Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENI ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI - Tekst propisa koji je na javnoj raspravi do 27. decembra 2016. godine


NACRT ZAKONA O IZMENI ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI

Član 1.

U Zakonu o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), naziv iznad člana i član 77. menjaju se i glase:

"Učešće javnosti u pripremi zakona, drugih propisa i akata

Član 77.

Organi državne uprave su dužni da obezbede uslove za učešće javnosti u toku pripreme zakona, drugih propisa i akata.

Ministarstva i posebne organizacije dužne su da pripreme i stave na uvid javnosti polazne osnove za izradu zakona, preko internet stranice organa i portala e-uprave, u trenutku početka rada na pripremi zakona.

Organ državne uprave je dužan da stavi na uvid javnosti nacrt zakona, sa pratećim obrazloženjem, preko internet stranice organa i portala e-uprave, najkasnije u trenutku kad isti materijal dostavlja drugim organima u postupku pribavljanja mišljenja onih ministarstava i posebnih organizacija sa čijim delokrugom je povezano pitanje koje se uređuje.

Ministarstvo i posebna organizacija dužni su da u pripremi strategija, akcionih planova i drugih planski akata, kao i zakona kojim se bitno menja pravni režim u jednoj oblasti ili kojim se uređuju pitanja koja posebno zanimaju javnost, sprovedu javnu raspravu.

Izuzetno, ministarstva i posebne organizacije su dužne da sprovedu javnu raspravu prilikom pripreme podzakonskih akata kojima se razrađuju pojedine odredbe ili se određuje način izvršenja pojedinih odredbi zakona iz stava 4. ovog člana.

Način sprovođenja učešća javnosti u pripremi zakona, drugih propisa i akata u skladu sa st. 2. do 5. ovog člana bliže se uređuju poslovnikom Vlade."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Jedno od osnovnih obeležja savremenih demokratskih država je otvoreni dijalog, saradnja i partnerstvo zainteresovane javnosti s organima državne uprave.

Savet Evrope usvojio je 2009. godine Kodeks dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka koji definiše opšte principe, smernice, instrumente i mehanizme za aktivno učešće zainteresovane javnosti u ovom procesu. Komitet ministara Saveta Evrope svojom Deklaracijom o Kodeksu dobre prakse za građansko učešće u procesu donošenja odluka pozvao je nacionalne vlasti da u procesu podsticanja učešća zainteresovane javnosti u proces donošenja odluka uzmu u obzir ovaj dokument. Lisabonski ugovor (Official Journal of the European Union, C 306, 17 December 2007) promoviše potrebu Vlada za sprovođenju otvorenog transparentnog i stalnog dijaloga sa predstavnicima udruženja i organizacija civilnog društva. Navedena dokumenta usvojena na nivou EU, predstavljaju dobru polaznu osnovu za regulisanje širokog kruga pitanja učešća zainteresovane javnosti u procesu donošenja odluka u Republici Srbiji.

Predložena izmena Zakona o državnoj upravi omogućava se učešće zainteresovane javnosti u procesu donošenja odluka i kreiranju propisa pravno zasnovana na:

–          Ustavu Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 98/06) kojim su zajemčena osnovna prava i slobode, među kojima su i sloboda mišljenja i izražavanja, pravo na obaveštenost, sloboda udruživanja i pravo na peticiju;

–          Rezoluciji Narodne skupštine Republike Srbije o zakonodavnoj politici ("Službeni glasnik RS", broj 55/13), u kojoj je kao jedan od ciljeva zakonodavne politike navedeno obezbeđivanje potpune transparentnosti i otvorenosti tokom celokupnog zakonodavnog procesa. Rezolucija između ostalog promoviše i neophodnost uređenja procesa konsultacija i procesa javne rasprave u cilju povećanja kvaliteta zakonodavnog procesa. U skladu s navedenim, izražena je potreba za detaljnijim uređenjem i doslednim poštovanjem pravila o učešću javnosti u zakonodavnom procesu;

–          Članu 11. Zakona o Narodnoj skupštini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 9/10) kojim se utvrđuje obaveza javnosti rada;

–          Članu 9. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11,68/12-US, 72/12, 7/14 i 44/14) i Poslovniku Vlade ("Službeni glasnik RS", br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14), kojima se propisuje i obaveza Vlade da javnosti omogući uvid u svoj rad;

–          Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa ("Službeni glasnik RS", broj 90/14), koje predstavljaju prvi korak sistemskog regulisanja saradnje organa državne uprave sa organizacijama civilnog društva. Smernice uvode nove i unapređuju postojeće mehanizme i nivoe saradnje (informisanje, savetovanje, uključivanje i partnerstvo) organa državne uprave i organizacija civilnog društva na svim nivoima njihovog učešća.

–          Strategiji reforme javne uprave u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS" br. 9/14 i 42/14) koja ukazuje na potrebu za unapređenjem načela, standarda i mera za saradnju državnih i drugih organa i organizacija sa organizacijama civilnog društva u postupku donošenja odluka kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od opšteg interesa. Ova strategija ukazuje na potrebu aktivnog učešća građana u formulisanju i sprovođenju javnih politika, što predstavlja jednu od ključnih pretpostavki transparentnog rada uprave.

