Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Direktor javnog preduzeća mora da ima fakultetsku diplomu, pet godina radnog iskustva i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kojim se javno preduzeće bavi. Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća neće moći da bude duži od godinu dana, a ista osoba neće moći da bude postavljena na tu funkciju dva puta


Direktori javnih preduzeća u Srbiji biraće se na javnom konkursu i neće moći da budu partijski funkcioneri, predviđeno je Predlogom zakona o javnim preduzećima, o kome poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije rapravljaju u okviru Šestog vanrednog zasedanja.

Predlog zakona predviđa da direktora javnog preduzeća imenuje Vlada Republike Srbije, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, a moraće da ima završen najmanje četvorogodišnji fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kojim se javno preduzeće bavi.

Predlog zakona predviđa da direktor javnog preduzeća nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke. Direktor javnog preduzeća se imenuje nakon javnog konkursa, koji sprovodi komisija od pet članova, od kojih dva imenuje Vlada, jednog odbor Narodne skupštine Republike Srbije nadležan za poslove privrede, a jednog Vlada za svako pojedinačno imenovanje direktora. Direktor javnog preduzeća neće moći da ima zamenika, a mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom i razrešenjem.

Period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine, a ista osoba ne može biti dva puta imenovana za vršioca dužnosti direktora. Predloženi zakon predviđa i da Nadzorni odbor javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija ima pet članova, koje imenuje Vlada, na period od četiri godine. Predviđeno je ukidanje izvršnog odbora javnog preduzeća, kao suvišnog kolektivnog organa, dok će direktor od zaposlenih birati izvršne direktore, njih najviše sedam.

Predlog zakona predviđa i novčanu kaznu za odgovorno lice u javnom preduzeću od 50.000 do 150.000 dinara ukoliko javno preduzeće ne dostavi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u rokovima, utroši sredstva za određene namene iznad visine utvrđene tim programom ili ne dostavi tromesečni izveštaj u roku. Kazne su predviđene i ukoliko javno preduzeće ne sprovodi usvojen godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja u delu koji se odnosi na zarade ili zapošljavanja, vrši isplatu zarada bez overe obrazaca ili ne objavi na internet stranici podatke.

Izvor: Vebsajt TV Most, 21.02.2016
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija