Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Zaštitnik građana smatra da je potrebno dodatno precizirati pojedine odredbe Nacrta zakona


Potrebno je dodatno razmotriti i precizirati određene odredbe sadržane u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a izmenama i dopunama obuhvatiti i odredbe postojećeg Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje i 68/2015 - dalje: Zakon), stoji u Mišljenju Zaštitnika građana koje je upućeno Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Nakon razmatranja Nacrta zakona Zaštitnik građana nalazi da on sadrži značajna unapređenja u oblasti obrazovanja i vaspitanja i radnih odnosa u ovoj oblasti, kao što je uvođenje jedinstvenog identifikacionog sistema, uvođenje ishoda obrazovanja kao neodvojivog dela obrazovnog procesa, propisivanje da se zdravstveni pregled učenika pred upis u školu obavlja o trošku zdravstvenog osiguranja, uvođenje kvalifikacija i standarda kvalifikacija kao načina formalnog priznavanja stečenih kompetencija, inoviranje i preciziranje odredbi Zakona koje se odnose na obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju, inoviranje odredbi o prijemu u radni odnos i uvođenje konkursne komisije u postupku izbora kandidata. Zaštitnik građana posebno konstatuje da je članovima 20. i 21. Nacrta zakona Ministarstvo postupilo po preporuci Zaštitnika građana, jer je Nacrtom zakona izvršeno preciziranje obaveza Republike i jedinica lokalne samouprave po osnovu pravnosnažnih i izvršnih presuda kojima su škole obavezane na isplatu novčanih iznosa.

Istovremeno, radi unapređenja rešenja sadržanih u Nacrtu zakona, Zaštitnik građana smatra da je potrebno dodatno razmotriti i precizirati određene odredbe Nacrta, a izmenama i dopunama obuhvatiti i dodatne odredbe postojećeg Zakona:

