Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI: Povećanje sa 140 na 146 dinara dnevno


Pravna baza Paragraf Lex

NACRT ODLUKE O IZMENI ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI

Član 1.

UOdluci o boravišnoj taksi (,,Službeni list grada Beograda" br. 50/14), u članu 2.stavu 1. reči:,,140,00 dinara" zamenjuju se rečima:,,146,00 dinara".

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u,,Službenom listu grada Beograda", a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I - PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ODLUKE

Odredbama člana 19. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn. i 125/2014 - usklađeni din. izn.), predviđeno je da jedinica lokalne samouprave svojim aktom uvodi boravišnu taksu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma.

Odredbama člana 25. tačka 7. Statuta grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2008, 6/2010 i 23/2013), predviđeno je da Grad preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada, a odredbama istog člana tačka 27, da podstiče i stara se o razvoju turizma na teritoriji Grada i utvrđuje visinu boravišne takse.

U skladu sa članom 31. tačka 14) Statuta grada Beograda, donošenje ove odluke u nadležnosti je Skupštine grada Beograda.

II - RAZLOZI ZA DONOŠENjE ODLUKE

Članom 7. Zakona o finansiranju lokalne samouprave predviđeno je da skupština jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada, u postupku utvrđivanja budžeta za narednu godinu.

Odredbama člana 104. stav 1. Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon i 93/2012), predviđeno je da jedinica lokalne samouprave utvrđuje visinu boravišne takse na njenoj teritoriji u zavisnosti od kategorije turističkog mesta ili u različitoj visini po delovima opštine odnosno grada u zavisnosti od izgrađenosti komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture. Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o izmenama Uredbe o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse ("Sl. glasnik RS", br. 132/2014), kojom je za svaku kategoriju turističkog mesta utvrđen najviši i najniži iznos boravišne takse, odnosno utvrđeni su viši iznosi takse u odnosu na važeće iznose propisane Uredbom o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse ("Službeni glasnik RS", br. 44/13).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, Ministarstvo privrede donelo je rešenje br. 332-02-00037/2013-09 dana 02. decembra 2013. godine kojim je utvrđeno da grad Beograd ispunjava uslove za turističko mesto prve kategorije.

Uredbom o izmenama Uredbe o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse povećan je najviši iznos boravišne takse za turističko mesto prve kategorije sa 140,00 dinara na iznos od 160,00 dinara. Uputstvom Ministarstva finansija za pripremu bidžeta lokalne vlasti za 2015. godinu, sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu, predviđen je rast potrošačkih cena, kraj perioda od 4,2%, na osnovu čega je ovom odlukom na teritoriji grada Beograda, važeći iznos boravišne takse od 140,00 dinara uvećan i za 2015. godinu iznosi 146,00 dinara, a što je u okviru najvišeg iznosa takse predviđenog Uredbom za turističko mesto prve kategorije.

III - OBRAZLOŽENJE KONKRETNIH REŠENJA

U članu 1. propisan je iznos takse od 146,00 dinara dnevno, čime je važeći iznos boravišne takse od 140,00 dinara uvećan za 4,2%, kao i da se boravišna taksa ne može naplatiti u iznosu većem ili manjem od propisanog.

U članu 2. predviđeno je da Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u,,Službenom listu grada Beograda", a primenjuje se počev od 1. januara 2015. godine, u skladu sa primenom budžeta i ostalih finansijskih odluka za 2015. godinu.

Razlog za ranije stupanje na snagu, odnosno pre osmog dana od dana objavljivanja u,,Službenom listu grada Beograda" je datum zakazivanja sednice Skupštine grada na kojoj se ovaj akt usvaja i primena budžeta od 1. januara kalendarske godine, saglasno Zakonu o budžetskom sistemu. U skladu sa članom 7. Zakona o finansiranju lokalne samouprave, odluke o izvornim javnim prihodima mogu se menjati najviše jedanput godišnje, i to u postupku utvrđivanja budžeta jedinice lokalne samouprave za narednu godinu.

IV - OČEKIVANI EFEKTI UVEĆANJA PRIHODA U 2015. GODINI

Procenjuje se da će se na nivou grada Beograda u 2015. godini, na ime povećanja iznosa boravišne takse ostvariti veći prihod za oko 8,7 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt grada Beograda, 21.12.2014.