Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Stvaranje uslova za obezbeđivanje stalne i neprekidne pomoći deci do navršenih 18 godina života i njihovim porodicama u slučajevima teškog oštećenja zdravstvenog stanja zbog teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti, ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja deteta, kako u procesu lečenja, tako i ostvarivanju onih prava koja mogu da im olakšaju probleme sa kojima se suočavaju tokom perioda lečenja


 Radi unapređenja zdravstvenog osiguranja odnosno proširenja obima pojedinih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pristupilo se izradi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvnom osiguranju. Važeći Zakon o zdravstvenom osiguranju donet je 2005. godine.

Tokom primene uočena je potreba da se pojedine odredbe bliže odnosno drugačije urede.

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da se u članu 61. stav 1. tačka 8) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US) reči: "estetske rekonstrukcije dojke koje su nastale nakon izvršene mastektomije", zamenjuje rečima: "estetske rekonstrukcije dojke nakon izvršene mastektomije jedne ili obe dojke i estetske korekcije dojke nakon izvršene mastektomije druge dojke."

Ovim pravnim rešenjem omogućuje se unapređivanje ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno proširivanje određenih prava (pravo osiguranih lica – žena na estetsku rekonstrukciju jedne ili obe dojke, kao i operaciju korekcije neodstranjene dojke s ciljem dovođenja u sklad sa rekonstruisanom dojkom, po pitanju veličine, oblika i položaja, nakon mastektomije ili poštedne operacije jedne ili obe dojke. Ovom izmenom Zakona o zdravstvenom osiguranju predloženo je proširivanje prava osiguranih lica – žena kod kojih je izvršena mastektomija jedne dojke, tako što se obezbeđuje estetska korekcija druge dojke na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, što do sada nije bio slučaj. Prema sada važećem Zakonu o zdravstvenom osiguranju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja osigurana lica – žene imale su pravo na rekonstrukciju samo jedne dojke nakon odstranjivanja dojke nakon izvršene mastektomije, ali ne i na rekonstrukciju obe dojke čak ni ukoliko bi i druga bila odstranjena nakon izvršene mastektomije.

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da se član 66 menja i glasi:

"Potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite za osiguranika koji je upućen na rad u inostranstvo izdaje se za period za koji je osiguranik upućen na rad u inostranstvo i ne može se izdati osiguraniku ukoliko prvostepena lekarska komisija, pre odlaska osiguranika u inostranstvo, utvrdi da postoje smetnje u pogledu zdravstvenog stanja osiguranika.

Članu uže porodice osiguranika iz stava 1. ovog člana potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje se za isti period za koji se izdaje osiguraniku.

Potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite za vreme privremenog boravka u inostranstvu iz člana 64. ovog zakona izdaje se osiguranom licu najduže za period od 90 dana od dana izdavanja ove potvrde."

Ovim će se omogućiti produženje roka važenja potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite za vreme boravka u inostranstvu osiguranika i članova uže porodice osiguranika koje se upućuje na rad u inostranstvo. Ovom izmenom Zakona o zdravstvenom osiguranju predloženo je proširivanje prava osiguranika koji su upućeni na rad u inostranstvo kao i članova njihove uže porodice, tako što se potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu izdaje za period za koji je osugaranik upućen na rad u inostranstvo. Na taj način ovi osiguranici i članovi njihove uže porodice više nemaju obavezu da produžavaju važnost potvrda na svakih godinu dana, kao što je predviđeno sada važećim zakonskim odredbama.

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da se u članu 79. stav 3. reči "do četiri meseca" brišu. Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi: "Produženje prava na naknadu zarade iz stava 3. ovog člana, ocenjuje drugostepena lekarska komisija na svakih šest meseci, za svaki pojedinačni slučaj, u zavisnosti od zdravstvenog stanja deteta, kao i neophodnog daljeg lečenja, odnosno rehabilitacije ako je potrebna."

