Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O METROLOGIJI - Tekst propisa


I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se organizacija poslova metrologije, osnivanje, pravni položaj, nadležnost, organizacija/organi, način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Agencije za mere i dragocene metale, zakonske merne jedinice i etaloni Republike Srbije, stavljanje na tržište, odnosno isporučivanje na tržište, kao i upotreba merila, ocenjivanje usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, prethodno upakovani proizvodi i merne boce, upotreba i distribucija zakonskog vremena, važenje inostranih znakova i dokumenata, nadzor, kao i druga pitanja od značaja za metrologiju.

Cilj

Član 2.

Cilj ovog zakona je da obezbedi:

1) upotrebu mernih jedinica usklađenih sa Međunarodnim sistemom jedinica;

2) jedinstveni metrološki sistem koji obezbeđuje tačno i pouzdano merenje i poverenje u rezultate merenja sprovedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite životne sredine, opšte bezbednosti i zaštite prirodnih resursa;

3) sledivost rezultata merenja do etalona Republike Srbije i do međunarodnih etalona ili nacionalnih etalona drugih država;

4) uslove za slobodnu trgovinu i sprečavanje nepotrebnih prepreka u trgovini;

5) podršku i razvoj odgovarajuće metrološke infrastrukture koja obezbeđuje sledivost mernih rezultata;

6) metrološke istraživačke i razvojne aktivnosti;

7) brzo, tačno i lako razumljivo saopštavanje i prenošenje informacija o metrološkim pitanjima.

Primena

Član 3.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje zakonska metrološka kontrola, primenjuju se na merila koja se upotrebljavaju za merenja u oblasti zaštite zdravlja ljudi i životinja, zaštite opšte bezbednosti, zaštite životne sredine i prirodnih resursa, kontrole i bezbednosti saobraćaja, u prometu roba i usluga, kao i zaštite potrošača i naplate putarine, taksi, tarife, poreza, premija, kazni, naknada, odšteta ili sličnih vrsta plaćanja na osnovu rezultata merenja.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuju uslovi za stavljanje merila na tržište, odnosno njegovo isporučivanje na tržište, kao i upotrebu primenjuju se jednako na sva merila bez obzira na njihovo poreklo.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na oblast odbrane, osim planiranja, organizovanja, sprovođenja i nadzora metrološke delatnosti koja se obavlja za specifične potrebe odbrane, što uređuje ministar nadležan za poslove odbrane.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na upotrebu zakonskog vremena u službene i poslovne svrhe i u svrhe javnog objavljivanja i oglašavanja, osim u oblasti vazdušnog saobraćaja, ako je to predviđeno međunarodim konvencijama i ugovorima koji obavezuju Republiku Srbiju.

Dostupnost rezultata merenja

Član 4.

Rezultati merenja koja se vrše, na zahtev ili za potrebe državnih organa, u javnom interesu, naročito u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, kao i zaštite životne sredine dostupni su pravnim i fizičkim licima u skladu sa propisima kojima se uređuje dostupnost informacija od javnog značaja.

Značenje pojmova

Član 5.

Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sledeće značenje:

1)         zakonske merne jedinice su merne jedinice čija je primena obavezna u Republici Srbiji;

2)         Nacionalni metrološki institut je institucija imenovana da razvija i održava nacionalne etalone jedne ili više veličina i obavlja druge poslove iz oblasti metrologije;

3)         etalon predstavlja realizaciju definicije date veličine sa navedenom vrednošću veličine i pridruženom mernom nesigurnošću, tako da služi kao referenca;

4)         međunarodni etalon je etalon priznat od potpisnika međunarodnog sporazuma;

5)         nacionalni etalon je etalon koji je odlukom o proglašenju priznat kao osnova za dodeljivanje vrednosti veličine drugim etalonima iste veličine posredstvom neprekidnog lanca etaloniranja i pomoću koga se najtačnije ostvaruje određena SI jedinica u Republici Srbiji;

6) referentni materijal je materijal dovoljno homogen i stabilan u odnosu na određena svojstva, koji je ustanovljen da odgovara predviđenoj upotrebi u merenju ili ispitivanju nazivnih svojstava;

7) sertifikovani referentni materijal je referentni materijal praćen sertifikatom koji obezbeđuje jednu ili više određenih vrednosti osobina sa pridruženim mernim nesigurnostima i dokazom o sledivosti korišćenjem validnih postupaka;

8) sledivost je osobina rezultata merenja pomoću koje se taj rezultat dovodi u vezu sa navedenom referencom posredstvom neprekidnog lanca etaloniranja od kojih svako doprinosi utvrđenoj mernoj nesigurnosti;

9) etaloniranje je postupak kojim se, pod određenim uslovima, u prvom koraku uspostavlja odnos između vrednosti veličina sa mernim nesigurnostima koje ostvaruju etaloni, i odgovarajućih pokazivanja sa pridruženim mernim nesigurnostima, a u drugom koraku, te se informacije koriste za uspostavljanje odnosa za dobijanje rezultata merenja iz pokazivanja;

10) merilo je uređaj koji se koristi za merenja, sam ili u sklopu sa jednim ili više dopunskih uređaja;

11) komunalno merilo je svako merilo koje se koristi u svrhu prodaje vode, merenja električne i toplotne energije i prirodnog gasa, u skladu sa propisima kojima se uređuju ove oblasti;

12) zakonska metrološka kontrola su sve zakonske aktivnosti kojima podležu merila i obuhvata zakonsku kontrolu merila, metrološki nadzor, kao i ostale aktivnosti u svrhu pregleda i dokazivanja, prilikom stavljanja na tržište i/ili u upotrebu;

13) metrološka ekspertiza obuhvata službeni pregled merila koji služi kao dokaz pri donošenju odluka u postupcima pred sudom ili drugim organima;

14) ocenjivanje usaglašenosti merila je svaka aktivnost kojom se utvrđuje da li je pojedinačno merilo, partija merila ili proizvedena serija merila usaglašena sa svim propisanim zahtevima koji se primenjuju na to merilo;

15) normativni dokument je dokument Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (International Organization of Legal Metrology) ili drugi odgovarajući dokument kojim se potvrđuje pretpostavka o usaglašenosti sa propisanim bitnim zahtevima, i čija oznaka je objavljena u Službenom glasniku Evropske unije, radi sprovođenja evropskog propisa;

16) ispitivanje tipa je postupak ocenjivanja usaglašenosti jednog ili više uzoraka određenog tipa merila čiji je rezultat izveštaj, sertifikat ili druga isprava o ispitivanju;

17) odobrenje tipa je postupak kojim se potvrđuje da je određeni tip merila u neharmonizovanoj oblasti usaglašen sa odgovarajućim propisanim zahtevima, i na osnovu koga se izdaje sertifikat o odobrenju tipa merila;

18) overavanje merila je postupak koji obuhvata pregled i žigosanje i/ili izdavanje sertifikata o overavanju merila, kojim se konstatuje i potvrđuje da je merilo usaglašeno sa propisanim zahtevima;

19) isporuka na tržištu je svako činjenje dostupnim merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca na tržištu Republike Srbije radi distribucije, potrošnje ili upotrebe, u okviru privredne delatnosti, sa ili bez naknade;

20) stavljanje na tržište je prva isporuka merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca na tržištu Republike Srbije;

21) stavljanje u upotrebu je prva upotreba merila od strane krajnjeg korisnika za svrhe za koje je to merilo namenjeno;

22) popravka merila je skup tehnoloških postupaka kojima se merilo ili njegovi sklopovi, podsklopovi i sastavni delovi, uključujući mehanička oštećenja i softver dovode iz stanja u otkazu u ispravno stanje tako da mogu obavljati zahtevanu tehničku funkciju;

23) prepravka merila je aktivnost kojom se menjaju neke tehničke ili metrološke karakteristike kojima se ugrožava usaglašenost merila sa propisanim zahtevima;

24) prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupca, pri čemu se količina tih proizvoda ne može promeniti bez promene pakovanja, odnosno bez otvaranja pakovanja pri čemu nastaje vidno oštećenje;

25) paker je pravno lice ili preduzetnik koje je odgovorno za pakovanje prethodno upakovanog proizvoda;

26) merne boce su posude nazivne zapremine od 0,05 L do 5 L koje su zatvorene ili izrađene da budu zatvorene i namenjene za skladištenje, prevoz ili isporuku tečnosti, i koje imaju takva metrološka svojstva da se mogu koristiti kao merne boce, odnosno da njihov sadržaj može biti izmeren sa dovoljnom tačnošću kada su napunjene do određenog nivoa ili do određenog procenta ukupne zapremine;

27) univerzalno koordinirano vreme (UTC) je vremenska skala čije održavanje i objavljivanje podataka o njoj vrši Međunarodni biro za tegove i mere (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM), u saradnji sa Međunarodnom službom za rotaciju Zemlje i referentne sisteme (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS);

28) distribucija vremena je prenos zakonskog vremena od nacionalnog etalona vremena i frekvencije Republike Srbije do korisnika na teritoriji Republike Srbije;

29) javno dostupna distribucija vremena je distribucija vremena za korisnike koji vreme ne koriste u službene i poslovne svrhe, kao ni u svrhu dalje distribucije;

30) distribucija vremena sa ograničenim pristupom je distribucija vremena kod koje postoji ograničenje pristupa korisnika zakonskom vremenu i koja je namenjena korisnicima koji vreme koriste u službene i poslovne svrhe, uključujući javno objavljivanje i oglašavanje.

Drugi pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu, a nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano zakonima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, standardizacija, opšta bezbednost proizvoda i računanje vremena.

II. ORGANIZACIJA POSLOVA METROLOGIJE

Obavljanje poslova metrologije

Član 6.

Poslove metrologije, u smislu ovog zakona, u Republici Srbiji obavljaju:

1) ministarstvo nadležno za poslove metrologije (u daljem tekstu: Ministarstvo);

2) Agencija za mere i dragocene metale, kao nacionalni metrološki institut;

3) imenovani nosioci nacionalnih etalona;

4) pravna lica koja su imenovana za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima;

5) pravna lica koja su imenovana za obavljanje poslova overavanja merila.

Ministarstvo nadležno za poslove metrologije

Član 7.

Ministarstvo nadležno za poslove metrologije obavlja sledeće poslove:

1)         imenovanje tela za overavanje merila;

2)         imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila;

3)         nadzor nad radom Agencije;

4)         nadzor nad radom imenovanih tela za overavanje merila;

5)         nadzor nad radom imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Poslove iz stava 1. tačka 4) ovog člana Ministarstvo obavlja uz učešće Agencije.

Poslove iz stava 1. tač. 2) i 5) ovog člana Ministarstvo obavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Osnivanje Agencije

Član 8.

  Ovim zakonom osniva se Agencija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Agencija), kao javna agencija, nad kojom osnivačka prava vrši Vlada u ime Republike Srbije.  

Agencija ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju javne agencije i posebnim propisima.

 Sedište Agencije je u Beogradu.

Agencija može obrazovati područne unutrašnje jedinice, koje nemaju svojstvo pravnog lica.        

Finansiranje

Član 9.

 Sredstva za osnivanje i početak rada Agencije, kao i sredstva za rad Agencije tokom prve tri godine rada Agencije nakon osnivanja, obezbeđuju se iz imovine i budžeta Republike Srbije.

 Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz:

1)         prihoda koje ostvari poslovanjem iz svoje nadležnosti;

2)         budžeta Republike Srbije;

3)         donacija, razvojnih projekata, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

4)         drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.

 Sredstva iz budžeta Republike Srbije iz stava 2. tačka 2) ovog člana obezbeđuju se za:

1)         članarine i obaveze preuzete iz članstva u međunarodnim i regionalnim organizacijama;

2)         sve troškove na razvoju i održavanju nacionalnih etalona;

3)         razvojne projekte koje vodi ili u kojima učestvuje Agencija i druge projekte zainteresovanih ministarstava, u skladu sa godišnjim programom rada;

4)         poverene poslove u skladu sa ovim i posebnim zakonom i propisima donetim na osnovu tog zakona.

 Sredstva potrebna za rad Agencije utvrđuju se godišnjim programom rada i finansijskim planom.

Agencija podnosi osnivaču na saglasnost godišnji program rada i finansijski plan uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove metrologije.

Prihode iz stava 2. tačka 1) ovog člana Agencija ostvaruje naplatom usluga u skladu sa tarifom koju donosi Upravni odbor Agencije, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove metrologije i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

 Tarifa Agencije javno je dostupna na sajtu Agencije.

U slučaju da Agencija ne ostvari planirane prihode po osnovu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, nedostajuća sredstva obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Akti iz st. 5. i 6. ovog člana donose se uz saglasnost osnivača, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije.

 

 

Član 10.

