Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I OBRTNA SREDSTVA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 : Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa primenom Uredbe


1. Kao sredstvo obezbeđenja do iznosa od 1.000.000,00 dinara, predviđene su menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača). Kod nas je domaće fizičko lice osnivač sa učešćem od 10% (ujedno je to lice i direktor tj. zakonski zastupnik), dok je drugi osnivač firma iz Mađarske 90%. Da li je u ovom slučaju dovoljno kao instrument obezbeđenja dostaviti samo dve menice domaćeg fizičkog lica ili je potrebno još nešto?      

Lične menice se ne dostavljaju za stranog osnivača. Dakle, mogu menice domaćeg osnivača za kredit do 1.000.000 rsd, uz ispunjenje ostalih uslova za korisnika kredita po Programu.

2. Ukoliko privredno društvo aplicira za kredit u iznosu do 10.000.000,00 RSD, a nema povezano pravno lice, koji su neophodni instrumenti obezbeđenja, osim menica?        

Do iznosa od 10.000.000,00 dinara, sredstvo obezbeđenja može da bude garancija poslovne banke, jemstvo drugog privrednog subjekta koje nije povezano sa korisnikom kredita, ručna zaloga, hipoteka.

3. Da li je moguće uzajamno jemstvo dva privredna subjekta koji istovremeno apliciraju za ista sredstva?

Da, ukoliko imaju zadovoljavajuću kreditnu sposobnost i ispunjavaju kriterijume (oko visine poslovnih prihoda i ostalih uslova) kako je navedeno u Kriterijumima i Uslovima za odobravanje kredita, na sajtu Fonda.

4. Da li knjigovodstvena agencija može da šalje zahteve za svoje klijente i prati proces, ukoliko klijenti ne mogu sami. Ili svaki zahtev mora da bude poslat sa imejl adrese firme?

Knjigovodstvena agencija može poslati zahtev, ali je bitno da imejl koji je naveden u zahtevu bude operativan u smislu komunikacije sa klijentom koji je podneo zahtev.

5. Da li klijent može da aplicira i u banci i kod Fonda za sredstva, ili mora u startu da se opredeli za jednu od te dve opcije kada su u pitanju garantni krediti?

Može aplicirati i po jednom i po drugom programu.

6. Koji su penali za firme ako smanje broj zaposlenih u toku trajanja kredita ili isplate dividendu do kraja godine?

Ukoliko se u toku korišćenja kredita utvrdi nepoštovanje odredbi programa i ugovora, kredit će se proglasiti dospelim u celosti i pokrenuće se postupak prinudne naplate potraživanja, aktiviranjem sredstava obezbeđenja.

7. Ako klijent aplicira npr. za 20.000.000 RSD, a pri tome nema povezano pravno lice, da li u tom slučaju mora da obezbedi zalogu ili hipoteku, ili može samo sa menicama firme i vlasnika?

Za iznos kredita od 20.000.000,00 RSD, sredstvo obezbeđenja može biti jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koje nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita. Ukoliko to nije moguće, sredstvo obezbeđenja može biti i garancija poslovne banke, hipoteka prvog reda, zaloga na opremi. Menice korisnika kredita i vlasnika mogu biti obezbeđenje kredita samo do iznosa od 1.000.000,00 rsd.

8. Da li je za iznos kredita većeg od 2.000.000,00 RSD obavezno jemstvo fizičkog lica tj. da li je uvek obavezno jemstvo nekog fizičkog lica, ili je to samo za iznos od 1.000.000,00 do 2.000.000,00 RSD?           

Za iznos do 1.000.000,00 dinara nije potrebno jemstvo fizičkog lica. Za iznos do 2.000.000,00 dinara potrebno je jemstvo fizičkog lica, a za iznose veće od 2.000.000,00 RSD, obavezno je jemstvo pravnog lica.           

9. Mi smo stara firma, nismo poslovali godinama ali smo ove godine (01.03.2020.) pokrenuli IT biznis (programerske usluge za firmu iz SAD) i zaposlili 5 programera, ostvarili prvi prihod i priliv iz SAD. Kada smo pročitali uslove za kredit, videli smo da je jedan od uslova prihod/promet iz prošle godine (mi ga gotovo nismo ni imali) ali već sada imamo prihod preko 2.000.000,00 RSD. Da li uslov da maksimalan kredit može biti 50% prihoda iz prošle godine može da se primeni i na maksimalno 50% od tekućih prihoda ove godine?

Najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednje predatom finansijskom izveštaju. Prihodi iz ove godine se ne mogu računati jer se iznos utvrđuje na osnovu predatog završnog računa.

10. Da li procena vrednosti nepokretnosti u vlasništvu našeg privrednog društva (i ima svoju knjigovodstvenu vrednost), koju razmatramo da ponudimo kao obezbeđenje, mora biti dostavljena u momentu podnošenja zahteva, ili se ona dostavlja kada nam kredit bude odobren, a pre uspostavljanja hipoteke i puštanja kredita u tečaj?

