Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI GEOPROSTORNIH PODATAKA - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI GEOPROSTORNIH PODATAKA

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje i održavanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srbiji (u daljem tekstu: NIGP).

NIGP su metapodaci, skupovi i servisi geoprostornih podataka; mrežni servisi i tehnologije; sporazumi o deljenju, pristupu i korišćenju geoprostornih podataka; kao i mehanizmi koordinacije i praćenja, procesi i postupci koji su ustanovljeni, kojima se upravlja i koji se stavljaju na raspolaganje u skladu sa ovim zakonom.

Član 2.

Ovim zakonom prenosi se u nacionalno zakonodavstvo Direktiva Evropske Unije 2007/2/EZ - Infrastructure for Spatial Information in the European Community - INSPIRE.

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) "geoprostorni podaci" (u daljem tekstu: geopodaci) su podaci sa direktnom ili indirektnom vezom sa određenom lokacijom ili geografskom oblašću;

2) "skup geopodataka" je zbirka geopodataka koju je moguće identifikovati;

3) "servisi geopodataka" su operacije koje se mogu izvršiti pozivanjem računarske aplikacije nad geopodacima koji se nalaze u skupovima geopodataka ili nad metapodacima sa njima u vezi;

4) "geoprostorni objekat" je apstraktan prikaz pojave iz stvarnog sveta, u vezi sa određenom lokacijom ili geografskom oblašću;

5) "deljenje podataka" je činjenje skupova i servisa geopodataka dostupnim i raspoloživim za njihovo korišćenje;

6) "metapodaci" su informacije koje opisuju skupove i servise geopodataka i omogućavaju njihovo pronalaženje, popis i korišćenje;

7) "interoperabilnost" je mogućnost kombinovanja skupova geopodataka i interakcije servisa bez ponavljanja manuelnih intervencija, tako da je rezultat celovit i da je povećana dodatna vrednost skupova i servisa geopodataka;

8) "INSPIRE geoportal" je internet stranica ili njen ekvivalent koji omogućava pristup mrežnim servisima na nivou Evropske unije;

9) "nacionalni geoportal NIGP-a" je internet stranica ili njen ekvivalent koji omogućava pristup mrežnim servisima u okviru NIGP-a;

10) "nacionalna kontaktna tačka" je nacionalna institucija odgovorna za komunikaciju i saradnju sa Evropskom komisijom u vezi sprovođenja INSPIRE direktive;

11) "organi javne vlasti" su državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javna preduzeća, kao i druga lica kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja;

12) "treća strana" je svako fizičko ili pravno lice koje nije organ javne vlasti.

II. ORGANI ZA USPOSTAVLJANJE NIGP-A

Član 4.

Organi za uspostavljanje NIGP-a su Savet NIGP-a i radne grupe NIGP-a.

Član 5.

Savet NIGP-a ima 13 članova koje imenuje i razrešava Vlada, na period od četiri godine.

Radom Saveta NIGP-a rukovodi predsednik.

Predsednik Saveta NIGP-a je direktor Republičkog geodetskog zavoda.

Pored predsednika, članovi Saveta NIGP-a su:

1) pomoćnik ministra nadležan za poslove zaštite životne sredine;

2) pomoćnik ministra nadležan za poslove prostornog planiranja;

3) pomoćnik ministra nadležan za poslove e-uprave;

4) pomoćnik ministra nadležnan za poslove poljoprivrede;

5) pomoćnik ministra nadležan za unutrašnje poslove;

6) pomoćnik ministra nadležan za poslove saobraćaja;

7) pomoćnik ministra nadležan za poslove odbrane;

8) pomoćnik ministra nadležan za poslove geologije;

9) pomoćnik ministra nadležan za poslove finansija;

10) direktor posebne organizacije nadležne za poslove statistike;

11) direktor posebne organizacije nadležne za poslove hidrometeorologije;

12) predsednik Stalne konferencije gradova i opština;

Član 6.

Savet NIGP-a:

1) predlaže Vladi strategiju razvoja NIGP-a i podzakonska akta iz oblasti NIGP-a;

2) donosi godišnji plan rada Saveta NIGP-a;

3) donosi odluke i tehnička uputstva iz oblasti NIGP-a;

4) određuje odgovornog subjekta NIGP-a za skupove geopodataka koji pripadaju nekoj od tema geopodataka iz člana 11. ovog zakona;

5) određuje subjekte NIGP-a koji koriste skupove i servise geopodataka koji pripadaju nekoj od tema geopodataka iz člana 11. ovog zakona;

6) usklađuje aktivnosti subjekata NIGP-a;

7) vrši kontrolu uspostavljanja i funkcionisanja NIGP-a;

8) donosi poslovnik o svom radu;

9) formira radne grupe NIGP-a;

10) dostavlja Vladi godišnji izveštaj o aktivnostima vezanim za uspostavljanje i funkcionisanje NIGP-a;

11) obaveštava javnost o aktivnostima vezanim za uspostavljanje i funkcionisanje NIGP-a.

Član 7.

Vlada, na predlog Saveta NIGP-a, donosi podzakonska akta kojima se propisuju sprovedbena pravila za:

1) metapodatke;

2) interoperabilnost;

3) mrežne servise;

4) pristup skupovima i servisima geopodataka;

5) praćenje i izveštavanje.

Član 8.

Savet NIGP-a može punovažno da donosi odluke ako je na sednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova Saveta NIGP-a.

Odluka je doneta ako je za nju glasalo više od polovine prisutnih članova saveta.

Savet NIGP-a ima pečat, koji se izrađuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje pečat državnih organa.

Član 9.

Savet NIGP-a, u cilju efikasnijeg obavljanja svojih aktivnosti, odlukom obrazuje radne grupe NIGP-a.

Radne grupe NIGP-a obrazuju se radi obavljanje određenih stručnih poslova koji se odnose na uspostavljanje i održavanje NIGP-a.

Za članove radnih grupa biraju se predstavnici subjekata NIGP-a, kao i drugih pravnih lica koji su stručni i kvalifikovani za oblast za koji se formira radna grupa.

Član 10.

Savet NIGP-a finansira se iz sredstava budžeta Republike Srbije i iz donacija.

Predsedniku i članovima Saveta NIGP-a, kao i predsedniku i članovima radnih grupa pripada naknada za rad, u okviru sredstava u budžetu Republike Srbije opredeljenih za rad organa NIGP-a.

III. TEME GEOPODATAKA

Član 11.

Geopodaci se, u smislu ovog zakona, odnose na određene teme koje su sistematizovane po grupama.

Prvu grupu tema iz stava 1. ovog člana čine:

1) koordinatni referentni sistemi;

2) geografski mrežni sistemi;

3) geografska imena;

4) administrativne jedinice;

5) adrese;

6) katastarske parcele;

7) transportne mreže;

8) hidrografija;

9) zaštićena područja.

Drugu grupu tema iz stava 1. ovog člana čine:

1) visine;

2) zemljišni pokrivač;

3) ortofoto;

4) geologija.

Treću grupu tema iz stava 1. ovog člana čine:

1) statističke jedinice;

2) zgrade;

3) tlo;

4) korišćenje zemljišta;

5) zdravlje ljudi i bezbednost;

6) vodovi i javni servisi;

7) sistemi za praćenje životne sredine;

8) proizvodni i industrijski sistemi;

9) sistemi za poljoprivredu i akvakulturu;

10 rasprostranjenost stanovništva – demografija;

11) oblast upravljanja/ograničenja/zone regulisanja i jedinice za izveštavanje;

12) zone prirodnog rizika;

13) atmosferski uslovi;

14) meteorološki geografski objekti;

15) okeanografske geografske pojave;

16) morski regioni;

17) biogeografski regioni;

18) staništa i biotopi;

19) rasprostranjenost vrsta;

20) energetski resursi;

21) mineralni resursi.

Član 12.

Opis tema iz člana 11. ovog zakona utvrdiće Savet NIGP-a posebnim aktom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akt iz stava 1. ovog člana objaviće Republički geodetski zavod na nacionalnom geoportalu NIGP-a.

Drugi geopodaci koji su od nacionalnog značaja, a koji se ne odnose na teme iz člana 11. ovog zakona, mogu se učiniti dostupnim putem nacionalnog geoportala na osnovu odluke Saveta NIGP-a.

IV. SUBJEKTI NIGP-A

Član 13.

Subjekti NIGP-a su organi javne vlasti koji su, u skladu sa zakonom, nadležni za prikupljanje i održavanje geopodataka koji se odnose na teme geopodataka iz člana 11. ovog zakona, kao i organi javne vlasti koji u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti koriste te geopodatke.

Savet NIGP-a će posebnim aktom odlučiti koji će organi javne vlasti iz stava 1. ovog člana biti odgovorni za prikupljanje i održavanje određenih geopodataka koji se odnose na teme iz člana 11. ovog zakona (u daljem tekstu: odgovorni subjekt NIGP-a).

Ovaj zakon ne propisuje nove obaveze odgovornim subjektima NIGP-a da prikupljaju geopodatke, već da geopodatke za koje su nadležni učine dostupnim u skladu sa ovim zakonom.

Akt o odgovornim subjektima za skupove geopodataka koji se odnose na teme iz prve grupe doneće se u roku od jedne godine, a za teme iz druge i treće grupe u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14.

Izuzetno od člana 13. stav 2. ovog zakona, na zahtev treće strane Savet NIGP-a može doneti odluku da ista postane odgovorni subjekt NIGP-a, ako poseduje geopodatke, odnosno skupove i servise geopodataka koji se odnose na neku od tema geopodataka iz člana 11. ovog zakona, a koje ne poseduju subjekti NIGP-a.

Ako treća strana iz stava 1. ovog člana ne ispunjava svoje obaveze u skladu sa ovim zakonom, Savet NIGP-a doneće odluku kojom ta strana prestaje da bude odgovorni subjekt NIGP-a.

Član 15.

Organ javne vlasti koji je odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da podzakonskim aktom sistematizuje odgovarajući broj radnih mesta za poslove uspostavljanja i održavanja NIGP-a.

Ako subjekt NIGP-a svojim postupanjem ili neispunjenjem obaveza propisanih ovim Zakonom prouzrokuje štetu za koju, u skladu sa pravom Evropske unije, odgovornost snosi Republika Srbija, troškove tako nastale štete snosiće subjekt NIGP-a.

V. FINANSIRANJE NIGP-A

Član 16.

Subjekti NIGP-a obezbeđuju finansijska sredstva potrebna za izvršenje obaveza u vezi sa uspostavljanjem i održavanjem NIGP-a.

Finansijska sredstva potrebna za realizaciju zajedničkih aktivnosti (nacionalni geoportal, mrežni servisi i dr.) obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije na poziciji Republičkog geodetskog zavoda, kao i iz donacija i drugih izvora finansiranja, u skladu sa godišnjim planom rada Republičkog geodetskog zavoda.

VI. SKUPOVI GEOPODATAKA

Član 17.

Ovaj zakon se odnosi na skupove geopodataka koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) odnose se na teritoriju Republike Srbije;

2) u digitalnom su obliku;

3) u nadležnosti su odgovornih subjekata NIGP-a;

4) odnose se na jednu ili više tema navedenih u članu 11. ovog zakona.

Član 18.

Ako postoji više identičnih kopija skupova geopodataka koji su u posedu više odgovornih subjekata NIGP-a, ovaj zakon se odnosi samo na odgovornog subjekta koji poseduje izvornu verziju skupa geopodataka iz koje su dobijene ostale kopije.

Odgovorni subjekt NIGP-a zadržava pravo intelektualne svojine nad geopodacima iz svoje nadležnosti.

VII. METAPODACI

Član 19.

Metapodaci obuhvataju informacije o:

1) usklađenosti skupova geopodataka sa sprovedbenim pravilima;

2) uslovima pristupa i korišćenja skupova i servisa geopodataka;

3) kvalitetu i ažurnosti skupova geopodataka;

4) subjektu NIGP-a koji je odgovoran za upravljanje, održavanje i distribuciju skupova i servisa geopodataka;

5) ograničenjima javnog pristupa i razlozima tih ograničenja.

Član 20.

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da obezbedi i redovno održava metapodatke za skupove i servise geopodataka iz svoje nadležnosti koji se odnose na teme geopodataka iz člana 11. ovog zakona, kao i da obezbedi potpunost i kvalitet metapodataka u svrhu njihovog pronalaženja, popisa i korišćenja, u skladu sa podzakonskim aktom kojim se propisuju sprovedbena pravila za metapodatke.

Podzakonski akt iz stava 1. ovog člana mora biti u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima i zahtevima korisnika, naročito u vezi sa validacijom metapodataka.

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da obezbedi metapodatke u roku od godinu dana od dana donošenja podzakonskog akta iz stava 1. ovog člana.

VIII. INTEROPERABILNOST SKUPOVA I SERVISA GEOPODATAKA

Član 21.

Sprovedbena pravila za interoperabilnost obezbeđuju doslednost između elemenata informacija koji se odnose na istu lokaciju ili između elemenata informacija koji se odnose na isti objekat predstavljen u različitim razmerama.

Sprovedbena pravila iz stava 1. ovog člana obuhvataju sledeće aspekte geopodataka:

1) relevantne zahteve korisnika;

2) postojeće inicijative i međunarodne standarde za harmonizaciju skupova prostornih podataka;

3) izvodljivost i ekonomičnost;

4) zajednički okvir za jedinstvenu identifikaciju geoprostornih objekata, po kojima se identifikatori u okviru nacionalnih sistema mogu mapirati kako bi se obezbedila njihova međusobna interoperabilnost;

5) odnos između geoprostornih objekata;

6) ključne atribute i odgovarajuće višejezične rečnike;

7) informacije o vremenskoj dimenziji podataka;

8) ažuriranje podataka.

Član 22.

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da obezbedi da skupovi i servisi geopodataka budu u skladu sa podzakonskim aktom kojim se propisuju sprovedbena pravila za interoperabilnost.

Podzakonskim aktom iz stava 1. ovog člana uređuju se tehnička rešenja za interoperabilnost, odnosno harmonizaciju skupova i servisa prostornih podataka, definicije i klasifikacije geoprostornih objekata od važnosti za skupove geopodataka koji se odnose na teme geopodataka iz člana 11. ovog zakona, kao i način na koji se ti geopodaci georeferenciraju.

Odgovorni subjekt NIGP-a obezbeđuje dostupnost skupova geopodataka, u skladu sa podzakonskim aktom iz stava 1. ovog člana, prilagođavanjem postojećih skupova geopodataka ili korišćenjem servisa za transformaciju iz člana 25. tačka 4) ovog zakona.

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da obezbedi dostupnost novoprikupljenih ili obimno restruktuiranih skupova i servisa geopodataka u roku od dve godine od dana donošenja podzakonskog akta iz stava 1. ovog člana.

Novoprikupljeni podaci iz stava 4. ovog člana jesu podaci koji su prikupljeni od dana donošenja podzakonskog akta iz stava 1. ovog člana.