Agencija obavlja sledeće poslove u oblasti metrologije:

1)  stara se o sistemu zakonskih mernih jedinica u Republici Srbiji;

2) razvija, ostvaruje, proglašava, čuva, održava, usavršava etalone Republike Srbije;

3) imenuje, usklađuje i nadzire rad imenovanih nosilaca nacionalnih etalona;

4)  obezbeđuje metrološku sledivost kroz postupke etaloniranja;

5) istraživanje i razvoj u oblasti metrologije;

6) obavlja poslove u svrhu utvrđivanja ispunjenosti metroloških i ostalih zahteva za prethodno upakovane proizvode i za merne boce;

7) vodi registar pakera kojima je odobrena upotreba znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanih proizvoda i odobrenih oznaka proizvođača mernih boca;

8) odobrava upotrebu znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda, kao i znaka proizvođača mernih boca;

9) učestvuje, odnosno predstavlja Republiku Srbiju u radu međunarodnih i regionalnih metroloških organizacija, obezbeđuje izvršavanje obaveza koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama, i uspostavlja saradnju u oblasti metrologije;

10) obavlja ispitivanja za potrebe nadzora u oblasti metrologije;

11) proverava ispunjenost uslova za obavljanje poslova overavanja merila, izdaje akt o osposobljenosti i sprovodi provere;

  12) ocenjivanja usaglašenosti, za postupke za koje je imenovana od strane nadležnog ministarstva;

13) organizuje overavanje i overava merila koja podležu zakonskoj kontroli;

14) odobrenja tipa merila u neharmonizovanoj oblasti;

15) organizuje i obavlja poslove metrološke ekspertize;

16) donosi politiku razvoja Agencije kao nacionalne metrološke institucije i učestvuje u izradi nacionalne strategije razvoja metrologije;

17) vodi registar overenih merila i merila čije je overavanje odbijeno, kao i druge evidencije propisane ovim zakonom;

18) obezbeđuje metrološke informacije, izdaje glasilo i bavi se izdavačkom delatnošću;

19) ostvaruje zakonsko vreme Republike Srbije;

20) organizuje i vrši distribuciju zakonskog vremena Republike Srbije;

21) vodi registar distributera zakonskog vremena;

22) pruža stručnu pomoć i informacije u oblasti metrologije;

23) vrši obuke za obavljanje poslova u oblasti metrologije;

24) organizuje i sprovodi aktivnosti u vezi sticanja i obnavljanja licence za obavljanje poslova overavanja merila u skladu sa ovim zakonom i vodi evidenciju izdatih licenci;

25) organizuje proizvodnju i distribuciju žigova kojima se označava merilo na tržištu, odnosno u upotrebi, u skladu sa zahtevima posebnog propisa;

26) proizvodi i sertifikuje referentne materijale;

27) sprovodi međulaboratorijska poređenja;

28) priprema podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona;

29) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana Agencija utvrđuje i sprovodi pravila Agencije i čini ih javno dostupnim na internet stranici Agencije.

Poslove iz stava 1. tač. 1) – 3) i tačke 19) i 20) ovog člana Agencija obavlja kao poverene poslove.        

Organi Agencije

Član 11.

Organi Agencije su:

1) direktor;

  2) upravni odbor.

 U Agenciji se mogu po potrebi obrazovati stručni saveti i komisije kao stručna tela.

Direktora imenuje osnivač na period od pet godina i može biti ponovo imenovan.

 Upravni odbor ima tri člana koje imenuje osnivač na period od pet godina.

 Na pitanja koja se odnose na organe Agencije koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju javne agencije.

Način obrazovanja organa iz stava 1. ovog člana, njihov delokrug, sastav, izbor i mandat članova organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad organa uređuju se odlukom o osnivanju.

Imenovana tela za overavanje merila

Član 12.

Pravna lica mogu biti imenovana za obavljanje poslova overavanja merila ako ispunjavaju uslove, a naročito u pogledu:

1)         pravnog statusa;

2)         posedovanja odgovarajuće licence osoblja za obavljanje poslova overavanja merila;

3)         prostorija, opreme za rad i potvrđene merne mogućnosti;

4) nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa merilom koje je predmet overavanja;

5) postupanja po prigovorima na rad i primedbama na donete odluke;

6) poverljivosti, odnosno čuvanja poslovne tajne;

7) osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u vezi sa poslovima overavanja merila.

Ministar nadležan za poslove metrologije (u daljem tekstu: Ministar) bliže propisuje uslove za imenovanje iz stava 1. ovog člana.

Akt o osposobljenosti za obavljanje poslova overavanja merila

Član 13.

Agencija proverava ispunjenost uslova iz člana 12. stav 1, tač. 2), 3), 4) i 6), i pravnom licu izdaje akt o osposobljenosti za obavljanje poslova overavanja merila.

Akt o osposobljenosti se izdaje na određeno vreme u skladu sa pravilima Agencije.

Provere osposobljenosti koje sprovodi Agencija u skladu sa pravilima mogu biti redovne i vanredne.

Nakon provere osposobljenosti iz stava 3. ovog člana Agencija donosi odluku o održavanju akta o osposobljenosti, i o tome obaveštava Ministarstvo.

Agencija vodi evidenciju o izdatim aktima iz stava 1. ovog člana i čini je javno dostupnim.

Agencija donosi pravila kojima bliže uređuje postupak za izdavanje i održavanje akta o osposobljenosti, period važenja akta o osposobljenosti, način provere osposobljenosti za obavljanje poslova overavanja merila.

Licenca za obavljanje poslova overavanja merila

Član 14.

Agencija izdaje licencu osoblju za obavljanje poslova overavanja merila u odgovarajućoj oblasti.

Zaposleni i druga angažovana lica za obavljanje poslova overavanja merila dužna su da pribave i održavaju licencu iz stava 1. ovog člana.

Agencija vodi evidenciju izdatih licenci i čini je javno dostupnom.

Fizičko lice kome je oduzeta licenca, ne može obavljati poslove overavanja merila, niti obnoviti licencu u roku od jedne godine od dana oduzimanja licence.

Ministar bliže uređuje uslove, način i postupak pribavljanja, održavanja, oduzimanja licence, kao i način vođenja evidencije izdatih licenci.

Član 15.

Ministarstvo donosi rešenje o imenovanju tela za obavljanje poslova overavanja merila, na zahtev pravnog lica, a na osnovu akta o osposobljenosti iz člana 13. stav 1. ovog zakona i druge priložene dokumentacije.

 Način i postupak imenovanja za obavljanje poslova overavanja merila sprovodi se u skladu sa zakonom kojim su uređeni tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na donošenje rešenja o imenovanju tela za obavljanje poslova overavanja merila primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Ministarstvo kao javnu knjigu vodi registar imenovanih tela za overavanje merila.

III. OBAVEZE IMENOVANOG TELA ZA OVERAVANjE MERILA

Član 16.

Imenovano telo za overavanje merila dužno je da:

1) obavlja poslove overavanja merila u skladu sa propisima i rešenjem o imenovanju;

2) odmah obavesti Ministarstvo i Agenciju o svim promenama koje bi mogle uticati na ispunjenost propisanih uslova, kao i o svim promenama podataka o imenovanom telu;

3) vodi i dostavlja Agenciji evidencije o overenim merilima, kao i o merilima čije je overavanje odbijeno, radi upisa u Registar overenih merila i merila čije je overavanje odbijeno;

4) prestane sa obavljanjem poslova overavanja merila u periodu suspenzije rešenja o imenovanju.

Prilikom obavljanja poslova iz stava 1. tačka 1) ovog člana, imenovano telo naplaćuje troškove overavanja merila koje snosi podnosilac zahteva za overavanje merila u skladu sa cenovnikom, koji utvrđuje imenovano telo i koji je javno dostupan.

Član 17.

Evidencija iz člana 16. stav 1. tačka 3) ovog zakona vodi se u elektronskom obliku i naročito sadrži podatke o:

1) imenu i adresi, odnosno poslovnom imenu i sedištu podnosioca zahteva za overavanje merila;

2) vlasniku merila i njegovoj adresi;

3) nazivu, tipu, serijskom broju, kao i specifičnostima merila;

 4) vrsti overavanja;

 5) mestu upotrebe merila;

6) datumu izvršenog pregleda i overavanja merila;

7) postavljenim žigovima, odnosno izdatim sertifikatima o overavanju merila;

8) odlukama o odbijanju overavanja merila.

Imenovano telo za overavanje merila dužno je da evidenciju iz stava 1. ovog člana čuva u periodu važenja žiga, a najmanje tri godine.

Imenovano telo za overavanje merila dužno je da Agenciji dostavi evidenciju iz stava 1. ovog člana, u prvoj polovini tekućeg meseca za prethodni mesec.

Član 18.

Vođenje registra imenovanih tela za overavanje merila, nadzor nad tim telima, kao i druga pitanja vezana za rad tih tela sprovodi se u skladu sa zakonom kojim su uređeni tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.  

IV. METROLOŠKI SAVET

Član 19.

Radi davanja stručnih mišljenja i učestvovanja u realizaciji projektnih zadataka iz oblasti metrologije Agencija osniva Metrološki savet, kao stručno savetodavno telo u oblasti metrologije.

Delokrug, sastav, način odlučivanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Metrološkog saveta uređuju se odlukom Agencije.

V. ZAKONSKE MERNE JEDINICE

Član 20.

Zakonske merne jedinice koje se upotrebljavaju u Republici Srbiji su:

1) jedinice Međunarodnog sistema jedinica (Systeme International d′Units, SI);

2) jedinice koje nisu obuhvaćene Međunarodnim sistemom jedinica, a koje se mogu koristiti u skladu sa ovim zakonom.

Zakonske merne jedinice iz stava 1. ovog člana, njihove nazive, oznake kao i način njihove upotrebe bliže uređuje Vlada.

VI. ETALONI

Etaloni Republike Srbije

Član 21.

Etalon Republike Srbije je etalon koji je odlukom o proglašenju priznat kao osnova za dodeljivanje vrednosti veličine drugim etalonima iste veličine posredstvom neprekidnog lanca etaloniranja i pomoću koga se najtačnije ostvaruje određena SI jedinica u Republici Srbiji (u daljem tekstu: nacionalni etalon)

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi direktor Agencije.

Agencija razvija, ostvaruje, proglašava, čuva, održava i usavršava nacionalne etalone i obezbeđuje njihovu sledivost do međunarodnog nivoa.

Nacionalni etaloni u Republici Srbiji služe za obezbeđenje sledivosti rezultata merenja pomoću koje se taj rezultat dovodi u vezu sa navedenom referencom, posredstvom neprekidnog lanca etaloniranja, od kojih svako doprinosi utvrđenoj mernoj nesigurnosti.

Ministar bliže propisuje uslove i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje nacionalnih etalona za pojedine veličine iz stava 1. ovog člana, način provere ispunjavanja tih uslova, sadržaj odluke o proglašenju nacionalnog etalona, kao i uslove i način ukidanja odluke o proglašenju nacionalnog etalona.

Imenovani nosioci nacionalnih etalona

Član 22.

Direktor Agencije može odluku iz člana 21. stav 1. ovog zakona doneti i za etalon koji se čuva, održava i čije se metrološke karakteristike unapređuju od strane organa državne uprave, odnosno drugog pravnog lica.

Odlukom iz stava 1. ovog člana direktor Agencije imenuje za nosioca nacionalnog etalona određene SI jedinice organ državne uprave, odnosno drugo pravno lice, na vremenski period od pet godina.

 Organ državne uprave, odnosno drugo pravno lice, imenuje se za nosioca nacionalnog etalona ako ispunjava propisane uslove, a naročito u pogledu:

1) stručne osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica;

2) prostorija i opreme za rad;

3) obezbeđenja sledivosti do međunarodnog etalona ili nacionalnih etalona drugih država;

4) sistema menadžmenta laboratorijama.

Ministar bliže propisuje uslove i način za priznavanje nacionalnih etalona za pojedine veličine iz stava 1. ovog člana, uslove i način za imenovanje nosioca nacionalnog etalona, uslove i način korišćenja nacionalnog etalona, sadržaj odluke o proglašenju nacionalnog etalona i imenovanju nosioca nacionalnog etalona, nadzor nad imenovanim nosiocima nacionalnih etalona, kao i uslove i način ukidanja odluke o proglašenju nacionalnog etalona i imenovanju nosioca nacionalnog etalona.

Sledivost rezultata merenja

Član 23.

Rezultati merenja moraju biti sledivi do nacionalnih etalona ili ukoliko ih nema do međunarodnih etalona, ili im je upotrebom referentnih materijala obezbeđena metrološka sledivost na odgovarajući način.

VII. ZAKONSKO VREME I DISTRIBUCIJA ZAKONSKOG VREMENA REPUBLIKE SRBIJE

Član 24.

Agencija organizuje i vrši distribuciju zakonskog vremena Republike Srbije kao javnu distribuciju i distribuciju sa ograničenim pristupom.

Distribucija zakonskog vremena sa ograničenim pristupom dostupna je privrednim subjektima i drugim pravnim licima za sopstvene potrebe ili za potrebe dalje distribucije.

Distribuciju zakonskog vremena sa ograničenim pristupom mogu da sprovode privredni subjekti i druga pravna lica iz stava 2. ovog člana, koja preuzimaju zakonsko vreme od Agencije i koja imaju odobrenje Agencije za dalju distribuciju zakonskog vremena.

 Agencija donosi Pravila za distribuciju zakonskog vremena.

VIII. STAVLjANjE NA TRŽIŠTE I U UPOTREBU

Zakonska kontrola merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca

Član 25.

Zakonska kontrola merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca koristi se u funkciji:

1)         prometa roba i usluga;

2)         zaštite zdravlja i opšte bezbednosti;

3)         zaštite životne sredine i prirodnih resursa;

4)  kontrole i bezbednosti saobraćaja;

5)  zaštite potrošača;

6) naplate putarine, taksi, tarife, poreza, premija, kazni, naknada, odšteta ili sličnih vrsta plaćanja na osnovu rezultata merenja       

Ministar bliže propisuje vrste merila iz stava 1. ovog člana koja podležu zakonskoj kontroli, odnosno za koja je propisano sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti i odobrenja tipa merila, overavanje merila, vremenske intervale periodičnog overavanja tih merila, vrste merila čije overavanje obavlja Agencija, kao i vrste merila čije overavanje obavljaju imenovana tela za overavanje merila.

Zahtevi za stavljanje merila na tržište i u upotrebu

Član 26.

Merilo se stavlja na tržište i u upotrebu ako je usaglašeno sa propisanim zahtevima, ako je njegova usaglašenost ocenjena prema propisanom postupku, ako je označeno u skladu sa propisima i ako ga prate propisane isprave o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija.

Ministar za merila koja podležu zakonskoj kontroli bliže propisuje zahteve koje mora da ispunjava merilo koje se isporučuje na tržištu, odnosno stavlja u upotrebu, postupke ocenjivanja usaglašenosti, isprave o usaglašenosti, dokumentaciju koja prati merilo prilikom isporuke na tržištu, odnosno stavljanja u upotrebu, natpise, oznake i žigove na merilima, kao i druge zahteve u pogledu svojstava merila.

Na obaveze proizvođača, zastupnika, uvoznika i distributera merila, kao i za uslove/zahteve za imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Propis iz stava 2. ovog člana može se pozvati na srpski standard u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, kao i na normativni dokument.

Ministar sastavlja spisak srpskih standarda, odnosno normativnih dokumenata u vezi sa propisima iz stava 2. ovog člana koji se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

Član 27.

Ako je propisom iz člana 26. stav 2. ovog zakona utvrđeno da ocenjivanje usaglašenosti sprovodi imenovano telo, tim aktom se utvrđuju i uslovi, odnosno zahtevi koje to telo mora da ispuni.

Na način utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanja, način imenovanja i rada imenovanog tela, vođenje registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, prijavljivanje imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila odgovarajućoj međunarodnoj organizaciji, kao i na uslove i način suspenzije i oduzimanja imenovanja, nadzor nad radom imenovanih tela, kao i druge poslove u vezi sa imenovanjem, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Odobrenje tipa merila

Član 28.

Sertifikat o odobrenju tipa merila izdaje Agencija na zahtev proizvođača, ili njegovog zastupnika.

Ako se u postupku odobrenja tipa sprovodenom u skladu sa Pravilima koja se odnose na odobrenje tipa utvrdi da određeni tip merila ispunjava propisane zahteve, izdaje se sertifikat o odobrenju tipa merila, sa rokom važenja najviše do 10 godina.

Ako se u postupku odobrenja tipa sprovedenom u skladu sa Pravilima koja se odnose na odobrenje tipa utvrdi da određeni tip merila ne ispunjava propisane zahteve, Agencija odbija da izda sertifikat o odobrenju tipa i obaveštava o tome podnosioca zahteva, navodeći razloge za odbijanje.

Agencija može povući izdatu ispravu o odobrenju tipa merila u slučajevima predviđenim Pravilima koja se odnose na odobrenje tipa merila.

U slučaju povlačenja isprave o odobrenju tipa merila, sva merila tog tipa se povlače odnosno opozivaju, takva merila se brišu iz registra overenih merila i ne mogu se stavljati na tržište i u upotrebu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Postupanje po primedbama na izdate sertifikate o odobrenju tipa merila, na odluke o neizdavanju sertifikata o odobrenju tipa merila, kao i na odluku o povlačenju isprava o odobrenju tipa predviđeno je pravilima o odobrenju tipa merila.

Za merilo na kome je izvršena prepravka mora se sprovesti delimično ili ponovno ispitivanje tipa merila, odnosno ocenjivanje usaglašenosti merila, a zahtev Agenciji podnosi lice koje je izvršilo prepravku.

Agencija donosi Pravila o sprovođenju odobrenja tipa merila.

Obaveštenja o izdatim i povučenim ispravama o odobrenju tipa merila, objavljuju se u glasilu Agencije, i javno su dostupna na internet stranici Agencije.

Overavanje merila

Član 29.

Overavanje merila vrše Agencija i imenovana tela za overavanje merila, nakon sprovedenog postupka pregleda merila čime se potvrđuje da je merilo u skladu sa propisanim metrološkim zahtevima.

Ukoliko Agencija, odnosno imenovano telo za obavljanje poslova overavanja merila u postupku pregleda, utvrdi da određeno merilo nije u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ne ispunjava propisane metrološke zahteve, neće overiti merilo i o tome će sačiniti zapisnik.

Overavanje merila može biti prvo, periodično ili vanredno.

Agencija, odnosno imenovano telo za obavljanje poslova overavanja merila, dužno je da za overeno merilo, na zahtev, izda sertifikat o overavanju merila.

Ministar bliže propisuje način i uslove overavanje merila, dokumentaciju u postupku overavanja, vođenje zapisnika, postupanje po primedbama podnosioca zahteva, način, uslove i rokove čuvanja potrebne dokumentacije, kao i sadržaj sertifikata o overavanju merila.

Prvo overavanje merila

Član 30.

Prvom overavanju podležu nova merila u neharmonizovanoj oblasti, za koja je prethodno odobren tip.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, prvom overavanju podležu nova merila, za koja nije prethodno odobren tip, ukoliko je to propisano posebnim propisima koji se donose na osnovu ovog zakona.

Merilo iz st. 1. i 2. ovog člana na prvo overavanje, kada je to propisano, podnosi proizvođač, zastupnik, uvoznik, odnosno distributer merila, ili drugo lice u skladu sa posebnim propisom.

Merila u upotrebi

Član 31.

Merila se upotrebljavaju u skladu sa njihovom namenom i moraju ispunjavati propisane zahteve, što se potvrđuje periodičnim overavanjem kada je to propisano.

Ministar za pojedina merila propisuje zahteve za merila tokom veka upotrebe, overavanje merila tokom veka upotrebe, metode merenja, karakteristike opreme za utvrđivanje ispunjenosti zahteva, dokumentaciju koja prati merilo tokom veka upotrebe, natpise, oznake i žigove na merilima, sadržinu obrasca za rezultate ispitivanja, odnosno merenja, metode merenja, kao i druge zahteve u pogledu svojstava merila.

Obaveze vlasnika merila

Član 32.

Vlasnici merila dužni su da:

1) postavljaju i koriste merila na način kojim se obezbeđuje propisana tačnost merenja i u tom smislu odgovorni su za tehničku ispravnost merila i tačnost mernih rezultata;

2) održavaju merila u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja;

3) podnose merila na periodično overavanje Agenciji ili imenovanom telu za overavanje merila, po svom izboru, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

4) podnose merila na vanredno overavanje za koja periodično overavanje nije izvršeno u propisanom roku.

Osim obaveza iz stava 1. ovog člana, vlasnici komunalnih merila vode evidenciju o komunalnim merilima koja sadrži naročito podatke o početku upotrebe merila, kao i o održavanju i overavanju merila u upotrebi, u skladu sa propisima.

Vlasnici merila, osim vlasnika komunalnih merila, mogu ugovorom preneti obaveze iz stava 1. tačka 3) ovog člana, korisniku.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da merilo koje više ne upotrebljavaju na vidnom mestu označe oznakom: "merilo nije u upotrebi".

Periodično overavanje merila

Član 33.

Periodičnom overavanju podležu merila koja su u upotrebi, u skladu sa propisom kojim su propisane vrste merila koja podležu zakonskoj kontroli.

Vanredno overavanje merila

Član 34.

Vanrednom overavanju podležu merila na kojima je zbog kvara, odnosno drugih tehničkih nedostataka, pre isteka roka periodičnog overavanja, izvršena popravka, kao i merila za koja periodično overavanje nije izvršeno u propisanom roku.

Lice koje je izvršilo popravku iz stava 1. ovog člana dužno je da podnese merilo na vanredno overavanje.

Označavanje pri overavanju merila

Član 35.

Pri overavanju merila u Republici Srbiji merila se označavaju žigovima.

Agencija donosi pravila kojima utvrđuje način čuvanja, evidentiranja i razduživanja žigova koja koriste imenovana tela za overavanje merila.

Ministar propisuje vrstu, oblik i način stavljanja žigova, koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, kao i rok njihovog važenja.

Prestanak važenja žiga, odnosno sertifikata o overavanju merila

Član 36.

Žig na merilu, odnosno sertifikat o overavanju merila prestaje da važi, ako je:

1) istekao rok na koji je merilo overeno;

2) na merilu izvršena prepravka, odnosno popravka koja može uticati na njegove metrološke karakteristike;

3) merilo neispravno ili oštećeno na takav način da je moglo izgubiti neko svojstvo bitno za overavanje;

4) žig uništen, uklonjen, promenjen ili na bilo koji drugi način oštećen;

5) merilo promenom mesta ugradnje izgubilo svoje metrološke karakteristike.

Merilo čiji je žig, odnosno sertifikat o overavanju merila prestao da važi ne sme se upotrebljavati.

Vanredni pregled merila u upotrebi

Član 37.

U slučaju sumnje u ispravnost merila, zainteresovano lice može tražiti od Agencije vanredni pregled merila u upotrebi i izdavanje izveštaja o pregledu.

Troškove vanrednog pregleda merila snosi podnosilac zahteva, ako overeno merilo sa važećim žigom zadovoljava propisane metrološke zahteve.

Troškove vanrednog pregleda merila snosi vlasnik merila, ako merilo ne zadovoljava propisane metrološke zahteve.

Agencija propisuje pravila o načinu vanrednog pregleda merila, sadržaj i rok čuvanja izveštaja o pregledu.

Član 38.

Agencija vodi registar overenih merila i merila čije je overavanje odbijeno.

Način upisa u registar overenih merila, odnosno merila čije je overavanje odbijeno, sprovodi se u skladu sa podacima iz člana 17. stav 2.

Agencija na zahtev nadležnog ministarstva dostavlja informacije o overenim merilima i merilima čije je overavanje odbijeno.

Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti na zahtev Agencije dostavlja evidenciju merila u čijem ocenjivanju usaglašenosti je učestvovalo.

IX. METROLOŠKA EKSPERTIZA

Član 39.

Metrološku ekspertizu sprovodi Agencija, nakon čega izdaje izveštaj o izvršenom pregledu.

 Metrološku ekspertizu Agencija može sprovesti uključivanjem drugih eksperata i podugovaranjem mernih mogućnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i drugih pravnih lica.

Troškove metrološke ekspertize snosi podnosilac zahteva.

Agencija bliže donosi pravila o sadržaju i postupku sprovođenja metrološke ekspertize i objavljuje ih u glasilu Agencije.

X. PRETHODNO UPAKOVANI PROIZVODI

Član 40.

Prethodno upakovani proizvodi mogu se staviti na tržište ili skladištiti sa namerom stavljanja na tržište samo ako ispunjavaju propisane metrološke zahteve.

Prethodno upakovanim proizvodima u smislu ovog zakona ne smatraju se besplatni uzorci koji se kao prethodno upakovani proizvodi koriste u marketingu i pružanju usluga.

Paker, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda odgovoran je za ispunjavanje metroloških i drugih zahteva propisanih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Paker, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda dužan je da obezbedi sprovođenje propisanog postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih metroloških zahteva, kao i dokumentaciju kojom se potvrđuje da prethodno upakovani proizvodi ispunjavaju propisane zahteve i njenu dostupnost nadležnim organima.

Agencija sprovodi postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda radi provere ispunjenosti metroloških zahteva, izdaje sertifikat o ispunjenosti metroloških zahteva i sprovodi postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda na zahtev nadležnih organa.

Ministar bliže propisuje način i postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda radi provere ispunjenosti metroloških zahteva, zahteve za opremu koja se koristi prilikom merenja stvarne količine prethodno upakovanih proizvoda, metrološke zahteve koje moraju da ispune količine prethodno upakovanih proizvoda, način označavanja količina i dozvoljena odstupanja stvarnih količina od označenih nazivnih količina.

Znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima

Član 41.

Paker, odnosno uvoznik može da stavi znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima samo nakon sprovedenog propisanog postupka utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva.

Paker, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda koji su označeni znakom usaglašenosti mora dostaviti Agenciji pisano obaveštenje o takvim proizvodima.

Agencija na osnovu obaveštenja iz stava 2. ovog člana odobrava upotrebu znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima, vodi evidenciju o tome i vrši registraciju pakera.

Obavezu iz stava 2. ovog člana imaju i pakeri koji imaju nameru da znakom usaglašenosti označe prethodno upakovani proizvod, odnosno svi oni koji koriste znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima.  

Paker, odnosno uvoznik prethodno upakovanog proizvoda koji je označen znakom usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima je u obavezi da obezbedi ispunjenost posebnih zahteva propisanih za količinu, označavanje, dokumentovanje usaglašenosti količine prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima, kao i zahteva za opremu koja se koristi u proizvodnji i internoj kontroli količine prethodno upakovanih proizvoda.

Ministar propisuje veličinu i oblik znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda, način postavljanja tog znaka, propisani postupak utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva, kao i način i uslove dokumentovanja usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima.

Vanredno ispitivanje usaglašenosti prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima

Član 42.

Vanredno ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda radi provere usaglašenosti sa propisanim metrološkim zahtevima i odredbama ovog zakona sprovodi Agencija na zahtev nadležnog organa, fizičkog ili pravnog lica.

Merne boce

Član 43.

Proizvođači i uvoznici mernih boca, koje se koriste kao merne posude za prethodno upakovane proizvode, mogu da stave na tržište merne boce označene znakom "z" samo kada:

1)         imaju sertifikat Agencije o ipunjenosti metroloških zahteva;

2)         vrše proveru ispunjenosti propisanih metroloških zahteva u pogledu dopuštenih odstupanja;

3)         postavljaju propisane natpise i oznake.

Oznaku proizvođača kojom se na jasan i nedvosmislen način proizvođač identifikuje, odobrava Agencija i upisuje u registar odobrenih oznaka proizvođača mernih boca.

Ministar bliže propisuje zahteve za merne boce, dopuštena odstupanja zapremine, način i uslove odobravanja oznake proizvođača, veličinu i oblik znaka usaglašenosti, način provere ispunjenosti propisanih metroloških zahteva, kao i natpise i oznake na bocama kao mernim posudama.

XI. VAŽENjE INOSTRANIH ZNAKOVA I ISPRAVA

Član 44.

U Republici Srbiji važe isprave i znaci usaglašenosti merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca izdati u inostranstvu, ako su izdati u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Republika Srbija.

