Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Rok za reprogram poreskih dugova za privredna društva i preduzetnike koji nemaju više od dva miliona dinara duga biće produžen sa 24 na 60 meseci. Povećan je i iznos dugovanog poreza za koji se od poreskog obveznika neće zahtevati sredstvo obezbeđenja i to za pravna lica i preduzetnike 1.500.000 dinara, a za fizička lica 200.000 dinara


U okviru Šestog vanrednog zasedanja poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije rapravljaju o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U obrazloženju ovog akta navodi se da je osnovni razlog za njegovo donošenje obezbeđivanje normalizacije poslovanja poreskih obveznika, u cilju prevazilaženja poteškoća sa kojima su se suočili u prethodnom periodu, a samim tim i omogućavanje blagovremenog izmirivanja njihovih poreskih obaveza u narednom periodu.

Predlogom zakona se, između ostalog, predviđa da se uz ispunjenje propisanih uslova, obezbedi odlaganje plaćanja dugovanog poreza pod povoljnijim uslovima od važećih, kao i pravni osnov za mogućnost otpisa obračunate, a neplaćene kamate kada je reč o javnim prihodima koji su dospeli za plaćanje do dana stupanja na snagu ovog zakona i koji su kao takvi evidentirani u poreskom računovodstvu Poreske uprave na taj dan, kada je reč o poreskom dugu koji u sebi ne sadrži kamatu, a koji ne prelaze iznos 2.000.000 dinara.

Na ovaj način, omogućava se da se poreski obveznici (privredna društva i preduzetnici) finansijski rasterete, kako bi bili u mogućnosti da u propisanim rokovima izmiruju tekuće obaveze, čime se ujedno stvaraju uslovi za oživljavanje i razvoj privrede i preduzetništva, kao i očuvanja zaposlenosti u njima. Takođe, davanjem istovrsnih prava poreskim obveznicima - fizičkim licima koja ne obavljaju registrovanu delatnost obezbeđuje se ravnopravan tretman svih poreskih obveznika.

Ostvarivanje prava na odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate i prava na otpis uslovljava se blagovremenim izmirivanjem tekućih obaveza i rata odloženog plaćanja dugovanog poreza u periodu plaćanja tog poreza na rate.

Predlog zakona predviđa da se može odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, ali najduže do 60 meseci (umesto dosadašnjih 24). Povećan je i iznos dugovanog poreza za koji se od poreskog obveznika neće zahtevati sredstvo obezbeđenja i to za pravna lica i preduzetnike - 1.500.000 dinara, a za fizička lica - 200.000 dinara.

Predviđeno je i da, ako je saglasno odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje i 112/2015) plaćanje dugovanog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije (dakle, bez uvećavanja za deset procentnih poena).

Dalje, Poreskom obvezniku kome je plaćanje dugovanog poreza odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Sa druge strane, prelaznim odredbama omogućeno je da se poreskom obvezniku koji podnese zahtev u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate, za dugovani porez koji je dospeo za plaćanje do dana stupanja na snagu ovog zakona, koji je kao takav evidentiran u poreskom računovodstvu Poreske uprave, a ne prelazi 2.000.000 dinara, može odložiti plaćanje dugovanog poreza koji u sebi ne sadrži kamatu za taj dug, najduže do 60 meseci.

Poreski obveznik nije dužan da pruži sredstvo obezbeđenja za dugovani porez koji u sebi ne sadrži celokupnu kamatu za taj dug, a koji ne prelazi 2.000.000 dinara. Poreskom obvezniku kome dugovani porez koji u sebi ne sadrži kamatu prelazi iznos od 2.000.000 dinara, u postupku odlučivanja o sredstvu obezbeđenja opredeljuje se sredstvo obezbeđenja koje odgovara iznosu dugovanog poreza iznad navedenog iznosa u koji se uračunava i iznos pripadajuće kamate na taj deo duga.

Poreskom obvezniku koji je stekao pravo na plaćanje dugovanog poreza na rate i koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.

Poreski obveznik može i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom da isplati dugovani porez u potpunosti, čime mu se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Izvor: Redakcija, 22.02.2016.