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da, u roku od sedam godina od dana donošenja podzakonskog akta iz stava 1. ovog člana, obezbedi dostupnost skupova i servisa geopodataka koji su prikupljeni do dana donošenja tog akta i još uvek se koriste.

Član 23.

Republički geodetski zavod, u saradnji sa odgovornim subjektima NIGP-a, obezbeđuje da informacije neophodne za postupanje u skladu sa sprovedbenim pravilima za interoperabilnost, uključujući podatke, kodove i tehničke klasifikacije, budu dostupne subjektima NIGP-a i trećoj strani putem internet stranice NIGP-a, bez ograničenja njihovog korišćenja u tu svrhu.

Član 24.

Ako se geoprostorni objekat nalazi na teritoriji Republike Srbije i jedne ili više susednih država, odgovorni subjekt NIGP-a i nadležna tela u susednoj državi, uz koordinaciju nacionalnih kontaktnih tačaka, dogovoriće se o opisu i položaju tog zajedničkog objekta u cilju obezbeđenja celovitosti geopodataka.

IX. MREŽNI SERVISI

Član 25.

Odgovorni subjekti NIGP-a, uz koordinaciju sa Nacionalnom kontaktnom tačkom, uspostavljaju i upravljaju mrežom sledećih servisa za skupove i servise geopodataka za koje su formirani metapodaci:

1) servis za pronalaženje (discovery service), koji omogućava pretragu skupova i servisa geopodataka na osnovu sadržaja odgovarajućih metapodataka i prikazivanje sadržaja metapodataka;

2) servis za pregled (view service), koji omogućava, kao minimum, prikaz, navigaciju, uvećanje/umanjenje, pomeranje ili preklapanje skupova geopodataka, prikazivanje legende, kao i svakog drugog relevantnog sadržaja metapodataka;

3) servis za preuzimanje (download service), koji omogućava preuzimanje kopija skupova geopodataka ili delova skupova, kao i direktan pristup tim podacima;

4) servis za transformaciju (transformation service), koji omogućava transformaciju skupova geopodataka radi postizanja interoperabilnosti;

5) servis koji omogućava pozivanje mrežnih servisa (invoke service).

Član 26.

Servis za pronalaženje obezbeđuje, kao minimum, mogućnost kombinovanja sledećih kriterijuma pretraživanja:

1) ključne reči;

2) klasifikacija geopodataka i servisa;

3) kvalitet i validnost skupova geopodataka;

4) stepen usklađenosti sa sprovedbenim pravilima za interoperabilnost;

5) geografska lokacija;

6) uslovi koji se odnose na pristup skupovima geopodataka i servisima i njihovo korišćenje;

7) odgovorni subjekti NIGP-a.

Servis za transformaciju kombinuje se sa drugim servisima iz člana 25. ovog zakona, kako bi se omogućilo da ti servisi funkcionišu u skladu sa sprovedbenim pravilima za interoperabilnost.

Član 27.

Sprovedbena pravila za mrežne servise određuju tehničke specifikacije servisa i minimalne kriterijume za performanse tih servisa, imajući u vidu postojeće zahteve koji se odnose na izveštavanje i preporuke usvojene u okviru zakonodavstva Evropske unije koje reguliše životnu sredinu, postojeće usluge e-trgovine i tehnološki napredak.

Član 28.

Odgovorni subjekti NIGP-a dužni su da obezbede tehničke mogućnosti za povezivanje skupova i servisa geopodataka za koje su odgovorni na mrežu iz člana 25. ovog zakona.

Pri uspostavljanju mrežnih servisa uzimaju se u obzir relevantni zahtevi korisnika, uz uslov da mrežni servisi budu jednostavni za korišćenje, dostupni javnosti i da im se može pristupiti putem interneta ili drugog vida telekomunikacije.

Pristup mrežnim servisima iz člana 25. ovog zakona, kao i drugim servisima geopodataka NIGP-a obezbeđuje se preko nacionalnog geoportala.

Član 29.

Mrežni servisi za pronalaženje i pregled su javno dostupni bez plaćanja takse, odnosno naknade.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odgovorni subjekt NIGP-a može da naplati korišćenje servisa za pregled, ako se kroz taksu, odnosno naknadu obezbeđuje održavanje skupova geopodataka i tog servisa.

U slučaju kada se korišćenje servisa za pregled, preuzimanje ili pozivanje naplaćuje, odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da objavi iznos takse, odnosno naknade za korišćenje tih servisa na internet stranici NIGP-a i da omogući uslugu e-trgovine.

Korišćenje servisa za pregled, preuzimanje i pozivanje, može biti uslovljeno prihvatanjem pravila korišćenja, koje definiše odgovorni subjekt NIGP-a.

Geopodaci kojima je pristup omogućen kroz servise za pregled mogu biti u formatu koji sprečava njihovo ponovno korišćenje u komercijalne svrhe.

Član 30.

Odgovorni subjekt NIGP-a ograničiće javni pristup skupovima i servisima geopodataka preko servisa za pronalaženje, ako bi takav pristup nepovoljno uticao na odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost, ili međunarodne odnose.