 Agencija može izdati domaću ispravu o usaglašenosti merila na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti merila i rezultata merenja, ako su izdati pod uslovima koji obezbeđuju ispunjenost zahteva koji su u Republici Srbiji propisani za ta merila.   

XII. NADZOR

Član 45.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

Metrološki nadzor

Član 46.

 Metrološki nadzor nad merilima koja se stavljaju na tržište i u upotrebu, prethodno upakovanim proizvodima i mernim bocama koje se stavljaju na tržište, merilima u upotrebi, kao i nad pravilnom upotrebom zakonskih mernih jedinca, sprovodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje tržišni nadzor.

Organi tržišnog nadzora angažuju Agenciju radi sprovođenja ispitivanja za potrebe nadzora iz stava 1. ovog člana.

Nadzor nad upotrebom zakonskog vremena u Republici Srbiji sprovodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast elektronskih komunikacija.

Organi nadležne inspekcije za elektronske komunikacije, angažuju Agenciju radi sprovođenja ispitivanja upotrebe zakonskog vremena za potrebe nadzora iz stava 3. ovog člana.

Troškove sprovođenja ispitivanja za potrebe nadzora iz st. 1. i 3. ovog člana snosi nadležni organ tržišnog nadzora, odnosno nadležni organ inspekcije elektronskih komunikacija.

Član 47.

Prilikom vršenja nadzora u oblasti metrologije proverava se:

1) da li je merilo koje je stavljeno na tržište i u upotrebu usaglašeno sa propisanim zahtevima;

2) da li je usaglašenost merila sa propisanim zahtevima ocenjena prema propisanom postupku i da li je označeno u skladu sa propisima;

3) da li merilo prati propisana isprava o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija;

4) da li merilo koje je u upotrebi ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima donetim na osnovu ovog zakona;

5) da li vlasnik merila koristi to merilo na način kojim se obezbeđuje propisana tačnost merenja;

6) da li vlasnik merilo održava u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja i da li vodi evidenciju o komunalnom merilu;

7) da li je merilo overeno na propisan način;

8) da li je na merilu koje je u upotrebi prestao da važi žig, odnosno sertifikat o overavanju merila;

9) da li je merilo nakon popravke podneto na vanredno overavanje merila;

10) da li je na prethodno upakovanom proizvodu koji je stavljen na tržište nazivna količina označena tačno, jasno i nedvosmisleno;

11) da li stvarna količina prethodno upakovanih proizvoda odstupa od nazivne količine;

12) da li su prethodno upakovani proizvodi označeni znakom usaglašenosti na propisani način;

  13) da li je paker, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda koji su označeni znakom usaglašenosti dostavio Agenciji pisano obaveštenje o takvim proizvodima;

14) da li merna boca koja je stavljena na tržište ispunjava propisane metrološke zahteve i da li je označena propisanim oznakama i natpisima;

 15) da li se upotrebljavaju zakonske merne jedinice propisane ovim zakonom ili propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Član 48.

Ako se u vršenju nadzora nad merilima, prethodno upakovanim proizvodima i mernim bocama koji su stavljeni na tržište utvrdi da merila, prethodno upakovani proizvodi i merne boce ne ispunjavaju propisane zahteve nadležni inspektor naložiće otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku i privremeno zabraniti stavljanje na tržište merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Ako nedostaci iz stava 1. ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, nadležni inspektor doneće rešenje o povlačenju sa tržišta merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca.

 Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba nadležnom organu tržišnog nadzora u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba iz stava 3. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 49.

Ako se u vršenju nadzora nad merilima u upotrebi utvrdi da merilo u upotrebi ne ispunjava zahteve propisane ovim zakonom ili propisima iz oblasti metrologije nadležni inspektor naložiće otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku i privremeno zabraniti upotrebu merila do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Ako nedostaci iz stava 1. ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, nadležni inspektor doneće rešenje kojim se zabranjuje upotreba predmetnog merila.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba nadležnom organu tržišnog nadzora u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba iz stava 3. ovog člana ne zadržava izvršenje rešenja.

Formalna neusaglašenost merila

Član 50.

Ukoliko nadležni inspektor utvrdi jednu od formalnih neusaglašenosti merila nalaže isporučiocu, u skladu sa propisanim obavezama, otklanjanje neusaglašenosti u određenom roku.

Formalna neusaglašenost iz stava 1. ovog člana može biti:

1) odsustvo znaka usaglašenosti;

2) stavljanje znaka usaglašenosti suprotno odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona;

3) nesačinjavanje deklaracije o usaglašenosti, odnosno druge isprave o usaglašenosti u skladu sa zahtevima tehničkog propisa;

4) neispravno sačinjavanje deklaracije, odnosno druge isprave o usaglašenosti u skladu sa zahtevima tehničkog propisa;

5) nedostupnost ili nekompletnost tehničke dokumentacije;

6) druga neusaglašenost koje je tehničkim propisom donetim na osnovu ovog zakona propisana kao formalna neusaglašenost.

U slučaju da isporučilac ne otkloni formalnu neusaglašenost u određenom roku, nadležni inspektor preduzima odgovarajuće mere za ograničavanje ili zabranu isporuke proizvoda na tržištu ili za povlačenje ili opoziv proizvoda sa tržišta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržišni nadzor.

Nadzor nad radom imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila i imenovanih tela za overavanje merila

Član 51.

Nadzor nad radom imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila vrši Ministarstvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Nadzor nad radom imenovanih tela za overavanje merila u skladu sa ovim zakonom vrši Ministarstvo u saradnji sa Agencijom.

Član 52.

U vršenju nadzora nad imenovanim telima za overavanje merila proverava se da li imenovano telo ispunjava obaveze propisane ovim zakonom, a naročito da li:

1) obaveštava Ministarstvo i Agenciju o promeni koja bi mogla uticati na ispunjenost propisanih uslova;

2) prilikom overavanja merila vrši pregled merila prema propisanom postupku i načinu pregleda merila;

3) u postupku pregleda merila koje overava upotrebljava etalone i drugu mernu opremu, odnosno referentne materijale za koje je obezbeđena sledivost do nacionalnih etalona na odgovarajući način;

4) ima i čuva dokumentaciju na propisani način i u propisanim rokovima;

5) obavlja poslove overavanja merila u skladu sa aktom o osposobljenosti za obavljanje poslova overavanja merila;

6) vodi evidenciju o overenim merilima radi upisa u registar overenih merila u skladu sa utvrđenim pravilima Agencije.

Suspenzija i oduzimanje imenovanja za obavljanje poslova overavanja merila

Član 53.

Ministarstvo će doneti rešenje o suspenziji ili oduzimanju imenovanja za obavljanje poslova overavanja merila ukoliko imenovano telo prestane da ispunjava propisane uslove, kao i ukoliko obavlja poslove overavanja merila suprotno odredbama ovog zakona i drugih propisa u oblasti metrologije.

Suspenzija ili oduzimanje imenovanja može biti u celosti ili delimično.

Maksimalan period trajanja suspenzije je šest meseci od dana donošenja rešenja o suspenziji.

Pre donošenja rešenja o suspenziji imenovanja Ministarstvo može da odredi rok za otklanjanje nedostataka koji ne može biti duži od 60 dana.

Tokom trajanja suspenzije imenovanja, imenovano telo za obavljanje poslova overavanja merila ne sme obavljati poslove overavanja merila koji su predmet suspenzije.

U slučaju da imenovano telo za overavanje merila tokom trajanja suspenzije imenovanja obavlja poslove overavanja merila, ili ne otkloni neusaglašenost do isteka suspenzije, Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju imenovanja za poslove koji su predmet suspenzije.

U slučaju oduzimanja imenovanja zbog obavljanja poslova overavanja merila suprotno odredbama ovog zakona i drugih propisa u oblasti metrologije, imenovano telo ne može podneti zahtev za imenovanje za iste poslove u periodu od godinu dana od dana pravnosnažnosti rešenja o oduzimanju imenovanja.

Ministarstvo će bez određivanja roka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka, i bez prethodne suspenzije, oduzeti imenovanje u celosti ili delimično, ako se utvrdi:

1)         imenovano telo nije vratilo neupotrebljene žigove koje je zadužilo od Agencije, radi uništenja, osim u slučaju više sile;

2)         da imenovano telo ne koristi propisane žigove i izdate isprave o ispitivanju tipa, u postupku overavanja merila;

3) je imenovano telo ponovilo utvrđenu nepravilnost, koja bitno utiče na postupak overavanja merila;

4) je imenovano telo overilo merilo za koje prethodno nije odobren tip, ukoliko je obaveza odobrenja tipa propisana posebnim propisima koji se donose na osnovu ovog zakona;

5) imenovano telo sprovodi overavanje merila u periodu privremenog prestanka rada i u periodu privremene zabrane rada na poslovima overavanja merila.

Ministarstvo će suspendovati, odnosno oduzeti imenovanje ako se na osnovu obaveštenja iz člana 16. tačka 2) ovog zakona utvrdi da je imenovano telo prestalo da ispunjava propisane uslove.

Prilikom nadzora nad radom imenovanih tela može se doneti novo rešenje o utvrđivanju smanjenja obima imenovanja.

Rešenje iz st. 1. i 10. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na donošenje rešenja o suspenziji, oduzimanju imenovanja, kao i smanjenju obima imenovanja primenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje opšti upravni postupak.

Imenovano telo briše se iz registra imenovanih tela za overavanje merila na osnovu konačnog rešenja o oduzimanju imenovanja.

XIII. KAZNENE ODREDBE

Član 54.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik a novčanom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako ne upotrebljava zakonske merne jedinice koje su propisane ovim zakonom ili propisima donesenim na osnovu ovog zakona (član 20);

2) ako stavi na tržište merilo koje nije usaglašeno sa propisanim zahtevima, čija usaglašenost nije ocenjena prema propisanom postupku, koje nije označeno u skladu sa propisima i koje ne prate propisane isprave o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija (član 26);

3) ako ne postavlja i koristi merila na propisan način kojim se osigurava tačnost merenja, ako ne održava merilo u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja i za komunalna merila ne vodi evidenciju o početku upotrebe, njegovom održavanju i overavanju (član 32);

4) ako ne obezbedi prvo, periodično, odnosno vanredno overavanje merila (čl. 30, 32, 33. i 34);

5) ako upotrebljava merilo čiji je žig, odnosno sertifikat o overavanju merila prestao da važi (član 36);

6) ako stavi na tržište ili skladišti sa namerom stavljanja na tržište prethodno upakovane proizvode čija nazivna količina nije označena tačno, jasno i nedvosmisleno ili kada njihova stvarna količina odstupa od označene nazivne količine (član 40);

7) ako stavi na tržište ili skladišti sa namerom stavljanja na tržište prethodno upakovane proizvode koji nisu označeni znakom usaglašenosti na propisani način (član 41);

 8) ako (paker, odnosno uvoznik) ne dostavi Agenciji pisano obaveštenje o prethodno upakovanim proizvodima koji su označeni znakom usaglašenosti (čl. 41.);

9) ako stavi na tržište mernu bocu koja ne ispunjava propisane metrološke zahteve i nije označena propisanim oznakama i natpisima (član 43);

10) ako nadležnom inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje nadzora i ne pruži potrebne podatke i uvid u poslovnu dokumentaciju čl. 48, 49. i 50 (čl. 44, 51. i 52).

11) ako se u zvanične i poslovne svrhe i u svrhe javnog objavljivanja/oglašavanja

ne koristi zakonsko vreme, na način definisan odgovarajućim propisom član 24.

12) ako pravno lice bez odobrenja Agencije vrši distribuciju zakonskog vremena drugim korisnicima

13) ako pravno lice koje ima odobrenje Agencije za distribuciju zakonskog vremenena ne ispunjava više uslove za distribuciju vremena, a sprovodi distribuciju

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 55

Nadležni inspektor neće podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv isporučioca za koga je utvrđeno da je prvi put isporučio na tržište formalno neusaglašen proizvod, pod uslovom da je neusaglašenost otklonjena u roku koji je odredio nadležni inspektor.

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Odluka o osnivanju Agencije za mere i dragocene metale, kao i tarifa iz člana 9. stav 6. doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Podzakonski akti iz člana 12. stav 2, člana 14. stav 5, člana 21. stav 5, člana 22. stav 4, člana 25. stav 2, člana 29. stav 5, člana 35. stav 3, ovog zakona doneće se najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odluka o osnivanju Metrološkog saveta iz člana 19. stav 2, doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravila iz člana 13. stav 6, člana 24. stav 4, člana 28. stav 8, člana 35. stav 2, člana 37. stav 4 i člana 39. stav 4, ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 57.

Do donošenja podzakonskih akata i pravila propisanih ovim zakonom primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 58.

Uverenja o odobrenju tipa merila u harmonizovanoj oblasti, osim za neautomatske vage, izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdata a najkasnije do 1. januara 2020. godine.

Sertifikati i druge isprave o odobrenju tipa i overavanju merila, osim uverenja iz stava 1. ovog člana, kao i oznake, odnosno državni žigovi izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdati.

Ovlašćena tela koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju da rade kao imenovana tela za overavanje merila do dana isteka roka rešenja o ovlašćivanju.

Rešenja koja se odnose na ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, kao i na priznavanje važenja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdata.     

Danom stupanja na snagu ovog zakona odobreni cenovnici ovlašćenih tela za overavanje merila prestaju da važe i brišu se iz Registra ovlašćenih tela za overavanje merila.

Član 59.

Postupci ocenjivanja usaglašenosti, postupak ispitivanja i odobrenja tipa merila, odnosno overavanja merila započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 60.

Postupci koji se odnose na ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Do donošenja pravila o načinu izdavanja akata o osposoljenosti za obavljanje poslova overavanja merila i pravila o načinu izdavanju licenci osoblju za overavanje merila, u postupku imenovanja i postupcima iz stava 1. ovog člana ministarstvo će uzeti u obzir i druge dokaze o ispunjavanju uslova pravnih lica za imenovanje za obavljanje poslova overavanje merila.

