Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PROSVETNOJ INSPEKCIJI - Tekst propisa


I OSNOVNE ODREDBE

Sadržina zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se organizacija, poslovi, prava, dužnosti i ovlašćenja inspekcije u oblasti prosvete (u daljem tekstu: prosvetna inspekcija).

Termini izraženi u ovom zakonu u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

Predmet inspekcijskog nadzora

Član 2.

Prosvetna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje organizacija i način rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, obrazovanja odraslih, visokoškolskih ustanova, ustanova učeničkog i studentskog standarda (u daljem tekstu: ustanova), poslodavaca za učenje kroz rad, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Pedagoškog zavoda Vojvodine (u daljem tekstu: zavoda), centara za stručno usavršavanje (u daljem tekstu: centri), javno priznatih organizatora aktivnosti i neregistrovanih subjekata.

Primena i odnos prema drugim zakonima

Član 3.

Prosvetna inspekcija će u vršenju inspekcijskog nadzora, a naročito u otklanjanju utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti postupati na način propisan ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, posebnim zakonima u oblasti obrazovanja, drugim zakonima i opštim aktima.

U postupku vršenja inspekcijskog nadzora prosvetni inspektor, odnosno drugi ovlašćeni službenik, postupa saglasno načelima i pravilima rada državne uprave i načelima i pravilima rada državnih službenika, odnosno službenika autonomne pokrajine, kao i načelima i pravilima postupka kojima je uređen opšti upravni postupak.

Svrha prosvetne inspekcije

Član 4.

Prosvetna inspekcija preduzima preventivne mere radi podsticanja nadziranih subjekata da efikasno i blagovremeno izvršavaju propisima utvrđene obaveze.

Prevenetivne mere su: upozorenje nadziranom subjektu na obaveze iz propisa, ukazivanje nadziranom subjektu na moguće štetne posledice, pružanje stručne i savetodavne podrške nadziranom subjektu, preporučivanje, predlaganje i nalaganje mera za otklanjanje njihovog uzroka.

U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora, prosvetna inspekcija posebno doprinosi obezbeđivanju poštovanja načela zakonitosti u radu nadziranih subjekata.

Inspekcijskim nadzorom obezbeđuje se ostvarivanje javnog i privatnog interesa, u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima prosvetne inspekcije.

Samostalnost u radu

Član 5.

Poslove prosvetne inspekcije obavlja prosvetni inspektor.

Prosvetni inspektor je samostalan u radu u granicama ovlašćenja utvrđenih zakonom i drugim propisom i za svoj rad lično je odgovoran.

U vršenju inspekcijskog nadzora i preduzimanju mera i radnji za koje je ovlašćen, prosvetnog inspektora, odnosno službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora niko ne sme iskorišćavanjem službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, nevršenjem svoje dužnosti ili na drugi način onemogućavati ili ometati.

Položaj nadziranog subjekta

Član 6.

U inspekcijskom nadzoru, prosvetni inspektor dužan je da omogući nadziranom subjektu učešće u inspekcijskim radnjama i izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima bitnim za potpuno i pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja kao i da vodi računa o ostvarivanju prava i pravnim interesima nadziranog subjekta.

Prosvetni inspektor je dužan da upozna nadziranog subjekta sa činjenicama, podacima i aktima koji nisu pribavljeni od nadziranog subjekta i omogući mu da se o njima izjasni vodeći računa o odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Saradnja sa drugim organima

Član 7.

Prosvetna inspekcija u obavljanju poslova iz svog delokruga, usklađuje planove rada, razmenjuje podatke i na drugi način sarađuje sa drugim inspekcijskim organima radi obavljanja obuhvatnijeg i delotvornijeg inspekcijskog nadzora.

Saradnja prosvetne inspekcije sa drugim organima državne uprave i drugim zainteresovanim organima i organizacijama ostvaruje se u skladu sa nadležnostima prosvetne inspekcije i načelima saradnje utvrđenim zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Inspekcijski i stručno - pedagoški nadzor

Član 8.

Prosvetna inspekcija u obavljanju poslova iz svog delokruga, sarađuje sa organizacionom jedinicom Ministarstva u čijoj nadležnosti je obavljanje stručno - pedagoškog nadzora u cilju ostvarivanja i zaštite prava i obaveza dece i učenika, njihovih roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i zaposlenih.

II ORGANIZACIJA PROSVETNE INSPEKCIJE

Prosvetni inspektorat

Član 9.

Poslove prosvetne inspekcije obavlja Prosvetni inspektorat preko prosvetnih inspektora, kao organ u sastavu ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Radom Prosvetnog inspektorata rukovodi direktor/glavni prosvetni inspektor, koji pored položaja i ovlašćenja rukovodioca organa uprave u sastavu Ministarstva, ima položaj i ovlašćenja prosvetnog inspektora, kao i ovlašćenje da odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja prosvetnih inspektora donetih u prvom stepenu.

Direktora/glavnog prosvetnog inspektora postavlja Vlada na period od pet godina, na predlog ministra nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja.

Organizacija rada Prosvetnog inspektorata utvrđuje se aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva.

Poveravanje poslova

Član 10.

Poslove prosvetne inspekcije za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine, kao poverene, obavlja prosvetna inspekcija pokrajinskog organa uprave nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: pokrajinska prosvetna inspekcija).

Rukovodilac pokrajinskog organa uprave nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja svojim aktom odrediće zaposlene koji će vršiti poslove prvostepenog i drugostepenog postupka.

Prosvetni inspektorat vrši nadzor nad obavljanjem poverenih poslova pokrajinske prosvetne inspekcije na način propisan Zakonom o državnoj upravi

Kad inspekcijski nadzor vrši pokrajinska prosvetna inspekcija, glavni prosvetni inspektor ima, pored prava i dužnosti koje glavni prosvetni inspektor ima, kao rukovodilac organa državne uprave koji vrši nadzor nad radom imaoca javnih ovlašćenja, pravo i dužnost da neposredno:

1)         izdaje obavezne instrukcije za izvršavanje zakona i drugih propisa i za vršenje poslova, kao i da nadzire njihovo izvršavanje;

2)         ostvaruje neposredan nadzor nad njihovim radom;

3)         vrši neposredan nadzor u svim poslovima i sa svim ovlašćenjima ako ih pokrajinska prosvetna inspekcija ne vrši;

4)         predloži oduzimanje ovlašćenja za obavljanje određenog posla prosvetnom inspektoru i utvrđivanje odgovornosti u organu Autonomne pokrajine Vojvodine, koji poslove ne obavlja blagovremeno, stručno, zakonito i savesno;

5)         organizuje zajedničke akcije prosvetne inspekcije sa pokrajinskom prosvetnom inspekcijom kada to potrebe zahtevaju;

6)         traži izveštaje, podatke i obaveštenja o izvršenju poverenih poslova nadzora;

7)         po pravu nadzora poništi ili ukine njeno rešenje.

III POSLOVI INSPEKCIJSKOG NADZORA

Poslovi inspekcijskog nadzora nad radom ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Član 11.

Inspekcijskim nadzorom ispituje se sprovođenje zakona i propisa, neposrednim uvidom u rad ustanove i zavisno od rezultata nadzora, izriču mere i kontroliše njihovo izvršenje.

 

U okviru ovlašćenja propisanih zakonom, prosvetni inspektor vrši kontrolu:

1)         postupanja ustanove u pogledu sprovođenja zakona, drugih propisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja i opštih akata;

2)         ostvarivanja zaštite prava dece i učenika, njihovih roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i zaposlenih;

3)         ostvarivanja prava i obaveza zaposlenih, dece, učenika i njihovih roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika;

4)         obezbeđivanja zaštite deteta i učenika i zaposlenih od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;

5)         postupka upisa i poništava upis u školu ako je obavljen suprotno zakonu;

6)         ispunjenosti propisanih uslova za sprovođenje ispita;

7)         propisane evidencije koju vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje ustanova;

8)         postupanja u pogledu primene zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja u delu koji se odnosi na sastav i postupak imenovanja organa upravljanja;

9)         postupanja u pogledu primene zakona kojim se uređuje zaštita stanovništva od izloženosti duvanskom dimu;

10)       poštovanje zabrane stranačkog organizovanja i delovanja u ustanovi.

U okviru ovlašćenja propisanih zakonom, prosvetni inspektor utvrđuje:

1)         ispunjenost uslova za uvođenje privremenih mera propisanih zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja;

2)         ispunjenost uslova za imenovanje privremenog organa upravljanja u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

Prosvetni inspektor u postupku verifikacije ustanove, obrazovnog profila, ostvarivanja nastavnih planova i programa i proširene delatnosti ustanove, ispituje ispunjenost uslova i postupa u okviru svojih ovlašćenja. Kada utvrđuje ispunjenost uslova u postupku verifikacije ustanove za osnovnu i proširenu delatnost, prosvetni inspektor zapisnikom konstatuje da li ustanova ispunjava uslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja i propisa donetih na osnovu njega i o tome obaveštava organ nadležan za donošenje rešenja u postupku verifikacije ustanova.

Poslovi inspekcijskog nadzora nad radom visokoškolskih ustanova

Član 12.

Prosvetni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad radom visokoškolskih ustanova u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Poslovi inspekcijskog nadzora nad radom ustanova u oblasti učeničkog i studentskog standarda

Član 13.

Prosvetni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad radom ustanova u oblasti učeničkog i studentskog standarda u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Poslovi inspekcijskog nadzora nad radom poslodavaca za učenje kroz rad

Član 14.

