ukoliko ga kod poslodavca nije moguće ostvariti u celini.

Ukoliko se deo učenja kroz rad izvodi u školskoj radionici, škola mora

posedovati materijal i opremu neophodnu za realizaciju dela učenja kroz rad koji nije mogao biti ostvaren kod poslodavca.

U školi je dozvoljeno realizovati najviše 20% od broja časova učenja kroz rad predviđenih planom i programom nastave i učenja.

Upis učenika

Član 7.

Struktura upisa učenika po područjima rada i obrazovnim profilima u dualnom obrazovanju utvrđuje se u skladu sa potrebama privrede i mogućnostima daljeg školovanja budućih učenika.

Školska uprava sačinjava opštinski, odnosno gradski predlog plana upisa učenika u srednje škole.

U izradi predloga plana upisa iz stava 2. ovog člana učestvuju i poslodavci, nadležni organ za zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave, Privredna komora Srbije i druge zainteresovane strane, u skladu sa zakonom.

Uloga učenika, škole i poslodavca

Član 8.

U dualnom obrazovanju učenik pohađa nastavu u školi i uči kroz rad kod poslodavca, u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Škola ostvaruje deo plana i programa nastave i učenja u dualnom obrazovanju koji se odnosi na teorijsku nastavu i vežbe i prati učenje na radu kod poslodavca u skladu sa zakonom.

Poslodavac je odgovoran za sistematično i kvalitetno izvođenje učenja na radu u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja.

Međusobni odnosi škole i poslodavca uređuju se ugovorom, u skladu sa ovim zakonom.

Član 9.

Zaštita prava učenika u dualnom obrazovanju ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i posebnim zakonom.

Uslovi za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca

Član 10.

Uslovi koje poslodavac mora da ispuni radi izvođenja učenja kroz rad, su:

1)         obavljanje delatnosti koja omogućava realizaciju sadržaja učenja kroz rad propisane odgovarajućim planom i programom nastave i učenja;

2)         raspolaganje prostorom, opremom i sredstvima za rad u skladu pravilnikom o bližim uslovima u pogledu prostora, opreme i nastavnih sredstava određenog obrazovnog profila;

3)         raspolaganje potrebnim brojem licenciranih instruktora skladu sa planom i programom nastave i učenja;

4)         obezbeđivanje primene mera bezbednosti i zdravlja na radu;

5)         da nad poslodavcem nije otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak likvidacije;

6)         da odgovorno lice kod poslodavca nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv: života i tela; sloboda i prava čoveka i građanina; prava po osnovu rada; časti i ugleda; polne slobode; braka i porodice; intelektualne svojine; imovine; privrede; zdravlja ljudi; opšte sigurnosti ljudi i imovine; bezbednosti računarskih podataka; ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije; državnih organa; pravosuđa; javnog reda i mira; pravnog saobraćaja; službene dužnosti; čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom i Vojske Srbije.

Postupak za utvrđivanje ispunjenosti uslova poslodavca za izvođenje učenja kroz rad

Član 11.

Postupak provere ispunjenosti uslova iz člana 10. ovog zakona vrši Privredna komora Srbije.

Privredna komora Srbije obrazuje Komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova (u daljem tekstu: Komisija) za obrazovni profil ili grupu obrazovnih profila.

Komisija u svom sastavu obavezno ima i stručnjake iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i prosvetnog inspektora.

Zahtev za proveru ispunjenosti uslova (u daljem tekstu: Zahtev) poslodavac podnosi Privrednoj komori Srbije najkasnije do 30. septembra kalendarske godine koja prethodi školskoj godini u kojoj će otpočeti obavljanje učenja kroz rad kod poslodavca.

Privredna komora Srbije, na predlog Komisije, poslodavcu koji je ispunio sve propisane uslove, izdaje Potvrdu o ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad u dualnom obrazovanju (u daljem tekstu: Potvrda).

Potvrda, na predlog Komisije, se oduzima ukoliko se u postupku kontrole koju vrši Privredna komora Srbije, utvrdi da je poslodavac prestao da ispunjava uslove iz člana 10. ovog zakona.

Privredna komora Srbije vodi i redovno ažurira registar poslodavaca kojima je izdata Potvrda.

Registar se vodi kao jedinstvena elektronska baza podataka, a podaci iz registra objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Privredne komore Srbije.

III

UGOVORI U DUALNOM OBRAZOVANJU

Član 12.

Međusobni odnos škole, poslodavca i učenika, odnosno roditelja ili drugog zakonskog zastupnika maloletnog učenika, u dualnom obrazovanju uređuju se ugovorom.

Međusobni odnos škole i poslodavca uređuje se ugovorom o dualnom obrazovanju, a međusobni odnos poslodavca i učenika, odnosno roditelja ili drugog zakonskog zastupnika maloletnog učenika uređuje se ugovorom o učenju kroz rad.

1. UGOVOR O DUALNOM OBRAZOVANJU

Forma ugovora

Član 13.

Ugovor o dualnom obrazovanju se zaključuje između škole i poslodavca, u pisanoj formi, na period utvrđen planom i programom nastave i učenja.

Ugovor o dualnom obrazovanju zaključuje se najkasnije do kraja kalendarske godine koja prethodi školskoj godini u kojoj će otpočeti realizacija plana i programa nastave i učenja.

Sadržina ugovora

Član 14.

Obavezni elementi Ugovora o dualnom obrazovanju su:

1)         identifikacioni podaci o poslodavcu;

2)         identifikacioni podaci o školi;

3)         obrazovni profil koji je predmet ugovora;

4)         obaveza poslodavca da će izvoditi učenje kroz rad o sopstvenom trošku i odgovornosti;

5)         plan i program realizacije učenja kroz rad;

6)         mesto i vremenski raspored realizacije učenja kroz rad;

7)         broj učenika koje škola upućuje na učenje kroz rad;

8)         broj instruktora koje poslodavac obezbeđuje za te potrebe;

9)         materijalno obezbeđenje učenika i finansijsko obezbeđenje učenika;

10)       vreme trajanja ugovora;

11)       razlozi za prestanak važenja i raskid ugovora;

12)       način rešavanja eventualnih sporova;

13)       datum i potpisi ugovornih strana.

Zaključivanje ugovora o dualnom obrazovanju

Član 15.

Škola može da zaključi ugovor o dualnom obrazovanju sa jednim ili više poslodavaca koji ima Potvrdu, u cilju obezbeđenja uslova za ostvarivanje svih sadržaja učenja kroz rad definisanih određenim planom i programom nastave i učenja.

Prilikom izbora poslodavca škola je u obavezi da se rukovodi najboljim interesom učenika.

Poslodavac može da zaključi ugovor o dualnom obrazovanju sa jednom više škola u skladu sa propisanim uslovima iz člana 10. ovog zakona.

O zaključenom ugovoru iz stava 1. ovog člana škola obaveštava Ministarstvo najkasnije u roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora.

Objavljivanje na zvaničnoj internet stranici

Član 16.

Škola i poslodavac dužni su da, najkasnije u roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora o dualnom obrazovanju, objave na svojoj zvaničnoj internet stranici informaciju o mogućnosti obavljanja učenja kroz rad kod poslodavca.

Informacija iz stava 1. ovog člana sadrži:

1)         osnovne informacije o planu i programu nastave i učenja u dualnom obrazovanju;

2)         mogućnosti za zapošljavanje;

3)         podatke o materijalnom i finansijskom obezbeđenju učenika;

4)         druge informacije poslodavca.

Raskid ugovora od strane poslodavca

Član 17.

Poslodavac može da raskine ugovor o dualnom obrazovanju u sledećim slučajevima:

1)         ako je školi zabranjen rad ili ako je ukinuta u skladu sa zakonom;

2)         ako škola prestane da ispunjava propisane uslove za obrazovni profil u kom poslodavac realizuje učenje kroz rad;

3)         ako škola ne ispunjava obaveze predviđene ugovorom o dualnom obrazovanju.

Raskid ugovora od strane škole

Član 18.

Škola može da raskine ugovor o dualnom obrazovanju u sledećim slučajevima:

 1) ako je poslodavcu oduzeta Potvrda o ispunjenosti uslova iz člana 11. ovog zakona;

2) ako poslodavac ne ispunjava obaveze predviđene ugovorom o dualnom obrazovanju.

Posledice raskida ugovora

Član 19.

Ako je ugovor o dualnom obrazovanju raskinut iz razloga propisanih u članu 17. ovog zakona, teorijsku nastavu učenicima obezbeđuje druga škola koja je zaključila ugovor o dualnom obrazovanju sa poslodavcem ili koju odredi Ministarstvo u dogovoru sa poslodavcem.

Ako je ugovor o dualnom obrazovanju raskinut iz razloga propisanih u članu 18. ovog zakona, učenje kroz rad organizuje škola, uz podršku Ministarstva, jedinice lokalne samouprave i Privredne komore Srbije, kod drugog poslodavca sa kojim zaključi ugovor o dualnom obrazovanju.

2. UGOVOR O UČENJU KROZ RAD

Forma ugovora

Član 20.

Ugovor o učenju kroz rad zaključuju poslodavac i roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog učenika ili punoletan učenik, u pisanoj formi.

Ugovor o učenju kroz rad zaključuje se najkasnije do početka školske godine u kojoj počinje obavljanje učenja kroz rad.

Sadržina ugovora

Član 21.

Obavezni elementi ugovora o učenju na radu su:

1)         identifikacioni podaci poslodavca;

2)         ime i prezime roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnog učenika;

3)         ime i prezime učenika;

4)         identifikacioni podaci škole koju učenik pohađa;

5)         naziv obrazovnog profila;

6)         dokaz o posedovanju propisanih zdravstvenih uslova za određeno zanimanje;

7)         obaveza poslodavca da organizuje učeniku učenje kroz rad u skladu sa planom i programom nastave i učenja;

8)         obaveza učenika da redovno obavlja učenje kroz rad kod poslodavca;

9)         obaveza učenika da poštuje interna akta poslodavca;

10)       plan i program realizacije učenja kroz rad;

11)       mesto i vreme koji precizno opisuju tok održavanja učenja kroz rad;

12)       materijalno obezbeđenje učenika;

13)       finansijsko obezbeđenje učenika;

14)       vreme trajanja ugovora;

15)       razlozi za prestanak važenja i raskid ugovora;

16)       datum i potpis ugovornih strana.

Član 22.

Učenik, odnosno roditelj ili drugi zakonski zastupnik maloletnog učenika može zaključiti ugovor o učenju kroz rad sa više poslodavaca sa kojima je škola zaključila ugovor o dualnom obrazovanju, ukoliko je to neophodno radi realizacije plana i programa nastave i učenja.

Raskid ugovora od strane poslodavca

Član 23.

Poslodavac će raskinuti ugovor o učenju kroz rad ako je učenik:

1)         izgubio svojstvo učenika;

2)         prekršio radnu disciplinu i radne obaveze koje se primenjuju kod poslodavca u skladu sa zakonom;

3)         izgubio zdravstvenu sposobnost za rad u zanimanju za koje se školuje, odnosno više ne ispunjava uslov iz člana 32. stav 1. tačka 5) ovog zakona.

Raskid od strane učenika odnosno roditelja ili drugog zakonskog zastupnika maloletnog učenika

Član 24.

Učenik, odnosno roditelj ili drugi zakonski zastupnik maloletnog učenika može da raskine ugovor o učenju kroz rad kod poslodavca ukoliko:

1)         učenik izgubi zdravstvenu sposobnost za rad u zanimanju za koje se školuje, odnosno više ne ispunjava uslov iz člana 32. stav 1. tačka 5) ovog zakona;

2)         poslodavac ne ispunjava obaveze iz ugovora o učenju kroz rad kod poslodavca.

Posledice raskida

Član 25.

Ako se raskine ugovor o učenju kroz rad kod poslodavca iz razloga navedenih u članu 24. stav 1. tačka 2), škola je dužna da učeniku organizuje učenje kroz rad u istom obrazovnom profilu kod drugog poslodavca, sa kojim je zaključila ugovor o dualnom obrazovanju.

Nakon raskida ugovora iz stava 1. ovog člana, učenik, odnosno roditelj ili drugi zakonski zastupnik maloletnog učenika i poslodavac zaključuju ugovor o učenju na radu kod drugog poslodavca sa kojim je škola zaključila ugovor o dualnom obrazovanju.

O raskidu ugovora iz stav 1. ovog člana, odnosno o zaključenim ugovorima iz stava 2. ovog člana škola obaveštava Ministarstvo, a poslodavac Privrednu komoru

Srbije, najkasnije u roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora.

Ukoliko nema zaključen ugovor o dualnom obrazovanju sa drugim poslodavcem iz stava 2. ovog člana, škola je dužna da u saradnji sa Ministarstvom i Privrednom komorom Srbije, u roku od osam dana obezbedi uslove za nastavak učenja kroz rad u odgovarajućem obrazovnom profilu.

IV

REGISTAR UGOVORA

Ustanovljenje i vođenje registra ugovora

Član 26.

Registar ugovora o dualnom obrazovanju ustanovljava i vodi Privredna komora Srbije, a evidenciju ugovora o dualnom obrazovanju vodi škola.

Registar ugovora o učenju kroz rad ustanovljava i vodi Privredna komora Srbije, a evidenciju ugovora o učenju kroz rad vodi škola.

U registar iz stava 1. ovog člana upisuju se sledeći podaci:

1)         delovodni broj ugovora;

2)         naziv i adresa škole;

3)         naziv i adresa poslodavca;

4)         broj učenika za koje poslodavac organizuje učenje kroz rad;

5)         adresa mesta izvođenja učenja kroz rad;

6)         datum i vreme zaključenja ugovora;

7)         datum početka učenja kroz rad.

U registar iz stava 2. ovog člana upisuju se sledeći podaci:

1)         delovodni broj ugovora;

2)         naziv i adresa škole;

3)         ime i prezime učenika na učenju kroz;

4)         naziv i adresa poslodavca kod koga se obavlja učenje kroz rad;

5)         adresa mesta izvođenja učenja kroz rad;

6)         datum i vreme zaključenja ugovora;

7)         datum početka učenja kroz rad.

Registar iz st. 1. i 2. ovog člana se vodi kao jedinstvena elektronska baza podataka.

Zahtev za upis u registar

Član 27.

Zahtev za upis u registar ugovora o dualnom obrazovanju, poslodavac je dužan da dostavi Privrednoj komori Srbije u roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora.

Zahtev za upis u registar ugovora o učenju kroz rad, poslodavac je dužan da dostavi Privrednoj komori Srbije, najkasnije u roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora.

Zahtev se može podneti u pisanoj ili elektronskoj formi uz kopiju primerka ugovora.

V

INSTRUKTOR

Instruktor

Član 28.

Instruktor je lice koje:

1)         je u radnom odnosu kod poslodavca ili samostalno obavlja delatnost;

2)         ima radno iskustvo od najmanje tri godine u odgovarajućem zanimanju ili grupi zanimanja;

3)         je obavilo obuku za instruktora i ima potvrdu o položenom ispitu za instruktora (u daljem tekstu: Licenca instruktora).

Obuka za instruktora traje 40 sati i sadrži osnove pedagoško-didaktičkih znanja i veština.

Instruktor, u saradnji sa koordinatorom učenja kroz rad realizuje, rukovodi i nadzire učenje kroz rad kod poslodavca, pod uslovom i na način kojim se obezbeđuje bezbednost i zdravlje na radu, u skladu sa zakonom.

Instruktor u procesu ocenjivanja učenja kroz rad, sarađuje sa koordinatorom učenja kroz rad.

Program obuke za instruktora i bliže uslove o polaganju ispita za instruktora, propisuje ministar na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Licenca instruktora

Član 29.

Privredna komora Srbije realizuje ispit i izdaje Licencu instruktoru i vodi registar o izdatim Licencama instruktora.

Obavezni član Komisije, koju formira Privredna komora Srbije i koja realizuje ispit za instruktora, je i najmanje jedan predstavnik Ministarstva.

Sadržaj i obrazac Licence instruktora propisuje Privredna komora Srbije.

VI

OCENJIVANJE I ISPITI U DUALNOM OBRAZOVANJU

Ocenjivanje učenika

Član 30.

Instruktor vrši kontinuirano praćenje napredovanja i u saradnji sa koordinatorom učenja kroz rad ocenjuje učenika po propisanim ishodima, u skladu sa planom i programom nastave i učenja, zakonom i pravilnikom kojim se bliže uređuje ocenjivanje u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Završni i maturski ispit

Član 31.

Sadržina i način sprovođenja završnog i maturskog ispita definisani su planom i programom nastave i učenja.

Završnim i maturskim ispitom u dualnom obrazovanju proveravaju se i stečene kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije.

U komisiji za proveru stečenih kompetencija na učenju kroz rad iz stava 2. ovog člana, obavezno je učešće predstavnika poslodavaca koje imenuje Privredna komora Srbije.

Nakon položenog završnog ili maturskog ispita učeniku se izdaje javna isprava u skladu sa zakonom.

Dodatak diplome učenika koji je položio završni ili maturski ispit u dualnom obrazovanju sadrži podatak o obimu ostvarene prakse i spisak poslodavaca kod kojih je učenje kroz rad obavljeno.

VII

MATERIJALNO I FINANSIJSKO OBEZBEĐENjE UČENIKA

Materijalno obezbeđenje učenika

Član 32.

Učeniku koji obavlja učenje kroz rad kod poslodavca, poslodavac iz sopstvenih sredstava obezbeđuje:

1)         prevoz od škole do mesta izvođenja učenja kroz rad i nazad;

2)         sredstava za ličnu bezbednost i zaštitu na radu;

3)         ishranu;

4)         osiguranje kod poslodavca;

5)         proveru zdravstvene sposobnosti za obavljanje učenja korz rad kod poslodavca za određeni obrazovni profil.

Poslodavac može iz sopstvenih sredstava da obezbedi učeniku troškove smeštaja u učeničkom domu.

Finansijsko obezbeđenje učenika

Član 33.

Učenik koji obavlja učenje kroz rad, ima pravo na naknadu za produktivan rad. Naknada za produktivan rad se plaća po svakom satu produktivnog radu u visini od najmanje 50% minimalne cene rada.

Naknadu iz stava 2. ovog člana snosi poslodavac.

Učeniku koji je upisao obrazovni profil koji se nalazi na listi deficitarnih zanimanja na tržištu rada iz Budžeta Republike Srbije dodeljuje se učenički kredit.

Odluku o iznosu učeničkog kredita za pojedine obrazovne profile i u odnosu na postignuti uspeh u učenju i radu utvrđuje ministar rešenjem o dodeli učeničkog kredita.

VIII

NADZOR

Inspekcijski nadzor

Član 34.

Nadzor nad primenom ovog zakona, u delu koji se odnosi na obrazovanje učenika u školi, odnosno kod poslodavca, vrši Ministarstvo preko nadležne prosvetne inspekcije, odnosno ministarstvo nadležno za poslove rada – preko inspekcije rada u delu koji se odnosi na uslove rada i bezbednost na radu.

IX

KAZNENE ODREDBE

Član 35.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj škola ako o raskidu ugovora iz člana 25. stav 1. ovog zakona, ne obavesti Ministarstvo u roku iz člana 25. stav 3. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara za prekršaj iz ovog člana kazniće se i direktor, odnosno odgovorno lice škole.

Član 36.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac ako:

1)         u roku od osam dana ne dostavi Privrednoj komori Srbije Zahtev za upis u registar iz člana 27. stav 1. ovog zakona;

2)         ne ispuni materijalne obaveze prema učeniku iz člana 32. ovog zakona;

3)         ne ispuni finansijske obaveze prema učeniku iz člana 33. ovog zakona. Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara za prekršaj iz ovog člana kazniće se odgovorno lice kod poslodavca.

X

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona, ministar će doneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od školske 2018/2019. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je donet 2009. godine i Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju donetom 2013. godine, nije uređeno dualno obrazovanje, niti zakoni prepoznaju ovaj vid obrazovanja u stručnim školama u Republici Srbiji.

Član 30. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju uređuje pitanje praktične nastave i profesionalne prakse koju škola može da ostvaruje u saradnji sa privrednim društvom, ustanovom, drugom organizacijom ili drugim pravnim licem. Članom je takođe propisano da način sprovođenja praktične nastave uređuje ministar, kao i da se vreme, način i uslovi za ostvarivanje praktične nastave i profesionalne prakse utvrđuju ugovorom.

Imajući u vidu navedeno, kao i stanje na tržištu rada Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) definisalo je uvođenje i razvoj dualnog obrazovanja kao jedan od prioritetnih ciljeva, što svakako zahteva i normativno uređivanje ovog vida obrazovanja.

Sistem srednjeg stručnog obrazovanja u Republici Srbiji karakteriše nedovoljna usklađenost sa tržištem rada koja se ogleda u činjenici da ponuda i struktura obrazovnog sistema, zastareli kurikulumi, kao i plan upisa u srednje škole ne odražavaju potrebe privrede. Za posledicu imamo visoku nezaposlenost mladih koja se ubraja u jednu u najviših u Evropi, sa izuzetno zabrinjavajućim podacima gde se 65% mladih za završenom stručnom školom svrstava u dugoročno nezaposlena lica, a skoro 150.000 mladih uzrasta od 15-24 godine se ne školuje, niti radi.

Sa druge strane, na osnovu sveobuhvatnog istraživanja potreba privrede ustanovljeno je da se privreda suočava sa velikim problemima po pitanju nedostatka kompetentnog kadra i kadra čije kvalifikacije ne odražavaju i ostvarenost kompetencija, ishoda i ciljeva učenja predviđenih kurikulumom.

Iako u postojećem sistemu postoji saradnja između obrazovanja i privrede i praktične nastave po tom osnovu, ona se realizuje na neadekvatan način i ne ostvaruju se očekivani rezultati u pogledu usvajanja znanja, veština i sposobnosti odnosno kompetencija, čime učenici nakon završenog srednjeg stručnog obrazovanja nisu spremni da se odmah uključe u rad u realnom radnom okruženju. Iz tog razloga, poslodavci moraju preuzeti na sebe trošak uvođenja mladih u posao i obučiti ih dodatnim znanjima i veštinama potrebnim da se uključe u rad.

Na osnovu iznetog, dolazi se do zaključka da je potrebno obezbediti unapređivanje kvaliteta praktične nastave na način kojim će se u sistem realizacije praktičnih aspekata stručnog obrazovanja pored škola uključi i privreda putem uvođenja sistema dualnog obrazovanja.

Osnovna ideja dualnog obrazovanja podrazumeva sticanje teorijskih znanja u školi, a praktičnih u kompanijama u realnom radnom okruženju imajući u vidu da škole ne mogu ispratiti brzinu tehničko-tehnoloških promena koje se dešavaju na tržištu. Pored toga, povećanjem obima praktične nastave i izradom kurukuluma u koje je uključena privreda - davanjem opisa poslova koji odgovaraju poslovima koje će učenici obavljati nakon školovanja na budućem radnom mestu, podiže se kvalitet praktične nastave i stvara sistem gde kvalifikacija zaista predstavlja izraz stečenih kompetencija, što na kraju dovodi i do povećanja upošljivosti mladih. Time i privreda investiranjem u obrazovanje ulaže u svoje buduće zaposlene i na dugi rok rešava problem u pogledu kadrova. Investiranje se ne odnosi samo na obezbeđivanje materijalno-tehničkih uslova i davanje naknade učenicima, već i imenovanje zaposlenih – instruktora koji će biti zaduženi i odgovorni za rad sa učenicima tokom celog ciklusa školovanja u skladu sa predviđenim kurikulumom.

Uvođenje ovog inovativnog modela obrazovanja bi najpre rešilo problem kompanija koji se tiče nedostatka kvalifikovane radne snage, smanjilo nezaposlenost mladih ljudi do 25 godina i troškove koje Ministarstvo izdvaja za stručno obrazovanje. Ovaj model učenicima će omogućiti da se zaposle u nekoj od kompanija, pokrenu svoj posao ili nastave školovanje na strukovnim studijama i fakultetima.

Osim toga Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, definisala je kao ciljeve u oblasti stručnog obrazovanja, sledeće: stvaranje uslova za uvođenje kvalitetne radne prakse (stimulacija poslodavaca npr. kroz poreske olakšice za razvoj socijalnog partnerstva praktične nastave, realizaciji ispita itd.); obezbeđivanje da najmanje 50% nastavnika/instruktora praktične nastave u preduzećima položi majstorski ispit i akreditovani kao nastavnici u nadležnoj instituciji; uspostavljanje sistema akreditacije i sertifikacije poslodavaca i instruktora koji rade sa učenicima u preduzećima; akreditacija radnih mesta za realizaciju praktične nastave, poreske olakšice za preduzeća u kojima se realizuje praktična nastava, donošenje zakonske i podzakonske regulative za finansijske stimulacije poslodavaca u čijim se privrednim društvima realizuje praktična nastava, te uključivanje najmanje 10% poslodavaca u rad sektorskih veća, ispitnih komisija i u realizaciju praktične nastave.

Nacrtom Zakona o dualnom obrazovanju (u daljem tekstu: Nacrt zakona) pristupilo se sa ciljem da se koncepcija dualnog obrazovanja prilagodi vremenu, potrebama i uslovima u kojima se može odvijati ovaj proces u Republici Srbiji, ujedno koristeći sva iskustva evropskih zemalja koje imaju razvijen ovaj sistem obrazovanja.

Dosadašnja iskustva u okviru projekata podržanih od strane zemalja Nemačke, Austrije i Švajcarske govore u prilog činjenici da je sistem dualnog obrazovanja našem obrazovanju i našoj privredi neophodan. Na osnovu dosadašnjeg iskustva u implementaciji dualnog obrazovanja u kome trenutno učestvuje 21 stručna škola sa 1272 učenika i 68 kompanija, sa jednom generacijom koja je prošla ciklus po dualom modelu i dobila zaposlenje, 1800 privrednika koji su potpisivanjem izjave o namerama pokazali interesovanje i spremnost da se uključe u sistem obrazovanja, neophodna su zakonska rešenja sa jasno regulisanim pravima i obavezama koji će povezati interese države, poslodavaca i radnika i učenika i stručno obrazovanje staviti u funkciju privrednog rasta i razvoja.

Kao što smo već naveli, važeći Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju uređuje samo praktičnu nastavu i profesionalnu praksu koju škola može da ostvaruje u saradnji sa privrednim društvom, ustanovom, drugom organizacijom ili drugim pravnim licem, ali nisu precizirani uslovi pod kojima ta saradnja treba da se odvija, odnosno pod kojima se obavlja učenje na radu u realnom radnom okruženju. Ono što Zakonom o dualnom obrazovanju i relevantnim podzakonskim aktima treba da bude precizirano su uslovi koje privredni subjekt treba da ispuni da bi mogao da obrazuje učenike, odnosno kojom delatnošću treba da se bavi i koje materijalno- tehničke mogućnosti i uslove treba da ispunjava.

Nacrtom zakona omogućava se sistematičan, racionalan i postupan pristup uvođenju i razvijanju dualnog obrazovanja uz sveobuhvatno sagledavanje procesa, od početka do kraja školovanja. Takođe jasno definisan sistem prava i obaveza škole, poslodavca i učenika, treba da obezbedi uključivanje većeg broja kompanija i škola u novi model praktične nastave, usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede, i mogućnost da kompanije dobiju odgovarajuće kadrove, a učenici odgovarajuća znanja, veština i sposobnosti čime će se omogućiti brža i lakša zapošljivost mladih.

Takođe, cilj donošenja novog zakona je i postizanje optimalnih rezultata u svakoj od etapa obrazovanja, bilo da je u pitanju obrazovanje za nastavak školovanja ili za stupanje u proces rada. Istovremeno, otvara se mogućnost kontinuirane provere, analize i modifikacije ostvarenih rezultata.

Kako se predložene novine u Nacrtu zakona ne mogu rešavati podzakonskim aktom ili na drugi način, to je neophodno doneti zakon radi uređivanja dualnog obrazovanja.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA IPOJEDINAČNIH REŠENJA

Materija Nacrta zakona sistematizovana je u jedanaest glava, i to: I. Osnovne odredbe; II. Ostvarivanje dualnog obrazovanja; III. Ugovori u dualnom obrazovanju; IV. Registar ugovora; V. Instruktor; VI. Ocenjivanje i ispiti u dualnom obrazovanju; VII. Materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika; VIII. Nadzor; IX. Kaznene odredbe; X. Prelazne i završne odredbe.

I.OSNOVNE ODREDBE

Članom 1. Nacrta zakona o dualnom obrazovanju (u daljem tekstu: Nacrt zakona) uređuje se predmet Nacrta zakona, a to su: sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, provera ispunjenosti uslova poslodavca za učenje kroz rad, uzajamna prava i obaveze učenika, roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika, škole i poslodavca, materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika, druga pitanja od značaja za dualno obrazovanje, kao i oblast primene ovog zakona.

Članom 2. Nacrta zakona definiše se značenje pojmova u smislu ovog zakona, kao što su pojam: dualno obrazovanje, poslodavac, učenje kroz rad, instruktor i koordinatoručenja kroz rad.

Članom 3. Nacrta zakona definišu se principi na kojima se zasniva dualno obrazovanje, kao što su: dostupnost, relevantnost, prohodnost, celoživotno učenje, pravo izbora, jednake mogućnosti, partnerstvo, profesionalnost i etičnost, osiguranje kvaliteta.

Članom 4. Nacrta zakona utvrđeno je da su ciljevi dualnog obrazovanja: obezbeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija u skladu sa potrebama tržišta rada; razvijanje preduzimljivosti, inovativnosti, profesionalni i karijerni razvoj svakog pojedinca; obezbeđivanje uslova za dalje obrazovanje, kao i za lični, ekonomski i društveni razvoj;razvijanje sposobnosti za timski rad i osećaj lične odgovornosti u radu, svesti o važnosti bezbednosti i zdravlja na radu i razvijanje sposobnosti samovrednovanja, izražavanja sopstvenog mišljenja i samostalnog donošenja odluka.

II. OSTVARIVANJE DUALNOG OBRAZOVANJA

Članom 5. Nacrta zakona definisano je daosnov za donošenje planova i programa nastave i učenja u dualnom obrazovanju predstavlja standard kvalifikacija, te da se standard sastoji od opisa rada, ciljeva i ishoda učenja.

Članom su utvrđene ustanove koje na osnovu inicijative sektorskog veća ili utvrđenih potreba privrede izrađuju opis rada kao deo standarda kvalifikacija i dostavljaju ga Ministarstvu radi usvajanja. Članom je utvrđeno da na osnovu opisa rada, Zavod za unepređivanje obrazovanja i vaspitanja izrađuje i dostavlja Ministarstvu radi usvajanja predlog ciljeva i ishoda učenja, kao i predlog nastavnog plana i programa koji sadrži standard kvalifikacija. Članom je utvrđen i obavezan sadržaj plana i programa nastave i učenja.

Članom 6. Nacrta zakona propisan je obim učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, propisanih planom nastave i učenja; period u toku dana kada se vrši učenje kroz rad i maksimalan broj časova nedeljno; mesto učenja kroz rad, kao izuzeci i procenat u kojem se učenje kroz rad može odvijati u školskoj radionici koja mora posedovati odgovarajući materijal i opremu.

Član 7. Nacrta zakona definiše način upisa u srednje škole, po područjima rada i profilima, kao i predlagače plana upisa u srednje škole, koji taj plan izrađujuuz učešće različitih aktera, kao što su: poslodavci, služba za zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave, Privredna komora Srbije i druge zainteresovane strane.

Članom 8. Nacrta zakona uređena je uloga učenika, škole i poslodavcau sprovođenju učenja kroz rad kod poslodavca i njihovi međusobni odnosi.

Članom 9. Nacrta zakon adefinisano je da se zaštita prava učenika ostvaruje u skladu sa zakonom kojim su uređene osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Članom 10. Nacrta zakonataksativno su navedeni uslovi koje poslodavac mora da ispuni radi izvođenja učenja kroz rad, a koji se odnose na delatnost, prostor, opremu, sredstva, broj licenciranih instruktora, obezbeđivanje bezbednosti i zdravlja na radu, uslovi koje mora da ispuni poslodavac u pogledu likvidnosti, kao i uslovi za odgovorno lice poslodavca.

Članom 11. Nacrta zakona utvrđeno je da postupak provere ispunjenosti uslova poslodavca za izvođenje učenja vrši Privredna komora Srbije koja obrazuje Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obrazovni profil, odnosno grupu obrazovnih profila. Članom je utvrđen i sastav ove Komisije, način i rok za podnošenje Zahteva za proveru ispunjenosti uslova i izdavanje Potvrde o ispunjenosti uslova, vođenje Registra poslodavaca kojima je izdata Potvrda.

III.UGOVORI U DUALNOM OBRAZOVANJU

Članom 12. Nacrta zakonaregulišu se postojanje dve vrste ugovora – ugovor o dualnom obrazovanju kojim se uređuje međusobni odnos škole i poslodavca i ugovor o učenju kroz rad kojim se uređuje međusobni odnos poslodavca i učenika, odnosno roditelja ili drugog zakonskog zastupnika maloletnog učenika.

Čl. 13 – 16. Nacrta zakona definisani su forma i sadržina ugovora o dualnom obrazovanju koji se zaključuje između škole i poslodavca, kao i mogućnost škole da ovaj ugovor zaključi sa jednim ili više poslodavaca koji imaju Potvrdu, kao i mogućnost poslodavca da ovaj ugovor zaključi sa više škola. Definisana je obaveza škole da o zaključenim ugovorima o dualnom obrazovanju obavesti Ministarstvo u roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora. Ustanovljava se i obaveza škole i poslodavca da najkasnije u roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora o dualnom obazovanju, na svojim zvaničnim internet stranicama objave informaciju o mogućnosti obavljanja učenja kroz rad kod poslodavca, a taksativno je naveden i sadržaj tih informacija.

Čl. 17– 19. Nacrta zakonapropisani su uslovi i razlozi za raskid ugovora o dualnom obrazovanju, kako od strane škole, tako i od strane poslodavca, i predviđene posledice raskida tog ugovora.

Čl. 20 – 22. Nacrta zakona definisani su forma i sadržina ugovora o učenju kroz rad koji zaključuju poslodavac i roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog učenika ili punoletan učenik, najkasnije do početka školske godine u kojoj počinje obavljanje učenja kroz rad, kao i mogućnost da roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog učenika ili punoletan učenik zaključe ugovor sa više poslodavaca ukoliko je to neophodno radi realizacije nastavnog plana i programa.

Čl. 23 – 25. Nacrta zakona propisani su uslovi i razlozi za raskid ugovora o učenju kroz rad, kako od strane poslodavca, tako i od strane roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika maloletnog učenika ili punoletanog učenika, i predviđene posledice raskida tog ugovora.

IV.REGISTAR UGOVORA

Član 26. Nacrta zakona propisuje ustanovljenje i vođenje Registra ugovora i evidencije ugovora, s tim da Registar o ugovorima o dualnom obrazovanju i Registar ugovora o obrazovanju kroz vodi Privredna komora Srbije, a evidenciju o tim ugovorima vodi škola. Članom su taksativno navedeni podaci koji se upisuju u registre.

Članom 27. Nacrta zakona uređuje kome se podnosi Zahtev za upis u registar, kao i ovlašćene podnosioce zahteva, rok u kome se podnosi Zahtev i forma u kojoj se podnosi.

V. INSTRUKTOR

Članom 28. Nacrta zakona utvrđeni su uslovi koje mora da ispunjava lice koje ima svojstvo instruktora u dualnom obrazovanju, obuku instruktora, saradnju sa koordinatorom učenja kroz rad, način ocenjivanja instruktora. Članom je propisano da program obuke za instruktora i bliže uslove o polaganju ispita za instruktora, propisuje ministar na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Članom 29. Nacrta zakona propisana je nadležnost za sprovođenje ispita i idavanje Licence instruktorima, za vođenje Registra o izdatim Licencama instruktora, kao i za propisivanje sadržaja i obrasca Licence instruktora. Član definiše i da ispit za instruktora realizuje posebna Komisija koju formira Privredna komora Srbije, a najmanje jedan predstavnik Ministarstva je obavezan član ove Komisije.

VI. OCENJIVANJE I ISPITI U DUALNOM OBRAZOVANJU

Članom 30. Nacrta zakona propisano je kontinuirano praćenje napredovanja učenika i ocenjivanje učenika koje vrši instruktor u saradnji sa koordinatorom učenja kroz rad, po ishodima propisanim pravilnikom kojim se bliže uređuje ocenjivanje u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Članom 31. Nacrta zakona uređeni su završni i maturski ispit u dualnom obrazovanju, komisija za proveru stečenih kompetencija, javne isprave i dodatak diplome koji se izdaje učeniku koji je položio završni ili maturski ispit u dualnom obrazovanju.

VII.MATERIJALNO I FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE UČENIKA

Čl. 32. i 33. Nacrta zakona definisano je materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika iz sopstvenih sredstava poslodavca, odnosno taksativno su navedene obaveze poslodavca u pogledu materijalnog i finansijskog obezbeđenja učenika.Članom je predviđena i mogućnost da se iz sredstava budžeta Republike Srbije dodeljuje kredit učeniku koji je upisao obrazovni profil koji se nalazi na listi deficitarnih zanimanja na tržištu rada.

VIII. NADZOR

Član 34. Nacrta zakona definiše prosvetnu inspekciju, odnosno inspekciju rada kao nadležnu za nadzor nad primenom ovog zakona, odnosno uslova rada i bezbednosti na radu.

IX. KAZNENE ODREDBE

Čl. 35. i 36. Nacrta zakona propisane su novčane kazne za prekršaje škole, kao i direktora, odnosno odgovornog lica škole i novčana kazna za prekršaje poslodavca, odnosno odgovornog lica kod poslodavca.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.Nacrta zakona definiše rok u kojem će ministar doneti predviđene podzakonske akte.

Član 38. Nacrta zakona propisuje da će zakon stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a da se primenjuje od školske 2018/2019. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 19.05.2017.