Član 61.

Uverenja o položenom stručnom ispitu uzeće se u obzir prilikom postupka izdavanja licenci u delu koji zadovoljava zahteve za izdavanje licenci.

Član 62.

 Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva privrede, prestaje sa radom danom upisa osnivanja Agencije u sudski registar, koji ne može biti duži od 60 dana od dana stupanja na snagu osnivačkog akta.

 Danom prestanka sa radom Direkcije za mere i dragocene metale, počinje sa radom Agencija.

 Sredstva koja su u godini upisa osnivanja Agencije u sudski registar preostala na razdelu Ministarstva nadležnog za poslove privrede za finansiranje rada Direkcije za mere i dragocene metale, preusmeravaju se za finansiranje rada Agencije.

  Agencija, danom početka rada preuzima od Direkcije za mere i dragocene metale kao organa u sastavu, prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u funkciji obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom, kao i zaposlene koji nisu u skladu sa ovim zakonom preuzeti u druge organe državne uprave.

  Danom prestanka sa radom Direkcije za mere i dragocene metale, Ministarstvo nadležno za poslove metrologije preuzima od Direkcije za mere i dragocene metale, prava i obaveze, predmete, arhivu koji su u funkciji obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom, kao i odgovarajući broj zaposlenih za obavljanje poslova imenovanja tela za overavanje merila, kao i vršenja nadzora nad njihovim radom.

Danom prestanka sa radom Direkcije za mere i dragocene metale, Ministarstvo nadležno za poslove trgovine preuzima od Direkcije za mere i dragocene metale, prava i obaveze, predmete, arhivu koji su u funkciji obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom, kao i odgovarajući broj zaposlenih za obavljanje poslova nadzora nad merilima, prethodno upakovanim proizvodima i mernim bocama koji se stavljaju na tržište.

Član 63.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16).

Član 64.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENjA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Oblast metrologije do sada je bila uređena Zakonom o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16) i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona. Važeći zakon je u potpunosti usklađen sa evropskom regulativom i rezultat je daljeg usaglašavanja oblasti metrologije u Republici Srbiji sa praksom koja se u ovoj oblasti primenjuje u Evropskoj uniji.

U toku primene ovog zakona, Ministarstvo privrede je u skladu sa utvrđenim delokrugom, sprovelo analizu stanja u oblasti metrologije, koja je, između ostalog, u delu koji se odnosi na rad Direkcije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija), kao organa uprave u sastavu Ministarstva privrede, pokazala da, od 2010. godine do danas, ta direkcija posluje sa konstantnim smanjenjem, kako poslovne aktivnosti, tako i poslovnih prihoda. Takođe, imajući u vidu da obavljanje mnogih poslova iz nadležnosti Direkcije zahteva usko stručna i specifična znanja, uočen je permanentan odliv visoko obrazovanog kadra, koji je prevashodno posledica sistema nagrađivanja i plata u sistemu državne uprave.

Navedeni problemi ukazali su na potrebu za iznalaženjem novih i bitno drugačijih rešenja kojima bi se pre svega obezbedilo održivo i stabilnije funkcionisanje Direkcije, kao jednog od ključnih nosilaca poslova u oblasti metrologije i ujedno stvorila mogućnost za povećanje poslovnih prihoda i zadržavanje stručnog, visoko obrazovanog kadra u Direkciji. Analiza je pokazala da se povećanje poslovnih prihoda Direkcije može ostvariti povećanjem obima poslovnih aktivnosti Direkcije, kao i uvođenjem novih usluga Direkcije, pri čemu treba imati u vidu i povećanje prihoda od naplate usluga koje Direkcija već pruža korisnicima i za koje cene neće biti kao do sada određene aktom Vlade, već će biti formirane na komercijalnoj osnovi.

Ovi, kao i drugi problemi uočeni u dosadašnjoj primeni zakona, ukazali su da je neophodno propisati nova zakonska rešenja u cilju efikasnijeg obavljanja poslova u oblasti metrologije.

S obzirom na navedeno, jedan od razloga za donošenje novog Zakona o metrologiji sadržan je u neophodnosti promene pravnog statusa Direkcije za mere i dragocene metale, kao dosadašnjeg organa uprave u sastavu Ministarstva privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i njenog "izmeštanja" iz sistema državne uprave. S tim u vezi, Nacrt zakona sadrži odredbe koje se odnose na osnivanje Agencije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Agencija), njen pravni položaj, nadležnost, organizaciju/organe, način rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Agencije. Agencija se ovim zakonom osniva kao javna agencija nad kojom osnivačka prava vrši Vlada u ime Republike Srbije, koja ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju javne agencije i posebnim propisima, dok se u prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona precizira da Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva privrede prestaje sa radom danom upisa osnivanja Agencije u sudski registar. U Nacrtu zakona se dodatno precizira da je Agencija - Nacionalni metrološki institut.

U pogledu finansiranja Agencije, predloženo je da se sredstva za osnivanje i početak rada Agencije, kao i sredstva za rad Agencije tokom prve tri godine rada Agencije nakon osnivanja, obezbeđuju iz imovine i budžeta Republike Srbije. Takođe je predloženo da se iz budžeta RS obezbeđuju sredstva za rad Agencije koja se odnose na finansiranje aktivnosti i troškova kao što su: članarine i druge obaveze preuzete iz članstva u međunarodnim organizacijama; svi troškovi koji se odnose na razvoj i održavanje nacionalnih etalona; razvojni projekti koje vodi ili u kojima učestvuje Agencija i drugi projekti zainteresovanih ministarstava, u skladu sa godišnjim programom rada, kao i povereni poslovi u skladu sa ovim i posebnim zakonom i propisima donetim na osnovu tog zakona. Takođe, u Nacrtu zakona predloženo je da se sredstva za rad Agencije obezbeđuju iz prihoda koje ostvari poslovanjem iz svoje nadležnosti; donacija, razvojnih projekata, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, kao i iz drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom. U Nacrtu zakona je predviđeno da prihode koje ostvaruje poslovanjem iz svoje nadležnosti, Agencija ostvaruje naplatom usluga u skladu sa tarifom koju donosi Upravni odbor Agencije, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove metrologije, kao i da je tarifa Agencije javno dostupna na sajtu Agencije. Dodatno, u Nacrtu zakona je predviđeno da u slučaju da Agencija ne ostvari planirane prihode po osnovu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, nedostajuća sredstva obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

Odredbama Nacrta zakona predviđeno je da Ministarstvo obavlja nadzor nad radom Agencije.

Takođe, promena pravnog stutusa Direkcije ima za posledicu potrebu novog razgraničenja poslova u oblasti metrologije između ministarstva nadležnog za poslove metrologije–Ministarstva privrede i Agencije. Tako je važećim zakonom propisano da ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila obavlja Direkcija, a Nacrtom zakona je predviđeno da ti poslovi (poslovi imenovanja tela za overavanje merila) prelaze u nadležnost Ministarstva privrede. Za razliku od važećeg zakona u skladu sa kojim Direkcija, rešenjem u upravnom postupku, utvrđuje ispunjenost propisanih uslova i ovlašćuje tela za overavanje merila, u Nacrtu zakona je kao nova aktivnost predviđeno da Agencija proverava ispunjenost uslova za imenovanje pravnih lica za overavanje merila, koje (uslove) bliže propisuje ministar i pravnom licu izdaje akt o osposobljenosti za obavljanje tih poslova, dok Ministarstvo imenuje tela za overavanje merila, na osnovu podnetog zahteva pravnog lica i akta o osposobljenosti. Takođe je predviđeno da se način i postupak imenovanja za obavljanje poslova overavanja merila sprovodi u skladu sa zakonom kojim su uređeni tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

U vezi sa uslovima koje podnosioci zahteva moraju da ispune da bi bili imenovani za obavljanje poslova overavanja merila, Nacrtom zakona ukida se obaveza posedovanja akta o akreditaciji i predviđa se da pravno lice svoju kompetentnost za obavljanje poslova overavanja merila dokazuje aktom o osposobljenosti, koji izdaje Agencija, u skladu sa svojim pravilima. Takođe, ukida se položen stručni ispit, kao dokaz stečenog obrazovanja i stručne osposobljenosti lica koja će kod podnosioca zahteva za imenovanje raditi na poslovima overavanja merila i kao jedan od uslova za imenovanje uvodi se posedovanje odgovarajuće licence za to osoblje (u odgovarajućoj oblasti za koju je pravno lice podnelo zahtev), koju izdaje Agencija, u skladu sa svojim pravilima koja se objavljuju u glasilu Agencije i javno su dostupna na internet stranici Agencije. Organizovanje i sprovođenje aktivnosti u vezi sticanja i obnavljanja licenci za obavljanje poslova overavanja merila i vođenje evidencije izdatih licenci je Nacrtom zakona predložen kao nov posao Agencije koji će ujedno doprineti povećanju prihoda Agencije.

U oblasti overavanja merila, za razliku od važećeg zakona u skladu sa kojim ovlašćena tela obavljaju poslove overavanja merila kao "poverene poslove" i koja je stvarala probleme u praksi, Nacrt zakona ne sadrži takvu odredbu. Takođe, ovlašćena (buduća imenovana) tela za overavanje merila neće više imati obavezu da cenovnike i izmene cenovnika dostavljaju Ministarstvu privrede na saglasnost (posledično, podaci o odobrenim cenovnicima brišu se iz Registra sadašnjih ovlašćenih tela), čime će se omogućiti tržišno formiranje cene usluge overavanja merila i doprineti uspostavljanju tržišne konkurencije između tela koja obavljaju poslove overavanja merila.

Važećim zakonom propisano je da poslove overavanje merila obavljaju ovlašćena tela (privredni subjekti i druga pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove) i Direkcija (overava samo ona merila za čije overavanje nije propisano da ih overavaju ovlašćena tela, kao i merila za čije overavanje nema ovlašćenih tela), što se pokazalo kao ograničavajući faktor u radu Direkcije kojoj je ovakvim zakonskim rešenjem onemogućeno da overava sve vrste merila koja podležu zakonskoj obavezi overavanja. Iz tog razloga, a u cilju povećanja poslovne aktivnosti, kao i poslovnih prihoda, u Nacrtu zakona je predloženo da Agencija organizuje overavanje i overava sva merila koja podležu zakonskoj kontroli (uz zadržavanje rešenja iz važećeg zakona da određene vrste merila propisane podzakonskim aktom može da overava samo Agencija), i to po tržišno formiranim cenama, za razliku od Direkcije koja po važećem zakonu cenu usluge overavanja naplaćuje u skladu sa aktom Vlade. Ovlašćena tela za overavanje merila menjaju naziv, ali ne i oblast aktivnosti i zvaće se imenovana tela za obavljanje poslova overavanja merila.

Predložena su i nova rešenja u vezi sa Metrološkim savetom, kao stručnim savetodavnim telom koje po važećem zakonu osniva Vlada RS i predloženo je da to telo osniva Agencija, kao i da se delokrug, sastav, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Metrološkog saveta uređuju odlukom Agencije.

U cilju daljeg unapređenja poslova metrologije, Nacrtom zakona se kao nov posao Agencije koji će ujedno doprineti povećanju njenih poslovnih prihoda predlaže distribucija zakonskog vremena sa ograničenim pristupom koja je dostupna pravnim licima za sopstvene potrebe ili za potrebe dalje distribucije. Pored Agencije, tu distribuciju moći će da sprovode i druga pravna lica koja imaju odobrenje Agencije za dalju distribuciju zakonskog vremena. Agencija donosi Pravila za distribuciju zakonskog vremena i objavljuje ih u svom glasilu.

Za razliku od važećeg zakona koji u pogledu postupka odobrenja tipa propisuje da Direkcija izdaje, odnosno rešenjem odbija izdavanje uverenja o odobrenju tipa, da može povući i ukinuti to uverenje, Nacrt zakona ne sadrži odredbe kojima se Agenciji poveravaju poslovi državne uprave koji se odnose na rešavanje u prvom stepenu u upravnim stvarima, te se njime predviđa da Agencija izdaje Sertifikat o odobrenju tipa u skladu sa pravilima koja donosi i koja objavljuje u glasilu Agencije, kao i da se obaveštenja o izdatim i povučenim ispravama o odobrenju tipa merila objavljuju u glasilu Agencije i javno su dostupna. U ovoj oblasti je izvršeno preciziranje i navedeno je da se postupak Odobrenja tipa merila odnosi samo na neharmonizovanu oblast. U oblasti overavanja merila, kao što je napred detaljnije izloženo, Nacrtom zakona predviđeno je da overavanje merila vrše Agencija, kao i imenovana tela za overavanje merila, dok je za merila u upotrebi, za razliku od važećeg zakona koji propisuje obaveze vlasnika, odnosno korisnika merila, novina propisivanje obaveza samo vlasniku merila. S tim u vezi, vlasnik merila u upotrebi u obavezi je da merilo koje podleže obavezi overavanja, u propisanom roku za overavanje, podnese Agenciji ili imenovanom telu za overavanje merila, po svom izboru, s tim da obavezu periodičnog overavanja može ugovorom preneti na korisnika merila. Takođe, novina u Nacrtu zakona je odredba koja se odnosi na obaveze vlasnika komunalnih merila da vode evidenciju o tim merilima (sa podacima o početku upotrebe merila, kao i o održavanju i overavanju merila u upotrebi).

