Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004 i 104/2009), posle člana 2. dodaju se naziv člana i član 2a, koji glase:

"Područne unutrašnje jedinice Agencije

Član 2a

Agencija ima područnu unutrašnju jedinicu u sedištu organa autonomne pokrajine, a može obrazovati područne unutrašnje jedinice i u drugim mestima van svog sedišta, u skladu sa statutom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta."

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 5), tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 5) dodaje se tačka 6), koja glasi:

"6) poslove stečajnog upravnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj."

U stavu 3. reči: "iz stava 1. tač. 1), 2) i 4)" zamenjuju se rečima: "iz stava 1. tač. 1), 2), 4) i 6)".

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

"Poslove stečajnog upravnika Agencija obavlja u stečajnim postupcima koji se sprovode nad pravnim licima koja su sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom, kao i u postupcima kada se tokom postupka stečaja promeni vlasnička struktura stečajnog dužnika tako da stečajni dužnik postane pravno lice sa većinskim javnim kapitalom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj."

Član 3.

U članu 3ž stav 2. posle reči: "smrti stečajnog upravnika" dodaju se reči: "i oduzimanja licence u disciplinskom postupku koji sprovodi disciplinsko veće".

Član 4.

U članu 8. stav 3. tačka 4) menja se i glasi:

"4) usvaja godišnji izveštaj o radu Agencije;".

U tački 6) posle reči: "akte" dodaje se reč: "Agencije".

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

"6a) donosi druge opšte akte, u skladu sa zakonom;".

Član 5.

U članu 10. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Direktor:

1)            zastupa i predstavlja Agenciju;

2)            rukovodi Agencijom i organizuje poslovanje Agencije;

3)            predlaže i organizuje pripremu akata koje donosi Upravni odbor;

4)            izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

5)            stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje sredstvima Agencije;

6)            predlaže godišnji finansijski plan Agencije;

7)            sastavlja godišnji izveštaj o radu Agencije;

8)            donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji;

9)            donosi rešenja u postupku vršenja stručnog nadzora nad radom licenciranih stečajnih upravnika u slučajevima predviđenim zakonom;

10)          obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Agencija preuzima od Agencije za privatizaciju sva prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u funkciji obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom, kao i potreban broj zaposlenih.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, novčana sredstva sa podračuna Agencije za privatizaciju, koja su ostvarena po osnovu obavljanja poslova stečajnog upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, prenose se na račun Agencije.

Član 7.

Opšti akti Agencije uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 8.

Stečajni postupci u kojima je Agencija za privatizaciju imenovana za stečajnog upravnika, a koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 9.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 6. stav 4. tačka 2) i člana 11d stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 135/2004, 30/2010 i 115/2014).

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi zbog kojih se predlaže donošenje ovog zakona ogledaju se u neophodnosti sprovođenja reforme u oblasti stečajnog sistema u Republici Srbiji u pogledu upravljanja stečajnim postupcima, kako bi se unapredio postupak upravljanja stečajnim postupcima, obezbedilo adekvatno praćenje stanja u oblasti stečaja, veća transparentnost podataka, jedinstvena baza podataka, ujednačila praksa, unapredila kontrola prodaje i obezbedio bolji nadzor nad radom stečajnih upravnika.

Iako Zakon o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014) na jedinstven način uređuje postupak stečaja za sve privredne subjekte, isti ipak pravi razliku između stečajnih postupaka koji se sprovode nad pravnim licem u privatnoj svojini i postupcima koji se sprovode nad državnim odnosno, društvenim preduzećima u pogledu toga ko vodi poslove, odnosno ko zastupa stečajnog dužnika u postupku stečaja.

Razlika se ogleda u tome što pravno lice u privatnoj svojini zastupaju aktivni licencirani stečajni upravnici po sistemu slučajnog odabira, nad čijim radom Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (u daljem tekstu: ALSU) vrši nadzor, dok postupak stečaja nad pravnim licima sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom sprovodi Agencija za privatizaciju koja tom prilikom može angažovati i treća lica nezavisno od toga da li su stečajni upravnici.