Odgovorni subjekt NIGP-a ograničiće javni pristup skupovima i servisima geopodataka preko servisa iz člana 25. tač. 2) do 5) ovog zakona, ako bi time nepovoljno uticao na:

1) poverljivost postupaka organa javne vlasti, kada je poverljivost predviđena zakonom;

2) međunarodne odnose, nacionalnu ili javnu bezbednost ili odbranu zemlje;

3) mogućnost ostvarivanja prava na pravično suđenje ili mogućnost organa javne vlasti da sprovodi istragu ili disciplinski postupak;

4) poverljivost komercijalnih ili industrijskih informacija, kada je takva poverljivost predviđena zakonom, radi zaštite legitimnih ekonomskih interesa, uključujući i javni interes za održavanje poverljivosti statističkih podataka i tajnost poreskih podataka;

5) prava intelektualne svojine;

6) poverljivost ličnih podataka i/ili dokumenata koji se odnose na fizičko lice, kada je ta poverljivost predviđena zakonom, a to lice nije dalo saglasnost da se informacije otkriju javnosti;

7) interese ili zaštitu lica koje je dobrovoljno dostavilo određenu informaciju, a koje nema zakonsku obavezu da to učini, osim ako se to lice nije saglasilo sa objavljivanjem te informacije;

8) zaštitu životne sredine na koju se odnosi informacija, kao što je informacija o lokaciji retkih vrsta.

Osnov za ograničavanje pristupa iz st. 1 i 2. ovog člana, odgovorni subjekt NIGP-a tumači na restriktivan način, pri čemu uzima u obzir javni interes zbog kojeg se obezbeđuje pristup u konkretnom slučaju.

U svakom pojedinačnom slučaju, javni interes zbog kojeg se objavljuje informacija sagledava se u odnosu na javni interes zbog kojeg se ograničava ili uslovljava pristup.

Odgovorni subjekti NIGP-a ne mogu ograničiti pristup informacijama o emisiji zagađujućih materija.

X. DELJENJE GEOPODATAKA

Član 31.

Odgovorni subjekti NIGP-a dužni su da drugim subjektima NIGP-a učine dostupnim skupove i servise geopodataka radi pristupa, razmene i korišćenja, a za potrebe obavljanja delatnosti iz njihove nadležnosti.

Savet NIGP-a određuje opšte uslove dostupnosti skupova i servisa geopodataka između subjekata NIGP-a.

Uslovi korišćenja skupova i servisa geopodataka regulišu se posebnim zakonima i podzakonskim aktima, sporazumima o deljenju, pristupu i korišćenju geopodataka, odnosno odlukama odgovornih subjekata NIGP-a, na način da se takvim uslovima ne stvaraju praktične prepreke u deljenju skupova i servisa geopodataka.

Za korišćenje skupova i servisa geopodataka može se utvrditi taksa, odnosno naknada, na način da se njena visina odredi u najnižem mogućem iznosu koji obezbeđuje istovremeno neophodan kvalitet skupova i servisa geopodataka i povraćaj stvarnih troškova, u skladu sa posebnim zakonom.

Podaci o utvrđenoj visini takse, odnosno naknade, kao i drugi uslovi korišćenja skupova i servisa geopodataka objavljuju se na internet stranici NIGP-a.

Izuzetno od stava 4. ovog člana taksa, odnosno naknada ne naplaćuje se:

1) između subjekata NIGP-a koji se finansiraju isključivo iz budžeta Republike, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave (direktni budžetski korisnici),

2) kada se skupovi i servisi geopodataka koriste za obavljanje poslova u vezi sa sprečavanjem nastanka i otklanjanja posledica prouzrokovanih vanrednim situacijama, u smislu zakona koji reguliše vanredne situacije;

3) za skupove i servise geopodataka Registra prostornih jedinaca;

4) za skupove i servise geopodataka za određeno uže područje koje utvrđuje Savet NIGP-a, koji se mogu koristiti samo za potrebe testiranja i u naučno-istraživačke svrhe.

Član 32.

Odgovorni subjekti NIGP-a obezbeđuju institucijama i telima Evropske unije, kao i državama članicama Evropske unije, pristup skupovima i servisima geopodataka, pod istim uslovima, u skladu sa članom 31. st. 3. i 4. ovog zakona.

Telima osnovanim u skladu sa međunarodnim ugovorima čiji je potpisnik Republika Srbija, subjekti NIGP-a obezbeđuju, pod uslovima reciprociteta, pristup skupovima i servisima geopodataka neophodnih za realizaciju zadataka koji imaju uticaj na životnu sredinu.

Ne plaća se taksa, odnosno naknada za skupove i servise geopodataka koje subjekti NIGP-a obezbeđuju organima i telima Evropske unije sa ciljem ispunjenja obaveza izveštavanja u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije koje se odnosi na životnu sredinu.

Član 33.

Deljenje skupova i servisa geopodataka može biti ograničeno ako bi takvo deljenje nepovoljno uticalo na vođenje sudskih postupaka, međunarodne odnose, javnu bezbednost i nacionalnu odbranu.

XI. KOORDINACIJA I SARADNJA U OBLASTI NIGP-A

Član 34.

Ulogu Nacionalne kontaktne tačke u Republici Srbiji ima Republički geodetski zavod koji je odgovoran za komunikaciju i saradnju sa Evropskom komisijom u vezi sprovođenja INSPIRE direktive.

Član 35.

Republički geodetski zavod, kao Nacionalna kontaktna tačka, obavlja sledeće poslove:

1)         prati sprovođenje INSPIRE direktive i o tome izveštava Evropsku komisiju;

2)         uspostavlja, održava i upravlja nacionalnim geoportalom NIGP-a;

3)         koordinira radom radnih grupa;

4)         prati razvoj infrastrukture geoprostornih podataka na međunarodnom nivou, nivou Evropske unije i nacionalnom nivou, kao i sve međunarodne akte, akte Evropske unije i nacionalne akte koji su od neposrednog interesa za NIGP i njihovu primenu;

5)         osniva i održava registar odgovornih subjekata NIGP-a za skupove geopodataka koji pripadaju nekoj od tema geopodataka iz člana 11. ovog zakona;

6)         osniva i održava registar subjekata NIGP-a koji koriste skupove i servise geopodataka koji pripadaju nekoj od tema geopodataka iz člana 11. ovog zakona;

7)         izrađuje i održava internet stranicu NIGP-a;

8)         omogućava pristup nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka Republike Srbije kroz INSPIRE geoportal Evropske unije;

9)         administrativno-tehničke poslove za potrebe organa NIGP-a.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.

Članove Saveta NIGP-a Vlada će imenovati najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do imenovanja članova Saveta NIGP-a u skladu sa ovim zakonom, članovi NIGP-a imenovani do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviće da obavljaju dužnost.

Član 37.

Podzakonska akta iz člana 7. tač. 1) i 5) ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 38.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. od 159. do 167. Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US i 96/15).

Član 39.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Odredba člana 15. stav 2. ovog zakona primenjivaće se od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Privreda i javni sektor zahtevaju efikasan i pouzdan pristup geoprostornim podacima koji su u nadležnosti javnih institucija. Geoprostorni podaci i servisi potrebni su za korišćenje u oblastima kao što su zaštita životne sredine, upravljanje zemljištem i vodama, transport, tržište nepokretnosti, razvoj pozicionih i navigacionih servisa, odbrana i bezbednost, turizam, rekreativne aktivnosti na otvorenom i slično.

Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka – NIGP, (eng. National Spatial Data Infrastructure – NSDI), predstavlja integrisani sistem geoprostornih podataka, koji omogućava korisnicima da identifikuju i pristupe prostornim informacijama dobijenim iz različitih izvora, od lokalnog, preko nacionalnog do globalnog nivoa, na sveobuhvatan način. NIGP predstavlja okvir unutar koga se razvija politika širokog korišćenja geoinformacija, smanjuju administrativni troškovi i sprečava dupliranje poslova na njihovom obezbeđivanju.

Osnovni ciljevi koji se ispunjavaju donošenjem ovog zakona su:

- kreiranje nacionalne infrastrukture za obezbeđivanje geoinformacija za javni sektor, privredu i javnost uopšte;

- obezbeđivanje razmene kvalitetnih, standardizovanih i interoperabilnih skupova prostornih podataka i servisa zasnovanih na saradnji unutar geosektora;

- efikasna i isplativa razmena informacija između javnog i privatnog sektora korišćenjem zajedničkih prostornih podataka kroz servise koji garantuju dostupnost, kvalitet i ažurnost;

- kreiranje okvira za podršku razvoja nacionalnog informacionog društva i međunarodne saradnje zasnovane na savremenim inicijativama i učešće u aktuelnim evropskim projektima.

Za uspešno uspostavljanje NIGP-a ključna je saradnja između zainteresovanih strana, sa fokusom na održivo finansiranja za prikupljanje referentnih podataka. Pored toga, bliska veza sa e-upravom je okosnica razvoja efikasnih e-servisa.

U okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji i Poglavlja 27 koje se odnosi na Životnu sredinu i klimatske promene, Republički geodetski zavod zadužen je za implementaciju Direktive 2007/2/EZ (CELEX 32007L0002), koja treba da pomogne u procesu kreiranja politika i aktivnosti koje mogu imati direktan ili indirektan uticaj na životnu sredinu.

Republika Srbija se obavezala da u periodu pre pristupanja Evropskoj uniji donese Zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, s tim da će se za punu implementaciju direktive zatražiti prelazni period. Za njenu implementaciju će, u skladu sa ovim Zakonom, biti zaduženi svi odgovorni subjekti koji su u obavezi da svoje podatke prikupljaju, održavaju, standardizuju, odnosno harmonizuju i da ih na efikasan način učine dostupnim u skladu sa ovim Zakonom i pratećim podzakonskim aktima.

Zakonom o državnom premeru i katastru iz 2009. godine delimično je preneta Direktiva 2007/2/EZ u nacionalno zakonodavstvo. Navedeni zakon definiše NIGP kroz sledeće odredbe: subjekti NIGP (činioci), uspostavljanje, sadržina, metapodaci, skupovi i servisi geoprostornih podataka, način razmene i deljenja geopodataka, Nacionalni geoportal, ograničenja, tela NIGP-a i nadležnosti Saveta NIGP-a.

Unošenjem ovog zakona u nacionalno zakonodavstvo biće u potpunosti preneta Direktiva 2007/2/EZ Evropskog parlamenta.

U smislu navedenog, pripremljen je Nacrt zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINIH REŠENJA

Odredbama člana 1. uređuje se predmet Nacrta zakona, a to je uspostavljanje i održavanje Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srbiji (u daljem tekstu: NIGP), koji predstavlja metapodatke, skupove i servise geoprostornih podataka; mrežne servise i tehnologije; sporazume o deljenju, pristupu i korišćenju geoprostornih podataka; kao i mehanizme koordinacije i praćenja, procese i postupke koji su ustanovljeni, kojima se upravlja i koji se stavljaju na raspolaganje u skladu sa ovim zakonom.

Odredbom člana 2. propisano je da se ovim zakonom prenosi u pravni poredak Republike Srbije Direktiva Evropske Unije 2007/2/EZ - Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE.

Odredbom člana 3. definiše se značenje pojmova koji se koriste u ovom zakonu, kao što su geoprostorni podaci, skup geopodataka, servis geopodataka, metapodaci, interoperabilnost, nacionalni geoportal, organi javne vlasti itd.

Odredbama čl. 4. do 10. definišu se organi NIGP-a (Savet NIGP-a i radne grupe NIGP-a), predsednik i članovi Saveta NIGP-a, nadležnosti Saveta NIGP-a i radnih grupa NIGP-a.

Odredbama člana 11. definišu se teme geopodataka koje su razvrstane u tri grupe.

Odredbama člana 12. propisano je da će opis tema geopodataka utvrditi Savet NIGP-a, kao i da će taj opis biti objavljen na nacionalnom geoportalu NIGP-a. Takođe, propisano je na koji način se drugi podaci od nacionalnog značaja mogu objaviti na nacionalnom geoportalu.

Odredbama člana 13. propisano je da su subjekti NIGP-a organi javne vlasti koji su nadležni za prikupljanje i održavanje geopodataka koji se odnose na utvrđene teme geopodataka, kao i organi javne vlasti koji u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti koriste te geopodatke. Savet NIGP-a određuje koji su subjekti NIGP-a odgovorni za prikupljanje i održavanje geopodataka, s obzirom na njihovu nadležnost utvrđenu posebnim zakonom.

Odredbama člana 14. propisano je da, izuzetno, odgovorni subjekt NIGP-a može postati i treća strana ako poseduje geopodatke, odnosno skupove i servise geopodataka koji se odnose na neku od tema geopodataka, a koje ne poseduju organi javne vlasti.

Odredbama člana 15. propisana je odgovornost subjekta koji svojim postupanjem ili neispunjenjem obaveza propisanih ovim Zakonom prouzrokuje štetu za koju, u skladu sa pravom Evropske unije, odgovornost snosi Republika Srbija.

Odredbama člana 16. propisan je način finansiranja, odnosno izvor finansijskih sredstava koja su potrebna za izvršenje obaveza u vezi sa uspostavljanjem i održavanjem NIGP-a. Za potrebe realizacije zajedničkih aktivnosti na osnivanju i održavanju NIGP-a finansijska sredstva obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije na poziciji Republičkog geodetskog zavoda, kao i iz donacija i drugih izvora finansiranja.

Odredbom člana 17. propisano je da skupovi geopodataka moraju ispunjavati određene uslove, odnosno da se odnose na teritoriju Republike Srbije, da su u digitalnom obliku, da su u nadležnosti odgovornih subjekata NIGP-a i da se odnose na jednu ili više tema geopodataka.

Odredbama člana 18. propisano je da se, u slučaju da postoji više identičnih kopija skupova geopodataka, ovaj zakon odnosi na izvornu verziju skupa geopodataka iz koje su dobijene ostale kopije, kao i da odgovorni subjekt NIGP-a zadržava pravo intelektualne svojine nad geopodacima iz svoje nadležnosti.

Odredbe čl. 19. i 20. propisuju informacije o skupovima i servisima geopodataka koje obuhvataju metapodaci, kao i obavezu odgovornih subjekata NIGP-a da obezbede i redovno održavaju metapodatke za skupove i servise geopodataka iz svoje nadležnosti.

Odredbe čl. 21. do 24. propisuju implementaciona pravila za interoperabilnost, obavezu odgovornih subjekata NIGP-a da obezbede da skupovi i servisi geopodataka budu u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju implementaciona pravila za interoperabilnost, obavezu da informacije neophodne za postupanje u skladu sa implementacionim pravilima za interoperabilnost budu dostupne, kao i postupanje u slučaju kada se geoprostorni objekat nalazi na teritoriji Republike Srbije i jedne ili više susednih država.

Odredbama čl. 25. do 30. propisuje se obaveza odgovornih subjekata NIGP-a da uspostavljaju i upravljaju mrežom sledećih servisa za skupove i servise geopodataka: servisa pronalaženja, servisa pregleda, servisa preuzimanja, servisa transformacije i servisa koji omogućava pozivanje mrežnih servisa. Pored toga, propisuje se da implementaciona pravila za mrežne servise određuju tehničke specifikacije servisa i minimalne kriterijume za performanse tih servisa, imajući u vidu postojeće zahteve koji se odnose na izveštavanje i preporuke usvojene u okviru zakonodavstva Evropske unije koje reguliše životnu sredinu, postojeće usluge e-trgovine i tehnološki napredak. Odgovorni subjekti NIGP-a dužni su da obezbede tehničke mogućnosti za povezivanje skupova i servisa geopodataka za koje su odgovorni, odnosno da obezbede pristup mrežnim servisima preko nacionalnog geoportala. Takođe, propisano je koji su mrežni servisi javno dostupni bez plaćanja takse, kao i u kojim slučajevima je moguće ograničiti javni pristup skupovima i servisima geopodataka preko mrežnih servisa.

Odredbama čl. 31. do 33. propisuje se obaveza odgovornih subjekata NIGP-a da drugim subjektima NIGP-a učine dostupnim skupove i servise geopodataka radi pristupa, razmene i korišćenja, a za potrebe obavljanja delatnosti iz njihove nadležnosti. Uslovi korišćenja skupova i servisa geopodataka regulišu se na način da se takvim uslovima ne stvaraju praktične prepreke u deljenju skupova i servisa geopodataka, a visina taksi, odnosno naknada za korišćenje skupova i servisa geopodataka može se utvrditi na način da se njena visina odredi u najnižem mogućem iznosu koji obezbeđuje istovremeno neophodan kvalitet skupova i servisa geopodataka i povraćaj stvarnih troškova, u skladu sa posebnim zakonom. Propisano je da se taksa, odnosno naknada ne naplaćuje između subjekata NIGP-a koji se finansiraju isključivo iz budžeta Republike, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave (direktni budžetski korisnici), kao i kada se skupovi i servisi geopodataka koriste za obavljanje poslova u vezi sa vanrednim situacijama, u smislu zakona koji reguliše vanredne situacije. Deljenje skupova i servisa geopodataka može biti ograničeno ako bi takvo deljenje nepovoljno uticalo na vođenje sudskih postupaka, međunarodne odnose, javnu bezbednost i nacionalnu odbranu.

Odredbama čl. 34. i 35. propisano je da je Republički geodetski zavod nacionalna institucija u Republici Srbiji koja ima ulogu Nacionalne kontaktne tačke koja je odgovorna za komunikaciju i saradnju sa Evropskom komisijom u vezi sa sprovođenjem INSPIRE direktive. Propisane su i obaveze Republičkog geodetskog zavoda kao Nacionalne kontaktne tačke (prati sprovođenje INSPIRE direktive i o tome izveštava Evropsku komisiju, uspostavlja, održava i upravlja nacionalnim geoportalom NIGP-a, osniva i održava registar subjekata NIGP-a itd.)

Odredbama čl. 36. do 39. propisani su: obaveza Vlade da imenuje članove Saveta NIGP-a najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona; rokovi za donošenje podzakonskih akata u skladu sa ovim zakonom; odredbe Zakona o državnom premeru i katastru koje prestaju da važe, a koje se odnose na nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka i stupanje na snagu Zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Na osnovu iskustva koje su imale države članice slične površine, broja stanovnika i stepena informacionog razvoja kao i Srbija, izvršena je preliminarna procena finansijskih sredstava neophodnih za potpuno sprovođenje Direktive 2007/2/EZ u Srbiji do 2025. godine, koja je iskazana u dokumentu "Status i planovi prenošenja i sprovođenja pravnih tekovina EU za poglavlje 27 - životna sredina i klimatske promene" koji je izrađen u septembru 2015. godine u okviru pregovaračke grupe 27.

Ukupni procenjeni troškovi za sprovođenje Direktive u Republici Srbiji iznose oko 15 miliona evra, i to za:

- informatičku infrastrukturu (komponente hardvera i softvera): 5 miliona evra;

- metapodatke: 0,5 miliona evra;

- harmonizaciju podataka: 4,5 miliona evra;

- mrežne servise: 3,5 miliona evra;

- praćenje i izveštavanje: 0,3 miliona evra;

- koordinaciju i saradnju: 1,2 miliona evra.

Sprovođenje INSPIRE direktive je međusektorska i višeinstitucionalna aktivnost koja će se finansirati sredstvima iz budžeta Republike Srbije, kao i sredstvima iz zajmova i donacija.

Budžetom Republike Srbije za 2016. godinu predviđena su finansijska sredstva na razdelu 36 – Republički geodetski zavod za programsku aktivnost "Razvoj Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka" u iznosu od 99.783.000 dinara.

Projekat Svetske banke "Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji" započeo je u oktobru 2015. godine. Za komponentu B2 – Podrška za Nacionalnu infrastrukturu geoporostornih podataka (NIGP) planirana su sredstva u iznosu od 904.940 evra koja obuhvataju:

- nadogradnju i implementaciju Nacionalnog geoportala (razvoj softvera) i

- izradu strategije, biznis modela i implementacionog plana za period 2017-2021. godina.

Izvor: Vebsajt Republički geodetski zavod, 18.11.2016.