Ovim pravnim rešenjem omogućiće se produženje prava na naknadu zarade zbog nege člana uže porodice – deteta do navršenih 18 godina života u slučaju teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti, ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja deteta, kao i povećanje visine naknade u tom slučaju. Ovom izmenom Zakona o zdravstvenom osiguranju predloženo je brisanje dosadašnjeg ograničenja trajanja prava na naknadu zarade zbog nege člana uže porodice – deteta do navršenih 18 godina života u slučaju teškog oštećenja zdravstvenog stanja zbog teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti, ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja deteta, prema kojem je drugostepena lekarska komisija mogla produžiti ovo pravo do četiri meseca. Na ovaj način uvodi se mogućnost da drugostepena komisija, na predlog zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u kojoj se dete leči i uputa izabranog lekara, na svakih šest meseci produži trajanje prava na naknadu zarade, u zavisnosti od zdravstvenog stanja deteta, kao i neophodnog daljeg lečenja, odnosno rehabilitacije ako je potrebna. Takođe, predloženo je da se visina naknade utvrdi u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade.

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da se u članu 96. stav 2. posle reči: "iz člana 74. stav 1. tač. 2) i 6)" dodaju se reči: "i u slučaju iz člana 79. stav 3." U stavu 5. reč: "osiguranice" zamenjuje se rečju: "poslodavca".

Ovim pravnim rešenjem u Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju predloženo je da Republički fond za zdravsteno osiguranje na račun poslodavca uplaćuje sredstva u iznosu od 35% od osnova za naknadu zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, a koja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije.

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da se u članu 104. stav 1. i 2. brišu se reči: "van područja matične filijale." U stavu 3. brišu se reči: "na području matične filijale". U članu 157. stav 1. tačka 3) reči: "stav 3." menjaju se rečima: "st. 3. i 4.".

Ovim pravnim rešenjem omogućiće se da se pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite obezbedi osiguranim licima odnosno pratiocima osiguranih lica, bez obzira na to da li je osigurano lice upućeno u zdravstvenu ustanovu koja se nalazi na području odnosno koja je van područja matične filijale. Ovom izmenom Zakona o zdravstvenom osiguranju predloženo je proširivanje prava na nakndau troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite za osigurana lica odnosno pratioce osiguranih lica, bez obzira na to da li je osigurano lice upućeno u zdravstvenu ustanovu koja se nalazi na području odnosno koja je van područja matične filijale, u skladu sa odredbama zakona.

Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da se u članu 212a posle stava 6. dodaju stavovi 7. i 8. koji glase:

"Poslove centralizovanih javnih nabavki vakcina za obaveznu imunizaciju obavlja zdravstvena ustanova osnovana radi proizvodnje seruma, vakcina i drugih imunobioloških preparata i sredstava kojima se snabdevaju zdravstvene ustanove na teritoriji Republike.

Na postupak iz stava 7. ovog člana primenjuju se odredbe st. 2-6. ovog člana."

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 9. posle reči: "nabavki" briše se zapeta i dodaju se reči: "i zdravstvenoj ustanovi iz stava 7. ovog člana, za nabavku, proizvodnju, skladištenje i snabdevanje zdravstvenih ustanova vakcinama za obaveznu imunizaciju,". Dosadašnji stav 8. postaje stav 10.

Ovim pravnim rešenjem omogućiće se unapređivanje poslova centralizovanih javnih nabavki vakcina za obaveznu imunizaciju, na taj način što ovaj postupak obavlja zdravstvena ustanova osnovana radi proizvodnje seruma, vakcina i drugih imunobioloških i dijagnostičkih preparata i sredstava kojima se snabdevaju zdravstvene ustanove na teritoriji Republike Srbije, a kojoj Republički fond za zdravstveno osiguranje obezbeđuje sredstva za obavljanje ovih poslova. Ovom izmenom Zakona o zdravstvenom osiguranju predloženo je da poslove centralizovanih javnih nabavki vakcina za obaveznu imunizaciju obavlja zdravstvena ustanova osnovana radi proizvodnje seruma, vakcina i drugih imunobioloških i dijagnostičkih preparata i sredstava kojima se snabdevaju zdravstvene ustanove na teritoriji Republike Srbije. Predloženo je i da Republički fond za zdravstveno osiguranje za obavljanje navedenih poslova obezbeđuje sredstva ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Jedan od osnovnih razloga za izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju je stvaranje uslova za obezbeđivanje stalne i neprekidne pomoći deci do navršenih 18 godina života i njihovim porodicama u slučajevima teškog oštećenja zdravstvenog stanja zbog teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti, ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja deteta, kako u procesu lečenja, tako i ostvarivanju onih prava koja mogu da im olakšaju probleme sa kojima se suočavaju tokom perioda lečenja.

