Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBE ZA SPROVOĐENJE EKONOMSKIH MERA ZA SMANJENJE NEGATIVNIH EFEKATA PROUZROKOVANIH PANDEMIJOM KORONAVIRUSA: Odgovori na pitanja privrednika


Država je predstavila paket mera za podršku privredi i donela prateće uredbe o njihovoj primeni:

Pred vama su odgovori na pitanja koja su postavljali privrednici.

Pitanje: Da li je poslodavac dužan da uplaćena bespovratna sredstva prosledi zaposlenima? Jasno je da se sredstva mogu koristiti samo za isplate zarade, ali nije jasno da li se sredstva moraju iskoristiti?

ODGOVOR: Cilj direktnih davanja predviđenih Uredbom je da se poslodavcu olakša obezbeđivanje sredstava za isplatu zarada zaposlenima, odnosno ukoliko je to moguće da se zaposlenima isplate zarade u višem iznosu od onog koji je ugovoren. Ukoliko poslodavac ne želi da koristi ovakve olakšice on nema obavezu da prihvati primenu mera.

Takođe, ukoliko poslodavac ne iskoristi primljena direktna davanja za isplatu zarade zaposlenima, nakon završetka primene mera u skladu sa Uredbom, neiskorišćeni iznos sredstava biće vraćen u budžet. Prema našem mišljenju ne postoji nijedan razlog da se primljena sredstva ne iskoriste za isplate zarada, odnosno naknada zarada zaposlenima.

Pitanje: Preduzetnik je zamrzao poslovanje od 20.03.2020. Da li treba da aktivira preduzetničku radnju kako bi dobio sredstva po osnovu Uredbe?

ODGOVOR: Ne, ali preduzetnik mora ispuniti sve ostale uslove predviđene Uredbom da bi mogao da ostvari pravo na direktna davanja predviđena Uredbom.

Pitanje: Vlasnik je i jedini zaposleni u DOO nad kojim je pokrenut unapred planiran proces dobrovoljne likvidacije 20. marta. Planira da uplaćuje doprinose za naredna četiri meseca koliko traje rok koji je zakonom propisan za zatvaranje DOO. Da li u ovom specifičnom slučaju s obzirom da vlasnik sebi uplaćuje zaradu ima pravo na pomoć države u vidi minimalca za mart, maj i jun?

ODGOVOR: U opisanom slučaju, može se ostvariti pravo na direktna davanja, ali se u tom slučaju moraju obračunati porezi i doprinosi na isplaćenu zaradu. Dodatno, postoji obaveza da vlasnik ostane u radnom odnosu sa privrednim društvom čiji je vlasnik još 3 meseca nakon isplate poslednjeg direktnog davanja. Takođe, pre registracije likvidacije moraće da se izmire sve obaveze privrednog društva u vezi plaćanja poreza i doprinosa, bez obzira na to da li su te obaveze dospele za plaćanje.

Pitanje: Po Uredbi o prihvatanju mera za pomoć preduzećima, jasno je da treba da se stavi datum na poreskoj prijavi za zarade i doprinose 04.01.2021. da bih se ostvarilo pravo na odlaganje plaćanja i uplate minimalca. Učinjena je greška i stavljen je datum 30.04.2020. Obračunata je i isplaćena zarada, porezi i doprinosi za mart 01.04.2020. Da je moguće ispraviti grešku? Kako popunjavati poresku prijavu nadalje?

ODGOVOR: S obzirom na to da je pogrešno opredeljen datum u PPP-PD koja je podneta u vezi sa isplatom zarada za mart 2020. godine, kao i da su plaćeni porezi i doprinosi na navedenu zaradu i to sve pre stupanja na snagu Uredbe, pravo na direktna davanja za tri meseca možete da ostvarite ukoliko do kraja aprila 2020. godine podnesete PPP- PD prijavu za zarade za april 2020. godine.

Pitanje: Da li će se u kvotu od 10% zaposlenih, na dan 31.10.2020., uračunavati i broj zaposlenih kojima je do 31.10. istekao ugovor o radu na određeno vreme?

ODGOVOR: Privredni subjekat je u obavezi da zadrži propisani broj zaposlenih do isteka roka od 3 meseca od poslednje isplate direktnih davanja. U tom roku privredni subjekat ne može da smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene kojima u tom roku istekne rok na koji su zaključili ugovor o radu na određeno vreme.

Pitanje: Da li kredit za likvidnost može da se koristiti za nabavku opreme, osnovnih sredstava?

ODGOVOR: Oprema se ne može kupovati kreditom za likvidnost, za investiciona ulaganja postoje druge vrste kredita koje su dostupne preko Fonda za razvoj Republike Srbije.

Pitanje: Kako se može odreći ekonomske pomoći, pošto je u pitanju paušal sa automatskim otvaranjem računa i uplatom, a zbog promene načina poslovanja ne odgovara mi da toliko meseci držim agenciju aktivnom?

ODGOVOR: U konkretnom slučaju, za lica koja automatski po Uredbi ostvaruju pravo na direktna davanja i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, a ne žele da ostvaruju ova prava nije predviđen poseban način odricanja od ovih prava.

Međutim, ukoliko ne žele da koriste pogodnosti predviđene Uredbom, sredstva koja su im uplaćena na namenski račun treba da ostave neiskorišćena na tom računu, a poreze i doprinose svakako treba da uplate pre brisanja iz registra bez obzira na to da li se oni vode kao dospeli ili nedospeli kod PU.

Pitanje: Da li sredstvo obezbeđenja za kredit može da bude zaloga na robi pošto se bavimo trgovinom ili mora isključivo zaloga na opremi ili hipoteka na nepokretnostima?

ODGOVOR: Zaloga na robi ne može biti sredstvo obezbeđenja.

Pitanje: Da li svi privatnici moraju da plate radnicima minimalac i šta se dešava ako ne uplate?

ODGOVOR: Nenamensko trošenje sredstava koja su uplaćena na namenski račun predstavlja prekršaj za koji poslodavac može biti kažnjen kaznom u visini od 30% do 70% primljenih sredstava, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnike. Sa druge strane, poslodavac koji ne isplati dobijena sredstva zaposlenima, biće u obavezi da ih vrati u budžet Republike Srbije.

Pitanje: Da li se planira pomeranje roka plaćanja poreza na imovinu za fizička lica za II kvartal koji dospeva 15.05.2020. godine?

ODGOVOR: Ne

Pitanje: Da li razlika poreza na dobit za 2019. godinu koji dospeva na naplatu u junu 2020. godine može da se odloži za 2021. godinu?

ODGOVOR: Ne može, odlaganje se odnosi samo na akontacije poreza na dobit za 2020. godinu.

Pitanje: Da li vlasnica kozmetičkog salona, koji je zatvoren po preporuci Vlade RS ima pravo na pomoć države u iznosu tri minimalne plate, iako se ne vrši isplata ličnog dohotka nego poreze i doprinose plaća po osnovu ostvarene dobiti?

ODGOVOR: Imate pravo, ukoliko niste registrovali prekid obavljanja delatnosti pre 15.3.2020. godine.

Pitanje: Da li lice koje sada otvori firmu ima pravo na novčanu pomoć?

ODGOVOR: Ne. Ovo pravo imaju samo privredna društva koja su osnovana pre 15.03.2020. godine.

Pitanje: Paušalac sam i imam radnju sa jednim zaposlenim radnikom. Da li obojica dobijamo pomoć od tri minimalne zarade?

ODGOVOR: Da, osim ukoliko je preduzetnik negde zaposlen ili ima status korisnika penzije. U tom slučaju pravo na direktna davanja ostvaruje se samo za zaposlenog.

Pitanje: Da li odjavom radnika koji je sam tražio raskid radnog odnosa posle 15.03.2020. godine poslodavac gubi pravo na pomoć države? U Uredbi je navedeno da je opravdan razlog samo prekid radnog odnosa na određeno vreme, a u praksi ima slučajeva kada radnik bez krivice poslodavca traži raskid radnog odnosa.

ODGOVOR: Poslodavac gubi pravo na pogodnosti iz Uredbe ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10% u odnosu na 15.03.2020. godine, izuzev zaposlenih kojima ističe ugovor o radu zaključen na određeno vreme. Prestanak radnog odnosa zaposlenog po svim ostalim osnovima uračunava se u navedeno ograničenje od 10%, uključujući otkaz ugovora o radu koji daje sam zaposleni. U tom slučaju, postoji otkazni rok u kome poslodavac može da nađe zamenu za zaposlenog koji je dao otkaz.

Pitanje: U firmi od desetak zaposlenih rad je nastavljen i tokom vanrednog stanja. Da li će pomoć države u vidu minimalne zarade biti dodatak na minimalnu zaradu za koju se radi ili će ta pomoć biti za poslodavca?

ODGOVOR: Uredbom nije predviđeno u kojoj visini će poslodavci isplaćivati zarade zaposlenima. Obaveza poslodavca je da isključivo namenski za isplate zarada i naknada zarada potroši sredstva koja će mu biti uplaćena na namenski račun po osnovu direktnih davanja.

Pitanje: Da li radnici za isplatu minimalca moraju da čekaju polovinu maja?

