Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONAO IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ ("Službeni glasnik RS", broj 108/16), u članu 4. stav 2. posle reči: "interesnog računa" dodaju se reči: "i obračun broja dana po metodi 30/360".

Član 2.

U članu 5. reči: "od 31. avgusta 2018. godine i zaključno sa 28. februarom 2023. godine" zamenjuju se rečima: "od 31. avgusta 2019. godine i zaključno sa 29. februarom 2024. godine".

Član 3.

U članu 11. stav 1. reči: "godinu dana" zamenjuju se rečima: "dve godine".

Član 4.

U članu 12. stav 2. posle reči: "štedne knjižice" dodaju se zapeta i reči: "odnosno original kartice deviznog računa".

U stavu 3. reči: "nadležnih organa i institucija" zamenjuju se rečima: "nadležnih organa, odnosno finansijskih institucija".

Stav 5. menja se i glasi:

"Nadležni organ, odnosno finansijska institucija iz stava 3. ovog člana jeste organ, odnosno finansijska institucija koju je bivša republika SFRJ ovlastila da izdaje potvrde iz tog stava.".

Član 5.

U članu 13. st. 2. i 3. posle reči: "štedne knjižice" dodaju se zapeta i reči: "odnosno original kartice deviznog računa".

Član 6.

U članu 17. stav 1. posle reči: "štedne knjižice" dodaju se zapeta i reči: "odnosno original kartice deviznog računa".

U stavu 2. posle reči: "poništene štedne knjižice" dodaju se zapeta i reči: "odnosno kartice deviznog računa", a posle reči: "original štedne knjižice" dodaju se zapeta i reči: "odnosno original kartice deviznog računa".

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ovaj zakon ima za cilj poboljšanje položaja deviznih štediša, obezbeđenje uslova za adekvatniju i bolju primenu već postojećih instituta i efikasnije sprovođenje postupka za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje. Uočeni problemi u vezi prikupljanja potrebne dokumentacije doveli su do potrebe da se, na prvom mestu, produži rok za podnošenje prijava, ali i da se prizna pravo na naplatu javnog duga građanima koji su kao potvrdu o deviznoj štednji umesto deviznih štednih knjižica dobijali kartice deviznog računa. Produženje roka za podnošenje prijava potraživanja ima za posledicu pomeranje rokova dospelosti obveznica. Pored toga, određene odredbe ovog zakona su dodatno pojašnjene, čime je izbegnuta potreba za tumačenjem.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Ovim zakonom vrše se izmene i dopune Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ ("Službeni glasnik RS", broj 108/16 - u daljem tekstu: važeći Zakon).

Članom 1. ovog zakona menja se postojeći član 4. važećeg Zakona, tako što se precizira pravilo za obračun kamata, prema kome se, prema predloženom rešenju, podrazumeva da godina ima 360 dana, a mesec 30 dana.

Članom 2. ovog zakona menjaju se rokovi za naplatu obveznica, utvrđeni u članu 5, važećeg Zakona, i to tako što se odlaže početak roka isplate obveznica, imajući u vidu predlog za produženje roka za prijavu potraživanja kroz izmenu člana 11. važećeg Zakona.

Odredbom člana 3. ovog zakona produžava se rok za prijavu potraživanja (dosadašnji rok godinu dana) određen u članu 11. važećeg Zakona. Naime, kako ovaj rok ističe 23. februara 2018. godine, a najveći deo neisplaćene devizne štednje čini devizna štednja položena u filijalama na teritorijama Republike Hrvatske i Federacije BiH, koje za prvih šest meseci primene važećeg Zakona nisu ovlastile organe i institucije koji će biti nadležni za izdavanje potvrda o tome da devizne štediše nisu ostvarili svoja pravo po osnovu devizne štednje, predlaže se produženje roka za dodatnih godinu dana, kako bi se svim štedišama omogućilo podnošenje prijava.

Članom 4. ovog zakona menja se odredba člana 12. stav 2. važećeg Zakona, tako što se kao dokaz o posedovanju stare devizne štednje priznaje i kartica deviznog računa. Na taj način izjednačavaju se u pravima na naplatu javnog duga po osnovu stare devizne štednje građani koji kao dokaz poseduju štednu knjižicu, koju su dobijali prilikom ulaganja sredstava na štednju i građani koji kao dokaz poseduju deviznu karticu, koja se izdavala prilikom otvaranja deviznog računa.

U ovom članu se takođe, dodatno precizira da, osim nadležnih organa bivših republika SFRJ, izdavanje potvrda o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje mogu vršiti njihove ovlašćene finansijske institucije (depozitne finansijske institucije, agencije za privatizaciju, banke i drugi finansijski subjekti).

Članom 5. ovog zakona menjaju se odredbe člana 13. važećeg Zakona, zbog usklađivanja sa gore pomenutim predloženim izmenama.

Članom 6. ovog zakona menja se član 17. važećeg Zakona u skladu sa izmenom izvršenom u članu 12. važećeg Zakona, koji sada predviđa mogućnost dostavljanja kartice deviznog računa.

Članom 7. propisano je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, dok će za naredne dve budžetske godine biti obezbeđena sredstva u budžetu Republike Srbije, na razdelu Ministarstva finansija.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 21.11.2017.