Prosvetni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad radom poslodavaca za učenje kroz rad, odnosno pravnog ili fizičkog lica koje ispunjava propisane uslove za učenje kroz rad učenika u dualnom obrazovanju i čija delatnost omogućava ostvarivanje sadržaja propisanih odgovarajućim nastavnim planom i programom, u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom u delu koji se odnosi na obrazovanje učenika u školi, odnosno kod poslodavca.

Poslovi inspekcijskog nadzora nad radom zavoda

Član 15.

Prosvetni inspektor koji vrši nadzor nad radom zavoda vrši kontrolu rada u pogledu sprovođenja zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, posebnih zakona u oblasti obrazovanja, drugih propisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja i opštih akata.

Poslovi inspekcijskog nadzora nad radom centara za stručno usavršavanje

Član 16.

Prosvetni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad radom centara u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, drugim zakonom i opštim aktom.

Poslovi inspekcijskog nadzora nad radom ustanova za obrazovanje odraslih i javnopriznatih organizatora aktivnosti

Član 17.

Prosvetni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad radom ustanova za obrazovanje odraslih i javnopriznatih organizatora aktivnosti u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Poslovi inspekcijskog nadzora nad radom neregistrovanih subjekata

Član 18.

Prosvetni inspektor vrši inspekcijski nadzor nad radom neregistrovanih subjekata u skladu sa ovim i zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor.

IV OVLAŠĆENJA PROSVETNOG INSPEKTORA

Ovlašćenja prosvetnog inspektora i način rada

Član 19.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora iz čl. 11. - 18. ovog zakona, prosvetni inpektor:

1)         nalaže zapisnikom otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u određenom roku;

2)         naređuje rešenjem izvršenje mere koja je naložena zapisnikom, a nije izvršena;

3)         zabranjuje rešenjem sprovođenje radnji nadziranom subjektu koje su suprotne ovom zakonu, zakonu kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, posebnom zakonu i opštem aktu;

4)         podnosi prijavu nadležnom organu zbog postojanja sumnje da je učinjeno krivično delo, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno povredu zabrane diskriminacije, zabrane nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i zabrane stranačkog organizovanja;

5)         obaveštava drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;

6)         vrši uvid u javne isprave i podatke iz registra i evidencija koje vode nadležni državni organi, organi autonomne pokrajine i organi jedinice lokalne samouprave i drugi imaoci javnih ovlašćenja ako su neophodni za inspekcijski nadzor, a nije mogao da ih pribavi po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom;

7)         vrši uvid u ličnu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom koja je podobna da se identifikuju ovlašćena lica u nadziranom subjektu kao i druga zaposlena lica;

8)         uzima pisane izjave ovlašćenih lica u nadziranom subjektu i drugih zaposlenih lica i poziva ih da daju pisane izjave o pitanjima od značaja za inspekcijski nadzor;

9)         nalaže nadziranom subjektu da u ostavljenom roku stavi na uvid opšti i pojedinačni akti, evidencije, ugovore i drugu dokumentaciju nadziranog subjekta od značaja za inspekcijski nadzor, a u obliku u kojem ih nadzirani subjekat poseduje i čuva;

10)       obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom.

Prosvetni inspektor okončava postupak inspekcijskog nadzora dostavljanjem zapisnika, ako nisu utvrđene nezakonitosti, nepravilnosti i nedostaci u postupanju nadziranog subjekta.

Pored ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, prosvetni inspektor u vršenju nadzora nad radom visokoškolske ustanove ima ovlašćenja da:

1)         poništi upis studenata u prvu godinu studija preko broja studenata utvrđenog u dozvoli za rad visokoškolske ustanove;

2)         poništi upis studenata koji je obavljen suprotno odredbama zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje;

3)         privremeno zabrani obavljanje delatnosti visokoškolskoj ustanovi, odnosno izvođenje studijskog programa ukoliko tu delatnost obavlja suprotno odredbama zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje, uverenju o akreditaciji, odnosno dozvoli za rad;

4)         podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv visokoškolske ustanove i odgovornog lica u visokoškolskoj ustanovi u slučajevima propisanim kaznenim odredbama zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje;

5)         vrši proveru verodostojnosti javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove;

6)         obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje. Pored ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, prosvetni inspektor u vršenju nadzora u drugom stepenu ima ovlašćenja da:

1)         priprema direktoru/glavnom prosvetnom inspektoru predlog rešenja po žalbi protiv prvostepenog rešenja;

2)         izdaje obavezne instrukcije za izvršenje zakona i drugih propisa, za vršenje poslova i kontroliše njihovo izvršenje;

3)         organizuje zajednički nadzor sa inspektorima u prvom stepenu;

4)         traži izveštaje, podatke i obaveštenja od prosvetnih inspektora;

5)         obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se na opšti način uređuje inspekcijski nadzor.

Pritužbe na rad službenih lica

Član 20.

Postupak podnošenja pritužbi na rad rukovodioca prosvetne inspekcije, prosvetnog inspektora, odnosno službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora, njihovo razmatranje i rešavanje propisani su zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Posebni slučajevi odgovornosti prosvetnog inspektora

Član 21.

Prosvetni inspektor, pored drugih slučajeva odgovornosti za povredu radne dužnosti utvrđenih propisima o državnim službenicima, posebno je odgovoran, ako u vršenju inspekcijskog nadzora:

1)         ne preduzme, ne predloži ili ne odredi mere ili radnje za koje je ovlašćen;

2)         ne predloži ili ne pokrene postupak utvrđen odredbama ovog zakona;

3)         prekorači granice svog ovlašćenja.

4)         postupi na različit način u istoj pravnoj stvari.

Povrede radnih obaveza iz stava 1. ovog člana predstavljaju teže povrede radne obaveze.

V USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Uslovi za direktora/glavnog prosvetnog inspektora

Član 22.

Za direktora/glavnog prosvetnog inspektora može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka, na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke akademske studije) po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, koje ima najmanje devet godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja i vaspitanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora.

Lice sa radnim iskustvom na poslovima obrazovanja i vaspitanja, potrebno je da ima položen stručni ispit u oblasti obrazovanja i vaspitanja, odnosno licencu za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, odnosno položen ispit za sekretara.

Lice iz stava 1. ovog člana potrebno je da ima položen državni stručni ispit ili pravosudni ispit, ispit za inspektora i koje ispunjava druge uslove propisane za rad organima državne uprave, autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave.

Uslovi za prosvetnog inspektora

Član 23.

Prosvetni inspektor može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških i obrazovno-umetničkih nauka, na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke akademske studije) po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i koje ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja i vaspitanja.

Lice sa radnim iskustvom na poslovima obrazovanja i vaspitanja, potrebno je da ima položen stručni ispit u oblasti obrazovanja i vaspitanja, odnosno licencu za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, odnosno položen ispit za sekretara.

Lice iz stava 1. ovog člana potrebno je da ima položen državni stručni ispit ili pravosudni ispit, ispit za inspektora i koje ispunjava druge uslove propisane za rad organima državne uprave, autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave.

Službena legitimacija i oprema

Član 24.

Prosvetni inspektor u obavljanju službene dužnosti ima status službenog lica i uživa pravnu zaštitu u skladu sa zakonom.

Prosvetni inspektor ima službenu legitimaciju kojom dokazuje svoje službeno svojstvo i identitet.

Bliže uslove u pogledu opreme prosvetnog inpektora propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ministar).

Stručno usavršavanje prosvetnog inspektora

Član 25.

Prosvetni inspektor dužan je da se stalno stručno usavršava radi uspešnijeg ostvarivanja i unapređivanja inspekcijskog nadzora.

Program i oblike stručnog usavršavanja i druga pitanja u vezi sa stručnim usavršavanjem, propisuje ministar.

Ograničenje prosvetnog inspektora u obavljanju drugih poslova

Član 26.

Prosvetni inspektor ne može da obavlja druge delatnosti i poslove iz oblasti u kojoj vrši inspekcijski nadzor, učestvuje u radu stručnih radnih grupa ili tela ustanova koji podležu inspekcijskom nadzoru, kao ni da obavlja druge poslove i postupke koji su u suprotnosti sa položajem i ulogom prosvetnog inspektora i štete njegovoj samostalnosti u vršenju posla.

V NAČIN RADA

Procena rizika

Član 27.

Procena rizika u toku pripreme plana inspekcijskog nadzora vrši se u skladu sa zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Plan inspekcijskog nadzora

Član 28.

Godišnji plan inspekcijskog nadzora donosi ministar na predlog Prosvetnog inspektorata i organa Autonomne pokrajine Vojvodine kome su povereni poslovi inspekcijskog nadzora.

Godišnji plan inspekcijskog nadzora se donosi za školsku odnosno radnu godinu čije je trajanje definisano zakonom iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Ministarstvo objavljuje godišnji plan inspekcijskog nadzora na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Kontrolne liste

Član 29.

Prosvetna inspekcija sačinjava kontrolne liste i primenjuje ih u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Ministarstvo objavljuje kontrolne liste na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Godišnji izveštaj

Član 30.

Ministarstvo objavljuje godišnji izveštaj o radu prosvetne inspekcije najkasnije do 31. oktobra za prethodnu školsku odnosno radnu godinu na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Godišnji izveštaj o radu prosvetne inspekcije sadrži informacije i podatke propisane zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

VI VRŠENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Vrste inspekcijskog nadzora

Član 31.

Inspekcijski nadzor se obavlja kao redovan, vanredan, kontrolni i dopunski. Redovan inspekcijski nadzor vrši se prema planu inspekcijskog nadzora. Vanredni inspekcijski nadzor obavlja se po predstavkama i zahtevima organa,

ustanova, drugih organizacija, privrednih društava, sindikata, roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, deteta, učenika, studenata, zaposlenih ili građana, kao i na osnovu neposrednog saznanja o povredi zakona ili podzakonskog akta iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Vanredan inspekcijski nadzor obavlja se kada je neophodno da se, saglasno delokrugu rada inspekcije, preduzmu hitne mere radi sprečavanja ili otklanjanja neposredne opasnosti po život i zadravlje ljudi, imovinu, prava i interese dece, učenika, studenata i zaposlenih, nesmetan rad nadziranih subjekata, kada se posle donošenja godišnjeg plana inspekcijskog nadzora proceni da je rizik visok ili kritičan ili promene okolnosti; kada takav nadzor zahteva nadzirani subjekat; kada se postupa po predstavci pravnog ili fizičkog lica.

Kontrolni inspekcijski nadzor obavlja se radi utvrđivanja izvršenja mera koje su predložene ili naložene nadziranom subjektu u okviru redovnog ili vanrednog inspekcijskog nadzora po proteku roka koji je određen u zapisniku ili rešenjem.

Dopunski inspekcijski nadzor obavlja se po službenoj dužnosti ili povodom zahteva nadziranog subjekta ili podnosioca predstavke, radi utvrđivanja činjenica koje su od značaja za inspekcijski nadzor, a koje nisu utvrđene u redovnom, vanrednom ili kontrolnom inspekcijskom nadzoru, s tim da se može izvršiti samo jedan dopunski inspekcijski nadzor, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od okončanja redovnog, vanrednog ili kontrolnog inspekcijskog nadzora.

Oblici inspekcijskog nadzora

Član 32.

Inspekcijski nadzor, prema obliku, može biti terenski i kancelarijski. Terenski inspekcijski nadzor vrši se izvan službenih prostorija prosvetne

inspekcije neposrednim uvidom u dokumentaciju i rad nadziranog subjekta. Kancelarijski inspekcijski nadzor vrši se u službenim prostorijama prosvetne inspekcije, uvidom u dokumentaciju nadziranog subjekta.

Nalog za inspekcijski nadzor

Član 33.

Direktor/glavni prosvetni inspektor prosvetne inspekcije ili lice koje on ovlasti izdaje pisani nalog za inspekcijski nadzor.

Sadržina i vrste naloga iz stava 1. ovog člana, propisane su zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Obaveštenje o predstojećem inspekcijskom nadzoru

Član 34.

Prosvetni inspektor u pisanom obliku ili elektronskom poštom obaveštava nadzirani subjekt o predstojećem inspekcijskom nadzoru.

Obaveštenje o inspekcijskom nadzoru dostavlja se nadziranom subjektu najkasije tri dana pre početka nadzora.

Izuzetno od stava 2. ovog člana inspekcijski nadzor može da počne bez obaveštavanja nadziranog subjekta o predstojećem nadzoru kada postoje razlozi za neodložo postupanje ili opravdana bojazan da bi obaveštenje umanjilo ostvarenje cilja inspekcijskog nadzora ili kada to nalaže zaštita javnog interesa, odnosno otklanjanje opasnosti po život i zadravlje ljudi, imovinu, prava i interese dece, učenika, studenata i zaposlenih.

Razlozi za izostavljanje obaveštenja navode se u nalogu za inspekcijski nadzor i unose u zapisnik.

Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora

Član 35.

Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se i vodi po službenoj dužnosti ili povodom zahteva nadziranog subjekta za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i povodom zahteva drugog lica kome je posebnim zakonom priznato svojstvo stranke u postupku.

Prosvetni inspektor dužan je da postupa po predstavkama građana, pravnih lica i sindikata, na rad nadziranih subjekata, ukoliko se predstavke tiču nadležnosti prosvetne inspekcije.

Predstavke imaju dejstvo inicijative za pokretanje postupka, a podnosioci tih inicijativa nemaju svojstvo stranke u postupku koji se može pokrenuti na osnovu te inicijative.

Prosvetni inspektor neće pokrenuti postupak po službenoj dužnosti na osnovu predstavke ako je procenjen neznatan rizik ili je posredi zloupotreba prava o čemu će obavestiti podnosioca predstavke, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema predstavke.

Postupak inspekcijskog nadzora u vezi sa anonimnim i predstavkama dostavljenim elektronskom poštom pokreće se na osnovu procene prosvetnog inspektora.

Za vreme vođenja postupka inspekcijskog nadzora, prosvetni inspektor i nadzirani subjekt dužni su da se pridržavaju odredaba zakona kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti.

Prava i dužnosti nadziranog subjekta

Član 36.

Nadzirani subjekat u postupku inspekcijskog nadzora ima pravo da: bude upoznat sa predmetom i trajanjem postupka, nalogom za inspekcijski nadzor i drugim aktima donetim u postupku; bude upoznat sa pravima i dužnostima koje ima u vezi sa inspekcijskim nadzorom; se izjasni o činjenicama bitnim za potpuno i pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja, iznosi činjenice koje su od značaja za inspekcijski nadzor; zahteva preventivno delovanje; upozori prosvetnog inspektora na tajnost informacija koje mu čini dostupnim; ukaže na nezakonitosti u postupku i zahteva da se one otklone.

Kada je uredno obavešten o predstojećem inspekcijskom nadzoru, nadzirani subjekat dužan je da bude prisutan na mestu vršenja nadzora, osim ako postoje naročito opravdane okolnosti koje ga u tome sprečavaju, o čemu je dužan da blagovremeno, na podesan način, obavesti inspekciju.

Ako nadzirani subjekat koji je uredno obavešten o predstojećem inspekcijskom nadzoru ne bude prisutan na mestu vršenja nadzora, a ne postoje okolnosti iz stava 2. ovog člana, inspekcijski nadzor se vrši u prisustvu službenog ili drugog lica koje se zatekne na mestu vršenja inspekcijskog nadzora.

 

Nadzirani subjekat dužan je da prosvetnom inspektoru omogući nesmetan inspekcijski nadzor, što podrazumeva naročito da: stavi na raspolaganje odgovarajući radni prostor za terenski nadzor; obezbedi uvid u opšte i pojedinačne akte, evidencije, izveštaje, ugovore i drugu dokumentaciju nadziranog subjekta od značaja za inspekcijski nadzor, a u obliku u kojem ih poseduje i čuva; omogući pristup zemljištu, objektima, poslovnom i drugom prostoru, opremi, priboru, drugim sredstvima rada i drugim predmetima kojima obavlja delatnost ili vrši aktivnost, kao i drugim predmetima od značaja za inspekcijski nadzor; blagovremeno pruži potpune i tačne podatke koji su mu dostupni, a ako nešto od toga ne može - da razloge za to pisano obrazloži prosvetnom inspektoru.

Nadzirani subjekat dužan je da se na zahtev prosvetnog inspektora usmeno ili pisano izjasni o predmetu nadzora.

Nadzirani subjekat dužan je da poštuje integritet i službeno svojstvo prosvetnog inspektora.

Nadzirani subjekat ima i druga prava i obaveze utvrđene ovim i drugim zakonom.

Mere upravljene prema nadziranim subjektima

Član 37.

Prosvetni inspektor može izreći nadziranom subjektu preventivnu meru i meru za otklanjanje nezakonitosti, u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Prosvetni inspektor izriče one mere koje su srazmerne utvrđenim nezakonitostima i štetnim posledicama i kojima se najpovoljnije po nadziranog subjekta postižu cilj i svrha zakona i drugog propisa, kao i da se posledice nezakonitosti svedu na najmanju meru i nastavi održivo poslovanje i razvoj nadziranog subjekta.

Preventivne mere

Član 38.

Prosvetni inspektor rešenjem izriče odgovarajuće preventivne mere da bi se sprečio nastanak nezakonitosti i štetne posledice.

Preventivne mere jesu:

1)         upozoravanje nadziranog subjekta o postupanju suprotnom obavezama iz zakona i drugim propisima, kao i o propisanim radnjama i merama upravljenim prema nadziranom subjektu i sankcijama za postupanja suprotno tim obavezama;

2)         ukazivanje nadziranom subjektu na mogućnost nastupanja štetnih posledica njegovog rada ili postupanja;

 

3)         nalaganje nadziranom subjektu preduzimanje određenih radnji radi otklanjanja uzroka verovatnih štetnih posledica, kao i odgovarajućih mera predostrožnosti u cilju sprečavanja nastanka mogućih štetnih posledica;

4)         druge mere kojima se postiže preventivna uloga inspekcijskog nadzora. Neregistrovanom subjektu se ne može izreći preventivna mera.

Mere za otklanjanje nezakonitosti

Član 39.

Ako otkrije nezakonitosti u obavljanju delatnosti ili postupanju nadziranog subjekta, prosvetni inspektor ukazuje na nezakonitosti i opominje ga zbog toga.

Prosvetni inspektor u skladu sa ovlašćenjima propisanim zakonom nalaže mere i ostavlja primeren rok, koji ne može biti duži od 60 dana, u odnosu na utvrđeno činjenično stanje za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u obavljanju delatnosti, i to unosi u zapisnik o inspekcijskom nadzoru.

Ako nadzirani subjekt u ostavljenom roku ne preduzme mere koje su mu naložene, prosvetni inspektor donosi rešenje kojim izriče mere za otklanjanje nezakonitosti i utvrđenih nepravilnosti u radu.

Prosvetni inspektor može istovremeno izreći više mera za otklanjanje nezakonitosti.