Skenirana procena tržišne vrednosti dostavlja se odmah, zajedno sa zahtevom.

11. Koliko je menica potrebno dostaviti uz zahtev i ostalu prateću dokumentaciju za dobijanje sredstava koje Fond daje usled pandemije COVID-19? 

Maksimalan broj menica je 12. Menice se ne dostavljaju prilikom podnošenja zahteva, već kasnije nakon donošenja odluke o odobrenju kredita, prilikom potpisivanja ugovora o kreditu.

12. Da li se pod povezanim pravnim licima podrazumevaju povezana pravna lica sa stanovišta Zakona o računovodstvu ili Zakona o porezu na dobit pravnih lica? Da li se u slučaju da je fizičko lice vlasnik više od 25% dva ili tri privredna društva ona smatraju povezanim licima (Zakon o porezu na dobit pravnih lica)? Ako se smatraju povezanim licima a imamo dva mala pravna lica i jedno srednje pravno lice, da li je njihov limit za srednja pravna lica 120.000.000.00 rsd?

Povezana lica se posmatraju na osnovu Zakonu o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) kumulativno. Limit za Vašu grupu je 120.000.000,00 rsd.

13. Da li su potrebne potvrde svih banaka o ostvarenom prometu, kod kojih imamo otvoren račun ili samo od onih sa kojima najviše radimo?

Ukoliko imate mali promet/ili nemate promet kod neke banke, nije neophodno dostavljanje svih potvrda. U Vašem je interesu da dostavite što realniji ostvaren promet.

14. Da li sredstvo obezbeđenja može da bude zaloga na robi pošto se bavimo trgovinom ili mora isključivo zaloga na opremi ili hipoteka na nepokretnostima? 

Zaloga na robi ne može biti sredstvo obezbeđenja.  

15. Osnivač sam i direktor dva privredna društva, sa po 100% učešća u svakom, koja se bave posebnim delatnostima. Da li mogu podneti zahteve za kredite obe firme, radi rešavanja problema likvidnosti?               

Možete se javiti sa oba privredna društva ali ukupan limit se ne može prekoračiti. Naravno potrebna su i adekvatna sredstva obezbeđenja.

16. Ukoliko podnosilac zahteva za kredit ima dva povezana pravna lica, da li je za kredit od 5.000.000,00 rsd, potrebno dati jemstvo oba pravna lica?

Dovoljno je jemstvo jednog povezanog pravnog lica, ako ispunjava kriterijume i uslove.

17. Ukoliko pravno lice želi da ponudi kao obezbeđenje zalogu koja nije u njegovom vlasništvu, nego ima samo ugovor o zakupu, konkretno su u pitanju vozila koja se vode na drugo pravno lice, šta je u tom slučaju potrebno da dostavi od dokumentacije uz zahtev za kredit?

Ukoliko oprema ili nepokretnost nisu u vlasništvu podnosioca zahteva za kredit, podnose se dokumenta vlasnika opreme ili nepokretnosti koja su navedena na sajtu u Sadržaju dokumentacije.

18. Da li kredit za likvidnost može da se koristiti za nabavku opreme, osnovnih sredstava?

Oprema se ne može kupovati kreditom za likvidnost, za investiciona ulaganja postoje druge vrste kredita koje su dostupne preko Fonda za razvoj Republike Srbije.         

19. Da li se kredit za likvidnost može koristiti za izmirivanje postojećih obaveza prema dobavljačima po osnovu ranije nabavke osnovnih sredstava i da li je namena ovih kredita isključivo za plaćanje obaveza po osnovu nabavke obrtnih sredstava, zarada i drugih obaveza tekuće likvidnosti?

Kreditom za likvidnost mogu se izmirivati obaveze prema dobavljačima, kako već postojeće tako i buduće obaveze prema dobavljačima; kredit se može koristiti i za nabavku obrtnih sredstava, isplatu zarada i drugih obaveza tekuće likvidnosti.

20. Šta sve može biti sredstvo obezbeđenja za kredit za likvidnost?

Sredstva obezbeđenja mogu biti različita. Uredbom su definisani iznosi za koje se može aplicirati kao i vrste sredstava obezbeđenja u zavisnosti od iznosa kredita. Ukoliko ne posedujete neka od navedenih sredstava obezbeđenja možete ih zameniti garancijom poslovne banke. Zaloga na opremi i hipoteka mogu biti obezbeđenja za sve iznose kredita. Jemstvo bonitetnog privrednog subjekta (koje nije povezano pravno lice sa podnosiocem zahteva za kredit) može biti obezbeđenje za sve kredite do iznosa od 25.000.000,00 rsd.           

21. Naš radnik je dao otkaz 17.03.2020. i zamolio nas da mu omogućimo da po prestanku radnog odnosa dobije pravo na materijalnu nadoknadu sa NSZ-biroa za zapošljavanje. Direktor je izašao u susret i navedeno je u M obrascu da ne zadovoljava svojim rezultatima rada i time stiče pravo na materijalnu nadoknadu. Firma nije planirala otkaz radniku, a sada ne znamo da li ispunjavamo uslov za apliciranje za kredit. Znači od 8 radnika sada imamo 7 zaposlenih kao 0,8% otpuštenih. Kako se to tumači?         