ODGOVOR: Do kraja aprila se podnose prijave PPP-PD i država će odmah početkom maja svima koji su se prijavili uplatiti iznos direktnih davanja koja im pripadaju u skladu sa brojem zaposlenih.

Pitanje: Ukoliko privredno društvo aplicira za kredit u iznosu do 10 miliona dinara, a nema povezano pravno lice, koji su neophodni instrumenti obezbeđenja, osim menica?

ODGOVOR: Do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja može da bude garancija poslovne banke, jemstvo drugog privrednog subjekta koje nije povezano sa korisnikom kredita, ručna zaloga, hipoteka.

Pitanje: Da li knjigovodstvena agencija može da šalje zahteve za svoje klijente i prati proces, ukoliko klijenti ne mogu sami. Ili svaki zahtev mora da bude poslat sa imejl adrese firme?

ODGOVOR: Knjigovodstvena agencija može poslati zahtev, ali je bitno da imejl koji je naveden u zahtevu bude operativan u smislu komunikacije sa klijentom koji je podneo zahtev.

Pitanje: Mi smo stara firma, nismo poslovali godinama ali smo ove godine (01.03.2020.) pokrenuli IT biznis (programerske usluge za firmu iz SAD) i zaposlili 5 programera, ostvarili prvi prihod i priliv iz SAD. Kada smo pročitali uslove za kredit, videli smo da je jedan od uslova prihod/promet iz prošle godine (mi ga gotovo nismo ni imali) ali već sada imamo prihod preko 2 miliona dinara. Da li uslov da maksimalan kredit može biti 50% prihoda iz prošle godine može da se primeni i na maksimalno 50% od tekućih prihoda ove godine?

ODGOVOR: Najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju. Prihodi iz ove godine se ne mogu računati jer se iznos utvrđuje na osnovu predatog završnog računa.

Pitanje: Da li klijent može da aplicira i u banci i kod Fonda za sredstva, ili mora u startu da se opredeli za jednu od te dve opcije kada su u pitanju garantni krediti?

ODGOVOR: Može aplicirati i po jednom i po drugom programu.

Pitanje: Ja sam preduzetnik koji je svoju delatnost započeo u avgustu prošle godine. Pošto ne mogu da imam finansijski izveštaj za prethodne 2 godine pitanje je da li imam pravo na podršku/ kredit za likvidnost iako ne ispunjavam taj uslov?

ODGOVOR: Uredbom koja se odnosi na likvidnost COVID-19 je sve jasno definisano, da bi po njoj konkurisali morate imati dva završna računa. Vi, svakako možete konkurisati za Start up kredit, kredit za početnike u kome imate 30-40% bespovratnih sredstava, a 70-60% je kredit Fonda.

Više o tome možete saznati na sajtu Fonda za razvoj. U uslovima za konkurisanje, kao i u Sadržaju potrebne dokumentacije imate sve smernice kako i šta od dokumentacije treba da dostavite kako bi mogli da konkurišete po ovom Programu ukoliko po njemu ispunjavate navedene uslove.

Pitanje: Da li trudnice i porodilje na bolovanju imaju pravo na minimalac?

ODGOVOR: Za sve naknade zarada koje u celosti padaju na teret države ne isplaćuje se minimalac. Ovo se odnosi i na porodilje koje se nalaze na porodiljskom odsustvu. Dakle sve dok im poslodavac plaća zaradu ili naknadu zarade na sopstveni teret iz svojih sredstava bez prava na refundaciju (makar i za deo meseca), one imaju pravo na minimalac.

Ukoliko sve naknade padaju na teret države, onda nemaju pravo na minimalac.

Pitanje: Šta sa radnicima koji nisu bili prijavljeni. Imaju li oni pravo na minimalac?

ODGOVOR: Minimalac će biti uplaćen onima koji imaju ugovor o radu, ugovor na određeno ili na neodređeno vreme.

Pitanje: Šta ukoliko želim da nastavim sa plaćanjem poreza i doprinosa na zarade bez odlaganja?

ODGOVOR: Vi to možete, ali je ipak neophodno da napišete kao datum dospeća obaveza 4.1. 2021. Naime, oni će formalno biti odloženi, a na vaše uplate će se gledati kao na pretplatu, tako da nećete imati obaveze da plaćate na rate naredne godine.

Pitanje: Da li je poslodavac dužan da uplaćena bespovratna sredstva prosledi zaposlenima? Jasno je da se sredstva mogu koristiti samo za isplate zarade, ali nije jasno da li se sredstva moraju iskoristiti?

