Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Poreskim obveznicima pri odobravanju odlaganja plaćanja obaveza omogućava se i pravo na grejs period od 12 meseci. Grejs period do 24 meseca moći će da imaju poreski obveznici koji primenjuju plan reorganizacije i finansijskog restrukturiranja


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojim se poreskim obveznicima u Srbiji pri odobravanju odlaganja plaćanja obaveza omogućava i pravo na grejs period od 12 meseci.

Grejs period do 24 meseca moći će da imaju poreski obveznici koji primenjuju plan reorganizacije i finansijskog restrukturiranja.

Tim zakonom po tumačenju Vlade Republike Srbije stvaraju se i uslovi za transformaciju Poreske uprave.

Ta služba prema starom zakonskom rešenju u postupku poreske kontrole obavlja kancelarijsku kontrolu, terensku kontrolu i radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, dok će prema novom rešenju obavljati pružanje poreske usluge, poresku kontrolu i radnje u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.

Utvrđena je i izmena predmeta i sredstava prinudne naplate poreskog duga, pa će poreska dugovanja moći da se naplate i iz štednih uloga, kao i svih drugih prihoda na tekućim računima poreskih obveznika.

Narodna banka Srbije od 1. januara 2019. godine preuzima nadležnosti Poreske uprave za obavljanje poslova izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, poslova izdavanja sertifikata za obavljanje menjačkih poslova i kontrole menjačkih poslova i deviznog poslovanja, zbog čega će, kako je navedeno u obrazloženju efekata Zakona, deo zaposlenih u Poreskoj upravi koji su se bavili tim poslovima preuzeti centralna banka.

To je propisano Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koji je Narodna skupština takođe usvojila.

Tim Zakonom se rešava pitanje ispunjavanja obaveza Srbije koje su preuzete na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, koje se odnose na slobodno kretanje kapitala po osnovu portfolio investicija i finansijskih zajmova i kredita s rokom dospeća kraćim od godinu dana. Cilj donošenja zakona je stvaranje uslova za slobodno kretanje kapitala po osnovu ulaganja rezidenata u kratkoročne hartije od vrednosti izdavaoca iz Evropske unije, kao i ulaganja nerezidenata koji imaju sedište, odnosno prebivalište u državama članicama EU u kratkoročne hartije od vrednosti u Srbiji.

Izvor: Vebsajt B92, 19.04.2018.
Naslov: Redakcija