Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Član 1.

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn. i 45/2015 - usklađeni din. izn.), u članu 19. stav 1. tačka 6) posle reči: "porodici sa decom" dodaju se zapeta i reči: "kao i za spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;".

Član 2.

U Tarifi republičkih administrativnih taksi, Odeljak A - Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji, u Tarifnom broju 2. stav 2. posle reči: "preduzetniku" dodaju se zapeta i reči: "odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom".

Član 3.

Tarifni broj 38. briše se.

Član 4.

U Tarifnom broju 42. st. 1. i 2. brišu se.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 1, reči: "Za dozvolu za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače" zamenjuju se rečima: "Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače".

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 2. i 3.

Dodaje se Napomena, koja glasi:

"NAPOMENA:

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova prilikom promene poligona, učionice, odnosno mesta izvođenja poligonske radnje "zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom", plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane stavom 1. ovog tarifnog broja."

Član 5.

U Tarifnom broju 43. stav 1. briše se.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 1, reči: "Za rešenje po zahtevu za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkih pregleda vozila", zamenjuju se rečima: "Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda vozila".

Dosadašnji st. 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji st. 5, 6. i 7. postaju st. 2, 3. i 4.

Član 6.

Posle Tarifnog broja 43. dodaju se tarifni br. 43a, 43b, 43v i 43g, koji glase:

"Tarifni broj 43a

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:          

1) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja u oblasti privatnog obezbeđenja

42.000

2) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana

52.000

3) za dobijanje ovlašćenja za vršenje stručne obuke lica za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite

42.000

 

 

NAPOMENA:

Ukoliko pravno ili fizičko lice podnese zahtev za dobijanje dva ili sva tri ovlašćenja, plaća se jedna najviša propisana taksa iz ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 43b

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

1) za izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

75.000

2) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

2.500

 

 

NAPOMENA:

Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tačke 1) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 35% od takse propisane u tački 1) ovog tarifnog broja.

Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 2) ovog tarifnog broja.

 

Tarifni broj 43v

Za rešenje koje se donosi po zahtevu, i to:

1) za izdavanje licence pravnom licu za obavljanje detektivske delatnosti

50.000

2) za izdavanje licence preduzetniku za obavljanje detektivske delatnosti

25.000

3) za izdavanje licence fizičkom licu za vršenje detektivskih poslova

2.500

 

 

NAPOMENA:

Za ponovno izdavanje licence pravnom licu, odnosno preduzetniku iz tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 30% od takse propisane u tač. 1) i 2) ovog tarifnog broja.

Za ponovno izdavanje licence fizičkom licu iz tačke 3) ovog tarifnog broja, nakon isteka roka važenja licence, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u tački 3) ovog tarifnog broja.

 

Za ponovno utvrđivanje ispunjenosti zakonskih uslova za pravno lice, odnosno preduzetnika koji već poseduje licencu, u slučaju promene sedišta, otvaranja poslovne jedinice ili u drugim slučajevima kada je potrebno naknadno utvrditi ispunjenost uslova u pogledu prostorija i sprovedenih mera fizičko - tehničke zaštite.

5.000

 

 

Tarifni broj 43g

Za prijavu za sprovođenje obuke i osposobljavanja za vršenje detektivskih poslova

25.000

Za prijavu za polaganje stručnog ispita za detektiva

7.500".

 

 

Član 7.

U Tarifnom broju 46. tačka 2) posle reči: "dokumentaciju" dodaju se zapeta i reči: "odnosno na plan zaštite od požara".

U tački 6) posle reči: "materija" dodaju se zapeta i reči: "odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara, odnosno po zahtevu za davanje ovlašćenja pravnom licu za ugovorno obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima razvrstanim u kategorije ugroženosti od požara".

Dodaje se stav 2, koji glasi:

"Za rešenje iz oblasti zaštite od požara koje se donosi po zahtevu za proširenje obima izdatog ovlašćenja pravnom licu za obavljanje poslova projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara

20.600".

 

 

Član 8.

U Tarifnom broju 46a dodaju se st. 8. i 9, koji glase:

"Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija za bezbedno postavljanje objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama

30.600

Za zahtev za izdavanje uslova u pogledu mera zaštite od požara za izgradnju objekata za koje je propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju

15.850".

 

 

Član 9.

U Tarifnom broju 47. stav 1. tač. 1) i 3) brišu se.

U tački 7) reči: "za bavljenje poslovima servisiranja opreme u oblasti protivpožarne zaštite" zamenjuju se rečima: "za izdavanje ovlašćenja pravnom licu za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija namenjenih gašenju, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za automatsko otkrivanje i dojavu požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih stabilnih instalacija za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija za odvođenje dima i toplote, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja izvedenih instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, odnosno za bavljenje poslovima kontrolisanja mobilnih uređaja za gašenje požara, po svakom pojedinačnom poslu".

Dodaje se tačka 10), koja glasi:

"10) za davanje saglasnosti na program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

2.340".

Stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3, koji postaje stav 2, menja se i glasi:

"Za zahtev za izdavanje licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

3.040".

Posle dosadašnjeg stava 3, koji postaje stav 2, dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Za zahtev za izdavanje duplikata licence za izradu glavnog projekta zaštite od požara, odnosno licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara

1.640".

 

 

Član 10.

U Tarifnom broju 135. stav 3. posle tačke 5) dodaje se tačka 5a), koja glasi:

"5a) za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina

57.290".

U tački 8) reči: "gasovoda i" brišu se.

Dodaju se tač. 14) i 15), koje glase:

"14) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i pratećih odobrenja za izvođenje radova i za upotrebu rudarskih objekata (odobrenje za izvođenje radova i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata)

34.370

15) za izdavanje odobrenja za prenos odobrenja za istraživanje mineralnih sirovina i podzemnih voda

34.370".

 

 

Dodaje se Napomena, koja glasi:

"NAPOMENA:

Ako se podnese zahtev za izdavanje odobrenja za smanjenje eksploatacionog polja, plaća se taksa u iznosu od 50% od takse propisane u stavu 3. tačka 13) ovog tarifnog broja.".

Član 11.

Posle Tarifnog broja 135. dodaju se tarifni br. 135a i 135b, koji glase:

"Tarifni broj 135a

Za zahtev za izdavanje odobrenja za detaljna istraživanja podzemnih voda, i to:

obične vode:

(1) do 10 l/sekundi

29.240

(2) preko 10 l/sekundi do 100 l/sekundi

43.860

(3) preko 100 l/sekundi

58.460

2) mineralne vode:

(1) do 5 l/sekundi

43.860

(2) preko 5 l/sekundi do 10 l/sekundi

58.460

(3) preko 10 l/sekundi

87.680

 

 

Tarifni broj 135b

Za rešenje, odnosno potvrdu o utvrđivanju i overi razvrstanih rezervi podzemnih voda

76.380".

 

 

Član 12.

Tarifni br. 136, 137. i 138. brišu se.

Član 13.

U Tarifnom broju 139. stav 2. menja se i glasi:

"Za rešenje kojim se izdaje energetska dozvola za izgradnju energetskih objekata - 0,03% na predračunsku vrednost izgradnje".

Dodaje se stav 3, koji glasi:

"Za rešenje kojim se produžava važnost energetske dozvole - 0,01% na predračunsku vrednost izgradnje".

U Napomeni stav 1. posle reči: "radovima" dodaju se reči: "iz st. 2. i 3. ovog tarifnog broja".

Član 14.

U Tarifnom broju 140. stav 1. posle reči: "izveštaja" dodaju se reči: "nadležnog inspektora".

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Za izdavanje izveštaja nadležnog inspektora po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova i zahteva utvrđenih tehničkim propisima, propisima o zaštiti od požara i eksplozija, kao i propisima o zaštiti životne sredine za potrebe izdavanja saglasnosti za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

29.240".

Dosadašnji stav 2. koji postaje stav 3. menja se i glasi:

"Za izdavanje izveštaja po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja energetskih objekata, odnosno uslova u pogledu broja i stručne osposobljenosti zaposlenih lica za obavljanje poslova na održavanju energetskih objekata, kao i poslova rukovaoca u tim objektima, za potrebe izdavanja licence za obavljanje energetske delatnosti

4.390".

 

 

Član 15.

Posle Tarifnog broja 140. dodaju se tarifni br. 140a, 140b i 140v, koji glase:

"Tarifni broj 140a

Za zahtev pravnog lica za donošenje odluke o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

11.460

Za odluku o sertifikaciji operatora prenosnog, odnosno transportnog sistema i sertifikaciji operatora prenosnog sistema, odnosno transportnog sistema u vezi sa trećim zemljama

114.600

Tarifni broj 140b

Za zahtev za izdavanje akta o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

11.460

Za akt o izuzeću za nove interkonektivne dalekovode u oblasti električne energije, novu infrastrukturu u oblasti prirodnog gasa i obaveze "uzmi ili plati"

114.600

Tarifni broj 140v

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

11.460

Za izdavanje rešenja kojim se daje saglasnost za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe ukupnog kapaciteta preko pet tona i za snabdevanje sopstvenih prevoznih sredstva na sopstvenim stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava

34.400".

 

 

Član 16.

Tarifni broj 141. menja se i glasi:

"Tarifni broj 141.

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

1.910

Za rešenje kojim se stiče status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

23.680

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

2.290

Za zahtev za izdavanje rešenja kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije

1.140

Za rešenje kojim se produžava važenje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

11.460

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.530

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije

1.140

Za rešenje kojim se stiče status povlašćenog proizvođača električne energije zavisi od instalisane snage elektrane i iznosi:

 

1) za elektrane instalisane snage 1 MW i više

11.460

2) za elektrane instalisane snage do 1 MW

1.530

Za zahtev za izdavanje rešenja o sticanju statusa proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

1.140

Za rešenje kojim se stiče status proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije

1.910".

 

 

Član 17.

Tarifni broj 142. menja se i glasi:

"Tarifni broj 142.

Za polaganje ispita za energetskog menadžera

2.670

Za polaganje ispita za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

2.670

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za energetskog menadžera

380

Za izdavanje uverenja o položenom ispitu za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

380

Za izdavanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera

760

Za izdavanje, odnosno produženje licence za obavljanje poslova ovlašćenog energetskog savetnika

760".

Član 18.

Posle Tarifnog broja 157. dodaje se Tarifni broj 157a, koji glasi:

"Tarifni broj 157a

Za spise i radnje koji se odnose na međunarodne i međudržavne vodne puteve, i to:

 

1) uslove za projektovanje za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i sanaciju hidrotehničkih objekata, brana, prevodnica, plovnih kanala i ostalih objekata koji utiču na bezbednost plovidbe, odnosno za postavljanje svih vrsta vodova i kablova koji presecaju vodni put, odnosno za izgradnju luka i pristaništa

22.810

2) mišljenje u postupku izdavanja vodnih uslova za eksploataciju rečnog nanosa

10.930

3) mišljenje u postupku izdavanja vodne saglasnosti za eksploataciju rečnog nanosa

27.280

 

 

NAPOMENA:

Taksa iz tačke 1) ovog tarifnog broja plaća se pre izdavanja lokacijskih uslova u okviru objedinjene procedure.

Taksa iz tač. 2) i 3) ovog tarifnog broja plaća se nakon prijema obaveštenja o ispunjenosti uslova za izdavanje spisa."

 

Član 19.

Posle Tarifnog broja 162. dodaju se glava XVIIIA i Tarifni broj 162a, koji glase:

"XVIIIA SPISI I RADNJE U OBLASTI TRANSPORTA OPASNOG TERETA

Tarifni broj 162a

Za rešenje po zahtevu za izdavanje odobrenja za tip ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta

47.500

Za rešenje o proveri ispunjenosti uslova i izdavanje licence privrednom društvu ili drugom pravnom licu za osposobljavanje kandidata za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta

63.750

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja stručnom licu

30.530

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za lice sa sertifikatom ADN

41.400

Za rešenje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za stručno osposobljavanje kandidata za vozača vozila za transport opasnog tereta

41.400

Za rešenje po zahtevu za izdavanje dozvole za transport radioaktivnog tereta koja važi do šest meseci

13.570".

 

 

Član 20.

U Tarifnom broju 172. tačka 3) reči: "nostrifikaciju, ekvivalenciju, odnosno" brišu se.

Dodaje se tačka 6), koja glasi:

"6) izdavanje odobrenja drugoj organizaciji radi sticanja statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, za svaki program, odnosno aktivnost obrazovanja odraslih

25.000".

 

25.000".

 

 

Član 21.

Tarifni broj 187. briše se.

Član 22.

Tarifni broj 202. briše se.

Član 23.

U Tarifnom broju 209. posle reči: "korisnika" dodaju se zapeta i reči: "odnosno drugih pružalaca usluga socijalne zaštite, kao i za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pružanje usluga dnevnog boravka, pomoći u kući, svratišta, ličnog pratioca deteta, stanovanja uz podršku i personalne asistencije".

Član 24.

Za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do dana stupanja na snagu ovog zakona, taksa se plaća u skladu sa zakonom koji je bio na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 25.

Usklađivanje dinarskih iznosa taksi propisanih ovim zakonom, izvršiće se u 2016. godini primenom indeksa potrošačkih cena, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. aprila 2016. godine, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odlukom utvrditi i objaviti usklađene dinarske iznose taksi iz stava 1. ovog člana.

Objavljeni usklađeni dinarski iznosi taksi iz stava 2. ovog člana primenjivaće se od prvog dana narednog meseca od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 21.09.2015.