Ovakvo zakonsko rešenje dovelo je do formiranja dve odvojene institucije u sistemu upravljanja stečajnim postupcima, što je rezultiralo time da ne postoji jedinstven sistem praćenja, odnosno upravljanja postupcima stečaja u Republici Srbiji, bez obzira na to u čijem vlasništvu se pravno lice nalazi. Takođe, ovo je dovelo i do neujednačene prakse u postupanjima a neretko dolazi i do zabune kod poverilaca u pogledu toga kome i na koji način mogu da se obrate u stečajnim postupcima.

Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004 i 104/2009 - u daljem tekstu: Zakon o ALSU) donet je na osnovu člana 14. Zakona o stečajnom postupku kojim je propisano osnivanje ALSU, kao i to da će ALSU izdavati i oduzimati licence i vršiti nadzor nad radom stečajnih upravnika. Sa druge strane, Agencija za privatizaciju osnovana je 2001. godine i ista pored sprovođenja procesa privatizacije u Srbiji, u skladu sa Zakonom o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015), obavlja i poslove stečajnog upravnika u skladu sa Zakonom o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014). Naime, u okviru Agencije za privatizaciju, formiran je Centar za stečaj koji obavlja poslove stečajnog upravnika u postupcima sprovođenja stečaja nad pravnim licem koje je sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom, prodaje viška preostale imovine nakon zaključenja stečajnog postupka i druge poslove određene zakonima kojima se uređuje stečajni postupak i privatizacija i statutom Agencije za privatizaciju.

Osnivanje ALSU značajno je uticalo, pre svega, na razvoj profesije stečajnih upravnika, s obzirom na to da ista unazad deset godina vrši nadzor nad radom licenciranih stečajnih upravnika. Naime, kontinuirano organizuje stručne seminare i kurseve (koji, između ostalog, obuhvataju i informisanje učesnika o nastalim i aktuelnim izmenama propisa, te načinu sprovođenja istih), koji u značajnoj meri doprinose edukaciji stečajnih upravnika koja je neophodna za adekvatno vođenje stečajnih postupaka.

Takođe, u cilju modernizacije stečajnog sistema, ALSU je tokom 2009. godine, uvela korišćenje novog informacionog sistema (Electronic Reporting System) - za stečajne upravnike kojim je omogućeno automatizovano vođenje stečajnih predmeta koji generišu sve izveštaje propisane zakonom, kao obavezan način izveštavanja ALSU, što znatno utiče na kvalitet praćenja stečajnih postupaka u Republici Srbiji. Zahvaljujući tome, danas ALSU poseduje kvalitetnu bazu podataka o stečajnim postupcima (otvorenim, aktivnim, zaključenim, obustavljenim), podatke o vremenu trajanja postupaka, podatke o stečajnim upravnicima, oglase o prodajama i druge podatke od značaja za postupke stečaja. Pored toga što blagovremeno prikuplja i ažurira sve podatke, isti su u potpunosti transparentni tako da poverioci i druge zainteresovane strane u svakom momentu mogu pristupiti ovim podacima putem sajta ALSU.

Na ovaj način, uspostavljen je nov i efikasan i transparentan sistem vođenja stečajnih postupaka, što je dovelo do ujednačavanja prakse stečajnih upravnika, automatizovanja većine administrativnih radnji neophodnih u vođenju stečajnih postupaka, te brže i efikasnije kontrole sprovođenja stečajnih postupaka.

Sa druge strane, kada je reč o radu Agencije za privatizaciju, sistem rada se u značajnoj meri razlikuje od načina rada ALSU i praćenja stanja u oblasti sprovođenja stečajnih postupaka. Ista ne poseduje razvijenu bazu podataka kao ALSU, ne vodi kumulativno podatke o određenim aspektima stečajnog postupka nad pravnim licima sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom dok se postojeći podaci ne ažuriraju blagovremeno, zbog čega se vrlo često ne može sagledati realna slika o tome da li je i u kojoj fazi postupak stečaja nad određenim subjektom. Kada je reč o izveštajima i informacijama koji su od značaja za poverioce i zainteresovana lica, isti nisu transparentni jer nisu dostupni na sajtu Agencije za privatizaciju, te poverioci vrlo često moraju da se obraćaju sudu kako bi došli do traženih podataka.

Imajući u vidu sve navedeno, činjenicu da je sprovođenje stečajnih postupaka podeljeno između dva različita imaoca javnih ovlašćenja, koji svako u okviru svoje nadležnosti sprovodi zakonska rešenja u oblasti stečaja, zatim potrebu racionalizacije državne uprave i fiskalne konsolidacije u skladu sa usvojenim dokumentima javnih politika od strane Vlade, neophodnost povećanja efikasnosti sprovođenja stečajnih postupaka nad pravnim licima sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom, neophodno je njihovo povezivanje, odnosno preuzimanje dela nadležnosti Agencije za privatizaciju u pogledu obavljanja poslova stečajnog upravnika od strane ALSU.

U prilog tome govori i činjenica da ALSU vrši nadzor nad radom stečajnih upravnika u postupcima nad privrednim subjektima sa privatnim kapitalom i da u velikom broju slučajeva nema povratnu informaciju o tome kako stečajni upravnici postupaju u postupcima stečaja gde su kao treća lica angažovani od strane Agencije za privatizaciju. Ovakve informacije su neophodne kako bi ALSU imala uvid u pravo stanje i eventualno preduzela određene mere prema licima koja su se u tim postupcima pokazala kao nestručna ili nesavesna.

Posebno treba naglasiti činjenicu da je u stečajnom postupku svim poveriocima neophodno obezbediti jednak tretman i ravnopravan položaj, što se podelom nadležnosti između dve institucije ne postiže. Takođe, ALSU ne samo da nesmetano može da sprovodi stečajne postupke nad pravnim licima sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom, već imajući u vidu njenu efikasnost i pozitivne rezultate dosadašnjeg rada, ista može značajno da doprinese unapređenju stečajnog postupka na taj način što će svoje iskustvo, kapacitete, kontrolu i stručnost usmeriti na unapređenje rada stečajnih upravnika u postupcima stečaja nad pravnim licima sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. izvršene su izmene na taj način što je predviđeno da ALSU ima područnu unutrašnju jedinicu u sedištu organa autonomne pokrajine, a može obrazovati područne unutrašnje jedinice i u drugim mestima van svog sedišta, u skladu sa statutom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Razlog za izmenu sastoji se u činjenici da Agencija za privatizaciju ima područnu unutrašnju jedinicu u Novom Sadu koja obavlja poslove stečajnog upravnika u postupcima sprovođenja stečaja nad pravnim licem koje je sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom, a čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine. Kako se izmenama i dopunama važećeg Zakona vrši prenos nadležnosti obavljanja poslova stečajnog upravnika u postupku stečaja nad pravnim licem sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom sa Agencije za privatizaciju na ALSU, to je bilo neophodno predvideti postojanje područnih unutrašnjih jedinica i u okviru ALSU.

Pravni osnov za obrazovanje područnih unutrašnjih jedinica proizlazi iz člana 5. stav 2. Zakona o javnim Agencijama ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005 i 81/2005 - ispr.), kojim je propisano da za ostvarivanje svrhe javne agencije na određenoj teritoriji, javna agencija može obrazovati područne unutrašnje jedinice.