Za razliku od važećeg zakona koji propisuje da se merila pri overavanju označavaju državnim žigovima, Nacrtom zakona je predviđeno da se merila označavaju žigovima, koje će distribuirati isključivo Agencija. U Nacrtu zakona zadržano je rešenje iz važećeg zakona da Ministar propisuje vrstu, oblik i način stavljanja žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, kao i rok njihovog važenja, ali je novina da Agencija donosi pravila kojima utvrđuje način čuvanja, evidentiranja i razduživanja žigova koja koriste imenovana tela i objavljuje ih u glasilu Agencije. Organizovanje proizvodnje i distribucija žigova kojima se označava merilo na tržištu, odnosno u upotrebi, koji je Nacrtom zakona predviđen kao nov posao Agencije, omogućiće Agenciji ostvarivanje dodatnih prihoda.

U oblasti nadzora u oblasti metrologije predložene su značajne promene koje su pre svega posledica promene pravnog statusa Direkcije. Naime, za razliku od važećeg zakona kojim je propisano da metrološki nadzor (nadzor nad merilima, prethodno upakovanim proizvodima i mernim bocama koji se stavljaju na tržište, nadzor nad merilima u upotrebi, kao i nadzor nad pravilnom upotrebom zakonskih mernih jedinica), vrši Direkcija, preko metroloških inspektora, u Nacrtu zakona predloženo je da se metrološki nadzor sprovodi u skladu sa propisima kojima se uređuje tržišni nadzor, pri čemu organi tržišnog nadzora angažuju Agenciju radi sprovođenja ispitivanja za potrebe nadzora. U skladu sa novim poslom Agencije predloženim u Nacrtu zakona, koji se odnosi na organizovanje i vršenje distribucije zakonskog vremena Republike Srbije, u Nacrtu zakona je predviđeno da se nadzor nad upotrebom zakonskog vremena u Republici Srbiji sprovodi u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast elektronskih komunikacija, pri čemu organi nadležne inspekcije za elektronske komunikacije angažuju Agenciju radi sprovođenja ispitivanja upotrebe zakonskog vremena za potrebe nadzora. U pogledu nadzora nad radom imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, u Nacrtu zakona je zadržano rešenje iz važećeg zakona po kome taj nadzor vrši Ministarstvo. Takođe, za razliku od važećeg zakona koji propisuje da nadzor nad radom tela za overavanje merila vrši Direkcija, u Nacrtu zakona je predviđeno da taj nadzor vrši Ministarstvo, u saradnji sa Agencijom. Dodatno, treba istaći da su nove aktivnosti Agencije koje su predviđene u Nacrtu zakona, a odnose se na sprovođenje ispitivanja za potrebe organa tržišnog nadzora, odnosno nadležne inspekcije za elektronske komunikacije, osnov za nove prihode Agencije.          

Budući da se sva nova rešenja predložena ovim zakonom odnose na materiju koja se nije mogla urediti drugim pravnim aktom, a imajući u vidu i obim predloženih izmena, donošenje novog Zakona o metrologiji predstavlja jedinu mogućnost.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Čl. 1, 2. i 3. definišu se predmet, cilj i primena zakona.

Članom 4. propisuje se načelo javnosti prema kome su rezultati merenja koja se vrše, na zahtev ili za potrebe državnih organa, u javnom interesu, naročito u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, kao i zaštite životne sredine, dostupni pravnim i fizičkim licima u skladu sa propisima kojima se uređuje dostupnost informacija od javnog značaja.

U članu 5. definiše se značenje ključnih pojmova koji se koriste za potrebe ovog zakona.

Članom 6. Definiše se obavljanje poslova metrologije. S tim u vezi, propisano je da ove poslove obavljaju: ministarstvo nadležno za poslove metrologije (u daljem tekstu: Ministarstvo), Agencija za mere i dragocene metale, kao nacionalni metrološki institut, imenovani nosioci nacionalnih etalona, pravna lica koja su imenovana za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti merila sa propisanim zahtevima, kao i pravna lica koja su imenovana za obavljanje poslova overavanja merila.

Članom 7. propisuju su poslovi koje obavlja Ministarstvo nadležno za poslove metrologije, i to: imenovanje tela za overavanje merila; imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila; nadzor nad radom Agencije; nadzor nad radom imenovanih tela za overavanje merila, kao i nadzor nad radom imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. Ovim članom vrši se preciziranje da poslove iz stava 1. tačka 4) ovog člana koji se odnose na nadzor nad radom imenovanih tela za overavanje merila, Ministarstvo obavlja uz učešće Agencije.

 Članom 8. propisuje se da se ovim zakonom osniva Agencija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Agencija), kao javna agencija, nad kojom osnivačka prava vrši Vlada u ime Republike Srbije. Propisuje se da Agencija ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju javne agencije i posebnim propisima, da je sedište Agencije u Beogradu, kao i da Agencija može obrazovati područne unutrašnje jedinice, koje nemaju svojstvo pravnog lica.

Članom 9. propisuje se finansiranje novoosnovane Agencije. Ovim članom je propisano da se sredstva za osnivanje i početak rada Agencije, kao i sredstva za rad Agencije tokom prve tri godine rada Agencije nakon osnivanja, obezbeđuju se iz imovine i budžeta Republike Srbije. U pogledu obezbeđivanja sredstava za rad Agencije, propisano je da se ta sredstva obezbeđuju iz sledećih izvora: prihoda koje ostvari poslovanjem iz svoje nadležnosti; donacija, razvojnih projekata, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, kao i drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom. Ovim članom je takođe propisano da se iz budžeta Republike Srbije obezbeđuju sredstva za rad Agencije u vezi sa sledećim aktivnostima i troškovima, i to: članarina i drugih obaveza preuzetih iz članstva u međunarodnim organizacijama; svih troškova na razvoju i održavanju nacionalnih etalona; razvojnih projekata koje vodi ili u kojima učestvuje Agencija i drugih projekata zainteresovanih ministarstava, u skladu sa godišnjim programom rada, kao i poverenih poslova u skladu sa ovim i posebnim zakonom i propisima donetim na osnovu tog zakona. Takođe je propisano da se sredstva potrebna za rad Agencije utvrđuju godišnjim programom rada i finansijskim planom, kao i da Agencija podnosi osnivaču na saglasnost godišnji program rada i finansijski plan uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove metrologije. U vezi sa prihodima iz stava 2. tačka 1) ovog člana, odnosno prihoda koje Agencija ostvari poslovanjem iz svoje nadležnosti propisano je da ih Agencija ostvaruje naplatom usluga u skladu sa tarifom koju donosi Upravni odbor Agencije, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove metrologije. U pogledu tarife, propisano je da je tarifa Agencije javno dostupna na sajtu Agencije. Ovaj član Nacrta zakona sadrži i odredbu da se u slučaju da Agencija ne ostvari planirane prihode po osnovu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, nedostajuća sredstva obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. Takođe je predviđeno da se akti iz st. 5. i 6. ovog člana donose se uz saglasnost osnivača, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije.

Članom 10. propisani su poslovi koje u oblasti metrologije obavlja Agencija i to: stara se o sistemu zakonskih mernih jedinica u Republici Srbiji; razvija, ostvaruje, proglašava, čuva, održava, usavršava etalone Republike Srbije; imenuje, usklađuje i nadzire rad imenovanih nosilaca nacionalnih etalona; obezbeđuje metrološku sledivost kroz postupke etaloniranja; istraživanje i razvoj u oblasti metrologije; obavlja poslove u svrhu utvrđivanja ispunjenosti metroloških i ostalih zahteva za prethodno upakovane proizvode i za merne boce; vodi registar pakera i odobrenih oznaka proizvođača mernih boca; odobrava upotrebu znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda, kao i znaka proizvođača mernih boca; učestvuje, odnosno predstavlja Republiku Srbiju u radu međunarodnih i regionalnih metroloških organizacija, obezbeđuje izvršavanje obaveza koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama, i uspostavlja saradnju u oblasti metrologije; obavlja ispitivanja za potrebe nadzora u oblasti metrologije; proverava ispunjenost uslova za obavljanje poslova overavanja merila, izdaje akt o osposobljenosti i sprovodi provere; ocenjivanja usaglašenosti, za postupke za koje je imenovana od strane nadležnog ministarstva; organizuje overavanje i overava merila koja podležu zakonskoj kontroli; odobrenja tipa merila u neharmonizovanoj oblasti; organizuje i obavlja poslove metrološke ekspertize; donosi politiku razvoja Agencije kao nacionalne metrološke institucije i učestvuje u izradi nacionalne strategije razvoja metrologije; vodi registar overenih merila i merila čije je overavanje odbijeno, kao i druge evidencije propisane ovim zakonom; obezbeđuje metrološke informacije, izdaje glasilo i bavi se izdavačkom delatnošću; ostvaruje zakonsko vreme Republike Srbije; organizuje i vrši distribuciju zakonskog vremena Republike Srbije; vodi registar distributera zakonskog vremena; pruža stručnu pomoć i informacije u oblasti metrologije; vrši obuke za obavljanje poslova u oblasti metrologije; organizuje i sprovodi aktivnosti u vezi sticanja i obnavljanja licence za obavljanje poslova overavanja merila u skladu sa ovim zakonom i vodi evidenciju izdatih licenci; organizuje proizvodnju i distribuciju žigova kojima se označava merilo na tržištu, odnosno u upotrebi, u skladu sa zahtevima posebnog propisa; proizvodi i sertifikuje referentne materijale; sprovodi međulaboratorijska poređenja; priprema podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona; obavlja i druge poslove u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Ovim članom je propisano da Agencija poslove iz stava 1. tač. 1) – 3) koji se odnose na staranje o sistemu zakonskih mernih jedinica u Republici Srbiji; razvijanje, ostvarivanje, proglašavanje, čuvanje, održavanje, usavršavanje etalone Republike Srbije, kao i imenovanje, usklađivanje i nadziranje rada imenovanih nosilaca nacionalnih etalona, kao i tačke 19) i 20) ovog člana koji se odnose na ostvarivanje zakonskog vremena Republike Srbij i organizovanje i vršenje distribucije zakonskog vremena Republike Srbije, Agencija obavlja kao poverene poslove.

Članom 11. propisuju se organi Agencije i s tim u vezi precizira se da su organi Agencije direktor i upravni odbor. Ovim članom se propisuje i da se u Agenciji mogu po potrebi obrazovati stručni saveti i komisije kao stručna tela. Takođe je propisano da direktora imenuje osnivač na period od pet godina, kao i da direktor može biti ponovo imenovan, a da upravni odbor ima tri člana koje imenuje osnivač na period od pet godina. Ovim članom je takođe propisano da se na pitanja koja se odnose na organe Agencije koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju javne agencije. Takođe, propisuje se da se način obrazovanja organa iz stava 1. ovog člana, njihov delokrug, sastav, izbor i mandat članova organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad organa uređuju se odlukom o osnivanju.  

Članom 12. propisuju se uslovi koje pravna lica moraju da ispunjavaju da bi bila imenovana za obavljanje poslova overavanja merila, a naročito u pogledu: pravnog statusa; posedovanja odgovarajuće licence osoblja za obavljanje poslova overavanja merila u oblasti za koju je pravno lice podnelo zahtev za imenovanje za obavljanje poslova overavanja merila; prostorija i opreme za rad; nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa merilom koje je predmet overavanja; postupanja po prigovorima na rad i primedbama na donete odluke; poverljivosti, odnosno čuvanja poslovne tajne, kao i osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u vezi sa poslovima overavanja merila. Ovim članom je propisano i da Ministar nadležan za poslove metrologije (u daljem tekstu: Ministar) bliže propisuje uslove za imenovanje iz stava 1. ovog člana.

Članom 13. propisuje se da Agencija proverava ispunjenost uslova iz člana 12. stav 1. tač. 2), 3), 4) i 6), koji se odnose na posedovanja odgovarajuće licence osoblja za obavljanje poslova overavanja merila u oblasti za koju je pravno lice podnelo zahtev za imenovanje za obavljanje poslova overavanja merila; prostorija i opreme za rad; nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa merilom koje je predmet overavanja, kao i poverljivost, odnosno čuvanje poslovne tajne, i pravnom licu izdaje akt o osposobljenosti za obavljanje poslova overavanja merila. Ovim članom je propisano da provere osposobljenosti koje sprovodi Agencija u skladu sa pravilima mogu biti redovne i vanredne, kao i da nakon provere tih osposobljenosti Agencija donosi odluku o održavanju akta o osposobljenosti i o tome obaveštava Ministarstvo. Takođe, propisano je da Agencija donosi pravila kojima bliže uređuje način provere osposobljenosti za obavljanje poslova overavanja merila i izdavanje akata iz st. 1. i 3. ovog člana, odnosno izdavanje akta o osposobljenosti i donošenje odluke o održavanju akta o osposobljenosti, da ta pravila objavljuje u glasilu Agencije i čini ih javno dostupnim na internet stranici Agencije.

Članom 14. propisuje se da Agencija izdaje licencu osoblju za obavljanje poslova overavanja merila u odgovarajućoj oblasti. Ovim članom se precizira da su zaposleni i druga angažovana lica za obavljanje poslova overavanja merila dužni da pribave i održavaju licencu. Takođe je propisano da Agencija vodi evidenciju izdatih licenci i čini je javno dostupnom. U vezi sa fizičkim licem kome je oduzeta licenca, ovim članom je propisano da to lice ne može obavljati poslove overavanja merila, niti obnoviti licencu u roku od jedne godine od dana oduzimanja licence. Takođe, ovim članom je propisano i da Agencija donosi pravila kojima bliže uređuje način pribavljanja, održavanja, oduzimanja licence, kao i način vođenja evidencije izdatih licenci i objavljuje ih u glasilu Agencije i čini ih javno dostupnim na internet stranici Agencije.

Članom 15. propisuje se da Ministarstvo donosi rešenje o imenovanju tela za obavljanje poslova overavanja merila, na zahtev pravnog lica, uz koji se prilaže akt o osposobljenosti iz člana 13. stav 1. ovog zakona. Ovim članom je propisano da se način i postupak imenovanja za obavljanje poslova overavanja merila sprovodi u skladu sa zakonom kojim su uređeni tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti. Takođe je propisano da je rešenje o imenovanju tela za obavljanje poslova overavanja merila koje donosi Ministarstvo, konačno i da se protiv njega može pokrenuti upravni spor. Ovim članom je precizirano da se na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na donošenje rešenja o imenovanju tela za obavljanje poslova overavanja merila, primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak. Takođe je propisano da Ministarstvo kao javnu knjigu vodi registar imenovanih tela za overavanje merila.

Članom 16. propisane su obaveze imenovanog tela za overavanje merila, i to: da obavlja poslove overavanja merila u skladu sa propisima i rešenjem o imenovanju; da odmah obavesti Ministarstvo i Agenciju o svim promenama koje bi mogle uticati na ispunjenost propisanih uslova, kao i o svim promenama podataka o imenovanom telu; da vodi i dostavlja Agenciji evidencije o overenim merilima, kao i o merilima čije je overavanje odbijeno, radi upisa u Registar overenih merila i merila čije je overavanje odbijeno, kao i da prestane sa obavljanjem poslova overavanja merila u periodu suspenzije rešenja o imenovanju. Ovim članom propisano je i da prilikom obavljanja poslova iz stava 1. tačka 1) ovog člana, odnosno prilikom obavljanja overavanja merila u skladu sa propisima i rešenjem o imenovanju, imenovano telo naplaćuje troškove overavanja merila koje snosi podnosilac zahteva za overavanje merila u skladu sa cenovnikom, koji utvrđuje imenovano telo i koji je javno dostupan.

Članom 17. propisuje se da se evidencija iz člana 16. stav 1. tačka 3) ovog zakona vodi u elektronskom obliku i naročito sadrži podatke o: imenu i adresi, odnosno poslovnom imenu i sedištu podnosioca zahteva za overavanje merila; vlasniku merila i njegovoj adresi; nazivu, tipu, serijskom broju, kao i specifičnostima merila; vrsti overavanja; mestu upotrebe merila; datumu izvršenog pregleda i overavanja merila; postavljenim žigovima, odnosno izdatim sertifikatima o overavanju merila, kao i odlukama o odbijanju overavanja merila. Ovim članom propisano je i da je imenovano telo za overavanje merila dužno da evidenciju iz stava 1. ovog člana čuva u periodu važenja žiga, a najmanje tri godine, kao i da je imenovano telo za overavanje merila dužno da Agenciji dostavi evidenciju iz stava 1. ovog člana, 1. i 15. dana tekućeg meseca.

Članom 18. propisano je vođenje registra imenovanih tela za overavanje merila, nadzor nad tim telima, kao i druga pitanja vezana za rad tih tela sprovodi u skladu sa zakonom kojim su uređeni tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Član 19. sadrži odredbe koje se odnose na Metrološki savet i ovim članom je propisano da radi davanja stručnih mišljenja i učestvovanja u realizaciji projektnih zadataka iz oblasti metrologije Agencija osniva Metrološki savet, kao stručno savetodavno telo u oblasti metrologije. Takođe, propisano je i da se delokrug, sastav, način odlučivanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Metrološkog saveta uređuju odlukom Agencije.

Član 20. sadrži odredbe koje se odnose na zakonske merne jedinice i propisuje da su zakonske merne jedinice koje se upotrebljavaju u Republici Srbiji  jedinice Međunarodnog sistema jedinica (Systeme International d′Units, SI), kao i jedinice koje nisu obuhvaćene Međunarodnim sistemom jedinica, a koje se mogu koristiti u skladu sa ovim zakonom. Ovim članom propisano je i da zakonske merne jedinice iz stava 1. ovog člana, njihove nazive, oznake kao i način njihove upotrebe bliže uređuje Vlada.

Član 21. sadrži odredbe koje se odnose na etalone Republike Srbije i propisuje da je etalon Republike Srbije etalon koji je odlukom o proglašenju priznat kao osnova za dodeljivanje vrednosti veličine drugim etalonima iste veličine posredstvom neprekidnog lanca etaloniranja i pomoću koga se najtačnije ostvaruje određena SI jedinica u Republici Srbiji (u daljem tekstu: nacionalni etalon). Ovim članom propisano je da odluku iz stava 1. ovog člana, odnosno odluku o proglašenju nacionalnog etalona donosi direktor Agencije. Takođe, propisano je da Agencija razvija, ostvaruje, proglašava, čuva, održava i usavršava nacionalne etalone i obezbeđuje njihovu sledivost do međunarodnog nivoa, kao i da nacionalni etaloni u Republici Srbiji služe za obezbeđenje sledivosti rezultata merenja pomoću koje se taj rezultat dovodi u vezu sa navedenom referencom, posredstvom neprekidnog lanca etaloniranja, od kojih svako doprinosi utvrđenoj mernoj nesigurnosti.

Ovim članom propisano je i da ministar bliže propisuje uslove i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za priznavanje nacionalnih etalona za pojedine veličine iz stava 1. ovog člana, način provere ispunjavanja tih uslova, sadržaj odluke o proglašenju nacionalnog etalona, kao i uslove i način ukidanja odluke o proglašenju nacionalnog etalona.

Član 22. sadrži odredbe koje se odnose na imenovane nosioce nacionalnih etalona i propisuje da direktor Agencije može odluku iz člana 21. stav 1. ovog zakona doneti i za etalon koji se čuva, održava i čije se metrološke karakteristike unapređuju od strane organa državne uprave, odnosno drugog pravnog lica, kao i da tom odlukom direktor Agencije imenuje za nosioca nacionalnog etalona određene SI jedinice organ državne uprave, odnosno drugo pravno lice, na vremenski period od pet godina. Ovim članom propisani su i uslovi koje organ državne uprave, odnosno drugo pravno lice treba da ispunjava da bi bilo imenovano za nosioca nacionalnog etalona, a ti uslovi se odnose naročito na stručnu osposobljenosti zaposlenih i drugih angažovanih lica; prostorije i opremu za rad; obezbeđenje sledivosti do međunarodnog etalona ili nacionalnih etalona drugih država, kao i na sistem menadžmenta laboratorijama.

Ovim članom propisano je i da ministar bliže propisuje uslove i način za priznavanje nacionalnih etalona za pojedine veličine iz stava 1. ovog člana, uslove i način za imenovanje nosioca nacionalnog etalona, uslove i način korišćenja nacionalnog etalona, sadržaj odluke o proglašenju nacionalnog etalona i imenovanju nosioca nacionalnog etalona, nadzor nad imenovanim nosiocima nacionalnih etalona, kao i uslove i način ukidanja odluke o proglašenju nacionalnog etalona i imenovanju nosioca nacionalnog etalona.

Član 23. sadrži odredbe koje se odnose na sledivost rezultata merenja i propisuje da rezultati merenja moraju biti sledivi do nacionalnih etalona ili ukoliko ih nema do međunarodnih etalona, ili im je upotrebom referentnih materijala obezbeđena metrološka sledivost na odgovarajući način.

Član 24. sadrži odredbe koje ne sadrži važeći zakon i odnose se na zakonsko vreme i distribuciju zakonskog vremena Republike Srbije i ovim članom se propisuje da Agencija organizuje i vrši distribuciju zakonskog vremena kao javnu distribuciju i distribuciju sa ograničenim pristupom. Takođe, precizira se da je distribucija zakonskog vremena sa ograničenim pristupom dostupna privrednim subjektima i drugim pravnim licima za sopstvene potrebe ili za potrebe dalje distribucije, kao i da distribuciju zakonskog vremena sa ograničenim pristupom mogu da sprovode i druga pravna lica koja preuzimaju zakonsko vreme od Agencije i koja imaju odobrenje Agencije za dalju distribuciju zakonskog vremena. Ovim članom je propisano da Agencija donosi Pravila za distribuciju zakonskog vremena i objavljuje ih u glasilu Agencije.

Član 25. sadrži odredbu kojom se propisuje da se zakonska kontrola merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca koristi u funkciji: prometa roba i usluga; zaštite zdravlja i opšte bezbednosti; zaštite životne sredine i prirodnih resursa; kontrole i bezbednosti saobraćaja; zaštite potrošača, kao i naplate putarine, taksi, tarife, poreza, premija, kazni, naknada, odšteta ili sličnih vrsta plaćanja na osnovu rezultata merenja      

Ovim članom propisano je i da ministar bliže propisuje vrste merila iz stava 1. ovog člana koja podležu zakonskoj kontroli, odnosno za koja je propisano sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti i odobrenja tipa merila, overavanje merila, vremenske intervale periodičnog overavanja tih merila, vrste merila čije overavanje obavlja Agencija, kao i vrste merila čije overavanje obavljaju imenovana tela za overavanje merila.

Članom 26. propisani su zahtevi za stavljanje merila na tržište i u upotrebu. S tim u vezi, u ovom članu je propisano da se merilo stavlja na tržište i u upotrebu ako je usaglašeno sa propisanim zahtevima, ako je njegova usaglašenost ocenjena prema propisanom postupku, ako je označeno u skladu sa propisima i ako ga prate propisane isprave o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija.

Takođe, propisano je i da ministar za merila koja podležu zakonskoj kontroli bliže propisuje zahteve koje mora da ispunjava merilo koje se isporučuje na tržištu, odnosno stavlja u upotrebu, postupke ocenjivanja usaglašenosti, isprave o usaglašenosti, dokumentaciju koja prati merilo prilikom isporuke na tržištu, odnosno stavljanja u upotrebu, natpise, oznake i žigove na merilima, kao i druge zahteve u pogledu svojstava merila.

Ovim članom propisano je i da se na obaveze proizvođača, zastupnika, uvoznika i distributera merila, kao i za uslove/zahteve za imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti, primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti. Takođe, propisano je i da se propis iz stava 2. ovog člana može pozvati na srpski standard u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, kao i na normativni dokument.

Ovim članom propisano je i da ministar sastavlja spisak srpskih standarda, odnosno normativnih dokumenata iz stava 2. ovog člana koji se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Član 27. sadrži odredbe koje se odnose na imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti merila i propisuje da ako je propisom iz člana 26. stav 2. ovog zakona utvrđeno da ocenjivanje usaglašenosti sprovodi imenovano telo, tim aktom se utvrđuju i uslovi, odnosno zahtevi koje to telo mora da ispuni. Takođe, ovim članom je propisano i da se na način utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanja, način imenovanja i rada imenovanog tela, vođenje registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, prijavljivanje imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila odgovarajućoj međunarodnoj organizaciji, kao i na uslove i način suspenzije i oduzimanja imenovanja, nadzor nad radom imenovanih tela, kao i druge poslove u vezi sa imenovanjem, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Član 28. sadrži odredbe koje se odnose na Odobrenje tipa merila i propisuje da Sertifikat o odobrenju tipa merila izdaje Agencija na zahtev proizvođača, ovlašćenog zastupnika, uvoznika ili distributera merila. Takođe, propisano je i da se za merilo na kome je izvršena prepravka mora sprovesti delimično ili ponovno ispitivanje tipa merila, odnosno ocenjivanje usaglašenosti merila, a zahtev Agenciji podnosi lice koje je izvršilo prepravku. Ovim članom Nacrta zakona propisano je da se, ako se u postupku odobrenja tipa sprovodenom u skladu sa Pravilima koja se odnose na odobrenje tipa utvrdi da određeni tip merila ispunjava propisane zahteve, izdaje sertifikat o odobrenju tipa merila i precizirano je da rok važenja tog sertifikata iznosi najviše do 10 godina. Takođe, ako se u postupku odobrenja tipa sprovedenom u skladu sa Pravilima koja se odnose na odobrenje tipa utvrdi da određeni tip merila ne ispunjava propisane zahteve, Agencija odbija da izda sertifikat o odobrenju tipa i obaveštava o tome podnosioca zahteva, navodeći razloge za odbijanje. Takođe, propisano je i da Agencija može povući izdatu ispravu o odobrenju tipa merila u slučajevima predviđenim Pravilima koja se odnose na odobrenje tipa merila, kao i da u slučaju povlačenja isprave o odobrenju tipa merila, sva merila tog tipa se povlače odnosno opozivaju, takva merila se brišu iz registra overenih merila i ne mogu se stavljati na tržište i u upotrebu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti. Ovim članom propisano je i da je postupanje po primedbama na izdate sertifikate o odobrenju tipa merila, na odluke o neizdavanju sertifikata o odobrenju tipa merila, kao i na odluku o povlačenju isprava o odobrenju tipa predviđeno pravilima o odobrenju tipa merila. Ovim članom propisano je i da Agencija donosi Pravila o sprovođenju odobrenja tipa merila i objavljuje ih u glasilu Agencije, kao i da se obaveštenja o izdatim i povučenim ispravama o odobrenju tipa merila, objavljuju u glasilu Agencije i javno su dostupna na internet strani Agencije.

Član 29. sadrži odredbe koje se odnose na overavanje merila i propisuje da overavanje merila vrše Agencija i imenovana tela za overavanje merila, nakon sprovedenog postupka pregleda merila čime se potvrđuje da je merilo u skladu sa propisanim metrološkim zahtevima. Ovim članom propisano je i da ukoliko Agencija, odnosno imenovano telo za obavljanje poslova overavanja merila u postupku pregleda, utvrdi da određeno merilo nije u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ne ispunjava propisane metrološke zahteve, neće overiti merilo i o tome će sačiniti zapisnik. Ovim članom propisano je i da overavanje merila može biti prvo, periodično ili vanredno. Takođe je propisana obaveza Agencija, odnosno imenovanog tela za obavljanje poslova overavanja merila, da za overeno merilo, na zahtev zainteresovanog lica, izda uverenje o overavanju merila.