Dozvoljeno je smanjenje zaposlenih do 10%.           

22. Na koji tekući račun da uplatimo naknadu za korišćenje usluga kreditnog biroa za kredit za obrtna sredstva COVID-19?

Uplate naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 840-2724-07, poziv na broj 7123, za izveštaj Kreditnog biroa.

23. Da li postoji mogućnost da se uz menicu dužnika odnosno privrednog društva, dostavi menica jemca odnosno nekog drugog lica umesto osnivača privrednog društva obzirom da ne postoji mogućnost da se obezbedi njegovo lično prisustvo?

Menica osnivača je obavezno sredstvo obezbeđenja.

24. Da li uplatu za Kreditni biro možemo platiti sa računa firme i kao dokaz uplate poslati izvod gde se vidi uplata? Ili na koji drugi način treba?

Može se uplatiti sa računa firme. U dokumentaciji imate i saglasnost za kreditni biro koji takođe dostavljate.

25. Da li zahtev za kredit možemo ručno da ispisujemo ili mora biti popunjeno na računaru i odštampano?

Zahtev za kredit možete popuniti ručno ali radi bolje obrade kao i lakšeg iščitavanja vaše dokumentacije najbolje je zahtev popuniti na računaru i dostaviti skeniran slanjem na imejl: prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs. Kompletna dokumentacija se dostavlja putem mejla.

26. Mi smo akcionarsko društvo sa 76 akcionara. U uslovima obezbeđenja Programa stoji da je neophodno dostaviti lične menice osnivača (svih), pa nas interesuje da li je neophodno da dostavimo lične menice svih akcionara, što je praktično nemoguće u ovim uslovima za nas. Veći broj akcionara ne stanuje u mestu sedišta društva, ili su u inostranstvu. Takođe imamo akcionare koji još uvek nisu završili ostavinske postupke pa vlasništvo nad akcijama nije prešlo na naslednike. Da li je moguće da se dostave lične menice samo većih akcionara, na primer u ukupnoj visini od 25% vlasništva?

U ovom slučaju, moguće je dostaviti lične menice većinskih akcionara, koji imaju 51% vlasništva.

27. Povodom programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti usled pandemije COVID-19, interesuje nas da li se odluke o odobravanju kredita donose tek krajem 2020. ili početkom 2021. godine, što bi značilo da kredite možemo početi da koristimo naredne godine?

Odluke će se donositi odmah nakon podnošenja kompletnih zahteva, a sredstva ćete moći da koristite odmah po odobrenju, nakon potpisivanja ugovora o kreditu i dostavljanja sredstava obezbeđenja.

28. Da li domaće pravno lice koje je razvrstano u srednje pravno lice prema poslednje dostupnim finansijskim izveštajima i koje je deo multinacionalne grupacije koja na konsolidovanom nivou spada u veliko pravno lice, može da konkuriše za sredstva?

Srednje pravno lice može konkurisati i ako je deo multinacionalne kompanije.      

29. Ja sam preduzetnik koji je svoju delatnost započeo u avgustu prošle godine. Pošto ne mogu da imam finansijski izveštaj za prethodne 2 godine pitanje je da li imam pravo na podršku/ kredit za likvidnost iako ne ispunjavam taj uslov?             

Uredbom koja se odnosi na likvidnost COVID-19 je sve jasno definisano, da bi po njoj konkurisali morate imati dva završna računa. Vi, svakako možete konkurisati za Start up kredit, kredit za početnike u kome imate 30-40% bespovratnih sredstava, a 70-60% je kredit Fonda.  

Više informacija kao i objašnjenje o samom Programu možete pogledati na sajtu Fonda za razvoj.            www.fondzarazvoj.gov.rs/krediti. U uslovima za konkurisanje, kao i u Sadržaju potrebne dokumentacije imate sve smernice kako i šta od dokumentacije treba da dostavite kako bi mogli da konkurišete po ovom Programu ukoliko po njemu ispunjavate navedene uslove.

30. Šta se dešava sa radnicima sa kojima je zaključen ugovor o radu na određeno vreme pre 16.03.2020. godine, a kojima ističe ugovor u naredna tri meseca? Da li se i ovi radnici računaju u broj koji moramo da zadržimo (tj. da li se računaju u 10%)? 

Ovi radnici se ne računaju.    

31. Da li se kredit može prevremeno otplatiti i da li postoje dodatni penali?

Kredit se može prevremeno otplatiti i ne postoje penali.

32. Ukoliko je iznos kredita preko 25.000.000,00 din., da li može kao sredstvo obezbeđenja da se da samo zaloga bez hipoteke?

Može samo zaloga na opremi ako vrednost i kvalitet opreme to dozvoljava.          

Izvor: Vebsajt Fonda za razvoj, 15.04.2020.
Naslov: Redakcija