 1. Potrebno je dopuniti čl. 54, 59, 120. i 128. Zakona tako što će se kao smetnja za zasnivanje radnog odnosa, predlaganje i imenovanje člana organa upravljanja i izbor direktora u ustanovi obrazovanja i vaspitanja i razlog za oduzimanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku propisati i:
 •  osuđivanost za druga krivična dela čije je bitno obeležje upotreba sile, pretnje ili prinude, ako su izvršena prema maloletnim licima, bez obzira na izrečenu sankciju
 • izrečene mere zaštite od nasilja, u postupku radi zaštite od nasilja u porodici u skladu sa odredbama Porodičnog zakona("Sl. glasnik RS", br. 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015).
 1. Potrebno je u Nacrt zakona uneti odredbe kojima će se urediti položaj ustanova obrazovanja i vaspitanja koje dele isti objekat.
 2. Potrebno je dopuniti odredbe čl. 44. Zakona, tako što će se eksplicitno zabraniti diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.
 3. Novim članom 10d (propisan članom 4. Nacrta zakona), propisano je da se "za određivanje zdravstvenog statusa dece i učenika prikupljaju podaci dobijeni na osnovu procene potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške koju utvrđuje interresorna komisija". Zaštitnik građana nalazi da je potrebno izmeniti ovu odredbu, tako da obezbedi da ustanova obrazovanja i vaspitanja raspolaže onim podacima o zdravstvenom stanju učenika koji su ili mogu biti od značaja za detetovo obrazovanje, bez obzira da li mu je potrebna dodatna podrška na osnovu procena interresornih komisija.
 4. U skladu sa prethodnom primedbom, potrebno je izmeniti i odredbu čl. 10đ (propisana članom 4. Nacrta) prema kojoj podatke o učenicima ustanova prikuplja od roditelja, odnosno staratelja dece. Izmene ove odredbe treba da omoguće ustanovi da potrebne informacije pribavljaju i od zdravstvene ustanove, kao i od organa starateljstva, posebno u situacijama kada te informacije imaju ili mogu biti od uticaja na obrazovno-vaspitni proces i ostvarivanje njegovih ciljeva, ishoda i standarda postignuća.
 5. Radi unapređenja zakonskih odredbi u vezi sa postupkom prijema u radni odnos, potrebno je propisati osnovna pravila konkursnog postupka kako bi se ovaj postupak u najvećoj mogućoj meri ujednačeno uredio opštim aktima ustanova obrazovanja i vaspitanja i ujednačeno sprovodio u svim ustanovama.
 6. Potrebno je da Ministarstvo ponovo razmotri odredbu člana 8. Nacrta zakona. Zaštitnik građana ima u vidu Odluku Ustavnog suda Srbije kojom je oglašena kao neustavna odgovarajuća odredba Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014). Međutim, u navedenoj odluci Ustavni sud je, saglasno Ustavnoj garanciji, naglasio da se dostignuti nivo prava ne može snižavati. Zbog toga se samo brisanjem odrednice "ili za koje je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina, utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalnu manjinu", kako je to predviđeno članom 8. Nacrta, može dovesti do toga da nacionalni savet bude lišen ovlašćenja da predlaže tri člana - predstavnika jedinice lokalne samouprave u organ upravljanja i u školama za koje je, primenom tada važećih odredbi Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, već utvrđeno da su od posebnog značaja. Stoga je potrebno, radi međusobnog usaglašavanja zakona i stvaranja uslova koji će omogućiti efektivno i efikasno vršenje ovlašćenja koja su poverena nacionalnim savetima, prilikom izrade ovog zakona imati u vidu i koristiti stavove ministarstva nadležnog za donošenje odredbi kojima će ovlašćenja nacionalnih saveta u oblasti obrazovanja biti propisana, a na odgovarajući način urediti učešće nacionalnih saveta u organima upravljanja u školama za koje će nacionalni saveti, na osnovu zakonom utvrđenih kriterijuma, donositi odluku da je od posebnog značaja za nacionalnu manjinu.
 7. Radi unapređenja zakonskih odredbi u vezi sa postupkom izbora direktora ustanove sadržanih u čl. 9. Nacrta zakona, potrebno je ovaj član dopuniti odredbom da akt ministra o davanju odnosno odbijanju saglasnosti na odluku o izabranom kandidatu u postupku izbora direktora ustanove mora biti obrazložen.
 8. Potrebno je precizirati odredbu člana 120. stav 3. koja propisuje da kandidat prilikom prijave na konkurs dostavlja dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 1), 4) i 5) ovog člana, dok dokaz iz stava 1. tačka 2) ovog člana (da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima), podnosi pre zaključenja ugovora o radu,jer ostaje nejasno šta se dešava u slučaju kada se nakon okončanja konkursnog postupka, a pre zaključenja ugovora o radu utvrdi da lice ne ispunjava uslove predviđene stavom 1. tačka 2) ovog člana.
 9. Nacrt nije propisao rok u kome će biti doneti podzakonski propisi predviđeni čl. 4. (novi član 10a), 5. (novi član 74b) i 12. (novi stav 7. člana 88. Zakona).
 10. Potrebno je dosledno sprovesti izmene koje je Nacrt zakona predvideo u delu kojim se uvodi ishod obrazovanja. Nacrt zakona uvodi ishod obrazovanja kao rezultat obrazovnog procesa, te je stoga potrebno ovaj pojam uneti i u druge članove Zakona, kao što su, primera radi, čl. 14, 21, 22. i 24a. koji uređuju nadležnosti i ovlašćenja Nacionalnog prosvetnog saveta, zavoda i Agencije za obrazovanje i vaspitanje.
 11. Na sličan način, brisanje posebnih standarda postignuća nije dosledno sprovedeno u celom zakonskom tekstu, pa su posebni standardi brisani iz odredbi postojećeg člana 5. st. 7. Zakona, a ostali brojnim drugim odredbama Zakona (odredbama koje uređuju nadležnost Nacionalnog prosvetnog saveta, nadležnost Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, nastavne programe osnovnog i srednjeg obrazovanja, ocenjivanje i drugim).
 12. Član 10. Nacrta zakona potrebno je dopuniti, s obzirom da on propisuje dodavanje novog člana 74a, a sadrži nove članove 74a i 74b.
Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 19.02.2016.
Naslov: Redakcija