Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NACRT ZAKONA PRAVOSUDNOJ ADMINISTRACIJI: Predlozi Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije na Nacrt zakona


Ministarstvo pravde trenutno radi na izradi Nacrta zakona o pravosudnoj administraciji. U tom smislu Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije daje sledeće predloge za Nacrt zakona:

DEFINISANJE SADRŽINE ZAKONA:

- izrada i donošenje Zakona koji bi na jasan i sveobuhvatan način uredio prava, obaveze, odgovornosti zaposlenih u pravosudnim organima,

- izrada i donošenje Zakona "specijalni zakon", koji bi uredio specifična (posebna) prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u pravosudnim organima,

- izmena postojećih propisa (Zakon o uređenju sudova, Zakon o javnim tužilaštvima i drugi podzakonski akti i donošenja potrebnih Zakonskih i podzakonskih propisa).

 POBOLJŠANJE PRAVNOG I MATERIJALNOG POLOŽAJA NAMEŠTENIKA:

- postojanje platnih razreda za nameštenike,

- ocenjivanje i napredovanje u više platne razrede ili napredovanje kroz godine radnog staža,

- pravosudna straža - prelazak u državne službenike,

- svi nameštenici koji ispunjavaju zakonske uslove "po sili zakona", u određenom roku prevesti u državne službenike ili im ostaviti određeni rok da steknu odgovarajuću školsku spremu i druge posebne uslove potrebne za državne službenike i sticanjem istih, prevođenje u državne službenike.

 UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U PRAVOSUĐU:

- rukovodilac pravosudnog organa i konkursna komisija u istom organu da budu odgovorni za planiranje zapošljavanja u pravosudnom organu, a ne centralni organ, ali da centralni organ (Min. pravde ili VSS bude drugostepeni organ),

- kratki rokovi u kojima mora biti doneta prvostepena odluka o izabranom kandidatu (npr. 8 ili 15 dana od završenog konkursa), rok za žalbu na odluku i rok u kome mora biti doneta drugostepena odluka (isto 8 ili 15 dana),

- postojanje jasnih kriterijuma za zapošljavanje u pravosudnom organu uz obaveznu pismenu proveru (test znanja, sposobnosti, test ličnosti, inteligencije... i usmeni razgovor sa kandidatom), čiji bi cilj bio prijem najboljih kandidata na konkursu,

- obaveza probnog rada na period od 6 meseci prilikom zaključenja ugovora na neodređeno vreme, osim obavljanja pripravničkog staža i ocenjivanje rada službenika i nameštenika prilikom probnog rada,

- razvrstavanje radnih mesta službenika i nameštenika.

 PRIPRAVNICI:

- obavezno predvideti sredstva za zapošljavanje pripravnika svake kalendarske godine prilikom utvrđivanja sredstava u predlogu zakona o budžetu ili u budžetu za pravosudne organe ili na neki drugi način (sredstva u budžetu za prijem pripravnika kroz programe NSZR...),

- imenovanje odgovornog lica za praćenje i usmeravanje rada pripravnika i postojanje obaveznog programa obavljanja pripravničkog staža.

SUDIJSKI I TUŽILAČKI POMOĆNICI:

- SUDOVI: zvanja - sudijski saradnik, viši sudijski saradnik, sudski savetnik i viši sudski savetnik (sekretar suda, VKS...) i pomoćnici na položaju VKS,

- TUŽILAŠTVA: zvanja – tužilački saradnik, viši tužilački saradnik, tužilački savetnik i viši tužilački savetnik (sekretar tužilaštva, RJT) i pomoćnici na položaju,

- poseban status tužilačkih i sudijskih pomoćnika koji objavljuju stručne radove i bave se naukom,

- tačno definisanje i povećanje nadležnosti pomoćnika uz odgovarajuće povećanje plate,

- mogućnost sudijskih i tužilačkih pomoćnika da polažu završni ispit na Pravosudnoj akademiji uz uslov godina radnog staža na poslovima u pravosudnom organu.

STRUČNO USVARŠAVANJE I OBRAZOVANJE:

- postojanje plana stručnog usavršavanja i obrazovanja službenika i nameštenika, način realizacije plana, uz obezbeđivanje sredstava u budžetu za iste svrhe.

 OCENJIVANJE RADA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA:

- ko vrši ocenu rada i u kojem periodu (pretpostavljeni službenik ili nameštenik jednom godišnje),

- postojanje jasnih kriterijuma za ocenu rada i ispunjenja radnih ciljeva i obaveza upoznavanja ocenjivanja o načinu i postupku ocenjivanja,

- postojanje obrasca za ocenjivanje,

- posledice ocenjivanje (napredovanje u viši platni razred bez drugih ograničenja i povećanje plate, ali uz određivanje maksimalnog broja zaposlenih koji mogu dobiti najvišu ocenu svake godine (15-20%od ukupnog broja zaposlenih),

- posredovanje u slučaju ako je ocenjeni službenik ili nameštenik nezadovoljan predlogom ocene.

 TRAJANJE I USLOVI RADA:

- godišnji odmor u trajanju od najduže 35 dana,

- odsustvo sa rada radi verskih praznika u trajanju od 2 dana,

- neplaćeno odsustvo u trajanju od 2 godine,

- rad u stručnim komisijama pravosudnog organa van radnog vremena uz dodatak na mesečnu platu.

 DISCIPLINSKI POSTUPAK:

- podela na lakše i teže povrede službenih dužnosti i jasna podela istih,

- odlučivanje o lakšim povredama - rukovodilac pravosudnog organa i pravo žalbe drugostepenom organu,

- teže povrede – disciplinska komisija od 5 članova koje imenuje rukovodilac pravosudnog organa, pravo žalbe drugostepenom organu,

- jasan postupak disciplinskih organa (zahtev, odgovor na zahtev, postupak, odluka, žalba, zastarelost),

- posredovanje u rešavanju lakših povreda,

- određivanje i izvršenje kazne.

 ODLUČIVANJE O PRAVIMA I OBAVEZAMA ZAPOSLENIH:

- rukovodilac pravosudnog organa,

- ako postoji zahtev zaposlenog, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, a ako ne odgovori u ovom roku, smatra se da je usvojen zahtev zaposlenog.

 POSREDOVANJE U PRAVOSUDNIM ORGANIMA:

- definicija posredovanja (sporni odnos između službenika i nameštenika, podređeni i nadređeni, osporavanje predloga ocene, pritužbe na lično uznemiravanje, diskriminaciju, zloupotrebu položaja, loše ili nepravilno izvršavanje upravljačkih i dr. Funkcija, pre pokretanja disciplinskog postupka, drugi sporni odnosi)

-postupak i posrednik.

 DONOŠENJE I IZMENA POSTOJEĆIH PODZAKONSKIH AKATA:

- 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

 ZAVRŠNE ODREDBE I STUPANJE NA SNAGU:

- Zakon o radu i Zakon o državnim službenicima na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom,

- Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta doneti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona,

- Stupanje na snagu 01.01.2018. godine....(izuzeci).

Izvor: Vebsajt Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, 20.02.2017.
Naslov: Redakcija