Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI MOGUĆNOSTI ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NAJVIŠE DO 60 RATA, SHODNO ZAKONU KOJI UREĐUJE PORESKI POSTUPAK I PORESKU ADMINISTRACIJU


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 - dalje: Zakon o izmenama i dopunama), između ostalih, izvršene su i izmene čl. 73, 74. i 76. Zakona o poreskom postpku i poreskoj administraciji("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 - dalje: ZPPPA)koje se primenjuju od 4. marta 2016. godine.

S tim u vezi, izvršena je izmena stava 4. člana 73. ZPPPA, koji nakon izmena glasi:

Odlukom iz stava 3. ovog člana može se odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, ali najduže do 60 meseci.

U članu 74. ZPPPA izvršene su izmene odredbe stava 6. tog člana, koje glase:

Izuzetno od st. 1–5. ovog člana, od poreskog obveznika ne zahteva se ispunjenje uslova koje je propisala Vlada aktom iz člana 73. stav 2. ovog zakona, kao ni davanje sredstava obezbeđenja naplate – ako dugovani porez iz člana 73. stav 3. ovog zakona, po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje Poreska uprava, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja, iznosi, i to:

1) za pravno lice i preduzetnika - do 1.500.000 dinara;

2) za fizičko lice - do 200.000 dinara.

U članu 76. ZPPPA, između ostalog, dodata su tri stava koja glase:

Ako je, u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b ovog zakona, plaćanje dugovnog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije;

Poreskom obvezniku kome je u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b svog zakona, plaćanje dugovanog poreza odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje 50% kamate na taj dug.

Prema prelaznim i završnim odredbama Zakona o izmenama i dopunama, članom 10. stav 1. propisano je da, izuzetno, poreskom obvezniku koji podnese zahtev u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate, za dugovani porez koji je dospeo za plaćanje do dana stupanja na snagu ovog zakona, koji je kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, a ne prelazi 2.000.000 dinara i koji u sebi ne sadrži kamatu, može se odložiti plaćanje dugovanog poreza koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug, najduže do 60 meseci.

Prema odredbama st. 4-8. istog člana Zakona o izmenama i dopunama, poreskom obvezniku iz stava 1. ovog člana, koji je stekao pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

U situaciji kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Zahtev iz stava 1 ovog člana poreski obveznik podnosi počev od prvog dana meseca koji sledi mesecu u kome je ovaj zakon stupio na snagu, a najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do dana podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od dana stupanja na snagu ovog zakona i o tome pruži dokaz, što je ujedno i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom.

Od dana podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana do dana donošenja rešenja, odnosno sporazuma o plaćanju dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele u tom periodu, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja tog rešenja, odnosno sporazuma, uz obračunatu kamatu na taj dug u skladu sa zakonom.

Odredbom člana 11. st. 1. i 2. zakona o izmenama i dopunama propisano je da poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 - dalje: ZUOK), mogu da podnesu zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u pisanoj formi, kako bi stekli pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate, uskladu sa ovim zakonom.

Poreski obveznici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona podneli zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, odnosno koji, su stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza, uključujući i poreske obveznike kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza shodno odredbama ZPPPA, mogu da podnesu zahtev nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u pisanoj formi, kako bi stekli pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate, u skladu sa ovim zakonom.

Prema odredbama čl. 12 i 14. Zakona o izmenama i dopunama o odlaganju plaćanja dugovanog poreza u skladu sa odredbama čl. 10. i 11. ovog zakona odlučuje lice iz člana 73. stav 3. ZPPPA. Akz za izvršavanje odredaba čl. 10 i 11. ovog zakona donosi ministar, na predlog direktora Poreske uprave.

Prema tome, a saglasno navedenom:

1) Poreski obveznici koji imaju dugovani porez koji ne prelazi 2.000.000 dinara i koji u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 4. marta 2016. godine i koji je kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, mogu, počev od 1. aprila 2016. godine i najkasnije do 4. jula 2016. godine, podneti zahtev za odlaganje plačanja tog dugovanog poreza, najduže do 60 meseci.

Prema tome, zahtev mogu podneti poreski obveznici koji imaju dugovani porez koji ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine i kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave (primera radi, poreski obveznici koji na dan 4. marta 2016. godine imaju imaju dugovani porez koji ne prelazi 2.000.000 dinara i u sebi ne sadrži kamatu, poreski obveznici koji su izgubili pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa ZUOK, odnosno kojima je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, do 4. marta 2016. godine) za odlaganje plaćanja tog dugovanog poreza, kao i poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza do 4. marta 2016. godine (primera radi, poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate u skladu sa ZUOK, odnosno poreski obveznici koji su shodno odredbama ZPPPA stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i u vreme stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama i dalje koriste to pravo) za odlaganje plaćanja preostalog neplaćenog iznosa dugovanog poreza, ukoliko im taj iznos dugovanog poreza, bez kamate, ne prelazi 2.000.000 dinara.

Način postupanja Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate najduže do 60 meseci, za dugovani porez koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug, najviše do iznosa od 2.000.000 dinara, koji u sebi ne sadrži kamatu, bliže je uređen Pravilnikom o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate("Sl. glasnik RS", br. 28/2016 – dalje: Pravilnik).

2) Izuzetno od tačke 1) ovog objašnjenja, poreski obveznici koji imaju dugovani porez koji prelazi 2.000.000 dinara (koji u sebi ne sadrži kamatu) mogu, počev od 4. marta 2016. godine, podneti zahtev za odlaganje plaćanja ukupnog iznosa dugovanog poreza nezavisno od dana dospelosti, najduže do 60 meseci i ostvare pravo na otpis 50% kamate na taj dug, u skladu sa odredbama Zakonao poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016 - dalje: Zakon).

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate, navedeni poreski obveznici dužni su da ispune uslove propisane čl. 73. i 74. Zakona, kao i uslove propisane Uredbom o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga("Sl. glasnik RS", br. 53/2003, 61/2004 i 71/2005 - dalje: Uredba).

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate određivanje broja rata za odlaganje dugovanog poreza vrši se na osnovu visine iznosa dugovanog poreza čije odlaganje se traži, kao i ekonomske sposobnosti poreskog obveznika u pogledu mogućnosti redovnog izmirivanja tekućih obaveza i mesečne rate odloženog dugovanog poreza.

Za vreme trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ovi poreski obvezici otplaćuju dugovani porez (ukupan iznos glavnog duga uvećan za 50% pripadajuće kamate na taj dug), s tim što se kamata za vreme trajanja odlaganja obračunava po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Takođe, ovim poreskim obveznicima ako redovno izmiruju rate dospelih obaveza koje su odložene (ukupan iznos glavnog duga uvećan za 50% pripadajuće kamate na taj dug), uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50 % kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti. Ako navedeni poreski obveznici i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate isplate dugovani porez (ukupan iznos glavnog duga uvećan za 50% pripadajuće kamate na taj dug), otpisuje se 50% kamate na taj dug.

Poreskom obvezniku koji se ne pridržava rokova iz sporazuma ili rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate, odnosno ako u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava će po, službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i neplaćeni dugovani porez, uključujući i neplaćenu kamatu na taj dug, bez odlaganja naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate u skladu sa Zakonom.

3) Poreski obveznici iz čl. 11. st. 1. i 2. Zakona o izmenama i dopunama, kojima dugovani porez prelazi 2.000.000 dinara (koji u sebi ne sadrži kamatu) mogu podneti zahtev za odlaganje plaćanja ukupnog iznosa dugovanog poreza i ostvariti pravo na otpis 50% kamate na taj dug, u skladu sa Zakonom (tačka 2) ovog Objašnjenja).

Napomnnjemo da, počev od 4. marta, obračun kamate po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije (bez uvećavanja za deset procentnih poena), shodno odredbi člana 76. stav 2. Zakona, primenjuje se i na poreske obveznike koji su do tog datuma stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 16.03.2016.