–          Akcionom planu Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ("Službeni glasnik RS", broj 57/13) koji u jednoj od mera predviđa uspostavljanje mehanizama kojima bi se zainteresovanim stranama i javnosti omogućilo učešće u postupku donošenja propisa na svim nivoima vlasti, što se predviđa kroz predloženu izmenu Zakona o državnoj upravi.

Zaključkom Vlade RS 05 broj: 345-03-1758/2012 od 16. marta 2012. godine, kojim je prihvaćeno Pismo o nameri pristupanja Partnerstvu za otvorenu upravu, Srbija je započela proces pristupanja međunarodnoj inicijativi Partnerstvu za otvorenu upravu. Ova multilateralna inicijativa koja je pokrenuta 2011. godine, ima za cilj jačanje integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa civilnim društvom, osnaživanje učešća građana u upravljanju javnim poslovima, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, upotrebu novih tehnologija, a sve u cilju delotvornijeg i odgovornijeg rada organa javne vlasti.

Pored navedenog, trenutno se u Republici Srbiji sprovodi reforma zakonodavnog procesa koja između ostalog uvodi koncept polaznih osnova za izradu zakona, ali predviđa i uređenje načina obrazovanja, funkcionisanja i odgovornosti radnih grupa za izradu propisa, kao i detaljno uređenje procesa učešća zainteresovanih strana i javnosti u zakonodavnom procesu. Predložene izmene Zakona o državnoj upravi pružaju osnovu da se modeli saradnje urede na jednoobrazan i svrsishodan način i dopunjuju rešenja koja se navedenom reformom imaju sprovesti. Takođe, predložene dopune Zakona o državnoj upravi dosledno sprovode ideju sadržanu u pomenutim dokumentima.

Predloženom izmenom želi se omogućiti učešće zainteresovane javnosti u procesima donošenja strategija, akcionih planova i drugih planskih dokumenata i propisa i to kroz već postojeći institut javne rasprave. Takođe se predlaže da, način i postupak ostvarivanja saradnje organa državne uprave i organizacija civilnog društva, Vlada bliže uredi poslovnikom.

 Trenutno je prema članu 76. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10), javnosti omogućeno upoznavanje sa radom državnih organa preko sredstava javnog informisanja. Međutim, kako je jedno od osnovnih obeležja savremenih demokratskih država razvijeno civilno društvo, koje podrazumeva učestvovanje zainteresovane javnosti u otvorenom dijalogu, saradnji i partnerstvu s organima državne uprave u postupcima donošenja propisa, može se zaključiti da bi dopuna Zakona o državnoj upravi predstavljala korak dalje u obezbeđivanju uslova za uspešnije učešće zainteresovane javnosti u procesu donošenja propisa čime bi se obezbedila transparentnost ali i unapredio kvalitet zakonodavnog procesa.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Član 1. – Odredba člana 77. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14.), koja uređuje uslove za održavanje javne rasprave u pripremi zakona, menja se u celini tako što se uspostavlja obaveza uključivanja javnosti u pripremu zakona, propisa i drugih akata.

Predložena izmena, sadrži pretpostavku kojom je predviđeno obaveštavanje i učešće javnosti u postupku pripreme svih zakona, putem objavljivanja nacrta svih zakona najkasnije u trenutku upućivanja na mišljenja. Isto se odnosi na polazne osnove, dokumentu kojim se inicira zakonodavna inicijativa, i koji se objavljuje na samom početku tog procesa.

Pored toga, predviđena je nova, šira kategorija obaveze, koja umesto sprovođenja javne rasprave predviđa stvaranje uslova za aktivno učešće javnosti u pripremi propisa, a osnovni oblici sprovođenja ove obaveze su objavljivanje nacrta zakona najkasnije do momenta dostave na mišljenje drugim organima, i javna rasprava.

Javna rasprava, kao oblik učešća javnosti u procesu pripreme zakona, propisa i drugih akata, po pravilu se odnosi na sve sve nacrte zakona koje pripremaju ministarstva i posebne organizacije, kao i akte iz oblasti planiranja i upravljanja javnim politikama, kao što su strategije, akcioni planovi, srednjoročni i drugi planski akti, koncept dokumenti, bitno menja pravni režim u jednoj oblasti ili kojim se uređuju pitanja koja su posebno relevantna sa aspekta javnosti.

Kod pripreme podzakonskih akata, propisana je obaveza sprovođenja javne rasprave kada se tim propisom razrađuju pojedine odredbe ili se određuje način izvršenja pojedinih odredbi onih zakona kojima se bitno menja uređenje nekog pitanja ili uređuje pitanje koje posebno zanima javnost, a za koje je predviđena obaveza sprovođenja javne rasprave.

Predviđeno je da Vlada svojim poslovnikom bliže uredi način i uslove sprovođenja obaveze uključivanja javnosti u pripremu zakona, propisa i drugih akata.

Član 2. – Propisan je dan stupanja na snagu zakona.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 07.12.2016.