Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČAK UPRAVNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA


Upravni odbor Advokatske komore Beograda na 1. sednici održanoj 19.11.2018. na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US), člana 10. Statuta Advokatske komore Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011, 78/2012 i 86/2013), člana 23. stav 1. tačka 13) Statuta Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2018) jednoglasno je doneo:

Z A K LJ U Č A K

Upravni odbor Advokatske komore Beograda podržava odluku Upravnog odbora Advokatske komore Srbije br.860-1/2018 od 17.11.2018. godine kojom se ukazuje na nepoštovanje procedure prilikom utvrđivanja Predloga zakona o uslugama koja je sprovedena bez prethodne javne rasprave i bez pribavljanja mišljenja Ministarstva pravde Republike Srbije u vezi propisa koji se odnose na advokaturu.

Upravni odbor Advokatske komore Beograda podržava zahtev Advokatske komore Srbije upućen Ministarstvu trgovine, turizma i telekominikacija i Vladi Republike Srbije za hitno povlačenje Predloga zakona o uslugama iz skupštinske procedure, odnosno izmenu člana 3. stav 2. tačka 6. Predloga tako da glasi: “pravnu pomoć koju pruža advokatura, kao samostalna i nezavisna služba” i brisanje odredbe člana 15. stav 1. alineja 8. tačka 4 predloga zakona, a što je u skladu sa prethodno donetim Zaključkom Upravnog odbora AK Srbije br.59/2017 od 28.01.2017.godine i Zaključkom Konferencije advokata Srbije br.125/2017 od 25.02.2017.godine

Podržava se stav Advokatske komore Srbije da se usaglašavanje propisa o advokaturi sa propisima EU može vršiti isključivo Zakonom o advokaturi, a u čijoj izradi predstavnici advokature moraju aktivno učestvovati.

Objaviti ovu odluku sa odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije br.860-1/2018 od 17.11.2018. godine i saopštenjem Advokatske komore Srbije br.860-2/208 od 17.11.2018. godine, na zvaničnoj interenet prezentaciji Advokatske komore Beograda radi upoznavanja članstva.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Izvor: Vebsajt AKB, 21.11.2018.