Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O POSTUPKU, NAČINU, ROKOVIMA, SADRŽAJU I OBLIKU PRIJAVE KOJOM PORESKI OBVEZNIK PRIJAVLJUJE POSLOVNI PROSTOR I POSLOVNE PROSTORIJE U KOJIMA SKLADIŠTI, ODNOSNO SMEŠTA DOBRA, KAO I PROSTOR I PROSTORIJE U KOJIMA OBAVLJA DELATNOST: Poreski obveznik koji nije prijavio podatke Poreskoj upravi, odnosno koji je prijavio nepotpune ili netačne podatke, a počeo je da koristi poslovni prostor, odnosno poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostore i prostorije u kojima obavlja delatnost, dužan je da podnese evidencionu prijavu u roku od pet dana od dana početka primene ovog pravilnika, odnosno do 29. januara 2023. godine


Poreski obveznici imaju rok do 29. januara da prijave poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavljaju delatnost. Prijavljivanje poslovnih prostorija i prostora vrši se isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave na Obrascu EP IPP.

Ukoliko ne postupe u skladu sa Pravilnikom o postupku, načinu, rokovima, sadržaju i obliku prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost ("Sl. glasnik RS", br. 139/2022 – dalje: Pravilnik) koji počinje da se primenjuje od 24. januara, za poreske obveznike su predviđene velike novčane, ali i zatvorske kazne.

Poreska savetnica Zvezdana Pisarević kaže da u slučaju neprijavljivanja prostora propisane kazne idu od 100.000 do dva miliona dinara za firmu i od 10.000 do 20.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Za preduzetnike, kao odgovorna lica, kazne iznose od 15.000 do 150.000.

“Ovu zakonsku odredbu treba shvatiti veoma ozbiljno, jer ne samo da su propisane kazne za neprijavljivanje prostora, već će u slučaju smeštanja dobara bez propisane dokumentacije o poreklu robe biti kažnjeno odgovorno lice zatvorom u trajanju od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom, ističe ona.

Pravilnik je donet na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 i 138/2022) i ovim Pravilnikom propisana je obaveza prijavljivanja svakog poslovnog prostora ili poslovne prostorije u kojoj poreski obveznik obavlja delatnost.

U decembru 2019. godine dopunjena je odredba člana 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i tako dopunjen član glasi:

“Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, obavezan je da u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre, uključujući i podatke o svim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima obavlja delatnost koju prijavljuje Poreskoj upravi, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi.”

“Suština ove izmene je u tome da se prijavljuje svaki prostor u kome poreski obveznik obavlja delatnost, što uključuje i otvorene i zatvorene prostore u kojima poreski obveznik obavlja sve delatnosti, a ne samo delatnost koja je registrovana. Ovo naročito važi za preduzeća koja registruju jednu pretežnu delatnost, a mogu da se bave svim drugim delatnostima za koje nije potrebna dozvola ili licenca”, objašnjava Pisarević.

Poreska prijava se podnosi na portalu Poreske uprave za sve poslovne prostore i poslovne prostorije koje se nalaze van prijavljenog sedišta poreskog obveznika, što znači da se za sedište firme ne podnosi poreska prijava, jer je već evidentirana i u APR i u Poreskoj upravi. Prilikom evidentiranja za fiskalni uređaj poreski obveznik je već jednom evidentirao svoju adresu, tako da nema potrebe da je prijavljuje još jednom.

Međutim, prema rečima poreske savetnice, u slučaju da poreski obveznik svoj poslovni prostor iznajmi drugom licu, bilo da iznajmljuje deo ili ceo prostor, u obavezi je da po tom osnovu podnese evidencionu prijavu za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, bez obzira na to što je već jednom prijavio te podatke Poreskoj upravi. Ovde se radi o drugoj delatnosti (iznajmljivanje) i bez obzira na to što će zakupac taj isti prostor, odnosno prostoriju za obavljanje delatnosti, prijaviti Poreskoj upravi.

Takođe, i zakupac je u obavezi da prijavi taj isti poslovni prostor u kome obavlja delatnost ili deo delatnosti.

“Još jedna situacija je jako bitna. Ukoliko poreski obveznik iznajmljuje svoje skladište i o tome vodi evidenciju u svom knjigovodstvu, u obavezi je da prijavi taj poslovni prostor koji je iznajmljen. Ovde bih naročito skrenula pažnju na vođenje evidencije tuđe robe u svom skladištu, jer ukoliko poreska kontrola utvrdi da se u skladištu poreskog obveznika nalaze dobra koja nisu evidentirana u knjigovodstvu može doneti zaključak da se radi o prodaji na crno i takva dobra zapleniti. Tuđa dobra na stanju treba voditi u vanbilansnoj evidenciji, naglašava Zvezdana Pisarević.

Ona dodaje da je obaveza prijavljivanja poslovnih prostorija već postojala i ranije, i da se prijava podnosila na obrascu PEP IPJ i ukoliko je poreski obveznik već jednom prijavio poslovne prostorije nije imao obavezu da ih ponovo prijavljuje.

“Međutim, ako poslovne prostorije nije prijavio ili ako nije prijavio potpune i tačne podatke, a počeo je da radi u tom poslovnom prostoru, odnosno poslovnim prostorijama, dužan je da podnese evidencionu prijavu EP IPP i to najkasnije u roku od pet dana od dana početka primene Pravilnika”, navodi Pisarević.

Odredbom člana 9. Pravilnika propisano je da poreski obveznik ne može da podnese evidencionu prijavu posle pokretanja postupka poreske kontrole, kao i nakon pokretanja radnji Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.

Poreski obveznik je dužan da obavesti Poresku upravu o nastalim promenama podnošenjem evidencione prijave preko portala Poreske uprave, najkasnije 24 sata pre nastanka promene, i to za svaki prostor i prostoriju odvojeno.

Prilikom prestanka korišćenja poslovnog prostora poreski obveznik takođe obaveštava Poresku upravu i to najkasnije 24 sata pre prestanka korišćenja tog prostora, odnosno prostorije i u poresku prijavu unosi datum prestanka korišćenja prostora ili prostorije.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Biznis, Ljiljana Begović, 18.01.2023.
Naslov: Redakcija