Protiv rešenja prosvetnog inspektora ustanova može izjaviti žalbu rukovodiocu organa u skladu sa ovim zakonom.

Žalba odlaže izvršenje rešenja.

Izuzetno od stava 5. ovog člana žalba ne odlaže izvršenje rešenja kada postoji opravdana bojazan da bi odlaganjem izvršenja rešenja bio ugrožen javni interes, život i zadravlje ljudi, imovina, prava i interesi dece, učenika, studenata i zaposlenih.

Rešenje rukovodioca organa po žalbi je konačno.

Posebna mera zabrane rada i oduzimanja dozvole za rad

Član 40.

Kada prosvetni inspektor utvrdi da nadzirani subjekt ne ispunjava propisane uslove za rad ili ne obavlja delatnost na propisani način, naložiće zapisnikom ili rešenjem otklanjanje nepravilnosti u obavljanju delatnosti i odrediće rok za ispunjenje uslova i o tome će obavestiti osnivača.

Ako nadzirani subjekt ne otkloni utvrđene nepravilnosti u određenom roku, prosvetni inspektor će predložiti nadležnom organu zabranu daljeg rada i oduzimanje dozvole za rad nadziranom subjektu.

 

Zapisnik

Član 41.

Prosvetni inspektor sačinjava zapisnik o inspekcijskom nadzoru.

U zapisnik se unose: podaci iz naloga za inspekcijski nadzor ako je izdat; vreme i mesto inspekcijskog nadzora, a naročito navođenje osnova i obrazloženje razloga koji su uslovili da se inspekcijski nadzor vrši van radnog vremena nadziranog subjekta kada postoje razlozi za neodložno postupanje i kada je rizik visok i kritičan; opis preduzetih radnji i popis korišćenih i preuzetih dokumenata; izjave koje su date; zahtevi za izuzeće koji su podneti; utvrđeno činjenično stanje; konstatacija zakonitog poslovanja i postupanja nadziranog subjekta; opis otkrivenih nezakonitosti, sa navođenjem dokaza na osnovu kojeg je određena činjenica utvrđena i pravnog osnova za utvrđivanje nezakonitosti; mere koje se izriču sa navođenjem pravnog osnova na kome su zasnovane i rokom za postupanje po njima; odgovarajuća obrazloženja; obaveza nadziranog subjekta da obaveštava prosvetnog inspektora o postupanju po merama i rok za obaveštavanje; podaci o podnetim krivičnim prijavama, zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka, ako su podnete, podaci o drugim merama i radnjama na koje je prosvetni inspektor ovlašćen, ako su preduzete; procenjen stepen rizika za redovan inspekcijski nadzor, drugi podaci i navodi od značaja za inspekcijski nadzor.

Kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika o redovnom inspekcijskom nadzoru. Zapisnik se dostavlja nadziranom subjektu u roku od osam radnih dana od završetka inspekcijskog nadzora.

Prosvetni inspektor je u obavezi da podnosiocu odgovori na sva pitanja navedena u predstavci, navede sve činjenice iz zapisnika, o utvrđenom stanju, koje se odnose na sadržinu predstavke, poštujući odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Primedbe na zapisnik

Član 42.

Nadzirani subjekat ima pravo da u pisanom obliku stavi primedbe na zapisnik o inspekcijskom nadzoru, u roku od pet dana od njegovog prijema.

Prosvetni inspektor ocenjuje primedbe, sve zajedno i svaku zasebno, i u međusobnoj vezi.

Prosvetni inspektor može posle toga da izvrši dopunski inspekcijski nadzor, da bi utvrdio činjenice na koje se primedbe odnose.

Ako su u primedbama na zapisnik iznete nove činjenice i novi dokazi, zbog kojih treba izmeniti činjenično stanje koje je utvrđeno u zapisniku ili drukčije pravne i druge ocene, prosvetni inspektor o tome sastavlja dopunu zapisnika, na koju se ne može staviti primedba.

Postupajući po primedbama na zapisnik, prosvetni inspektor može da izmeni predloženu ili naloženu, odnosno izrečenu meru ili da odustane od nje.

Rešenje

Član 43.

Ako nadzirani subjekat u ostavljenom roku nije otklonio zapisnikom utvrđene nezakonitosti, nepravilnosti i nedostatke, prosvetni inspektor dužan je da donese rešenje kojim nalaže mere i određuje rok za njihovo otklanjanje.

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora prosvetni inspektor:

1)         naređuje rešenjem izvršavanje propisane mere koja je naložena zapisnikom, a nije izvršena;

2)         zabranjuje rešenjem sprovođenje radnji u ustanovi koje su suprotne ovom i posebnom zakonu.

Ako u vršenju vanrednog utvrđujućeg, odnosno potvrđujućeg inspekcijskog nadzora prosvetni inspektor ne utvrdi nezakonitosti, nepravilnosti ili nedostatke, sačinjava zapisnik o ispunjenosti propisanih uslova ili potvrđivanju zakonitosti.

Zapisnik o ispunjenosti propisanih uslova ili potvrđivanju zakonitosti, prosvetni inspektor dostavlja ovlašćenom licu ministarstva, odnosno nadležnom pokrajinskom organu za poslove obrazovanja i vaspitanja, radi donošenja rešenja.

Izuzetno, prosvetni inspektor može doneti rešenje bez prethodnog predlaganja ili nalaganja mera kada postoje razlozi za neodložno postupanje ili opravdana bojazan da bi predlaganjem ili nalaganjem mera bilo umanjeno ostvarenje cilja inspekcijskog nadzora ili bi bila ugrožena zaštita javnog interesa.

Žalba

Član 44.

Protiv rešenja prosvetnog inspektora nadzarini subjekat može izjaviti žalbu direktoru/glavnom prosvetnom inspektoru.

Žalba se predaje prosvetnom inspektoru na čije rešenje je izjavljena žalba.

Ako je direktor/glavni prosvetni inspektor, primenjujući ovlašćenja prosvetnog inspektora, sproveo inspekcijski nadzor i doneo rešenje kojim nalaže mere nadziranom subjektu, protiv tog rešenja žalba se izjavljuje ministru.

Žalba iz stava 1. i 3. ovog člana izjavljuje se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba odlaže izvršenje rešenja.

Upravni spor

Član 45.

Odluka drugostepenog organa po žalbi je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom kojim se uređuju upravni sporovi.

Evidencije o inspekcijskom nadzoru

Član 46.

Za potrebe praćenja stanja rada prosvetnih inspektora vodi se evidencija o inspekcijskom nadzoru.

Evidenciju o inspekcijskom nadzoru vodi svaki prosvetni inspektor.

VII KAZNENE ODREDBE

Prekršaji nadziranog subjekta

Član 47.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj ustanova ako ne postupi po rešenju prosvetnog inspektora.

Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se odgovorno lice u nadziranom organu:

1)         ako ne izvrši odnosno ne obezbedi sprovođenje izvršenja rešenja prosvetnog inspektora (član 43.);

2)         ako prosvetnom inspektoru onemogući ili mu znatno oteža nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora (član 36.);

Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 20.000 do 100.000 dinara kazniće se odgovorno lice u nadziranom subjektu:

1)         ako prosvetnom inspektoru u određenom roku ne dostavi tražene podatke ili mu dostavi nepotpune ili netačne podatke (član 36.);

2)         ako u roku određenom rešenjem ne obavesti prosvetnog inspektora o sprovođenju naloženih mera.

Novčane kazne za prekršaje nadziranog subjekta, propisane su u kaznenim odredbama ovog zakona, zakona koji uređuje osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, posebnih zakona u oblasti obrazovanja i vaspitanja, zakona kojim je uređen inspekcijski nadzor i drugim zakonima.

Prekršaji direktora/glavnog prosvetnog inspektora

Član 48.

Novčanom kaznom od 120.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj direktor/glavni prosvetni inspektor, ako Inspektorat:

1)         ne sprovodi plan inspekcijskog nadzora, a da ne postoje naročito opravdane izuzetne okolnosti koje ga u tome sprečavaju (član 28. st. 1. i 2.);

2)         ne objavi plan inspekcijskog nadzora na svojoj internet stranici (član 28. stav 3);

3)         ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, ne primenjuje ih i ne objavi ih na svojoj internet stranici (član 29.);

4)         ne objavi godišnji izveštaj o radu na svojoj internet stranici (član 30.).

Prekršaji prosvetnog inspektora i službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora

Član 49.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj prosvetni inspektor i službenik ovlašćen za vršenje inspekcijskog nadzora ako:

1)         u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme, ne predloži ili ne odredi mere ili radnje za koje je ovlašćen;

2)         u vršenju inspekcijskog nadzora ne predloži ili ne pokrene postupak utvrđen odredbama zakona;

3)         u vršenju inspekcijskog nadzora prekorači granice svog ovlašćenja (član 19);

4)         ne obavesti nadziranog subjekta o predstojećem inspekcijskom nadzoru ili ga ne obavesti o tome na propisani način i u propisanom roku ili započne inspekcijski nadzor bez obaveštavanja nadziranog subjekta o predstojećem nadzoru (član 34);

5)         ne uruči nadziranom subjektu nalog za inspekcijski nadzor, odnosno ne pokaže mu nalog i ne predoči njegovu sadržinu kada nadzirani subjekat odbija uručenje naloga za inspekcijski nadzor (član 33).

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje podzakonskih propisa

Član 50.

Ministar će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti podzakonske akte iz člana 24. stav 3. i člana 25. stav 2. ovog zakona.

Započeti postupci

Član 51.

Postupci inspekcijskog nadzora započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog zakona.

Radnopravni status zaposlenih

Član 52.

