Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SUDSKIM VEŠTACIMA: Sud, odnosno organ koji vodi postupak prati rad veštaka i o svojim primedbama i novčanim kaznama koje su izrečene veštaku obaveštava ministarstvo. Ministarstvo pravde nije nadležno za kontrolu rada sudija i advokata, već su to Visoki savet sudstva, Vrhovni kasacioni sud, odnosno advokatska komora ukoliko je reč o etici rada advokata. Kada je krivična odgovornost u pitanju, onda se tretira kao i bilo koji drugi krivični slučaj


Ministarstvo pravde može da formira stručnu komisiju radi ocene stručnosti rada veštaka ukoliko primi pritužbu na rad sudskog veštaka ili zahtev za razrešenje, kažu u ovom Ministarstvu povodom tvrdnji osam žena da su ostale bez starateljstva nad maloletnom decom zbog navodne sprege sutkinje, advokata i sudske veštakinje.

Kako dodaju, Ministarstvo pravde nije nadležno za kontrolu rada sudija i advokata, već su to Visoki savet sudstva, Vrhovni kasacioni sud, odnosno advokatska komora ukoliko je reč o etici rada advokata. Kada je krivična odgovornost u pitanju, onda se tretira kao i bilo koji drugi krivični slučaj, ističu u Ministarstvu pravde.

Ove mlade majke optužuju sutkinju Prvog osnovnog suda u Beogradu, advokata i sudsku veštakinju da uigrano oduzimaju decu majkama i dodeljuju ih moćnim očevima. Kako tvrde, sutkinja je u ovim slučajevima maloletnu decu dodelila očevima, ne uvažavajući mišljenja centara za socijalni rad da su podobne majke, donoseći konačne presude u rekordnom roku, i ne obazirući se na nasilje koje su od svojih muževa trpele.

Na pitanje šta Ministarstvo pravde može da uradi nakon žalbi majki na račun rada sudske veštakinje, rečeno je da kada primi pritužbu na rad sudskog veštaka ili zahtev za razrešenje, Ministarstvo pravde se obraća postupajućem sudskom veštaku od kojeg zahteva da se u što kraćem roku izjasni o navodima iz pritužbe, odnosno zahteva za razrešenje.

Takođe, Ministarstvo pravde se obraća postupajućem sudu, koji je u obavezi da u skladu sa članom 18 Zakona o sudskim veštacima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010) prati rad veštaka u konkretnom predmetu i izvesti Ministarstvo da li je bilo propusta u njegovom radu ili ne.

- Nakon izjašnjenja postupajućeg veštaka i suda, Ministarstvo pravde donosi odluku da li će formirati stručnu komisiju radi ocene stručnosti rada veštaka. Pored navedenog, potrebno je imati u vidu da je sudija taj koji rukovodi sudskim postupkom, te u skladu sa tim stranke mogu uložiti prigovor sudiji u toku trajanja postupka na rad veštaka. Ukoliko dođe do takve situacije, sudija može da usvoji prigovor i odobri angažovanje drugog veštaka, kao i superveštačenje komisije od tri veštaka - objašnjavaju u Ministarstvu pravde.

Iz Sindikata sudskih veštaka Srbije kažu da veštakinja iz ovih postupaka ima "perfektnu biografiju", da se veštačenjem bavi dugi niz godina i da je u tim krugovima poznata po profesionalnom radu. Ona je u penziji, ali se i dalje bavi sudskim veštačenjem, jer, kako je rečeno iz Sindikata, ima bogato iskustvo. Međutim, kako dodaju, ukoliko ima pritužbi na rad bilo kog sudskog veštaka, trebalo bi ih istražiti, te da će novi Zakon o sudskim veštacima upravo predviđati i takve slučajeve.

Kako je rečeno u Advokatskoj komori Beograda, ako majke sumnjaju da su ostale bez starateljstva nad decom na nelegalan i korumpiran način, trebalo bi da unajme advokata koji bi sa njihovim punomoćjem istražio svaki od tih predmeta i ukoliko bi se pronašli elementi prevare, onda bi one mogle da podnesu krivičnu prijavu protiv advokata zbog zloupotrebe položaja.

ZAKON O SUDSKIM VEŠTACIMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010)

Član 18

Sud, odnosno organ koji vodi postupak prati rad veštaka i o svojim primedbama i novčanim kaznama koje su izrečene veštaku obaveštava ministarstvo.

Sud, odnosno organ koji vodi postupak, je dužan da prati rad veštaka i da za veštačenje u pojedinom predmetu određuje veštaka koji ima prebivalište na području tog suda, vodeći računa da veštaci iz iste oblasti budu ravnomerno angažovani.

Na sednicama sudija u prvostepenim sudovima, najmanje jednom godišnje, razmatraju se pitanja od značaja za sud koji se odnose na rad veštaka.

Na osnovu zaključka sednice sudija, predsednik suda može utvrditi potrebu za povećanjem broja veštaka za određenu oblast ili podneti obrazložen predlog za razrešenje veštaka.

Obrazloženi predlog za razrešenje veštaka zbog nestručnog, neurednog ili nesavesnog veštačenja može podneti sud, organ koji vodi postupak, odnosno stranke ili drugi učesnici u sudskom ili drugom postupku.

Izvor: Vebsajt Danas, J. Diković, 21.02.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija