Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O PRAVIMA DETETA I ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA: Centar za prava deteta pozdravlja inicijativu za donošenje Zakona i uspostavljanje posebne, nezavisne institucije koja bi se bavila zaštitom prava deteta


Centar za prava deteta saopštio je da pozdravlja i podržava inicijativu za donošenje Zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta i uspostavljanje posebne, nezavisne institucije koja bi se bavila zaštitom prava deteta.

Smatraju da je za delotvorno praćenje i unapređenje prava deteta potrebna visoko specijalizovana institucija sa visoko specijalizovanim interdisciplinarnim timom koji će postupati tako da se poštuju osnovni principi i standardi prava deteta.

"Kada je reč o osnivanju nezavisne institucije za decu, prakse u evropskim državama su različite te neke zemlje uspostavljaju posebnu specijalizovanu instituciju, a neke funkcionišu u okviru institucije opšte nadležnosti", objašnjava se u saopštenju Centra.

Dodaju da činjenica da su u većini slučajeva posebne institucije za decu osnovane nakon formiranja institucije opšte nadležnosti ukazuje na to da zaštita i promocija prava deteta u objedinjenom institucionalnom okviru nije uvek bila u potpunosti odgovarajuća.

Iz Centra ističu da ne žele da umanje stručnost i zalaganja za unapređenje prava deteta koje je preduzimalo osoblje zaposleno u instituciji Zaštitnika građana od svog osnivanja, ukazujući da ta institucija ima dva nedostatka kada je u pitanju zaštita prava deteta.

"Prvi nedostatak je u tome što postupak po pritužbama nije prilagođen detetu, te se deca ne mogu samostalno obraćati i podnositi pritužbe bez obzira na uzrast, a drugi da oblast prava deteta nije posebno izdvojena u okviru institucije, već se ovom temom bavi Sektor za zaštitu prava deteta, ravnopravnosti polova i prava osoba sa invaliditetom", navodi se u saopštenju.

Objašnjavaju da su prednosti specijalizovane institucije za prava deteta brojne, pre svega, dodaju, zaposleno osoblje može u potpunosti da se specijalizuje za prava deteta i usmeri na pitanja važna za decu, bez ometanja drugim poslovima i pitanjima.

"Na taj način umanjuje se rizik da deca ne budu prioritet i da njihovi problemi ne budu na odgovarajući način uočeni upravo zbog opterećenosti drugim vrstama poslova. Procedure postupanja takođe mogu biti u potpunosti prilagođene deci. Na ovaj način osigurava se direktno i samostalno obraćanje dece Zaštitniku prava deteta, čime se omogućava lakša, manje formalna i neposredna komunikacija između osoblja ove institucije i dece", kažu u Centru.

Ističu da je presudno za uspeh Zaštitnika prava deteta u obavljanju uloge posrednika dece prema svetu odraslih, koji, dodaju, omogućava da se glas dece jasnije čuje i uzme u obzir u društvu.

"Objedinjavanje zaštite interesa dece i odraslih u istoj instituciji i od istih zaposlenih može predstavljati i potencijalni sukob interesa s obzirom na učestalost konflikata između prava dece i prava odraslih, te je važno da u takvim situacijama specijalizovani zaštitnik ima jasnu ulogu promovisanja i zaštite prava deteta", navode u Centru.

Dodaju da je to čest slučaj u postupcima razvoda braka roditelja i u slučajevima zlostavljanja dece, kada to čine upravo oni koji su zaduženi da se brinu o deci, kao što su to roditelji, staratelji, treneri, učitelji i drugi koji takođe mogu da se obrate Zaštitniku građana sa suprotstavljenim zahtevima, i to u istom prostoru.

U Centru navode da institucija Zaštitnika prava deteta treba da bude prepoznatljiva i bliska deci, te da ona treba da je doživljavaju kao otvorenu i pristupačnu, prostor treba da bude prilagođen deci i da u njemu vlada prijateljsko okruženje u kome se deca osećaju prijatno i slobodno da povere svoje probleme specijalizovanom osoblju.

Kažu da su to i preporuke Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija našoj državi u dva uzastopna ciklusa.

"Komitet preporučuje usvajanje zakona o ombudsmanu za prava deteta koji bi se konkretno bavio pravima deteta i kojim bi se osiguralo da to telo ima ovlašćenje da primi, istraži i rešava žalbe dece na način koji je pogodan za dete i kojim bi se raspodelilo dovoljno ljudskih, finansijskih i tehničkih resursa za rad ove institucije", navodi se u saopštenju Centra.

Izvor: Vebsajt RTV, 17.10.2019.
Naslov: Redakcija