Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O REHABILITACIJI: U PIO fond za dve godine stiglo 137 zahteva za naknadu. Rehabilitovani, po Zakonu, imaju pravo na poseban staž, koji im se računa u dvostrukom trajanju za vreme lišenja slobode, kao i prava na mesečnu novčanu naknadu. Istovremeno, priznaje im se vreme nezaposlenosti po prestanku lišenja slobode kao poseban penzijski staž u efektivnom trajanju, a najduže do dve godine, ako je nezaposlenost nastupila zbog povrede prava i sloboda u smislu ovog Zakona. Poseban penzijski staž priznat po ovom Zakonu nije isto što i staž po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa se ne registruje u matičnoj evidenciji i ne uzima se za ostvarivanje prava na penziju, odnosno za ponovno određivanje visine penzije. On je samo osnov za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu


Iz kase Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) svakog meseca isplati se 57 naknada za isto toliko rehabilitovanih osoba koje su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga svojevremeno lišene slobode ili drugih prava. Prema podacima PIO fonda za dve godine stiglo je oko 137 zahteva, ali nije na sve pozitivno odgovoreno.

Kako kažu u Fondu neki zahtevi nisu prihvaćeni, jer njihovi podnosioci ne ispunjavaju uslove, tačnije nemaju osam godina posebnog penzijskog staža, što je po Zakonu o rehabilitaciji ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011 - dalje: Zakon) uslov za ostvarivanje ovog prava.

- Zakonom se uređuje rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije osoba koje su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga lišene života, slobode ili drugih prava - kaže Jelica Timotijević, direktorka Sektora za odnose sa javnošću u PIO fondu. - Rehabilitovani, po Zakonu, imaju pravo na poseban staž, koji im se računa u dvostrukom trajanju za vreme lišenja slobode, kao i prava na mesečnu novčanu naknadu. Istovremeno, priznaje im se vreme nezaposlenosti po prestanku lišenja slobode kao poseban penzijski staž u efektivnom trajanju, a najduže do dve godine, ako je nezaposlenost nastupila zbog povrede prava i sloboda u smislu ovog Zakona.

Nije, međutim, dovoljno da je osoba rehabilitovana već mora da ispuni i određene uslove kako bi joj na adresu stizala mesečna novčana naknada.

- Poseban penzijski staž priznat po Zakonu o rehabilitaciji nije isto što i staž po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), pa se ne registruje u matičnoj evidenciji i ne uzima se za ostvarivanje prava na penziju, odnosno za ponovno određivanje visine penzije. On je samo osnov za ostvarivanje prava na mesečnu novčanu naknadu - kaže Timotijević.

U slučaju smrti korisnika prava na mesečnu novčanu naknadu osoba koja je snosila troškove sahrane nema pravo na naknadu pogrebnih troškova. Neisplaćeni iznosi mesečnog dodatka koji pripadaju korisniku do dana njegove smrti, predmet su ostavinskog rešenja kojim se utvrđuje zakonski naslednik.

Mesečna novčana naknada se, shodno Zakonu o rehabilitaciji, utvrđuje u visini od 50 odsto prosečne mesečne zarade u Srbiji u prethodnoj godini, bez poreza i doprinosa, koju objavljuje Republički zavod za statistiku. Pravo na mesečnu novčanu naknadu rehabilitovano lice ostvaruje od dana podnošenja zahteva. Ona po Zakonu trenutno iznosi 22.216 dinara za 2016. godinu i isplaćuje se jednom u 30 dana za prethodni mesec.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 21.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija