Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA


Pravna baza Paragraf Lex

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA

 

Član 1.

U Zakonu o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 i 68/14-dr. zakon), član 9b briše se.

Član 2.

U članu 17. stav 1. reči: "i dinarski iznos iz člana 9b stav 1." brišu se.

Član 3.

Naziv iznad člana 24. i član 24. menjaju se i glase:

"Podnošenje poreske prijave

Član 24.

Obveznik akcize dužan je da poresku prijavu za obračun akcize podnese u rokovima propisanim za plaćanje akcize iz člana 23. stav 1. ovog zakona."

Član 4.

Član 25. menja se i glasi:

"Član 25.

Ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima.

Ponovno dostavljanje poreske prijave sa otklonjenim nedostacima iz stava 1. ovog člana, ne smatra se podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave."

Član 5.

Član 26. menja se i glasi:

"Član 26.

Obveznik akcize dužan je da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine."

Član 6.

U članu 34. reči: "sastavljanja obračuna akcize" zamenjuju se rečima: "podnošenja poreske prijave ".

Član 7.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", broj 119/12), u članu 12. stav 1. reči: "2014. godine" zamenjuju se rečima: "2015. godine".

Član 8.

Sastavljanje i podnošenje obračuna akcize za 2014. godinu vrši se u skladu sa Zakonom o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 i 68/14-dr. zakon).

Član 9.

Odredba člana 4. ovog zakona primenjuje se od dana propisanog za podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku za akcize u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2015. godine, osim odredbe člana 6. ovog zakona koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojima je predviđeno da Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Problemi koje bi zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu:

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi da se na drugačiji način urede odredbe zakona koje se odnose na vreme i način podnošenja poreske prijave za akcize. Naime, prema važećem zakonskom rešenju, obveznici akcize plaćaju akcizu akontativno (najkasnije poslednjeg dana u mesecu za period od 1. do 15. dana u mesecu, odnosno najkasnije 15. dana u mesecu za period od 16. do kraja prethodnog meseca) i dužni su da sačinjavaju tromesečne obračune akcize koje podnose nadležnom poreskom organu u roku od 20 dana po isteku tromesečja. Uz tromesečni obračun akcize (poresku prijavu) obveznici akcize dostavljaju i pregled obračunatih petnaestodnevnih akontacija akcize. Po isteku kalendarske godine, obveznici akcize dužni su da dostave i konačni - godišnji obračun akcize. U cilju unapređenja predvidivosti prihoda po osnovu akcize, ovim zakonom predlaže se da je obveznik akcize dužan da poresku prijavu za obračun akcize podnese u rokovima propisanim za plaćanje akcize. S tim u vezi, iznos obračunate akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu, odnosno od 16. do kraja prethodnog meseca predstavlja konačnu obavezu po osnovu akcize za konkretni period.

Takođe, predloženim izmenama zakona obezbeđuju se uslovi za podnošenje poreske prijave za akcize u elektronskom obliku počev od 1. januara 2016. godine, saglasno zakonu kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Ostale promene imaju za cilj preciziranje i pravnotehničko usaglašavanje pojedinih odredaba Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 i 68/14-dr. zakon), u cilju adekvatnije primene istog.

Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, nema mogućnosti da se ciljevi koji se žele postići reše bez donošenja zakona.

Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema?

Donošenje zakona je jedini način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz čl. 1. i 2.

Predlaže se brisanje člana 9b Zakona o akcizama imajući u vidu da se isti više ne primenjuje, iz razloga što poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju pravo na regresirano gorivo u skladu sa propisima iz oblasti poljoprivrede. Takođe, s obzirom na to da je predloženo brisanje člana 9b Zakona o akcizama, vrši se usaglašavanje sa predloženim izmenama, te se predlaže brisanje odredbe kojim se predviđa usklađivanje dinarskog iznosa iz člana 9b Zakona o akcizama.

Uz član 3.

Ovim članom ukidaju se tromesečni obračuni akcize i propisuje se da je obveznik akcize dužan da poresku prijavu za obračun akcize podnese u rokovima propisanim za plaćanje akcize. To znači, da je obveznik akcize dužan da poresku prijavu podnese najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu, odnosno najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize koji je obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca. Navedeni periodi faktički predstavljaju konačne periode za utvrđivanje obaveze po osnovu akcize.

Uz član 4.

Ovim članom ukida se konačno obračunavanje akcize po isteku godine. Pored toga, obezbeđuju se uslovi za podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku (počev od 1. januara 2016. godine). Naime, propisuje se da u slučaju ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima. Predlaže se da se ponovno dostavljanje poreske prijave sa otklonjenim nedostacima ne smatra podnošenjem izmenjene poreske prijave, kao i da se poreska prijava smatra podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave.

Uz član 5.

Predlaže se da je obveznik akcize dužan da sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda, kao i da je obveznik akcize dužan da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine.

Uz član 6.

Ovim članom propisuje se da će se podzakonskim aktom bliže urediti podnošenje poreske prijave.

Uz član 7.

Ovim članom predlaže se produženje roka za oslobađanje od obračunavanja i plaćanja akcize do 31. decembra 2015. godine na derivate nafte, i to na: tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar) i tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

Uz član 8.

Ovim članom predlaže se da će se sastavljanje i podnošenje obračuna akcize za 2014. godinu izvršiti u skladu sa Zakonom o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 i 68/14-dr. zakon).

Uz član 9.

Predlaže se da se odredba ovog zakona koja se odnosi na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku za akcize primenjuje od dana propisanog zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, odnosno od 1. januara 2016. godine.

Uz član 10.

Ovim članom propisuje se vreme stupanja na snagu ovog zakona, kao i početak primene istog.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 - prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se unapredi predvidivost prihoda po osnovu akcize, a sve u cilju obezbeđivanja nesmetanog rada organa i organizacija.

VI. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU ZAKONA U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE"

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", s obzirom na to da postoje naročito opravdani razlozi u smislu obezbeđivanja uslova za unapređenje predvidivosti prihoda po osnovu akcize, a sve u cilju nesmetanog rada organa i organizacija, što predstavlja naročito opravdan razlog za stupanje na snagu ovog zakona ranije od osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa odredbom člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije.

Izvor: Press služba Narodne skupštine Republike Srbije, 21.12.2014.