Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PLANU OSNIVANJE VIŠE PRVOSTEPENIH UPRAVNIH SUDOVA: Sadašnji Upravni sud postao bi Upravni apelacioni sud koji bi bio isključivo nadležan da rešava o pravnom leku na odluke prvostepenih upravnih sudova. Za realizaciju su neophodne izmene zakona o uređenju sudova o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i o upravnim sporovima


U okviru jačanja specijalizacije upravnih sudova planirano je osnivanje više prvostepenih upravnih sudova, čija bi se područja prostirala na teritoriji grada, Grada Beograda ili više opština i koji bi rešavali upravne sporove u prvom stepenu, izjavila jeministarka pravde Nela Kuburović.

Učestvujući na konferenciji "Organizacija i nadležnost upravnog sudstva" u Beogradu, ministarka je ukazala i da bi sadašnji Upravni sud postao Upravni apelacioni sud koji bi bio isključivo nadležan da rešava o pravnom leku na odluke prvostepenih upravnih sudova.

"To podrazumeva izmene Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016 i 108/2016), Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013) kao i Zakona o upravnim sporovima ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009)", rekla je Nela Kuburović.

Ona je navela da su Ministarstvo pravde i Upravni sud razvili aplikaciju "eSud" koja će tom sudu, advokatima, građanima i tuženim državnim organima u potpunosti omogućiti elektronsku komunikaciju povodom upravnog spora.

"Početak rada te aplikacije planiran je nakon usvajanja Predloga zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koji predstavlja neophodan pravni osnov za rad aplikacije", ukazala je ministarka.

Po njenim rečima, pored reorganizacije nadležnosti Upravnog suda sa uvođenjem drugostepenog postupka, u narednom periodu će se raditi na ujednačavanju sudske prakse u cilju uspostavljanja pravne predvidivosti od koje zavisi i investiciona klima kao i na standardizaciji postupka.

Navodeći da je Upravni sud počeo sa radom 2010. godine kao sud posebne nadležnosti, predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević ukazao je da su problemi sa kojima se ta ustanova danas suočava preopterećenost sudija i neadekvatna kadrovska popunjenost.

"Jedan od preduslova reformi u oblasti pravosuđa predstavlja donošenje zakona usaglašenih sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ali je podjednako važno i da zakonodavstvo bude delotvorno i da javnost može o njemu da se informiše", naveo je Milojević, dodajući da polaznu tačku reformskih rešenja treba tražiti u zemljama koje kao i Srbija, primenjuju kontinentalno pravo.

Šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio ocenio je da upravni sudovi imaju centralnu ulogu u zaštiti prava građana, kao i da je važno unaprediti nadgledanje upravne administracije kako bi se građanima pružila kvalitetnija usluga.

"To se može ostvariti samo kroz nezavisno upravno sudstvo", naveo je Oricio, dodajući da misija OEBS-a želi da olakša razmenu najbolje prakse zemalja članica te organizacije kako bi Srbija napredovala u reformi pravosudnog sistema.

Izvor: Vebsajt RTV, 21.09.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija