Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

KONKURS KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA ZA OBJAVLJIVANJE REFERATA NA TEMU SUDSKI POSTUPAK – PRAVDA I PRAVIČNOST: Rok za podnošenje rada 30. septembar 2022. godine


KOPAONIČKA ŠKOLA PRIRODNOG PRAVA – SLOBODAN PEROVIĆ

35. godina

obaveštava pravničku i drugu naučnu i stručnu javnost da raspisuje

K O N K U R S

Za prijem i objavljivanje referata povodom jubilarnog 35. Susreta Kopaoničke škole koji će se održati na Kopaoniku od 13. do 17. decembra 2022. godine pod stalnim naslovom “Pravda i pravo –Posvećeno osnivaču Kopaoničke škole prirodnog prava akademiku prof. dr Slobodanu Peroviću”.

Opšta tema ovogodišnjeg skupa je

SUDSKI POSTUPAK - PRAVDA I PRAVIČNOST

U okviru opšte teme, kandidati, shodno Heksagonu Kopaoničke škole prirodnog prava, biraju niže navedene oblasti u kojima mogu konkurisati, označavajući temu po slobodnom izboru.

Prioritet u prihvatanju referata za objavljivanje imaju autori koji su prethodnih godina izlagali svoje radove na susretima Kopaoničke škole. Odluku o prijemu i objavljivanju radova donosi Uređivački odbor Kopaoničke škole.

Radovi koji ispunjavaju predviđene naučne standarde i koji dobiju dve pozitivne anonimne recenzije objavljuju se u odgovarajućoj naučnoj publikaciji, a broj objavljenih radova se određuje u zavisnosti od finansijskih mogućnosti.

Uslovi neophodni za uzimanje rada u razmatranje od strane Uređivačkog odbora predviđeni su Uputstvom za autore priloženim uz ovaj konkurs.

U prijavi koja se podnosi uz rad moraju biti naznačeni ime i prezime autora, zvanje i zanimanje, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa. Uz rad se obavezno dostavlja svojeručno potpisana izjava autora čiji je obrazac priložen uz ovaj konkurs. Rad može imati najviše dva koautora.

Krajnji rok za podnošenje rada je 30. septembar 2022. godine. Po proteku navedenog roka radovi se ne primaju.

Rad se dostavlja u elektronskoj formi na elektronsku adresu Kopaoničke škole prirodnog prava: office@kopaonickaskola.rs a prijem rada se može proveriti i kontaktom na elektronsku adresu: jperovic@beotel.rs.

Rad koji ne ispunjava bilo koji od navedenih uslova neće biti uzet u razmatranje.

Oblasti u kojima se može konkurisati čine tradicionalni Heksagon Kopaoničke škole: I  Pravo na život (život, zdravlje, ekologija, sport).

II              Pravo na slobodu (sloboda misli i izražavanja, sloboda ličnosti, sloboda kretanja, sloboda veroispovesti, krivično-pravna i procesna zaštita ličnosti, upravno-pravna zaštita slobode).

III           Pravo na imovinu (kodifikacije, svojina i druga stvarna prava, svojina i nasleđe, ugovor i odgovornost za štetu, porezi, privredna društva, osiguranje, međunarodni privredni ugovori, arbitraža, banke i bankarski poslovi, radni odnosi).

IV           Pravo na intelektualnu tvorevinu (autorsko pravo, pravo industrijske svojine, pravo učestvovanja u kulturnom životu).

V             Pravo na pravdu (opšta značenja, sud u koneksitetu pravde, nezavisnost sudstva, sudska praksa i uloga suda, međunarodni odnosi i pravda, pravo Evropske unije).

VI           Pravo na pravnu državu (teorija pravne države, vladavina i nevladavina prava u praksi, ustavno sudstvo)

Učesnici konkursa mogu se obavestiti o rezultatima konkursa početkom novembra 2022. godine.

Dobitnicima nagrađenih radova biće uručeno pismo počasti (litteras honoris) i omogućeno da svoje radove predstave učesnicima jubilarnog 35. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović.

Porodica osnivača Kopaoničke škole prirodnog prava, akademika prof. dr Slobodana Perovića obezbeđuje sredstva za novčani deo nagrade po ovogodišnjem konkursu. Nagradni fond za novčani deo nagrade iznosi 2.250 evra, od čega je 1000 evra namenjeno dobitniku prve nagrade, 750 evra dobitniku druge nagrade i 500 evra dobitniku treće nagrade, sve u dinarskoj protivvrednosti.

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2022. godine do 18 časova.

Proglašenje dobitnika i dodela nagrada održaće se u okviru svečane plenarne sednice 35. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović, 13. decembra 2022. godine.

Za nagradu mogu konkurisati učesnici Kopaoničke škole prirodnog prava do 35 godina starosti, uključujući i studente osnovnih, master i doktorskih studija pravnih fakulteta. Radovi se pišu na srpskom ili engleskom jeziku, u dužini i prema uputstvu za autore priloženom uz ovaj konkurs.

Stručni žiri za ocenu radova čine:

Predsednik: Prof. dr Jelena S. Perović Vujačić – predsednik Kopaoničke škole prirodnog prava – Slobodan Perović

Članovi: Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, predsednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske; Akademik prof. dr Vlado Kambovski, Akademija nauka i umetnosti Makedonije; Akademik prof. dr Zoran Rašović, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti; Prof. dr Gordana Vukadinović, Univerzitet u Novom Sadu; Prof. dr Nikola Mojović, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci; Prof. dr Nataša Delić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Gđa Ljubica Tomić, advokat iz Beograda; Dr Thomas Meyer, rukovodilac programa GIZ.

Radove treba dostaviti u elektronskoj formi, u word formatu, na elektronsku adresu office@kopaonickaskola.rs sa obaveznom naznakom “za nagradu Profesor Slobodan Perović” navedenom u predmetu dopisa. Podaci o autoru (ime, prezime, zvanje i zanimanje, adresa, kontakt telefon i e-mail, a za studente i broj indeksa i godina/stepen studija) navode se u propratnom dopisu, dok sam tekst rada ne sadrži bilo kakve podatke o autoru jer će posebna komisija anonimizirati radove pre nego što ih pošalje na čitanje i ocenjivanje stručnom žiriju. U propratnom dopisu potrebno je naznačiti da se rad dostavlja na osnovu konkursa za nagradu “Profesor Slobodan Perović”.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Kopaonička škola prirodnog prava, 18.08.2022.
Naslov: Redakcija