Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA ULAGANJA: Odredbom člana 2. tačka 16. Uredbe, propisano je da je oprema koja se uvozi po osnovu uloga stranog ulagača je oprema koja nije starija od tri godine, a koju strani ulagač uvozi i kao svoj ulog investira u privredno društvo. Izuzetno, oprema koju veliki privredni subjekt uvozi po osnovu uloga stranog ulagača, a koji je korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja, mora biti nova.


Carinski zakon ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015) u delu - roba na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, odnosno u članu 218. navedenog zakona ne sadrži odredbu kojom je i za opremu po osnovu uloga stranog lica, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje strano ulaganje, propisano oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

S tim u vezi, odredbom člana 14. stav 1. Zakona o ulaganjima ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015), koji je stupio na snagu 04.11.2015. godine, propisano je da je uvoz opreme koji predstavlja ulog stranog ulagača, u smislu ovog zakona, slobodan i oslobođen od plaćanja carina i drugih uvoznih dažbina, osim putničkog motornog vozila i automata za zabavu i igre na sreću, pod uslovom da je oprema koju ulagač uvozi u skladu sa propisima kojima se uređuju zdravlje i bezbednost građana i zaštite životne sredine.

Prema tome, u sprovođenju postupka stavljanja u slobodan promet opreme po osnovu uloga stranog lica, primenjivaće se odredbe Zakona o ulaganjima i Uredbe o uslovima i načinu privlačenja ulaganja ("Sl. glasnik RS", br. 27/2016 - dalje Uredba), koja je stupila na snagu 12. marta 2016. godine.

Odredbom člana 2. tačka 16. Uredbe, propisano je da je oprema koja se uvozi po osnovu uloga stranog ulagača je oprema koja nije starija od tri godine, a koju strani ulagač uvozi i kao svoj ulog investira u privredno društvo. Izuzetno, oprema koju veliki privredni subjekt uvozi po osnovu uloga stranog ulagača, a koji je korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja, mora biti nova.

Odredbom člana 28. Uredbe, propisano je da se oslobođenje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. tačka 16). Uredbe, ostvaruje :

- u skladu sa pravilima za dodelu regionalne državne pomoći, za privredne subjekte koji su korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

- u skladu sa pravilima za dodelu de minimis državne pomoći, za privredne subjekte koji nisu korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja.

Oslobođenje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. tačka 16) može se koristiti do visine upisanog nenovčanog stranog uloga u privredno društvo ukoliko:

1)    ukupna visina sredstava podsticaja ne prelazi iznos iz člana 5. st. 2. i 3. Uredbe, za privredne subjekte koji su korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

2)    iznos oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. tačka 16) ne prelazi gornju granicu de minimis državne pomoći u iznosu od 23.000.000 dinara po jednom stranom ulagaču u bilo kom periodu u toku tri uzastupne fiskalne godine, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

Pravo iz st. 1. i 2. člana 28. Uredbe može se ostvariti u roku od:

1)    dve godine od dana registracije osnivačkog akta odnosno odluke o povećanju kapitala za javna akcionarska društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2)    pet godina od dana registracije osnivačkog akta odnosno odluke o povećanju kapitala za ostala privredna društva, u skladu sa zakom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Odredbom člana 29. Uredbe, propisan je postupak za ostvarivanje povlastice gde je navedeno da:

Radi ostvarivanja prava na oslobođenje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme po osnovu uloga stranog ulagača, korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1)    izvod o registrovanim podacima o privrednom subjektu upisanom u Registar privrednih subjekata o visini upisanog nenovčanog uloga stranog ulagača u kapitalu privrednog društva, kao i datumu registracije zabeležbe ugovora ili odluke o stranom ulaganju;

2)    garantni list, drugu odgovarajuću dokumentaciju iz koje se može utvrditi godina proizvodnje i izjavu da je oprema nova odnosno da oprema koja se uvozi nije starija od tri godine;

3)    ugovor o dodeli sredstava podsticaja iz čl. 22. i 23. Uredbe, ukoliko je korisnik povlastice i korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

4)    izjavu da nije korisnik de minimis državne pomoći, odnosno izjavu o ostvarenom iznosu de minimis državne pomoći u tekućoj godini i u prethodne dve uzastopne fiskalne godine, ako nije korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

5)    izjavu da oprema koja se uvozi služi za obavljanje delatosti korisnika povlastice.

Carinski organ na osnovu podnetog zahteva i priloženih dokaza donosi rešenje o oslobođenju od plaćanja carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme.

Uprava carina kopiju rešenja iz stava 2. ovog člana dostavlja Ministarstvu privrede bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja.

Odredbom člana 30. Uredbe, propisana je zabrana otuđenja gde je navedeno da se oprema iz člana 28. Uredbe ne može se otuđiti, dati drugom na upotrebu ili koristiti u druge svrhe u roku od tri godine od dana stavljanja robe u slobodan promet u skladu sa članom 108. Carinskog zakona.

Ako se oprema iz član 28. Uredbe, otuđi, da drugom na upotrebu ili koristi u druge svrhe pre isteka roka iz stava 1. člana 30. Uredbe, na tu opremu plaćaju se uvozne dažbine. Visina uvoznih dažbina se obračunava prema stanju robe i po propisima koji važe na dan podnošenja zahteva za obračun i plaćanje uvoznih dažbina, odnosno na dan donošenja rešenja o naplati uvoznih dažbina ako nije podnet zahtev za obračun i plaćanje uvoznih dažbina.

Oprema iz člana 28. Uredbe koja je stavljena u slobodan promet u skladu sa odredbama ove Uredbe ostaje pod carinskim nadzorom. Carinski nadzor prestaje kad prestanu i uslovi zbog kojih je oprema stavljena u slobodan promet bez plaćanja uvoznih dažbina, kad se oprema izveze ili uništi ili kad je dopuštena upotreba opreme u druge svrhe od onih koje su propisane ovom uredbom, i kada su uvozne dažbine plaćene.

Imajući u vidu sve napred navedeno, carinarnice su dužne da:

1. kod stranog ulagača koji je korisnik sredstava podsticaja, prate da ukupna visina sredstava posticaja ne prelazi planirani iznos oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. tačka 16. Uredbe, koji je određen u Ugovoru o dodeli sredstava podsticaja

2. kod privrednih subjekata koji su korisnici de minimis državne pomoći, utvrde da ukupni iznos oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz robe iz člana 2. tačka 16) ne prelazi gornju granicu de minimis državne pomoći u iznosu od 23.000.000 dinara po jednom stranom ulagaču u državne pomoći u tekućoj godini i u prethodne dve uzastopne fiskalne godine, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći.

3. oprema koju veliki privredni subjekt uvozi po osnovu uloga stranog ulagača, a koji je korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja, bude nova.

Pored toga, radi pravilne primene i efikasnog sprovođenja i praćenja uvoza opreme po osnovu stranog uloga Uprava carina obaveštava i sledeće:

Da bi se omogućilo vođenje evidencije o izvršenom uvozu opreme po osnovu uloga stranog ulagača, kao i kontrola iskorišćenosti ove povlastice, uvoznik je dužan da podnese Upravi carina - Odeljenju za carinske procedure, izvod o registrovanim podacima o privrednom subjektu upisanom u Registar privrednih subjekata o visini upisanog nenovčanog uloga stranog ulagača u kapitalu privrednog društva, kao i datumu registracije zabeležbe ugovora ili odluke o stranom ulaganju i zahtev za dodelu evidencionog broja. Uprava carina vrši unos podataka iz pomenutog izvoda u ISCS i dodeljuje evidencioni broj koji se, obavezno unosi u rubriku 39 JCI.

Nakon dodele evidencionog broja uvoznik nadležnom carinskom organu podnosi zahtev za oslobođenje od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača sa dokumentacijom koja je navedena u članu 29. Uredbe.

Na osnovu podnetog zahteva i priloženih dokaza nadležni carinski organ proverava ispunjenost uslova nakon čega donosi rešenje o oslobođenju od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača, pri čemu se kao pravni osnov navodi član 14. Zakona o ulaganjima. Kopiju rešenja potrebno je bez odlaganja a najkasnije u roku od 10 dana od dana donošenja rešenja dostaviti Odeljenju za carinske procedure, kojr će isto dostaviti nadležnom Ministarstvu privrede.

Prilikom popunjavanja JCI, pored šifre zakonskog osnova za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina "16000", koja se upisuje u rubriku 36 JCI, obavezno je i popunjavanje rubrike 39 gde se upisuje i evidencioni broj pod kojim je Uprava carina evidentirala izvod iz registra privrednih subjekata o visini uloga stranog ulagača. Takođe u rubrici 8 (primalac robe) moraju biti uneti podaci o nosiocu prava na oslobođenje.

Pored toga, u rubriku 44 JCI unosiće se šifra "P01" (koja je prema Pravilniku o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku propisana za specifikaciju Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja – ulog stranog lica) za izvod iz registra privrednih subjekata. U rubrici 44 JCI upisuje se I01- zahtev za oslobođenje od plaćanja carine.

Kroz ISCS se vrši kontrola carinske vrednosti iz rubrike 47 u naimenovanjima JCI u odnosu na vrednost u valuti iz izvoda iz registra privrednih subjekata, pri čemu se evebntualno vrše i odgovarajuća preračunavanja valuta. Pošto se u trenutku obrade JCI kroz ISCS vrši samo kontrola i upoređivanje vrednosti iz konkretne JCI i vrednosti iz izvoda iz registra privrednih subjekata, da bi se proverila iskorišćenost registrovanog stranog uloga, nadležni carinski organ koji sprovodi postupak dužan je da odmah izvrši proveru iskorišćenosti ove povlastice na HOST-u kroz opciju 02.04.33 (regulativa/instrumenti CT – upit/izv./ rešenja o carinskom kontigentima/ulagači).

Uprava carina napominje da će o eventualnim izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku blagovremeno obavestiti.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 14.03.2016.
Naslov: Redakcija