Državni službenik na položaju koji u Ministarstvu obavlja poslove rukovodioca prosvetne inspekcije, do postavljenja državnog službenika na položaj, utvrđen ovim zakonom, nastavlja rad u Prosvetnom inspektoratu sa istim položajem, pravima, obavezama i ovlašćenjima koje ima do dana donošenja akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, odnosno do postavljenja na položaj utvrđen ovim zakonom.

Zaposleni na izvršilačkim radnim mestima u unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva nadležnoj za inspekcijske poslove nastavlja da obavlja poslove u Prosvetnom inspektoratu sa istim pravima, obavezama i ovlašćenjima koje ima do dana donošenja akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Zaposleni u pokrajinskoj prosvetnoj inspekciji na poslovima prosvetnog inspektora i inspektora, nastavlja da obavlja poslove radnog mesta na koje je raspoređen, do dana donošenja akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Zaposleni u opštinskoj odnosno gradskoj upravi na poslovima prosvetnog inspektora, danom donošenja akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, preuzima se i nastavlja da obavlja poslove prosvetnog inspektora u Prosvetnom inspektoratu, odnosno pokrajinskoj prosvetnoj inspekciji.

Prosvetni inspektor i inspektor iz ovog člana mora da ispunjava uslove za prosvetnog inspektora u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Ministar će rešenjem utvrditi broj republičkih i pokrajinskih prosvetnih inspektora, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Rešenje se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Na osnovu rešenja iz prethodnog stava ovog člana Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ uprave nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja, će doneti akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Prestanak važenja propisa i drugih akata

Član 53.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe:

1) člana 146. st. 2-6., čl. 147 – 150., člana 161. stav 1. tačka 15), člana 166. stav 1. u delu koji se odnosi na poveravanje poslova prosvetne inspekcije autonomnoj pokrajini i člana 171. st. 2. i 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. Glasnik RS", 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 – odluka US);

2)         član 48. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010) u delu koji se odnosi na inspekcijski nadzor.

3)         član. 106. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS" br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/1015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016);

4)         član. 62. Zakona o obrazovanju odraslih ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013) u delu koji se odnosi na inspekcijski nadzor;

5)         čl. 91 i 92. Zakon o učeničkom i studentskom standardu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 55/2013).

Član 54.

Danom donošenja rešenja iz člana 52. stav 4. ovog zakona stavlja se van snage Rešenje o utvrđivanju broja prosvetnih inspektora, broj 112-01-00416/2009-12 od 3. novembra 2009. godine ("Službeni glasnik RS", broj 95/2009).

Stupanje na snagu i primena

Član 55.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 52. koje će se primenjivati do donošenja akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva, odnosno pokrajinske prosvetne inspekcije, odnosno do dana postavljenja direktora – glavnog prosvetnog inspektora na položaj utvrđen ovim zakonom.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Inspekcijski nadzor u oblasti prosvete uređen je odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", broj 36/2015), koji na opšti način uređuje inspekcijski nadzor i odredbama zakona u oblasti obrazovanja i vaspitanja i učeničkog i studentskog standarda: Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-dr. propis, 68/2015, 62/2016 – US), Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 18/2010), Zakona o obrazovanju odraslih ("Službeni glasnik RS", broj 55/2013), Zakona o učeničkom i studentskom standardu ("Službeni glasnik RS", br. 18/2010 i 55/2013) i Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br.76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,45/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016).

Postojeća rešenja u navedenim zakonima ne obuhvataju najnovije standarde postupanja inspekcijske službe koje propisuje Zakon o inspekcijskom nadzoru, a koji se ogledaju, pored ostalog, u većoj javnosti rada, prevenciji i smanjivanju diskrecionih ovlašćenja inspektora, preventivnoj ulozi inspekcija, obavezi planiranja inspekcijskog nadzora, sprovođenju nadzora u skladu sa procenom rizika, jasnim ovlašćenjima u nadzoru nad neregistrovanim subjektima, jasno definisanim pravima i obavezama nadziranih subjekata i drugim standardima koje uvodi opšti Zakon o inspekcijskom nadzoru radi unapređenja rada inspekcija.

Zakonom o prosvetnoj inspekciji, kao posebnim zakonom, obezbediće se postizanje navedenih standarda, veća samostalnost u radu prosvetnih inspektora, bolja popunjenost radnih mesta koja su predviđena podzakonskim aktom odnosno aktom i ravnomernije opterećenje prosvetnih inspektora.

Na ovaj način postigao bi se efikasniji i kvalitetniji rad prosvetnih inpektora i na jedinstven način uredio inspekcijski nadzor.

S tim u vezi je i Agencija za borbu protiv korupcije u svojoj Preporuci, uz opširno obrazloženje, istakla neophodnost donošenja posebnog Zakona o prosvetnoj inspekciji, naglašavajući, kao jedan od razloga, potrebu smanjivanja uticaja lokalnih samouprava na rad prosvetnih inspektora.

U smislu navedenog, pripremljen je Nacrt zakona o prosvetnoj inspekciji.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članom 1. Nacrta zakona o prosvetnoj inspekciji (u daljem tekstu: Nacrt zakona) uređuje se sadržina Nacrta zakona, odnosno organizacija, poslovi, prava, dužnosti i ovlašćenja inspekcije u oblasti prosvete, u skladu sa odredbama člana 18. stav 1. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 75/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014) i člana 4. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Članom 2. Nacrta zakona definiše se predmet inspekcijskog nadzora. Prosvetna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje organizacija i način rada nadziranih subjekata: ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, obrazovanja odraslih, visokoškolskih ustanova, ustanova učeničkog i studentskog standarda, poslodavaca za učenje kroz rad, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Pedagoškog zavoda Vojvodine, centara za stručno usavršavanje, javno priznatih organizatora aktivnosti i neregistrovanih subjekata.

Članom 3. Nacrta zakona propisano je da će prosvetna inspekcija u vršenju inspekcijskog nadzora, a naročito u otklanjanju utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti, postupati na način propisan Nacrtom zakona, zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, posebnim zakonima u oblasti obrazovanja, drugim zakonima i opštim aktima, kao i da će prosvetni inspektor, odnosno drugi ovlašćeni službenik, u postupku vršenja inspekcijskog nadzora postupati saglasno načelima i pravilima rada državne uprave i načelima i pravilima rada državnih službenika, odnosno službenika autonomne pokrajine, kao i načelima i pravilima postupka kojima je uređen opšti upravni postupak.

Članom 4. Nacrta zakona propisano je da će prosvetna inspekcija u skladu sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru, kojim su propisani najnoviji standardi postupanja inspekcijske službe, preduzimati preventivne mere radi podsticanja nadziranih subjekata da efikasno i blagovremeno izvršavaju propisima utvrđene obaveze: upozorenje nadziranom subjektu na obaveze iz propisa, ukazivanje nadziranom subjektu na moguće štetne posledice, pružanje stručne i savetodavne podrške nadziranom subjektu, preporučivanje, predlaganje i nalaganje mera za otklanjanje njegovog uzroka, kao i da će u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora, prosvetna inspekcija posebno doprineti obezbeđivanju poštovanja načela zakonitosti u radu nadziranih subjekata i prilokom inspekcijskog nadzora obezbeđivati ostvarivanje javnog i privatnog interesa u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima prosvetne inspekcije.

Članom 5. Nacrta zakona definisano je da poslove prosvetne inspekcije obavlja prosvetni inspektor koji je samostalan u radu u granicama ovlašćenja utvrđenih zakonom i drugim propisom, kao i da je za svoj rad lično odgovoran, a da u vršenju inspekcijskog nadzora i preduzimanju mera i radnji za koje je ovlašćen,prosvetnog inspektora, odnosno službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora, niko ne sme iskorišćavanjem službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svojih ovlašćenja, nevršenjem svoje dužnosti ili na drugi način onemogućavati ili ometati.

Članom 6. Nacrta zakona uređuje se položaj nadziranog subjekta prilikom vršenja inspekcijskog nadzora. Ovim članom je propisano da je prosvetni inspektor dužan da omogući nadziranom subjektu učešće u inspekcijskim radnjama i izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima bitnim za potpuno i pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja, kao i da vodi računa o zaštiti prava i pravnim interesima nadziranog subjekta. Prosvetni inspektor je dužan i da upozna nadziranog subjekta sa činjenicama, podacima i aktima koji nisu pribavljeni od nadziranog subjekta i omogući mu da se o njima izjasni vodeći računa o odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Članom 7. Nacrta zakona definisana je saradnja sa drugim organima državne uprave, zainteresovanim organima i organizacijama. Ovim članom je propisano da će prosvetna inspekcija u obavljanju poslova iz svog delokruga, usklađivati planove rada, razmenjivati podatke i na drugi način sarađivati sa drugim inspekcijskim organima radi obavljanja obuhvatnijeg i delotvornijeg inspekcijskog nadzora u skladu sa nadležnostima prosvetne inspekcije i načelima saradnje utvrđenim zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Članom 8. Nacrta zakona definisan je inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor. Prosvetna inspekcija u obavljanju poslova iz svog delokruga, sarađuje sa organizacionom jedinicom Ministarstva u čijoj nadležnosti je obavljanje stručno-pedagoškog nadzora u cilju ostvarivanja i zaštite prava i obaveza dece i učenika, njihovih roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i zaposlenih. Dugogodišnja praksa pokazuje neophodnost neposrednog zajedničkog postupanja prosvetnih inspektora i prosvetnih savetnika u situacijama kada je njihove nadležnosti teško razgraničiti i kada postupanje samo jedne ne može da obezbedi do kraja pravo za bilo kog učesnika u vaspitno-obrazovnom procesu.

II ORGANIZACIJA PROSVETNE INSPEKCIJE

Članom 9. Nacrta zakona uređena je organizacija prosvetne inspekcije. Ovim članom propisano je da će poslove prosvetne inspekcije obavljati organ uprave u sastavu Ministarstva peosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno Prosvetni inspektorat preko prosvetnih inspektora, da će radom Prosvetnog inspektorata rukovoditi, direktor - glavni prosvetni inspektor, koji pored položaja i ovlašćenja rukovodioca organa uprave u sastavu Ministarstva ima položaj i ovlašćenja prosvetnog inspektora, kao i ovlašćenje da odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja prosvetnih inspektora donetih u prvom stepenu, a koga će postavljati Vlada na period od pet godina, na predlog ministra nadležnog za poslove obrazovanja i vaspitanja.

S tim u vezi, poseban Zakon o prosvetnoj inspekciji predlaže da posao prosvetnog inspektora u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, visokog obrazovanja, obrazovanja odraslih, učeničkog i studentskog standarda, obavljaju samo republički prosvetni inspektori u Prosvetnom inspektoratu, organu u sastavu Ministarstva, odnosno novim zakonskim rešenjem će biti predloženo da inspekcijski nadzor nad radom ustanova, kao povereni posao neće više obavljati opštinska, odnosno gradska uprava kako je propisano odredbama važećeg Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Ovakav predlog nove organizacije prosvetne inspekcije proistekao je iz mnogobrojnih iskustava i analiza efikasnosti i efektivnosti rada prosvetne inspekcije na opštinskom odnosno gradskom nivou. Navedene analize su ukazale na:

-           neujednačeno postupanje prosvetnih inspektora u istim ili sličnim situacijama,

-           neravnomernu raspoređenost broja prosvetnih inspektora prema broju ustanova nad kojima se vrši inspekcijski nadzor, kao i

-           neangažovanje prosvetnih inspektora u određenom broju lokalnih samouprava u skladu sa Rešenjem o utvrđivanju broja prosvetnih inspektora, broj 112-01-00416/2009-12 od 3. novembra 2009. godine ("Službeni glasnik RS", broj 95/2009).

Osnivanjem Prosvetnog inspektorata i predloženom organizacijom prosvetne inspekcije bi bila poboljšana njena efikasnost i obezbeđeno kontinuirano praćenje rada svih vaspitno-obrazovnih ustanova, kao i veća samostalnost u radu prosvetnih inspektora.

Navedeni način organizovanja prosvetne inspekcije u skladu je sa najnovijim preporukama Ministarstva državne uprave i lokalne saouprave koje je sprovelo Projekat "Analiza u procesu sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru". Vezano za analizu unutrašnje organizacije inspekcija preporučeno je "obrazovanje inspektorata za inspekcijske i s njima povezane stručne poslove, kao organa u sastavu ministarstva, kao prevashodnog oblika organizovanja inspekcijskih poslova".

Članom 10. Nacrta zakona propisano je da na teritoriji AP Vojvodina, inspekcijski nadzor nad radom ustanova obrazovanja i vaspitanja (preduniverzitetsko obrazovanje i vaspitanje, visoko obrazovanje, učenički i studentski standard) kao povereni posao obavlja prosvetna inspekcija opština i gradova na teritoriji AP Vojvodine, kao i prosvetna inspekcija nadležnog pokrajinskog sekretarijata za poslove obrazovanja i vaspitanja u skladu sa odredbama Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik", br. 99/2009 i 67/2012 – odluka US).

III POSLOVI INSPEKCIJSKOG NADZORA

Članom 11. Nacrta zakona definisani su poslovi prosvetnog inspektora prilikom vršenja inspekcijskog nadzora nad radom ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja saglasno odredbama člana 147. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl.Glasnik RS", 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 – odluka US). Ovim članom propisano je da se inspekcijskim nadzorom ispituje sprovođenje zakona i propisa, neposrednim uvidom u rad ustanove i zavisno od rezultata nadzora, izriču mere i kontroliše njihovo izvršenje.

Članom 12. Nacrta zakona propisani su poslovi inspekcijskog nadzora nad radom visokoškolskih ustanova koje prosvetni inspektor, prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, obavlja u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Članom 13. Nacrta zakona propisani su poslovi inspekcijskog nadzora nad radom ustanova u oblasti učeničkog i studentskog standarda, koje prosvetni inspektor, prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, obavlja u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Članom 14. Nacrta zakona propisani su poslovi inspekcijskog nadzora nad radom poslodavaca za učenje kroz rad, odnosno pravnog ili fizičkog lica koje ispunjava propisane uslove za učenje kroz rad učenika u dualnom obrazovanju i čija delatnost omogućava ostvarivanje sadržaja propisanih odgovarajućim nastavnim planom i programom, koje prosvetni inspektor, prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, obavlja u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom u delu koji se odnosi na obrazovanje učenika u školi, odnosno kod poslodavca.

Članom 15. Nacrta zakona propisani su poslovi inspekcijskog nadzora nad radom zavoda: Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Pedagoškog zavoda Vojvodine koje prosvetni inspektor, prilikom vršenja inspekcijskog nadzora i kontrole rada zavoda, obavlja u pogledu sprovođenja zakona kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, posebnih zakona u oblasti obrazovanja, drugih propisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja i opštih akata.

Članom 16. Nacrta zakona propisani su poslovi inspekcijskog nadzora nad radom centara za stručno usavršavanje koje prosvetni inspektor prilikom vršenja inspekcijskog nadzora obavlja u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, drugim zakonom i opštim aktom. Do sada prosvetna inspekcija nije imala nadležnost da kontroliše rad 12 centara za stručno usavršavanje zaposlenih u oblasti obrazovanja i vaspitanja. S obzirom da je nadležnost ovih centara definisana zakonom kojim su uređene osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, nužno je bilo da prosvetna inspekcija kontroliše njihov rad.

Članom 17. Nacrta zakona propisani su poslovi inspekcijskog nadzora nad radom ustanova za obrazovanje odraslih i javnopriznatih organizatora aktivnosti koje prosvetni inspektor prilikom vršenja inspekcijskog nadzora obavlja u skladu sa ovim, posebnim zakonom i zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Članom 18. Nacrta zakona propisani su poslovi inspekcijskog nadzora nad radom neregistrovanih subjekata koje prosvetni inspektor prilikom vršenja inspekcijskog nadzora obavlja u skladu sa ovim i zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor.

IV OVLAŠĆENJA PROSVETNOG INSPEKTORA

Članom 19. Nacrta zakona propisana su ovlašćenja prosvetnog inspektora i način rada prilikom vršenja poslova inspekcijskog nadzora nad radom nadziranih subjekata: ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, obrazovanja odraslih, visokoškolskih ustanova, ustanova učeničkog i studentskog standarda, poslodavaca za učenje kroz rad, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Pedagoškog zavoda Vojvodine, centara za stručno usavršavanje, javno priznatih organizatora aktivnosti i neregistrovanih subjekata.

Članom 20. Nacrta zakona definisano je da je postupak podnošenja pritužbi na rad rukovodioca prosvetne inspekcije, prosvetnog inspektora, odnosno službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora, njihovo razmatranje i rešavanje propisan u skladu sa odredbama zakona kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Članom 21. Nacrta zakona propisani su posebni slučajevi odgovornosti prosvetnog inspektor, pored drugih slučajeva odgovornosti za povredu radne dužnosti utvrđenih propisima o državnim službenicima. Prosvetni inspektor je posebno je odgovoran, ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme, ne predloži ili ne odredi mere ili radnje za koje je ovlašćen, ne predloži ili ne pokrene postupak utvrđen odredbama ovog zakona, prekorači granice svog ovlašćenja i postupi na različit način u istoj pravnoj stvari. Navedene povrede radnih obaveza predstavljaju teže povrede.

V USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Članom 22. Nacrta zakona definisani su uslovi za direktora - glavnog prosvetnog inspektora. Ovaj član propisuje da direktor - glavni prosvetni inspektor može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka, na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke akademske studije) po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, koje ima najmanje devet godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja i vaspitanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora.

Lice sa radnim iskustvom na poslovima obrazovanja i vaspitanja, potrebno je da ima položen stručni ispit u oblasti obrazovanja i vaspitanja, odnosno licencu za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, odnosno položen ispit za sekretara.

Ovaj član propisuje da je potrebno da lice iz stava 1. ovog člana ima položen državni stručni ispit ili pravosudni ispit, ispit za inspektora i koje ispunjava druge uslove propisane za rad organima državne uprave, autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave.

Članom 23. Nacrta zakona definisani su uslovi za prosvetnog inspektora. Ovim članom je propisano da prosvetni inspektor može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških i obrazovno-umetničkih nauka, na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke akademske studije) po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i koje ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja i vaspitanja.

Lice sa radnim iskustvom na poslovima obrazovanja i vaspitanja, potrebno je da ima položen stručni ispit u oblasti obrazovanja i vaspitanja, odnosno licencu za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, odnosno položen ispit za sekretara.

Ovaj član propisuje da je potrebno da lice iz stava 1. ovog člana ima položen državni stručni ispit ili pravosudni ispit, ispit za inspektora i koje ispunjava druge uslove propisane za rad organima državne uprave, autonomne pokrajine ili jedinici lokalne samouprave.

Član 24. Nacrta zakona definiše odredbe vezano za službenu legitimaciju I opremu inspektora. Ovim članom je propisano da prosvetni inspektor u obavljanju službene dužnosti ima status službenog lica i uživa pravnu zaštitu u skladu sa zakonom, kao i da ima službenu legitimaciju kojom dokazuje svoje službeno svojstvo i identitet.

Članom 25. Nacrta zakona propisano je da je prosvetni inspektor dužan da se stalno stručno usavršava radi uspešnijeg ostvarivanja i unapređivanja inspekcijskog nadzora.

Članom 26. Nacrta zakona propisana su ograničenja inspektora u obavljanju drugih poslova, odnosno propisano je da prosvetni inspektor ne može obavljati druge delatnosti i poslove iz oblasti u kojoj vrši inspekcijski nadzor, učestvuje u radu stručnih radnih grupa ili tela ustanova koji podležu inspekcijskom nadzoru, kao ni da obavlja druge poslove i postupke koji su u suprotnosti sa položajem i ulogom prosvetnog inspektora i koji štete njegovoj samostalnosti u vršenju posla.

V NAČIN RADA

Članom 27. Nacrta zakona uređena je procena rizika u toku pripreme plana inspekcijskog nadzora koja se vrši u skladu sa zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Članom 28. Nacrta zakona propisano je da godišnji plan inspekcijskog nadzora donosi ministar na predlog Prosvetnog inspektorata i organa Autonomne pokrajine Vojvodine kome su povereni poslovi inspekcijskog nadzora, da se godišnji plan inspekcijskog nadzora donosi za školsku odnosno radnu godinu čije je trajanje definisano zakonom iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kao i da Ministarstvo objavljuje godišnji plan inspekcijskog nadzora na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Članom 29. Nacrta zakona propisano je da prosvetna inspekcija sačinjava kontrolne liste i primenjuje ih u postupku redovnog inspekcijskog nadzora, kao i da Ministarstvo objavljuje kontrolne liste na svojoj zvaničnoj internet stranici.

Članom 30. Nacrta zakona propisano je da Ministarstvo objavljuje godišnji izveštaj o radu prosvetne inspekcije najkasnije do 31. oktobra za prethodnu školsku odnosno radnu godinu na svojoj zvaničnoj internet stranici, imajući u vidu da se školska odnosno radna godina završava 31. avgusta, odnosno 30. septembra, kao i da Godišnji izvetaj o radu prosvetne inspekcije sadrži informacije i podatke propisane zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

VI VRŠENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Članom 31. Nacrta zakona propisane su vrste inspekcijskog nadzora koji se obavlja kao redovan, vanredan, kontrolni i dopunski u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Članom 32. Nacrta zakona propisani su oblici inspekcijskog nadzora koji može biti terenski i kancelarijski.

Članom 33. Nacrta zakona propisano je da direktor - glavni prosvetni inspektor prosvetne inspekcije ili lice koje on ovlasti izdaje pisani nalog za inspekcijski nadzor, kao i da je sadržina i vrste naloga propisana zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor.

Članom 34. Nacrta zakona definisane su odredbe u vezi obaveštenja o preredstojećem inspekcijskom nadzoru. Ovaj član propisuje da prosvetni inspektor u pisanom obliku ili elektronskom poštom obaveštava nadzirani subjekt o predstojećem inspekcijskom nadzoru, da se obaveštenje o inspekcijskom nadzoru dostavlja nadziranom subjektu najkasije tri dana pre početka nadzora, kao i razlozi kada inspekcijski nadzor može da počne bez obaveštavanja nadziranog subjekta o predstojećem nadzoru.

Članom 35. Nacrta zakona uređeno je pokretanje inspekcijskog postupka u skladu sa članom 18. Zakona o inspekcijskom nadzoru. Ovim članom je propisano, pored ostalog, da se postupak inspekcijskog nadzora pokreće i vodi po službenoj dužnosti ili povodom zahteva nadziranog subjekta za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i povodom zahteva drugog lica kome je posebnim zakonom priznato svojstvo stranke u postupku, da je prosvetni inspektor dužan je da postupa po predstavkama građana, pravnih lica i sindikata na rad nadziranih subjekata, ukoliko se predstavke tiču nadležnosti prosvetne inspekcije, kao i da se postupak inspekcijskog nadzora u vezi sa anonimnim i predstavkama dostavljenim elektronskom poštom pokreće se na osnovu procene prosvetnog inspektora.

Članom 36. Nacrta zakona propisana su prava i dužnosti nadziranog subjekta u postupku inspekcijskog nadzora u skladu sa članom 20. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Članom 37. Nacrta zakona propisane su mere prema nadziranim subjektima. Ovim članom je uređeno da prosvetni inspektor može izreći nadziranom subjektu preventivnu meru i meru za otklanjanje nezakonitosti, u skladu sa ovim i posebnim zakonom, kao i da prosvetni inspektor izriče one mere koje su srazmerne utvrđenim nezakonitostima i štetnim posledicama i kojima se najpovoljnije po nadziranog subjekta postižu cilj i svrha zakona i drugog propisa, kao i da se posledice nezakonitosti svedu na najmanju meru i nastavi održivo poslovanje i razvoj nadziranog subjekta.

Članom 38. Nacrta zakona propisane je da prosvetni inspektor rešenjem izriče odgovarajuće preventivne mere da bi se sprečio nastanak nezakonitosti i štetne posledice, kao i da se neregisrovnom subjektu ne može izreći preventivna mera.

Članom 39. Nacrta zakona propisane su mere za otklanjanje nezakonitosti. Ovim članom propisano je da ako prosvetni inspektor otkrije nezakonitosti u obavljanju delatnosti ili postupanju nadziranog subjekta, ukazuje na nezakonitosti i opominje nadziranog subjekta zbog toga, da prosvetni inspektor u skladu sa ovlašćenjima propisanim zakonom nalaže mere i ostavlja primeren rok, koji ne može biti duži od 60 dana, u odnosu na utvrđeno činjenično stanje za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u obavljanju delatnosti i to unosi u zapisnik o inspekcijskom nadzoru, da ako nadzirani subjekt u ostavljenom roku ne preduzme mere koje su mu naložene, prosvetni inspektor donosi rešenje kojim izriče mere za otklanjanje nezakonitosti i utvrđenih nepravilnosti u radu, kao i da protiv rešenja prosvetnog inspektora nadzirani subjekat može izjaviti žalbu rukovodiocu organa u skladu sa ovim zakonom koja odlaže izvršenje rešenja.

Članom 40. Nacrta zakona propisana je posebna mera zabrane rada i oduzimanja dozvole za rad nadziranom subjektu ako prosvetni inspektor utvrdi da nadzirani subjekt ne ispunjava propisane uslove za rad ili ne obavlja delatnost na propisani način. U tom slučaju naložiće zapisnikom ili rešenjem otklanjanje nepravilnosti u obavljanju delatnosti i odrediće rok za ispunjenje uslova i o tome će obavestiti osnivača, a ako nadzirani subjekt ne otkloni utvrđene nepravilnosti u određenom roku, prosvetni inspektor će predložiti nadležnom organu zabranu daljeg rada i oduzimanje dozvole za rad nadziranom subjektu.

Članom 41. Nacrta zakona propisano je da prosvetni inspektor sačinjava zapisnik o inspekcijskom nadzoru, sadržina zapisnika, sastavi delovi zapisnika, kao i rok za dostavljanje zapisnika nadziranom subjektu. Ovim članom propisano je i da je prosvetni inspektor u obavezi da podnosiocu odgovori na sva pitanja navedena u predstavci, navede sve činjenice iz zapisnika o utvrđenom stanju, koje se odnose na sadržinu predstavke, poštujući odredbe zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Članom 42. Nacrta zakona propisano je da nadzirani subjekat ima pravo da u pisanom obliku stavi primedbe na zapisnik o inspekcijskom nadzoru u roku od pet dana od njegovog prijema, da po dostavljenim primedbama prosvetni inspektor može izvršiti dopunski inspekcijski nadzor da bi utvrdio činjenice na koje se primedbe odnose, kao i postupanje prosvetnog inspektora ukoliko su u primedbama iznete nove činjenice i dokazi zbog kojih treba izmeniti činjenično stanje koje je utvrđeno u zapisniku.

Članom 43. Nacrta zakona uređeno je rešenje kojim prosvetni inspektor nalaže mere i određuje rok za njihovo otklanjanje, ako nadzirani subjekat u ostavljenom roku nije otklonio nezakonitosti, nepravilnosti i nedostatke utvrđene zapisnikom.

Članom 44. Nacrta zakona propisano je pravo na izjavljivanje žalbe nadziranog subjekta direktoru Inspektorata - glavnom prosvetnom inspektoru protiv rešenja prosvetnog inspektora, a ako je glavni prosvetni inspektor, primenjujući ovlašćenja prosvetnog inspektora, sproveo inspekcijski nadzor i doneo rešenje kojim nalaže mere nadziranom subjektu, protiv tog rešenja žalba se izjavljuje ministru, kao i da se žalba izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja koja odlaže izvršenje rešenja.

Članom 45. Nacrta zakona propisano je da je odluka drugostepenog organa po žalbi konačna i da se protiv nje može pokrenuti upravni spor u skladu sa zakonom kojim se uređuju upravni sporovi.

Članom 46. Nacrta zakona propisano je da se za potrebe praćenja stanja rada prosvetnih inspektora vodi videncija o inspekcijskom nadzoru, kao i da evidenciju o inspekcijskom nadzoru vodi svaki prosvetni inspektor.

