Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS USVOJILA PREDLOGE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA KOJI UREĐUJU POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA I AKCIZE, I PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA KOJI UREĐUJE POREZ NA DODATU VREDNOST: Poreskim obveznikom smatraće se i nedobitna organizacija; poseban način oporezivanja u slučaju stečaja bankrotstvom; poreski bilans se podnosi istovremeno sa poreskom prijavom; humanitarna pomoć učinjena Republici, pokrajini ili lokalnoj vlasti kao rashod u poreskom bilansu


Pravna baza Paragraf Lex

Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: predlagač propisa) izradilo je, a Vlada Republike Srbije usvojila predloge zakona o izmenama i dopunama zakona koji uređuju porez na dobit pravnih lica i akcize, i predlog zakona o izmeni zakona koji uređuje porez na dodatu vrednost. Predlozi zakona upućeni su Narodnoj skupštini na usvajanje. Za sva tri zakona, predloženo je razmatranje i donošenje po hitnom postupku.

Predlogom zakona o izmeni zakona o porezu na dobit pravnih lica precizirano je da je poreski obveznik, između ostalog, i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: nedobitna organizacija). Nedobitna organizacija dužna je da vodi evidenciju o prihodima i rashodima, da podnese poreski bilans i poresku prijavu.

Predloženo je i da nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije poslovanjem preko stalne poslovne jedinice, koja ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima o računovodstvu, ima obavezu da pored poreskog bilansa podnosi i poresku prijavu

Takođe, predlogom se kao rashod u poreskom bilansu priznaju i izdaci obveznika učinjeni za humanitarnu pomoć, odnosno otklanjanje posledica nastalih u slučaju vanredne situacije ukoliko su učinjeni Republici, autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave, i to u zbirnom iznosu najviše do 5% od ukupnog prihoda zajedno sa izdacima za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine i sportske namene, kao i davanjima učinjenim ustanovama socijalne zaštite osnovanim u skladu sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu.

Precizirano je da se na teret rashoda u poreskom bilansu banke priznaje uvećanje ispravke vrednosti potraživanja bilansne aktive i rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama u iznosu obračunatom na nivou banke, koja su u skladu sa unutrašnjim aktima banke iskazana u bilansu uspeha na teret rashoda u poreskom periodu, u skladu sa propisima Narodne banke Srbije.

Predviđen je i poseban način oporezivanja porezom na dobit obveznika u postupku stečaja koji se sprovodi bankrotstvom. Naime, dobit obveznika u periodu od pravosnažnosti rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom do pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka (čime se, takođe, predlaže i novi poreski period za obveznika u postupku stečaja koji se sprovodi bankrotstvom - period stečaja) utvrđuje se kao pozitivna razlika vrednosti imovine obveznika sa kraja i sa početka perioda stečaja, posle namirenja poverilaca. Vrednost imovine obveznika sa početka perioda stečaja je vrednost imovine na dan otvaranja stečajnog postupka korigovana za promene nastale do početka perioda stečaja. Ovi obveznici podnose poresku prijavu i poreski bilans u roku od 60 dana od dana: 1) pravosnažnosti rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom sa stanjem na dan pravosnažnosti tog rešenja, 2) pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka bankrotstvom na dan pravosnažnosti tog rešenja. Sa druge strane, za obveznike u postupku likvidacije, u postupku stečaja od dana donošenja rešenja o otvaranju stečajnog postupka do dana početka primene plana reorganizacije ili pravosnažnog rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom, kao i u postupku reorganizacije, predložen je redovan sistem oporezivanja, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13 i 68/14 - dr. zakon). Ovi obveznici podnose poresku prijavu i poreski bilans u roku od 60 dana od dana: 1) otvaranja postupka likvidacije sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije; 2) okončanja postupka likvidacije sa stanjem na dan okončanja postupka likvidacije; 3) otvaranja postupka stečaja sa stanjem na dan otvaranja postupka stečaja; 4) početka primene plana reorganizacije sa stanjem na taj dan. Likvidacioni ostatak, odnosno višak deobne mase u novcu, odnosno nenovčanoj imovini, iznad vrednosti uloženog kapitala koji se raspodeljuje članovima privrednog društva nad kojim je okončan postupak likvidacije, odnosno zaključen postupak stečaja, smatra se dividendom. Vrednost nenovčane imovine jednaka je njenoj tržišnoj vrednosti. Predviđeno je i da će ministar finansija bliže urediti način i postupak utvrđivanja dividende.

Predlaže se da se u slučajevima propisanim članom 40. važećeg zakona, obveznikom poreza na dobit po odbitku smatra nerezidentno pravno lice a ne nerezidentni obveznik, čime se postiže širi obuhvat oporezivanja. Pored toga, precizira se da je za podnošenje poreske prijave u slučaju kada se prihodi po osnovu zakupa, odnosno podzakupa pokretnih stvari oporezuju po rešenju Poreske uprave, nadležan poreski organ prema sedištu ili prebivalištu isplatioca prihoda. Takođe, predviđena je obaveza rezidentnog obveznika koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku po stopi od 1% od iznosa isplaćene naknade, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Konačno, predlaže se da se poreska prijava za porez na dobit po odbitku u slučaju plaćanja naknade prilikom otkupa sekundarnih sirovina i otpada podnosi na dan isplate naknade na koju se obračunava i plaća porez na dobit po odbitku.

Predlogom zakona o izmeni zakona o porezu na dobit pravnih lica predložen je novi član koji uređuje da se za potrebe primene pravila o transfernim cenama, Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, ne smatraju pravnim licima.