Analizom podataka iz Registra podataka o licima obolelim od raka u periodu od 1990. do 2010. godine za pedijatrijski i adolescentni uzrast, utvrđeno je da postoji kontinuiran porast broja obolelih i umrlih od malignih oboljenja, s jedne strane, ali i značajna porast broja izlečenih u tom uzrastu, s druge strane.

Deca i njihove porodice se od momenta dijagnostifikovanja bolesti, kao i toku samog procesa lečenja suočavaju sa brojnim problemima. Deca su suočena sa bolom i strahom usled nerazumevanja onog šta im se i zašto dešava, strahom za sopstveni život, osećajem usamljenosti zbog odvojenosti od ostalih članova porodice i druge dece, osećajem napuštenosti.

Roditelji i porodica se suočavaju sa osećanjem straha i zabrinutosti o prognozama izlečenja deteta, osećanjem zabrinutosti zbog potrebe pravovremenog obezbeđivanja izuzetno skupih lekova koji nisu uvek dostupni, kao i osećanjem zabrinutosti za materijalnu egzistenciju porodice i straha zbog mogućeg gubitka posla. Poseban tretman predstavlja mogućnost roditelja da tokom perioda lečenja i rehabilitacije prate svoje dete i pružaju mu neophodnu psihološku pomoć.

Polazeći od svega navedenog, predložene su izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se obezbeđuje duže trajanje prava na naknadu zarade zbog nege člana uže porodice – deteta do navršenih 18 godina života u slučaju teškog oštećenja zdravstvenog stanja zbog teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti, ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja deteta, kao i uvećanje osnovice za naknadu zarade u ovim slučajevima, koje treba da olakšaju položaj dece i njihovih porodica i doprinesu povećanju šansi za njihovo izlečenje.

Potreba za proširenjem prava osiguranih lica – žena kojima je izvršena mastektomija jedne ili obe dojke ogleda se u potrebi poboljšanja opšteg psiho-fizičkog stanja tih osiguranih lica, čime se unapređuje i zdravstvena zaštita u celini te posebno osetljive kategorije osiguranih lica.

U cilju racionalnog korišćenja sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja predloženo je da se pravo na naknadu troškova prevoza povodom ostvarivanja zdravstvene zaštite proširi bez obzira na to da li je osigurano lice upućeno u zdravstvenu ustanovu koja se nalanz na području odnosno koja je van pordručja matične filijale.

Prelaznim i završnim odredbama Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite za osiguranika koji je upućen na rad u inostranstvo, odnosno člana uže porodice osiguranika, koja je izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona, važi za period za koji je osiguranik upućen na rad u inostranstvo.

Stupanje na snagu predviđeno osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primena od 1. januara 2016. godine, osim odredbi koje se odnose na to da Republički fond za zdravsteno osiguranje na račun poslodavca uplaćuje sredstva u iznosu od 35% od osnova za naknadu zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, a koja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. Ove odredbe primenjivaće se počevši od obračuna naknade zarade za januar 2016. godine.

Republički fond za zdravstveno osiguranje imaće obavezu da planira sredstva za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koja su predložena Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, počev od 2016. godine, u skladu sa opredeljenim finansijskim sredstvima u finansijskom planu za svaku kalendarsku godinu. U pogledu racionalizacije sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki vakcina za obaveznu imunizaciju, nema dodatnih finansijskih efekata, imajući u vidu da Republički fond za zdravstveno osiguranje u finansijskom planu planira sredstva za vakcine za obaveznu imunizaciju u skladu sa sada važećim zakonskim odredbama.

Rešenja predložena Nacrtom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju predstavljaju rezultat saradnje Ministarstva zdravlja, Ministarstva spoljnih poslova, Republičkog fonda za zdravstveno osgiuranje, Zaštitnika građana, Udruženja žena operisanih od raka dojke "Budimo zajedno", Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka (NURDOR), kao i predstavnika drugih udruženja i nevladinih organizacija i pojedinaca. 

Izvor: Redakcija, 21.09.2015.