Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI: Ukoliko dođe do situacije nanete štete, suma osiguranja koju Ugovarač mora da obezbedi je 15.000 EUR za preduzetnike i 50.000 EUR za privredna društva i druga pravna lica


Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015 - dalje: Pravilnik) stupio je na snagu 8. maja 2015. godine.

Pravilnikom seuređuju uslovi pod kojima se obrađivač tehničke dokumentacije, izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili vršilac tehničkog pregleda (Ugovarač) osiguravaju za slučaj štete pričinjene drugoj strani ili trećem licu.

Ovaj Pravilnik je u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Ugovarač ima mogućnost da zaključi ugovor sa osiguravajućim društvom radi ostvarivanja osiguranja od profesionalne odgovornosti. Pod "osiguranjem od odgovornosti" smatra se zaštita od posledica stručne greške koja može da nastane prilikom obavljanja poslova za koje su firma ili licencirani pojedinac angažovani.

Član 6. Pravilnika predviđa sumu osiguranja koju Ugovarač mora obavezno obezbediti Ugovorom. Ova suma iznosi minimalno 15.000 Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za preduzetnike.

Isti član Pravilnika predviđa i minimalnu sumu osiguranja u iznosu od 50.000 Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, za privredna društva, odnosno druga pravna lica.

Izvor: Vebsajt Inženjerske komore Srbije, 21.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija