Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREGLED ODREDABA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU


PREGLED ODREDABA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIMTAKSAMA KOJE SE MENJAJU,ODNOSNO DOPUNJUJU

Član 19.

                Ne plaća se taksa za:

                1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

                2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;

                3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

                4) prijave za upis u matične knjige, kao i priloge koji se moraju podneti uz prijave;

                5) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;

                6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, KAO I ZA SPISE I RADNjE U POSTUPKU OSTVARIVANjA PRAVA ŽRTAVA PORODIČNOG NASILjA;

                7) spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;

                8) spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev, u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;

                9) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;

                10) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

                11) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

                12) podneske javnom tužilaštvu;

                13) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom;

                14) molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama;

                15) spise i radnje u postupku za sastavljanje, odnosno ispravljanje biračkih spiskova, kao i spiskova za kandidovanje;

                16) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom;

                17) za potvrdu o prijemu zahteva;

                18) za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.

                U postupku kod DKP, taksa se ne plaća ni za:

                1) spise i radnje koji se odnose na zaštitu prava državljana Republike Srbije u inostranstvu i na zastupanje državljana Republike Srbije povodom mera koje su protivne međunarodnim ugovorima ili načelima međunarodnog prava, odnosno međunarodnim običajima;

                2) vize iz kurtoazije, odnosno za vize koje se izdaju na strane diplomatske pasoše, službene pasoše i pasoše koje izdaju međunarodne organizacije koje priznaje Republika Srbija, pod uslovom uzajamnosti.

ODELjAK A - TAKSE ZA SPISE I RADNjE ORGANA

U REPUBLICI SRBIJI

Tarifni broj 2.

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu

1.460

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku, ODNOSNO FIZIČKOM LICU UPISANOM U POSEBAN REGISTAR, KOJE OBAVLjA DELATNOST SLOBODNE PROFESIJE, UREĐENU POSEBNIM PROPISOM

 

11.960

 

 

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za naknadni podnesak kojim obveznik zahteva brže postupanje po ranije podnetom zahtevu.

 

 

 

 Tarifni broj 38.

Za vize za državljane Republike Srbije, i to:

 

1) viza "B" - koja se izdaje na brodsku i pomorsku knjižicu

1.190

2) viza "M" - koja se izdaje na osnovu međunarodnog sporazuma

1.190

3) viza "S" - koja se izdaje na putnu ispravu službenog osoblja

1.190

Tarifni broj 42.

Za akt po zahtevu za davanje saglasnosti na nastavni plan i program za obuku kandidata za vozače motornih vozila i vozače traktora

 

9.490

Za rešenje po zahtevu za utvrđenje ispunjenosti uslova za rad centra za obuku vozača

 

 94.990

Za dozvolu za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače

 

ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA OBAVLjANjE OSPOSOBLjAVANjA KANDIDATA ZA VOZAČE

 

83.100

Za žalbu na rešenje o otklanjanju nedostataka i privremenoj zabrani obavljanja osposobljavanja vozača

1.190

Za rešenje kojim se utvrđuje da je pravno lice kome je privremeno zabranjeno obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače otklonilo nedostatke zbog kojih mu je zabrana osposobljavanja izrečena

 

11.960

 

 

NAPOMENA:

 

ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA PRILIKOM PROMENE POLIGONA, UČIONICE, ODNOSNO MESTA IZVOĐENjA POLIGONSKE RADNjE "ZAUSTAVLjANjE I POLAZAK VOZILOM NA PUTU SA USPONOM", PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 50% OD TAKSE PROPISANE STAVOM 1. OVOG TARIFNOG BROJA.

 

Tarifni broj 43.

Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila

500

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila

 

ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA DAVANjE OVLAŠĆENjA ZA VRŠENjE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA

 

94.990

Za zahtev za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila

5.360

Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje ispitivanja vozila

116.920

Za rešenje po zahtevu za izdavanje rešenja za utiskivanje identifikacione oznake vozila

83.100

Za dozvolu da se vanredni tehnički pregled vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti, izvrši u drugom privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda

 

600

Za žalbu protiv rešenja Agencije za bezbednost saobraćaja

1.190

TARIFNI BROJ 43A

ZA REŠENjE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU, I TO:

 

1) ZA DOBIJANjE OVLAŠĆENjA ZA VRŠENjE STRUČNE OBUKE LICA ZA OBAVLjANjE POSLOVA PROCENE RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANjA U OBLASTI PRIVATNOG OBEZBEĐENjA

42.000

2) ZA DOBIJANjE OVLAŠĆENjA ZA VRŠENjE STRUČNE OBUKE LICA ZA OBAVLjANjE POSLOVA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE LICA I IMOVINE I ODRŽAVANjA REDA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA, JAVNIM SKUPOVIMA I DRUGIM MESTIMA OKUPLjANjA GRAĐANA

 

52.000

3) ZA DOBIJANjE OVLAŠĆENjA ZA VRŠENjE STRUČNE OBUKE LICA ZA OBAVLjANjE POSLOVA PLANIRANjA, PROJEKTOVANjA I NADZORA NAD IZVOĐENjEM SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE, POSLOVA MONTAŽE, PUŠTANjA U RAD I ODRŽAVANjA SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE

 

42.000

 

NAPOMENA:

 

UKOLIKO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE PODNESE ZAHTEV ZA DOBIJANjE DVA ILI SVA TRI OVLAŠĆENjA, PLAĆA SE JEDNA, NAJVIŠA PROPISANA TAKSA IZ OVOG TARIFNOG BROJA.

 

TARIFNI BROJ 43B

ZA REŠENjE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU, I TO:

 

1) ZA IZDAVANjE LICENCE PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA

75.000

2) ZA IZDAVANjE LICENCE FIZIČKOM LICU ZA VRŠENjE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENjA

2.500

 

 

 

NAPOMENA:

 

ZA PONOVNO IZDAVANjE LICENCE PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU IZ TAČKE 1) OVOG TARIFNOG BROJA, NAKON ISTEKA ROKA VAŽENjA LICENCE, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 35% OD TAKSE PROPISANE U TAČKI 1) OVOG TARIFNOG BROJA.

ZA PONOVNO IZDAVANjE LICENCE FIZIČKOM LICU IZ TAČKE 2) OVOG TARIFNOG BROJA, NAKON ISTEKA ROKA VAŽENjA LICENCE, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 50% OD TAKSE PROPISANE U TAČKI 2) OVOG TARIFNOG BROJA.

 

TARIFNI BROJ 43V

ZA REŠENjE KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU, I TO:

1) ZA IZDAVANjE LICENCE PRAVNOM LICU ZA OBAVLjANjE DETEKTIVSKE DELATNOSTI

50.000

2) ZA IZDAVANjE LICENCE PREDUZETNIKU ZA OBAVLjANjE DETEKTIVSKE DELATNOSTI

 

25.000

3) ZA IZDAVANjE LICENCE FIZIČKOM LICU ZA VRŠENjE DETEKTIVSKIH POSLOVA

2.500

 

NAPOMENA:

 

ZA PONOVNO IZDAVANjE LICENCE PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU IZ TAČ. 1) I 2) OVOG TARIFNOG BROJA, NAKON ISTEKA ROKA VAŽENjA LICENCE, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 30% OD TAKSE PROPISANE U TAČ. 1) I 2) OVOG TARIFNOG BROJA.

ZA PONOVNO IZDAVANjE LICENCE FIZIČKOM LICU IZ TAČKE 3) OVOG TARIFNOG BROJA, NAKON ISTEKA ROKA VAŽENjA LICENCE, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 50% OD TAKSE PROPISANE U TAČKI 3) OVOG TARIFNOG BROJA.

ZA PONOVNO UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI ZAKONSKIH USLOVA ZA PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIKA KOJI VEĆ POSEDUJE LICENCU, U SLUČAJU PROMENE SEDIŠTA, OTVARANjA POSLOVNE JEDINICE ILI U DRUGIM SLUČAJEVIMA KADA JE POTREBNO NAKNADNO UTVRDITI ISPUNjENOST USLOVA U POGLEDU PROSTORIJA I SPROVEDENIH MERA FIZIČKO - TEHNIČKE ZAŠTITE.

 

5.000

TARIFNI BROJ 43G

ZA PRIJAVU ZA SPROVOĐENjE OBUKE I OSPOSOBLjAVANjA ZA VRŠENjE DETEKTIVSKIH POSLOVA

25.000

ZA PRIJAVU ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA DETEKTIVA

7.500

 

 

Tarifni broj 46.

Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi, i to:

 

1) po zahtevu za odobrenje lokacija objekata

26.780

2) po zahtevu za odobrenje - davanje saglasnosti na investiciono-tehničku dokumentaciju, ODNOSNO NA PLAN ZAŠTITE OD POŽARA za objekte bruto površine

 

(1) do 150 m²

10.960

(2) preko 150 m² do 1.000 m²

23.140

(3) preko 1.000 m² do 5.000 m²

46.270

(4) preko 5.000 m²

87.680

3) po zahtevu za tehnički prijem objekata bruto površine

 

(1) do 150 m²

10.960

(2) preko 150 m² do 1.000 m²

23.140

(3) preko 1.000 m² do 5.000 m²

46.270

(4) preko 5.000 m²

87.680

4) po zahtevu za tehnički prijem instalacija i uređaja

23.140

 5) po zahtevu za bavljenje poslovima proizvodnje eksplozivnih materija

778.200

6) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija, ODNOSNO PO ZAHTEVU ZA DAVANjE OVLAŠĆENjA PRAVNOM LICU ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA, ODNOSNO PO ZAHTEVU ZA DAVANjE OVLAŠĆENjA PRAVNOM LICU ZA OBAVLjANjE POSLOVA PROJEKTOVANjA I IZVOĐENjA POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA, ODNOSNO PO ZAHTEVU ZA DAVANjE OVLAŠĆENjA PRAVNOM LICU ZA UGOVORNO OBAVLjANjE POSLOVA ORGANIZOVANjA ZAŠTITE OD POŽARA U SUBJEKTIMA RAZVRSTANIM U KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA

535.810

7) po zahtevu za bavljenje poslovima prometa eksplozivnih materija za sopstvene potrebe

267.910

ZA REŠENjE IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA KOJE SE DONOSI PO ZAHTEVU ZA PROŠIRENjE OBIMA IZDATOG OVLAŠĆENjA PRAVNOM LICU ZA OBAVLjANjE POSLOVA PROJEKTOVANjA I IZVOĐENjA POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA

20.600

 

 

NAPOMENA:

 

Taksa iz ovog tarifnog broja propisana tač. 1), 2), 3) i 4) plaća se i po času i računa za svaki ceo ili započeti radni čas svakog inspektora koji učestvuje u procesu rada po

2.300

Tarifni broj 46a

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje urbanističkih mera zaštite pri izgradnji prostornih i urbanističkih planova

 1.290

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju porodičnih skloništa

9.580

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte do 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

20.300

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju kućnih skloništa za objekte preko 5000 m2 bruto razvijene površine (saglasnost na projektno - tehničku dokumentaciju)

38.370

Za zahtev za izdavanje - utvrđivanje bližih uslova za izgradnju javnih i blokovskih skloništa dopunske zaštite

38.370

Za rešenje po zahtevu za oslobađanje obaveze izgradnje skloništa

 

23.920

Za saglasnost na plan zaštite od udesa privrednih društava i drugih pravnih lica

11.960

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE USLOVA U POGLEDU MERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJA ZA BEZBEDNO POSTAVLjANjE OBJEKATA SA ZAPALjIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA, ZAPALjIVIM GASOVIMA I EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA

30.600

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE USLOVA U POGLEDU MERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA IZGRADNjU OBJEKATA ZA KOJE JE PROPISANA OBAVEZA DAVANjA SAGLASNOSTI NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU

15.850

 

 

Tarifni broj 47.

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

 

1) za davanje ovlašćenja za vršenje poslova unapređenja zaštite od požara.

 

30.610

 2) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti zaštite od požara

25.510

 3) za vršenje organizovane stručne nastave za polaganje stručnih ispita u oblasti prevoza opasnih materija

38.280

4) za odobrenje višekratne nabavke eksplozivnih materija

8.930

5) za odobrenje pojedinačne nabavke eksplozivnih materija

5.360

6) za prevoz eksplozivnih materija

5.360

7) za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA PRAVNOM LICU ZA BAVLjENjE POSLOVIMA KONTROLISANjA IZVEDENIH STABILNIH INSTALACIJA NAMENjENIH GAŠENjU, ODNOSNO ZA BAVLjENjE POSLOVIMA KONTROLISANjA IZVEDENIH STABILNIH INSTALACIJA ZA AUTOMATSKO OTKRIVANjE I DOJAVU POŽARA, ODNOSNO ZA BAVLjENjE POSLOVIMA KONTROLISANjA IZVEDENIH STABILNIH INSTALACIJA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVNIH I ZAPALjIVIH GASOVA, ODNOSNO ZA BAVLjENjE POSLOVIMA KONTROLISANjA IZVEDENIH INSTALACIJA ZA ODVOĐENjE DIMA I TOPLOTE, ODNOSNO ZA BAVLjENjE POSLOVIMA KONTROLISANjA IZVEDENIH INSTALACIJA U ZONAMA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJE, ODNOSNO ZA BAVLjENjE POSLOVIMA KONTROLISANjA IZVEDENIH INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENjE POŽARA, ODNOSNO ZA BAVLjENjE POSLOVIMA KONTROLISANjA MOBILNIH UREĐAJA ZA GAŠENjE POŽARA, PO SVAKOM POJEDINAČNOM POSLU

 

30.610

8) za izdavanje sertifikata za prevoz opasnih materija državljaninu

 

1.030

9) za izdavanje duplikata sertifikata za prevoz opasnih materija

770

10) ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM OSNOVNE OBUKE ZAPOSLENIH IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

2.340

Za proširenje zahteva za davanje ovlašćenja za vršenje poslova unapređenja zaštite od požara

5.090

Za proširenje zahteva za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite

5.090

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE LICENCE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA, ODNOSNO LICENCE ZA PROJEKTOVANjE I IZVOĐENjE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA

 

3.040

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE DUPLIKATA LICENCE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ZAŠTITE OD POŽARA, ODNOSNO LICENCE ZA PROJEKTOVANjE I IZVOĐENjE POSEBNIH SISTEMA I MERA ZAŠTITE OD POŽARA

1.640

Za rešenje koje se donosi po žalbi na rešenje iz stava 1. ovog tarifnog broja

2.560

Tarifni broj 135.

Za zahtev za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polja, odnosno knjigu isprava i evidenciju preduzeća kojima je dato odobrenje za eksploataciju

4.410

Za zahtev za utvrđivanje i overu rezervi mineralnih sirovina

77.330

Za rešenje iz oblasti geologije i rudarstva, koje se donosi na osnovu zahteva:

 

1) za odobrenje za istraživanje

58.010

2) za produžetak istražnog prava

19.320

3) za izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

116.020

4) za ispiranje plemenitih metala

7.650

5) za izvođenje rudarskih radova

96.670

5A) ZA IZVOĐENjE RUDARSKIH RADOVA PO RUDARSKOM PROJEKTU NA ISTRAŽIVANjU ČVRSTIH MINERALNIH SIROVINA

57.290

6) za izvođenje radova po uprošćenom rudarskom projektu

38.680

7) za odobrenje upotrebe rudarskog objekta, odnosno upotrebnu dozvolu

77.330

8) za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova održavanja gasovoda i unutrašnjih gasnih instalacija

15.300

9) za produženje roka važenja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina

51.140

10) za izdavanje licence za izvođenje rudarskih radova i za vršenje stručnog nadzora nad rudarskim radovima

233.820

11) za izdavanje licence za projektovanje rudarskih projekata

116.920

12) za izdavanje licence za vršenje tehničke kontrole rudarskih projekata i objekata

116.920

13) za izdavanje odobrenja za proširenje eksploatacionog polja

101.500

14) ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PRENOS ODOBRENjA ZA EKSPLOATACIJU REZERVI MINERALNIH SIROVINA IPRATEĆIH ODOBRENjA ZA IZVOĐENjE RADOVA I ZA UPOTREBU RUDARSKIH OBJEKATA (ODOBRENjE ZA IZVOĐENjE RADOVA I ODOBRENjE ZA UPOTREBU RUDARSKIH OBJEKATA)

34.370

15) ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA PRENOS ODOBRENjA ZA ISTRAŽIVANjE MINERALNIH SIROVINA I PODZEMNIH VODA

34.370

 

NAPOMENA:

 

                AKO SE PODNESE ZAHTEV ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA SMANjENjE EKSPLOATACIONOG POLjA, PLAĆA SE TAKSA U IZNOSU OD 50% OD TAKSE PROPISANE U STAVU 3. TAČKA 13) OVOG TARIFNOG BROJA.

 

 

TARIFNI BROJ 135A

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA DETALjNA ISTRAŽIVANjA PODZEMNIH VODA, I TO:

 

1)      1) OBIČNE VODE:

 

(1) DO 10 L/SEKUNDI

29. 240

(2) PREKO 10 L/SEKUNDI DO 100 L/SEKUNDI

43.860

(3) PREKO 100 L/SEKUNDI

58.460

2) MINERALNE VODE:

 

(1) DO 5 L/SEKUNDI

43.860

(2) PREKO 5 L/SEKUNDI DO 10 L/SEKUNDI

58.460

(3) PREKO 10 L/SEKUNDI

87.680

TARIFNI BROJ 135B

ZA REŠENjE, ODNOSNO POTVRDU O UTVRĐIVANjU I OVERI RAZVRSTANIH REZERVI PODZEMNIH VODA

76.380

Tarifni broj 136.

Za rešenje o odobravanju puštanja u probni rad i upotrebu gasovoda, odnosno naftovoda, odnosno produktovoda, za međunarodni ili magistralni transport

38.280

Tarifni broj 137.

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova projektovanja gasovoda, naftovoda i produktovoda

7.650

Za zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova izgradnje gasovoda, naftovoda ili produktovoda

7.650

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova projektovanja, odnosno izgradnje gasovoda, naftovoda ili produktovoda

45.920

Tarifni broj 138.

Za rešenje po zahtevu za davanje saglasnosti na Program stručnog osposobljavanja lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove održavanja gasovoda, naftovoda ili produktovoda

7.650

Tarifni broj 139.

Za zahtev za izdavanje, odnosno produženje važnosti energetske dozvole

5.800

Za rešenje kojim se daje energetska dozvola za izgradnju novih, odnosno za rekonstrukciju postojećih energetskih objekata, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole - 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje, odnosno rekonstrukcije objekata

 

ZA REŠENjE KOJIM SE IZDAJE ENERGETSKA DOZVOLA ZA IZGRADNjU ENERGETSKIH OBJEKATA - 0,03% NA PREDRAČUNSKU VREDNOST IZGRADNjE

ZA REŠENjE KOJIM SE PRODUŽAVA VAŽNOST ENERGETSKE DOZVOLE - 0,01% NA PREDRAČUNSKU VREDNOST IZGRADNjE

 

 

 

 

 

NAPOMENA:

 

 

Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima IZ ST. 2. I 3. OVOG TARIFNOG BROJA, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koju objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji prethodi mesecu u kome je zahtev podnet.

Taksa iz stava 2. ovog tarifnog broja plaća se pre uručenja rešenja kojim se daje, odnosno kojim se produžava važnost energetske dozvole.

 

     

Tarifni broj 140.

Za izdavanje izveštaja NADLEŽNOG INSPEKTORA po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o energetskoj efikasnosti, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

29.240

ZA IZDAVANjE IZVEŠTAJA NADLEŽNOG INSPEKTORA PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA I ZAHTEVA UTVRĐENIH TEHNIČKIM PROPISIMA, PROPISIMA O ZAŠTITI OD POŽARA I EKSPLOZIJA, KAO I PROPISIMA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ZA POTREBE IZDAVANjA SAGLASNOSTI ZA SKLADIŠTENjE NAFTE, DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA SOPSTVENE POTREBE UKUPNOG KAPACITETA PREKO PET TONA I ZA SNABDEVANjE SOPSTVENIH PREVOZNIH SREDSTVA NA SOPSTVENIM STANICAMA ZA SNABDEVANjE PREVOZNIH SREDSTAVA

 

29.240

Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti lica za obavljanje poslova na održavanju objekata za transport i distribuciju prirodnog gasa, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

 

4.390

ZA IZDAVANjE IZVEŠTAJA PO ZAHTEVU ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA U POGLEDU STRUČNOG KADRA ZA OBAVLjANjE POSLOVA TEHNIČKOG RUKOVOĐENjA, RUKOVANjA I ODRŽAVANjA ENERGETSKIH OBJEKATA, ODNOSNO USLOVA U POGLEDU BROJA I STRUČNE OSPOSOBLjENOSTI ZAPOSLENIH LICA ZA OBAVLjANjE POSLOVA NA ODRŽAVANjU ENERGETSKIH OBJEKATA, KAO I POSLOVA RUKOVAOCA U TIM OBJEKTIMA, ZA POTREBE IZDAVANjA LICENCE ZA OBAVLjANjE ENERGETSKE DELATNOSTI

 

4.390

 

 

TARIFNI BROJ 140A

ZA ZAHTEV PRAVNOG LICA ZA DONOŠENjE ODLUKE O SERTIFIKACIJI OPERATORA PRENOSNOG, ODNOSNO TRANSPORTNOG SISTEMA I SERTIFIKACIJI OPERATORA PRENOSNOG SISTEMA, ODNOSNO TRANSPORTNOG SISTEMA U VEZI SA TREĆIM ZEMLjAMA

11.460

ZA ODLUKU O SERTIFIKACIJI OPERATORA PRENOSNOG, ODNOSNO TRANSPORTNOG SISTEMA I SERTIFIKACIJI OPERATORA PRENOSNOG SISTEMA, ODNOSNO TRANSPORTNOG SISTEMA U VEZI SA TREĆIM ZEMLjAMA     

114.600

TARIFNI BROJ 140B

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE AKTA O IZUZEĆU ZA NOVE INTERKONEKTIVNE DALEKOVODE U OBLASTI ELEKTRIČNE ENERGIJE, NOVU INFRASTRUKTURU U OBLASTI PRIRODNOG GASA I OBAVEZE "UZMI ILI PLATI"

11.460

ZA AKT O IZUZEĆU ZA NOVE INTERKONEKTIVNE DALEKOVODE U OBLASTI ELEKTRIČNE ENERGIJE, NOVU INFRASTRUKTURU U OBLASTI PRIRODNOG GASA I OBAVEZE "UZMI ILI PLATI"

114.600

TARIFNI BROJ 140V

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST ZA SKLADIŠTENjE NAFTE, DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA SOPSTVENE POTREBE UKUPNOG KAPACITETA PREKO PET TONA I ZA SNABDEVANjE SOPSTVENIH PREVOZNIH SREDSTAVA NA SOPSTVENIM STANICAMA ZA SNABDEVANjE PREVOZNIH SREDSTAVA

 

11.460

ZA IZDAVANjE REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST ZA SKLADIŠTENjE NAFTE, DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ZA SOPSTVENE POTREBE UKUPNOG KAPACITETA PREKO PET TONA I ZA SNABDEVANjE SOPSTVENIH PREVOZNIH SREDSTVA NA SOPSTVENIM STANICAMA ZA SNABDEVANjE PREVOZNIH SREDSTAVA  

 

34.400

Tarifni broj 141.

Za zahtev za sticanje svojstva povlašćenog proizvođača električne energije

1.920

Za rešenje po zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja

19.320

 

 TARIFNI BROJ 141.

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA O STICANjU STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

1.910

ZA REŠENjE KOJIM SE STIČE STATUS PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZAVISI OD INSTALISANE SNAGE ELEKTRANE I IZNOSI:

 

1) ZA ELEKTRANE INSTALISANE SNAGE 1 MW I VIŠE

23.680

2) ZA ELEKTRANE INSTALISANE SNAGE DO 1 MW

2.290

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA KOJIM SE PRODUŽAVA VAŽENjE STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

1.140

ZA REŠENjE KOJIM SE PRODUŽAVA VAŽENjE STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZAVISI OD INSTALISANE SNAGE ELEKTRANE I IZNOSI:

 

1) ZA ELEKTRANE INSTALISANE SNAGE 1 MW I VIŠE

11.460

2) ZA ELEKTRANE INSTALISANE SNAGE DO 1 MW

1.530

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA O STICANjU STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE

1.140

ZA REŠENjE KOJIM SE STIČE STATUS POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZAVISI OD INSTALISANE SNAGE ELEKTRANE I IZNOSI:

 

1) ZA ELEKTRANE INSTALISANE SNAGE 1 MW I VIŠE

11.460

2) ZA ELEKTRANE INSTALISANE SNAGE DO 1 MW

1.530

ZA ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA O STICANjU STATUSA PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE

1.140

ZA REŠENjE KOJIM SE STIČE STATUS PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE

1.910

Tarifni broj 142.

Za prvi pregled kod proizvođača i sve naredne preglede kod korisnika parnih postrojenja (parnih i vrelovodnih kotlova, zagrejača vode i pregrejača para, parnih sudova pod pritiskom) koji se vrši po zahtevu korisnika

7.650

TARIFNI BROJ 142.

ZA POLAGANjE ISPITA ZA ENERGETSKOG MENADžERA

2.670

ZA POLAGANjE ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA OVLAŠĆENOG ENERGETSKOG SAVETNIKA

2.670

ZA IZDAVANjE UVERENjA O POLOŽENOM ISPITU ZA ENERGETSKOG MENADžERA

380

ZA IZDAVANjE UVERENjA O POLOŽENOM ISPITU ZA OBAVLjANjE POSLOVA OVLAŠĆENOG ENERGETSKOG SAVETNIKA

380

ZA IZDAVANjE LICENCE ZA OBAVLjANjE POSLOVA ENERGETSKOG MENADžERA

760

ZA IZDAVANjE, ODNOSNO PRODUŽENjE LICENCE ZA OBAVLjANjE POSLOVA OVLAŠĆENOG ENERGETSKOG SAVETNIKA

760

TARIFNI BROJ 157A

ZA SPISE I RADNjE KOJI SE ODNOSE NA MEĐUNARODNE I MEĐUDRŽAVNE VODNE PUTEVE, I TO:

 

1) USLOVE ZA PROJEKTOVANjE ZA IZGRADNjU, REKONSTRUKCIJU, DOGRADNjU, ADAPTACIJU I SANACIJU HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA, BRANA, PREVODNICA, PLOVNIH KANALA I OSTALIH OBJEKATA KOJI UTIČU NA BEZBEDNOST PLOVIDBE, ODNOSNO ZA POSTAVLjANjE SVIH VRSTA VODOVA I KABLOVA KOJI PRESECAJU VODNI PUT, ODNOSNO ZA IZGRADNjU LUKA I PRISTANIŠTA

22.810

2) MIŠLjENjE U POSTUPKU IZDAVANjA VODNIH USLOVA ZA EKSPLOATACIJU REČNOG NANOSA

10.930

3) MIŠLjENjE U POSTUPKU IZDAVANjA VODNE SAGLASNOSTI ZA EKSPLOATACIJU REČNOG NANOSA

27.280

 

 

NAPOMENA:

 

TAKSA IZ TAČKE 1) OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE PRE IZDAVANjA LOKACIJSKIH USLOVA U OKVIRU OBJEDINjENE PROCEDURE.

TAKSA IZ TAČ. 2) I 3) OVOG TARIFNOG BROJA PLAĆA SE NAKON PRIJEMA OBAVEŠTENjA O ISPUNjENOSTI USLOVA ZA IZDAVANjE SPISA.

 

XVIIIA SPISI I RADNjE U OBLASTI TRANSPORTA OPASNOG TERETA

TARIFNI BROJ 162A

ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE ODOBRENjA ZA TIP AMBALAŽE, ODNOSNO POSUDE POD PRITISKOM ILI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA

47.500

ZA REŠENjE O PROVERI ISPUNjENOSTI USLOVA I IZDAVANjE LICENCE PRIVREDNOM DRUŠTVU ILI DRUGOM PRAVNOM LICU ZA OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA

63.750

ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA STRUČNOM LICU

30.530

ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA PRIVREDNOM DRUŠTVU, ODNOSNO DRUGOM PRAVNOM LICU ZA STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA LICE SA SERTIFIKATOM ADN

41.400

ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE OVLAŠĆENjA PRIVREDNOM DRUŠTVU, ODNOSNO DRUGOM PRAVNOM LICU ZA STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE KANDIDATA ZA VOZAČA VOZILA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA

41.400

ZA REŠENjE PO ZAHTEVU ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA TRANSPORT RADIOAKTIVNOG TERETA KOJA VAŽI DO ŠEST MESECI

13.570

Tarifni broj 172.

Za rešenje po zahtevu za:

 

1) utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova u oblasti obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda

15.300

2) utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje nastave na stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine

5.360

3) nostrifikaciju, ekvivalenciju, odnosno priznavanje strane školske javne isprave, za:

 

(1) osnovno obrazovanje

2.560

(2) srednje obrazovanje

5.090

4) priznavanje strane visokoškolske isprave

10.200

5) odobrenje za izdavanje obrazaca evidencije i javnih isprava za osnovne i srednje škole

6.380

6) IZDAVANjE ODOBRENjA DRUGOJ ORGANIZACIJI RADI STICANjA STATUSA JAVNO PRIZNATOG ORGANIZATORA AKTIVNOSTI OBRAZOVANjA ODRASLIH, ZA SVAKI PROGRAM, ODNOSNO AKTIVNOST OBRAZOVANjA ODRASLIH

25.000

Tarifni broj 187.

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:

 

1) obične vode:

 

(1) do 10 l/sekundi

29.240

(2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi

43.860

(3) preko 100 l/sekundi

58.460

2) mineralne vode:

 

(1) do 5 l /sekundi

43.860

(2) preko 5 l /sekundi do 10 l /sekundi

58.460

(3) preko 10 l /sekundi

87.680

Tarifni broj 202.

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda

116.920

Tarifni broj 209.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika, ODNOSNO DRUGIH PRUŽALACA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE, KAO I ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA PRUŽANjE USLUGA DNEVNOG BORAVKA, POMOĆI U KUĆI, SVRATIŠTA, LIČNOG PRATIOCA DETETA, STANOVANjA UZ PODRŠKU I PERSONALNE ASISTENCIJE

 

19.050

 

ČLAN 24.

ZA TAKSENE OBAVEZE KOJE SU NASTALE, A NISU PLAĆENE DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, TAKSA SE PLAĆA U SKLADU SA ZAKONOM KOJI JE BIO NA SNAZI U VREME NASTANKA TAKSENE OBAVEZE, AKO JE TO POVOLjNIJE ZA OBVEZNIKA.

ČLAN 25.

USKLAĐIVANjE DINARSKIH IZNOSA TAKSI PROPISANIH OVIM ZAKONOM, IZVRŠIĆE SE U 2016. GODINI PRIMENOM INDEKSA POTROŠAČKIH CENA, PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ORGANA NADLEŽNOG ZA POSLOVE STATISTIKE, ZA PERIOD OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA DO 30. APRILA 2016. GODINE, PRI ČEMU SE ZAOKRUŽIVANjE VRŠI TAKO ŠTO SE IZNOS DO PET DINARA NE UZIMA U OBZIR, A IZNOS PREKO PET DINARA ZAOKRUŽUJE NA DESET DINARA.

VLADA ĆE, NA PREDLOG MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, ODLUKOM UTVRDITI I OBJAVITI USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE TAKSI IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

OBJAVLjENI USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI TAKSI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA PRIMENjIVAĆE SE OD PRVOG DANA NAREDNOG MESECA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

ČLAN 26.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U "SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 21.09.2015.