VII KAZNENE ODREDBE

Članom 47. Nacrta zakona propisane su kazne za prekršaje nadziranog subjekta, kao i kazne za prekršaje odgovornog lica u nadziranom subjektu. Novčane kazne za prekršaje nadziranog subjekta, propisane su i odredbama zakona koji uređuje osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, odredbama posebnih zakona u oblasti obrazovanja i vaspitanja, zakona kojim je uređen inspekcijski nadzor i drugim zakonima.

Članom 48. Nacrta zakona propisane su kazne za prekršaje direktora - glavnog prosvetniog inspektora, ako Inspektorat, ne sprovodi plan inspekcijskog nadzora, a da ne postoje naročito opravdane izuzetne okolnosti koje ga u tome sprečavaju, ne objavi plan inspekcijskog nadzora na svojoj internet stranici, ne sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, ne primenjuje ih i ne objavi ih na svojoj internet stranici i ne objavi godišnji izveštaj o radu na svojoj internet stranici.

Članom 49. Nacrta zakona propisane su kazne za prekršaje prosvetnog inspektora i službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora ako u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme, ne predloži ili ne odredi mere ili radnje za koje je ovlašćen, ne predloži ili ne pokrene postupak utvrđen odredbama zakona; prekorači granice svog ovlašćenja, ne obavesti nadziranog subjekta o predstojećem inspekcijskom nadzoru ili ga ne obavesti o tome na propisani način i u propisanom roku ili započne inspekcijski nadzor bez obaveštavanja nadziranog subjekta o predstojećem nadzoru, ne uruči nadziranom subjektu nalog za inspekcijski nadzor, odnosno ne pokaže mu nalog i ne predoči njegovu sadržinu kada nadzirani subjekat odbija uručenje naloga za inspekcijski nadzor.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članom 50. Nacrta zakona propisano je da će Ministar će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti podzakonske akte iz člana 24. stav 3. i člana 25. stav 2. ovog Nacrta.

Članom 51. Nacrta zakona propisano je da će se postupci inspekcijskog nadzora započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončati u skladu sa odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 52 Nacrta zakona uređuje se radnopravni status rukovodioca prosvetne inspekcije, zaposlenih na izvršilačkim radnim mestima u unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva nadležnoj za inspekcijske poslove, pokrajinskoj prosvetnoj inspekciji i zaposlenih u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, u periodu od dana stupanja na snagu ovog zakona do početka pune primene odredaba zakona, odnosno do donošenja rešenja, podzakonskog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i akta o postavljenju direktora – prosvetnog inspektora na položaj, kojima će se, u skladu sa odredbama ovog zakona, urediti radnopravni status.

Ovim članom je propisano da državni službenik na položaju koji u Ministarstvu obavlja poslove rukovodioca prosvetne inspekcije, do postavljenja direktora – glavnog prosvetnog inspektora na položaj, utvrđen ovim zakonom, nastavlja rad u Prosvetnom inspektoratu sa istim položajem, pravima, obavezama i ovlašćenjima koje ima do dana donošenja akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, odnosno do dana postavljenja direktora – glavnog prosvetnog inspektora na položaj utvrđen ovim zakonom, u skladu sa članom 55. Nacrta zakona.

Zaposleni na izvršilačkim radnim mestima u unutrašnjoj organizacionoj jedinici ministarstva nadležnoj za inspekcijske poslove nastavlja da obavlja poslove u Prosvetnom inspektoratu sa istim pravima, obavezama i ovlašćenjima koje ima do dana donošenja akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, kao i zaposleni u pokrajinskoj prosvetnoj inspekciji koji nastavlja da obavlja poslove prosvetnog inspektora i inspektora do dana donošenja akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u skladu sa članom 55. Nacrta zakona.

Zaposleni u opštinskoj odnosno gradskoj upravi na poslovima prosvetnog inspektora, danom donošenja akta o unutrašnjem uređenju i sisitematizaciji radnih mesta Ministarstva, odnosno pokrajinske prosvetne inspekcije, preuzima se i nastavlja da obavlja poslove prosvetnog inspektora u Prosvetnom inspektoratu odnosno pokrajinskoj prosvetnoj inspekciji.

Navedenim odredbama se predlaže da posao prosvetnog inspektora na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja, obavljaju samo republički prosvetni inspektori. Na ovaj način bi bila uspostavljena potpuno nova organizacija prosvetne inspekcije tako što inspekcijski nadzor nad radom ustanova, kao povereni posao neće više obavljati opštinska, odnosno gradska uprava kako je propisano važećim odredbama Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Donošenjem Zakona o prosvetnoj inspekciji, broj republičkih prosvetnih inspektora bio bi povećan za 140 što sa postojećim brojem od 30 u Sektoru za inspekcijske poslove Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja čini ukupno 170.

Ovim članom propisano je i da prosvetni inspektor i inspektor mora da ispunjava uslove za prosvetnog inspektora u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Ministar će rešenjem utvrditi broj republičkih i pokrajinskih prosvetnih inspektora, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Rešenje se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije". Na osnovu navedenog rešenja Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ uprave nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja, će doneti akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta.

Članom 53. Nacrta zakona propisano je da danom stupanja na snagu zakona prestaju da važe odredbe člana 146. st. 2-6., čl. 147 – 150., člana 161. stav 1. tačka 15), člana 166. stav 1. u delu koji se odnosi na poveravanje poslova prosvetne inspekcije autonomnoj pokrajini, člana 171. st. 2. i 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. Glasnik RS", 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 – odluka US), člana 48. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010) u delu koji se odnosi na inspekcijski nadzor, člana 106. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl.glasnik RS" br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/1015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 87/2016), člana 62. Zakona o obrazovanju odraslih ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013) u delu koji se odnosi na inspekcijski nadzor i čl. 91 i 92. Zakona o učeničkom i studentskom standardu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 55/2013).

Članom 54. Nacrta zakona propisano je da se danom donošenja rešenja iz člana 52. stav 4. Nacrta zakona stavlja van snage Rešenje o utvrđivanju broja prosvetnih inspektora, broj 112-01-00416/2009-12 od 3. novembra 2009. godine ("Službeni glasnik RS", broj 95/2009).

Članom 55. Nacrta zakona propisano je da će zakon stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 52. koje će se primenjivati do donošenja akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva, odnosno pokrajinske prosvetne inspekcije, odnosno do dana postavljenja direktora – glavnog prosvetnog inspektora na položaj utvrđen ovim zakonom. Na predložen način se uređuje radnopravni status zaposlenih iz člana 52. Nacrta zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Nacrtom zakona o prosvetnoj inspekciji propisano je da posao prosvetnog inspektora u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, visokog obrazovanja, obrazovanja odraslih, učeničkog i studentskog standarda obavljaju republički prosvetni inspektori u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno Prosvetnom inspektoratu, organu u sastavu Ministarstva.

Donošenjem Zakona o prosvetnoj inspekciji, broj republičkih prosvetnih inspektora, čije plate bi bile finansirane iz budžeta Republike Srbije, bio bi povećan za 140 što sa postojećim brojem od 30 u Sektoru za inspekcijske poslove Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja čini ukupno 170.

Predloženim Nacrtom zakona o prosvetnoj inspekciji ukupna sredstva za realizaciju navedenog Zakona ne bi bila uvećana, odnosno stupanjem na snagu ovog zakona sredstva koja su namenjena za finansiranje rada prosvetnih inspektora na opštinskom, odnosno gradskom nivou bi bila preusmerena u budžet Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Osim dodatnih sredstava za plate 140 novozaposlenih u Sektoru za inspekcijske poslove u iznosu od 196.884.000 dinara (ekonomske klasifikacije: 411000 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade), dodatna sredstva u iznosu od 166.992.000 dinara i 412000- Socijalni doprinosi na teret poslodavca, dodatna sredstva u iznosu od 29.892.000 dinara), potrebno je obezbediti i dodatna sredstva u iznosu od 19.470.000 dinara (konomske klasifikacije: 425000- Tekuće popravke i održavanje, dodatna sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara, 426000- Materijal, dodatna sredstva u iznosu od 8.000.000 dinara, 482000- Porezi, obavezne takse i kazne, dodatna sredstva u iznosu od 400.000 dinara, 485000- Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, dodatna sredstva u iznosu od 570.000 dinara i 512000- Mašine i oprema, dodatna sredstva u iznosu od 9.500.000 dinara).

Navedena sredstva su iskazana u Predlogu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu, odnosno u Predlogu prioritetnih oblasti finansiranja za 2018. godinu.

PFE obrazac, koji čini sastavni deo obrazloženja, sačinjen je imajući u vidu sledeće:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u Predlogu POF-a za 2018. godinu prikazalio dodatna sredstva potrebna za realizaciju Zakona o prosvetnoj inspekciji, čije je donošenje Planom rada Vlade za 2017. godinu predviđeno tokom 2017. godine. Ekonomske klasifikacije 411 i 412 koje se odnose na plate i socijalne doprinose na teret poslodavca, za 2017. godinu, su iskazane za 6 meseci, imajući u vidu stupanje na snagu Zakona, odnosno primenu Zakona u drugoj polovini budžetske 2017. godine.

Za 2018. godinu, za iste ekonomske klasifikacije, iskazana su sredstva koja čine razliku do 12. meseci, odnosno razliku do pune budžetske 2018. godine.

Ekonomske klasifikacije 425, 426 i 512 su iskazane za celu budžetsku 2017. i 2018. godinu jer zavise od realizacije javnih nabavki, kao i ekonomske klasifikacije 482 i 485 koje se odnose na poreze, obavezne takse, kazne i penale, kao i na naknadu štete za povrede ili štetu nastalu od strane državnog organa čije planiranje je otežano jer je realuzacija istih buduća neizvesna okolnost.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 19.05.2017.