ODGOVOR: Cilj direktnih davanja predviđenih Uredbom je da se poslodavcu olakša obezbeđivanje sredstava za isplatu zarada zaposlenima, odnosno ukoliko je to moguće da se zaposlenima isplate zarade u višem iznosu od onog koji je ugovoren.

Ukoliko poslodavac ne želi da koristi ovakve olakšice on nema obavezu da prihvati primenu mera. Takođe, ukoliko poslodavac ne iskoristi primljena direktna davanja za isplatu zarade zaposlenima, nakon završetka primene mera u skladu sa Uredbom, neiskorišćeni iznos sredstava biće vraćen u budžet. Prema našem mišljenju ne postoji nijedan razlog da se primljena sredstva ne iskoriste za isplate zarada, odnosno naknada zarada zaposlenima.

Pitanje: Na kakvu podršku mogu računati poljoprivrednici?

ODGOVOR: Oni koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva i koji pripadaju određenim grupacijama poljoprivrednika mogu da računaju na dve vrste pomoći - novčanu pomoć i na kredite.

Pitanje: Isplatio sam zarade i naknade zarada za mart. Šta to znači kod odlaganja plaćanja poreskih obaveza i isplate minimalca, a koji se prema uredbi odnose na mart?

ODGOVOR: U slučaju kada je poslodavac zaradu za mart 2020. godine isplatio pre stupanja na snagu Uredbe, pravo na odlaganja plaćanja poreza i doprinosa može pod propisanim uslovima ostvariti za zarade koje se isplaćuju za april, maj i jun. U ovom slučaju, pravo na isplatu direktnih davanja u visini minimalne zarade ostvarivaće u maju, junu i julu.

Iznos primljenih sredstava može da se iskoristi isključivo za isplate zarada i naknade zarada zaposlenima. Uredbom se ne opredeljuje visina zarade koju će poslodavac isplatiti zaposlenom, a na sve isplate zarade se porezi i doprinosi plaćaju u skladu sa pravilima koja su propisana Zakonom o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Pitanje: Da li se u 10 odsto zaposlenih, kao maksimalnu granicu do koje je dozvoljeno otpuštanje radnika radi ostvarivanja mera, uračunavaju i radnici na određeno?

ODGOVOR: Poslodavac ima pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa pod uslovom da nije smanjio broj zaposlenih počev od 15.03.2020. godine do 10.04.2020. godine za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa pravnim licem zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine koji je istekao u periodu od 15.03.2020. godine pa do 10.04.2020. godine.

I pored toga, poslodavac može izgubiti pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa koje je stekao, ukoliko na poslednji dan svakog meseca počev od aprila 2020. godine zaključno sa 31. oktobrom 2020. godine smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa pravnim licem zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine koji se završava u periodu od 15.03.2020. godine pa do 31. oktobra 2020. godine.

U slučaju gubitka prava na odlaganje poslodavac je dužan uplati porez i doprinose sa pripadajućom kamatom najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava.

Pitanje: Da li se mere odnose i na obveznike koji su registrovali prekid obavljanja delatnosti i zato imaju različitu poslovnu godinu?

ODGOVOR: Mere se odnose i na privredne subjekte koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske. Preduzetnici mogu da koriste mere iz ove Uredbe ako su registrovali prekid obavljanja delatnosti najranije 15.03.2020. godine, ukoliko ispunjavaju sve ostale uslove propisane Uredbom.

Pitanje: Da li sam dužan da na iznos bespovratnih sredstava koja ću proslediti zaposlenima obračunam porez na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje?

ODGOVOR: Porezi i doprinosi na zarade se plaćaju po istim pravilima bez obzira na to da li se za isplatu zarade koriste sredstva koja su poslodavcu isplaćena na poseban namenski račun ili druga sredstva.

Pitanje: Da li primljena bespovratna sredstva evidentiram u poslovnim knjigama kao prihod?

ODGOVOR: Na ova sredstva se primenjuju opšta pravila, tako da se ona evidentiraju kao prihod. Međutim, kada ova namenska sredstva iskoristi da isplati zaradu poslodavac će imati i rashod u istom iznosu.

Pitanje: Da li mogu da se opredelim samo za minimalac i da nastavim sa uplatom poreza na doprinose i zarade?

ODGOVOR: Popunjavanjem poreske prijave na način za dobijanje državne podrške, obe mere se istovremeno primenjuju. Ako želite da platite poreze možete to da uradite, a to će se računati kao akontacija za plaćanje poreza na doprinose. U tom slučaju nećete imati obavezu da 1. januara 2021. plaćate zaostale obaveze, a imaće mogućnost da paralelno sa tim korite minimalac.

Izvor: Vebsajt Blic, 21.04.2020.
Izvor iz vesti, Naslov: Redakcija