Članom 2. definisani su poslovi ALSU. Pored dosadašnjih poslova, ALSU, u okviru svojih nadležnosti, vrši i poslove stečajnog upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Kao što je već istaknuto, iako Zakon o stečaju na jedinstven način uređuje postupak stečaja za sve privredne subjekte, isti pravi razliku između stečajeva koji se sprovode nad pravnim licem u privatnoj svojini i stečajevima koji se sprovode nad državnim, odnosno društvenim preduzećima u pogledu toga ko vodi poslove, odnosno ko zastupa stečajnog dužnika u postupku stečaja. Razlika se ogleda u tome što pravna lica u privatnoj svojini zastupaju aktivni licencirani stečajni upravnici po sistemu slučajnog odabira, dok postupak stečaja nad pravnim licima sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom sprovodi Agencija za privatizaciju, odnosno Centar za stečaj u okviru ove agencije, pri čemu je u obavljanju ovih poslova moguće angažovati treća lica "poverenike" koji obavljaju poslove u ime i za račun Agencije za privatizaciju.

Na ovaj način, iako Zakon o stečaju na jedinstven način uređuje postupak stečaja, postojanje dve odvojene institucije dovelo je do toga da ne postoji jedinstven sistem praćenja, odnosno upravljanja postupcima stečaja u Republici Srbiji, nezavisno od toga u čijem vlasništvu se pravno lice nalazi, što za posledicu ima neujednačenu praksu u postupanjima i postojanje zabune kod poverioca po pitanju toga kome i na koji način mogu da se obrate u stečajnim postupcima.

Kako bi se sve ove negativne posledice otklonile, neophodno je izvršiti prenos nadležnosti Agencije za privatizaciju u pogledu obavljanja poslova stečajnog upravnika na ALSU kako bi u okviru jedne agencije koja raspolaže potrebnim kapacitetima moglo da se vrši upravljanje stečajnim postupcima.

Članom 3. pored propisanih slučajeva kada direktor donosi rešenja o brisanju iz imenika stečajnih upravnika definiše se još jedan slučaj brisanja stečajnog upravnika iz imenika koji nije bio predviđen zakonom, a pojavljivao se u praksi.

Članom 4. definisana je nadležnost Upravnog odbora Agencije.

Zakonom je propisano da Upravni odbor usvaja izveštaj o poslovanju. U ovom delu vrši se usklađivanje sa članom 46. Zakona o javnim agencijama kojim je propisano da Upravi odbor javne agencije usvaja i podnosi osnivaču godišnji izveštaj o radu.

Nadležnost upravnog odbora proširena je na donošenje drugih opštih akata koji se odnose na obavljanje funkcije stečajnog upravnika u stečajnim postupcima koji se sprovode nad pravnim licima sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom, kao i u postupcima kada se tokom postupka stečaja promeni vlasnička struktura stečajnog dužnika tako da stečajni dužnik postane pravno lice sa većinskim javnim kapitalom u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, zatim na donošenje opštih akata koji se odnose na obavljanje nadzora nad radom stečajnih upravnika, donošenje opštih akata kojim se utvrđuje sadržina i način vođenja evidencija od strane ALSU.

Članom 35. Zakona o javnim agencijama propisano je da javna agencija vrši i razvojne i stručne i regulatorne poslove određene aktom o osnivanju javne agencije saglasno posebnom zakonu. Članom 37. Zakona o javnim agencijama propisno je da se poslovi javne agencije sastoje u donošenju propisa za izvršavanje zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine i Vlade. Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, propisano je da upravni odbor donosi napred navedene opšte akte.

Članom 5. definisana je nadležnost direktora Agencije koja nije bila propisana Zakonom o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika.

Čl. 6 - 10. regulisane su prelazne i završne odredbe.

Pre svega je propisano da danom stupanja na snagu ovog zakona ALSU preuzima od Agencije za privatizaciju zaposlene, prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, za obavljanje poslova utvrđenih ovim zakonom, kao i novčana sredstva koja se nalaze na podračunu Agencije za privatizaciju, a koja su ostvarena po osnovu obavljanja poslova stečajnog upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Kako danom stupanja na snagu ovog zakona deo nadležnosti Agencije za privatizaciju prelazi na ALSU, to je neophodno da prenos nadležnosti prati i preuzimanje zaposlenih, prava i obaveza, opreme odnosno svega što je neophodno za nesmetan nastavak obavljanja poslova stečajnog upravnika od strane ALSU.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 21.09.2015.