Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST


Pravna baza Paragraf Lex

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 

Član 1.

U Zakonu o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 i 68/14-dr. zakon), u članu 24. stav 1. tačka 16a) menja se i glasi:

"16a) promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima osim ako ratifikovanim međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno;".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2015. godine.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Problemi koje bi Zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Razlog za donošenje ovog zakona, odnosno problem koji zakon treba da reši, je stvaranje uslova da se promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se vrši u cilju realizacije projekata finansiranih u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u tzv. decentralizovanom sistemu upravljanja, u potpunosti oslobodi poreza na dodatu vrednost.

Naime, prema postojećem zakonskom rešenju, promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se vrši u skladu sa ugovorom o donaciji, između ostalog i u skladu sa Okvirnim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) ("Službeni glasnik RS", broj 124/07 - u daljem tekstu: Okvirni sporazum), može biti oslobođen poreza na dodatu vrednost samo u delu koji se finansira iz sredstava donacije (npr. iz sredstava IPA). Imajući u vidu da se prelaskom na tzv. decentralizovani sistem upravljanja programima u okviru IPA, sredstva IPA i sredstva nacionalnog sufinansiranja objedinjuju tako da nije moguće razdvojiti promet dobara i usluga i uvoz dobara na deo koji se finansira iz sredstava IPA i deo koji se finansira iz sredstava nacionalnog sufinansiranja, neophodno je stvoriti osnov da se promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se vrši u cilju realizacije projekata finansiranih u okviru IPA, u potpunosti oslobodi poreza na dodatu vrednost.

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Nisu razmatrane mogućnosti da se cilj koji ovaj opšti akt treba da postigne ostvari i bez njegovog donošenja, imajući u vidu da je reč o izmeni zakona kojim se uređuje oporezivanje potrošnje porezom na dodatu vrednost, a koji se, saglasno odredbi člana 15. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka i 108/13), uvodi zakonom, pa se iz tog razloga i izmene ovog zakona mogu vršiti samo zakonom.

Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema?

Donošenje zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino moguće menjati odgovarajućim izmenama zakona.

Pored toga, uređivanjem poreskopravne materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ovog zakona predlaže se da se poresko oslobođenje za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, može ostvariti i u delu koji se finansira sredstvima finansijskog doprinosa korisnika sredstava u slučaju kada je to ratifikovanim međunarodnim ugovorom predviđeno.

Članom 2. ovog zakona predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a da će se primenjivati od 1. januara 2015. godine.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti uslove da se programi koji se finansiraju iz sredstava IPA nesmetano sprovode, tj. u krajnjoj liniji radi nesmetanog ispunjavanja međunarodnih obaveza koje je preuzela ili će preuzeti Republika Srbija.

VI. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA ZAKON STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", s obzirom da je neophodno u što kraćem roku stvoriti uslove za primenu poreskog oslobođenja za promet dobara i usluga i uvoz dobara koji se vrši u cilju realizacije projekata finansiranih u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima IPA, u punom obimu, a time i nesmetano ispunjavanje međunarodnih obaveza Republike Srbije, što predstavlja naročito opravdane razloge za stupanje na snagu ovog zakona ranije od osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa odredbom člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Zakon će imati uticaja na:

- sve subjekte koji vrše promet dobara i usluga i uvoz dobara u okviru sprovođenja projekata koji se finansiraju iz donatorskih sredstava na osnovu ratifikovanih međunarodnih ugovora, imajući u vidu da će za predmetni promet, odnosno uvoz, moći da ostvare poresko oslobođenje u punom obimu;

- na Republiku Srbiju i republičke organe koji su zaduženi za sprovođenje projekata koji se finansiraju iz sredstava IPA u okviru tzv. decentralizovanog sistema upravljanja, imajući u vidu da će stvoriti uslove za efikasnije sprovođenje tih projekata uz puno poštovanje međunarodnih obaveza Republike Srbije, kao i projekata koji se finansiraju iz drugih sredstava donacije dobijenih na osnovu ratifikovanih međunarodnih ugovora.

2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim pravnim licima)?

Primena ovog zakona neće stvoriti dodatne troškove građanima i privredi.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

S obzirom da primena ovog zakona neće stvoriti dodatne troškove, nije potrebno posebno obrazlagati da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti.

4. Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Zakon nema uticaj na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu niti na tržišnu konkurenciju.

5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?

Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen nadležnim organima, tako da je zainteresovanim stranama pružena prilika da se o zakonu izjasne.

6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem zakona namerava?

Ministarstvo finansija je nadležno za sprovođenje ovog zakona, za njegovu ujednačenu primenu na teritoriji Republike Srbije, kao i za davanje mišljenja u vezi njegove primene.

Posebno ističemo, da će se periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbediti transparentnost, informisanost i dostupnost informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem zakona. 

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 21.12.2014.