Predložena je i izmena člana 63. važećeg zakona, tako što je uređena obaveza podnošenja poreskog bilansa uz poresku prijavu za sve poreske obveznike, kao i rokovi u kojima su poreski obveznici dužni da podnesu poreski bilans i poresku prijavu. Takođe, ako poreski obveznik uz poresku prijavu ne podnese i poreski bilans smatra se da poreska prijava nije podneta.

Predlaže se da nedobitne organizacije, kao i obveznici u postupku likvidacije, u postupku stečaja od dana donošenja rešenja o otvaranju stečajnog postupka do dana početka primene plana reorganizacije ili pravosnažnog rešenja o nastavljanju stečajnog postupka bankrotstvom i obveznici koji nastavljaju stečajni postupak bankrotstvom, budu izuzeti od obaveze plaćanja mesečnih akontacija poreza na dobit. Takođe, poreski obveznik koji nema obavezu plaćanja poreza na dobit u vidu mesečnih akontacija, porez na dobit plaća za poreski period u roku propisanom za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za taj period. 

Predlaže se brisanje odredbe člana 70. važećeg zakona kojom je propisano utvrđivanje obaveze poreza na dobit obveznika u postupku stečaja i likvidacije rešenjem nadležnog poreskog organa, čime se vrši usaglašavanje sa predloženim izmenama čl. 34. i 63. važećeg zakona u skladu sa kojima se utvrđivanje poreske obaveze vrši samooporezivanjem.

Predlog zakona o izmeni zakona o porezu na dobit pravnih lica takođe precizira i da je obveznik dužan da na dan isplate prihoda podnese poresku prijavu za porez na dobit po odbitku, čime se ujednačavaju rokovi podnošenja poreske prijave za sve vrste prihoda za koje se obračunava porez na dobit po odbitku.

Predlogom zakona o izmeni zakona o porezu na dobit pravnih lica dodat je novi član koji predviđa da, ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima. Ponovno dostavljanje poreske prijave sa otklonjenim nedostacima ne smatra se podnošenjem izmenjene poreske prijave. Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave.

U okviru prelaznih i završnih odredaba Predloga zakona o izmeni zakona o porezu na dobit pravnih lica predloženo je da se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze obveznika nad kojima nije okončan, odnosno zaključen postupak koji se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje likvidacija, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, do dana stupanja na snagu ovog predloga zakona, primenjuju se odredbe važećeg Zakona. Konačno, predloženo je da predložene odredbe stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama predviđa brisanje člana 9b. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 i 68/14 - dr. zakon) koji uređuje derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, s obzirom na to da se isti više ne primenjuje jer poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju pravo na regresirano gorivo u skladu sa propisima iz oblasti poljoprivrede.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, takođe, predviđa i ukidanje tromesečnih obračuna akciza i propisuje da je obveznik akcize dužan da poresku prijavu za obračun akcize podnese u rokovima propisanim za plaćanje akcize. To znači da je obveznik akcize dužan da poresku prijavu podnese najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu, odnosno najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize koji je obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca. Ovaj predlog zakona predviđa i ukidanje konačnog obračunavanja akcize po isteku godine. Pored toga, propisuje se da u slučaju ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca poreske prijave o tim nedostacima. Predlaže se da se ponovno dostavljanje poreske prijave sa otklonjenim nedostacima ne smatra podnošenjem izmenjene poreske prijave, kao i da se poreska prijava smatra podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze po tom osnovu i u elektronskom obliku dostavi te informacije podnosiocu poreske prijave.

Predviđena je i obaveza obveznika akcize da, sa stanjem na dan 31. decembra kalendarske godine, izvrši popis zatečenih zaliha akciznih proizvoda u svim skladištima, uključujući i akcizna skladišta, posebno po svakoj vrsti akciznog proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave najkasnije 31. januara naredne godine. Ovaj predlog zakona propisuje da će se podzakonskim aktom bliže urediti podnošenje poreske prijave. U okviru prelaznih i završnih odredaba Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, predlaže se produženje roka za oslobađanje od obračunavanja i plaćanja akcize do 31. decembra 2015. godine na derivate nafte, i to na: tečni naftni gas (tarifne oznake nomenklature CT: 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°S (tarifne oznake nomenklature CT: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 19 i 2710 20 90 99), koji se koriste kao sirovina i energenti u procesima frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja i ekstrakcije butadiena, kao i na proizvode koji se dobijaju iz procesa frakcione destilacije radi dalje polimerizacije, parnog krekovanja, ekstrakcije butadiena i proizvodnje MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar) i tečni naftni gas i to za lake utečnjene ugljovodonike iz tarifne oznake nomenklature CT: 2711 19 00 00 u slučaju kada se kao sirovine koriste u proizvodnji tečnog naftnog gasa i primarnog benzina u procesima separacije.

Takođe, predloženo je da se sastavljanje i podnošenje obračuna akcize za 2014. godinu vrši u skladu sa važećim zakonom, kao i da se odredba Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama koja se odnosi na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku za akcize primenjuje od dana propisanog zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, odnosno od 1. januara 2016. godine. Konačno, predviđeno je da Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”, a da se primenjuje od 1. januara 2015. godine, osim odredbe koja uređuje podnošenje poreske prijave koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđa izmenu samo člana 24. stava 1. tačke 16a) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn. i 68/2014 - dr. zakon) koja uređuje da se PDV ne plaća na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima, a tim ugovorom je predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza. Naime, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđa da promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima osim ako ratifikovanim međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno. Završna odredba ovog predloga zakona predviđa da predložena odredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS”, a da se primenjuje od 1. januara 2015. godine.

Izvor: Redakcija, 21.12.2014.