Ovim članom je takođe propisano da ministar bliže propisuje način i uslove overavanje merila, dokumentaciju u postupku overavanja, vođenje zapisnika, postupanje po primedbama podnosioca zahteva, način, uslove i rokove čuvanja potrebne dokumentacije, kao i sadržaj uverenja o overavanju merila.

Član 30. sadrži odredbe koje se odnose na prvo overavanje merila i propisuje da prvom overavanju podležu nova merila u neharmonizovanoj oblasti, za koja je prethodno odobren tip, kao i da izuzetno od stava 1. ovog člana, prvom overavanju podležu nova merila, za koja nije prethodno odobren tip, ukoliko je to propisano posebnim propisima koji se donose na osnovu ovog zakona. Ovim članom propisano je i da merilo iz st. 1. i 2. ovog člana na prvo overavanje, kada je to propisano, podnosi proizvođač, zastupnik, uvoznik, odnosno distributer merila, ili drugo lice u skladu sa posebnim propisom.

Član 31. sadrži odredbe koje se odnose na merila u upotrebi i propisuje da se merila upotrebljavaju u skladu sa njihovom namenom, kao i da moraju da ispunjavaju propisane zahteve, što se potvrđuje periodičnim overavanjem kada je to propisano.

Ovim članom propisano je i da ministar za pojedina merila propisuje zahteve za merila tokom veka upotrebe, overavanje merila tokom veka upotrebe, metode merenja, karakteristike opreme za utvrđivanje ispunjenosti zahteva, dokumentaciju koja prati merilo tokom veka upotrebe, natpise, oznake i žigove na merilima, sadržinu obrasca za rezultate ispitivanja, odnosno merenja, metode merenja, kao i druge zahteve u pogledu svojstava merila.

Član 32. sadrži odredbe koje se odnose na obaveze vlasnika merila i s tim u vezi propisuje da su vlasnici merila dužni da postavljaju i koriste merila na način kojim se obezbeđuje propisana tačnost merenja i u tom smislu odgovorni su za tehničku ispravnost merila i tačnost mernih rezultata; održavaju merila u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja, kao i da podnose merila na periodično overavanje Agenciji ili imenovanom telu za overavanje merila, po svom izboru, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona. Ovaj član Nacrta zakona sadrži odredbu koja je novina u odnosu na važeći zakon jer za vlasnike komunalnih merila, osim obaveza iz stava 1. ovog člana, uvodi obavezu da vode evidenciju o komunalnim merilima koja sadrži naročito podatke o početku upotrebe merila, kao i o održavanju i overavanju merila u upotrebi, u skladu sa propisima. Takođe je novina u odnosu na važeći zakon, odredba koja omogućava vlasnicima merila, osim vlasnika komunalnih merila, da mogu ugovorom preneti obaveze iz stava 1. tačka 3) ovog člana, koja se odnosi na obavezu podnošenja merila na periodično overavanje, korisniku. Ovim članom propisano je i da su lica iz stava 1. ovog člana, odnosno vlasnici merila, dužni da merilo koje više ne upotrebljavaju na vidnom mestu označe oznakom: "merilo nije u upotrebi".

            Član 33. sadrži odredbu koja se odnosi na periodično overavanje merila koja propisuje da             periodičnom overavanju podležu merila koja su u upotrebi, u skladu sa propisom kojim su propisane vrste merila koja podležu zakonskoj kontroli.

Član 34. sadrži odredbe koje se odnose na vanredno overavanje merila i ovim članom je propisano da vanrednom overavanju podležu merila na kojima je zbog kvara, odnosno drugih tehničkih nedostataka, pre isteka roka periodičnog overavanja, izvršena popravka, kao i merila za koja periodično overavanje nije izvršeno u propisanom roku. Takođe, propisano je da lice koje je izvršilo popravku iz stava 1. ovog člana dužno je da podnese merilo na vanredno overavanje, kao i da je vlasnik merila za koja periodično overavanje nije izvršeno u propisanom roku dužan da podnese to merilo na vanredno overavanje.

Član 35. sadrži odredbe koje se odnose na označavanje pri overavanju merila i propisuje da se pri overavanju merila u Republici Srbiji merila označavaju žigovima. Ovim članom propisano je i da Agencija donosi pravila kojima utvrđuje način čuvanja, evidentiranja i razduživanja žigova koja koriste imenovana tela za overavanje merila i objavljuje ih u glasilu Agencije. Takođe, propisano je i da ministar propisuje vrstu, oblik i način stavljanja žigova, koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, kao i rok njihovog važenja.

Član 36. sadrži odredbe koje se odnose na prestanak važenja žiga, odnosno sertifikata o overavanju merila. S tim u vezi, ovim članom su propisani slučajevi u kojima žig na merilu, odnosno sertifikat o overavanju merila prestaje da važi, a to su: ako je istekao rok na koji je merilo overeno; ako je na merilu izvršena prepravka, odnosno popravka koja može uticati na njegove metrološke karakteristike; ako je merilo neispravno ili oštećeno na takav način da je moglo izgubiti neko svojstvo bitno za overavanje; ako je žig uništen, uklonjen, promenjen ili na bilo koji drugi način oštećen, kao i ako je merilo promenom mesta ugradnje izgubilo svoje metrološke karakteristike. Takođe, propisano je i da se ne sme upotrebljavati merilo čiji je žig, odnosno sertifikat o overavanju merila prestao da važi.

Član 37. sadrži odredbe koje se odnose na vanredni pregled merila u upotrebi i propisuje da u slučaju sumnje u ispravnost merila, zainteresovano lice može tražiti od Agencije vanredni pregled merila u upotrebi i izdavanje izveštaja o pregledu. U pogledu troškova, propisano je da troškove vanrednog pregleda merila snosi podnosilac zahteva, ako overeno merilo sa važećim žigom zadovoljava propisane metrološke zahteve, kao i da te troškove snosi vlasnik merila, ako merilo ne zadovoljava propisane metrološke zahteve. Ovim članom je propisano i da Agencija propisuje pravila o načinu vanrednog pregleda merila, sadržaj i rok čuvanja izveštaja o pregledu i objavljuje ih u glasilu Agencije.

Članom 38. propisuje se da Agencija vodi registar overenih merila i merila čije je overavanje odbijeno, kao i da se način upisa u registar overenih merila, odnosno merila čije je overavanje odbijeno, sprovodi u skladu sa podacima iz člana 17. stav 2. Ovim članom je propisano i da Agencija na zahtev nadležnog ministarstva dostavlja informacije o overenim merilima i merilima čije je overavanje odbijeno. Takođe, propisano je i da imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti na zahtev Agencije dostavlja evidenciju merila u čijem ocenjivanju usaglašenosti je učestvovalo.

Član 39. sadrži odredbe koje se odnose na metrološku ekspertizu i propisuje da metrološku ekspertizu sprovodi Agencija, nakon čega izdaje izveštaj o izvršenom pregledu. Takođe, propisano je i da metrološku ekspertizu Agencija može sprovesti uključivanjem drugih eksperata i podugovaranjem mernih mogućnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i drugih pravnih lica. U vezi sa troškovima metrološke ekspertize, predviđeno je da te troškove snosi podnosilac zahteva. Ovim članom je propisano i da Agencija bliže donosi pravila o sadržaju i postupku sprovođenja metrološke ekspertize i objavljuje ih u glasilu Agencije.

Članom 40. propisano je da se prethodno upakovani proizvodi mogu staviti na tržište ili skladištiti sa namerom stavljanja na tržište samo ako ispunjavaju propisane metrološke zahteve. Ovim članom propisano je i da se prethodno upakovanim proizvodima u smislu ovog zakona ne smatraju besplatni uzorci koji se kao prethodno upakovani proizvodi koriste u marketingu i pružanju usluga. Takođe, propisano je i da je paker, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda odgovoran za ispunjavanje metroloških i drugih zahteva propisanih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, kao i da je paker, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda dužan da obezbedi sprovođenje propisanog postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih metroloških zahteva, kao i dokumentaciju kojom se potvrđuje da prethodno upakovani proizvodi ispunjavaju propisane zahteve i njenu dostupnost nadležnim organima.

Ovim članom propisano je i da Agencija sprovodi postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda radi provere ispunjenosti metroloških zahteva, izdaje sertifikat o ispunjenosti metroloških zahteva i sprovodi postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda na zahtev nadležnih organa. Takođe, propisano je i da ministar bliže propisuje način i postupak ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda radi provere ispunjenosti metroloških zahteva, zahteve za opremu koja se koristi prilikom merenja stvarne količine prethodno upakovanih proizvoda, metrološke zahteve koje moraju da ispune količine prethodno upakovanih proizvoda, način označavanja količina i dozvoljena odstupanja stvarnih količina od označenih nazivnih količina.

 Član 41. sadrži odredbe koje se odnose na znak usaglašenopsti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima. S tim u vezi, ovim članom je propisano da paker, odnosno uvoznik može da stavi znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima samo nakon sprovedenog propisanog postupka utvrđivanja ispunjenosti tih zahteva. Takođe, propisano je i da paker, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda koji su označeni znakom usaglašenosti mora dostaviti Agenciji pisano obaveštenje o takvim proizvodima. Ovim članom je propisano da Agencija na osnovu obaveštenja iz stava 2. ovog člana odobrava upotrebu znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima, vodi evidenciju o tome i vrši registraciju pakera. Takođe, propisano je i da obavezu iz stava 2. ovog člana imaju i pakeri koji imaju nameru da znakom usaglašenosti označe prethodno upakovani proizvod, odnosno svi oni koji koriste znak usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima.  

Ovim članom Nacrta zakona je propisano da je paker, odnosno uvoznik prethodno upakovanog proizvoda koji je označen znakom usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima u obavezi da obezbedi ispunjenost posebnih zahteva propisanih za količinu, označavanje, dokumentovanje usaglašenosti količine prethodno upakovanih proizvoda sa metrološkim zahtevima, kao i zahteva za opremu koja se koristi u proizvodnji i internoj kontroli količine prethodno upakovanih proizvoda. Takođe, propisano je i da ministar propisuje veličinu i oblik znaka usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda, način postavljanja tog znaka, propisani postupak utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva, kao i način i uslove dokumentovanja usaglašenosti količine prethodno upakovanog proizvoda sa metrološkim zahtevima.

Članom 42. propisuje se da vanredno ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda radi provere usaglašenosti sa propisanim metrološkim zahtevima i odredbama ovog zakona sprovodi Agencija na zahtev nadležnog organa, fizičkog ili pravnog lica.

Član 43. sadrži odredbe koje se odnose na merne boce i kojima se propisuje da proizvođači i uvoznici mernih boca, koje se koriste kao merne posude za prethodno upakovane proizvode, mogu da stave na tržište merne boce označene znakom "z" samo kada: imaju sertifikat Agencije o ipunjenosti metroloških zahteva; vrše proveru ispunjenosti propisanih metroloških zahteva u pogledu dopuštenih odstupanja, kao i kada postavljaju propisane natpise i oznake. Ovim članom propisano je i da oznaku proizvođača kojom se na jasan i nedvosmislen način proizvođač identifikuje, odobrava Agencija i upisuje u registar odobrenih oznaka proizvođača mernih boca. Takođe, propisano je i da ministar bliže propisuje zahteve za merne boce, dopuštena odstupanja zapremine, način i uslove odobravanja oznake proizvođača, veličinu i oblik znaka usaglašenosti, način provere ispunjenosti propisanih metroloških zahteva, kao i natpise i oznake na bocama kao mernim posudama.

Članom 44. propisuje se važenje inostranih znakova i isprava i s tim u vezi propisano je da u Republici Srbiji važe isprave i znaci usaglašenosti merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca izdati u inostranstvu, ako su izdati u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Republika Srbija. Ovim članom je propisano i da Agencija može izdati domaću ispravu o usaglašenosti merila na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti merila i rezultata merenja, ako su izdati pod uslovima koji obezbeđuju ispunjenost zahteva koji su u Republici Srbiji propisani za ta merila.

Čl. 45 – 54. Nacrta zakona sadrže odredbe koje se odnose na nadzor.

Članom 45. propisuje se da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

Članom 46. propisuje se da se metrološki nadzor nad merilima koja se stavljaju na tržište i u upotrebu, prethodno upakovanim proizvodima i mernim bocama koje se stavljaju na tržište, merilima u upotrebi, kao i nad pravilnom upotrebom zakonskih mernih jedinca, sprovodi u skladu sa propisima kojima se uređuje tržišni nadzor, kao i da organi tržišnog nadzora angažuju Agenciju radi sprovođenja ispitivanja za potrebe nadzora iz stava 1. ovog člana. Ovim članom propisano je i da se nadzor nad upotrebom zakonskog vremena u Republici Srbiji sprovodi u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast elektronskih komunikacija, kao i da organi nadležne inspekcije za elektronske komunikacije, angažuju Agenciju radi sprovođenja ispitivanja upotrebe zakonskog vremena za potrebe nadzora iz stava 3. ovog člana. Ovim članom je propisano i da troškove sprovođenja ispitivanja za potrebe nadzora iz st. 1. i 3. ovog člana snosi nadležni organ tržišnog nadzora, odnosno nadležni organ inspekcije elektronskih komunikacija.

Članom 47. propisuje se šta se proverava prilikom vršenja nadzora u oblasti metrologije.

Članom 48. propisuje se da ako se u vršenju nadzora nad merilima, prethodno upakovanim proizvodima i mernim bocama koji su stavljeni na tržište utvrdi da merila, prethodno upakovani proizvodi i merne boce ne ispunjavaju propisane zahteve nadležni inspektor naložiće otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku i privremeno zabraniti stavljanje na tržište merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, kao i da ako nedostaci ne budu otklonjeni u određenom roku, nadležni inspektor doneće rešenje o povlačenju sa tržišta merila, prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca. Ovim članom propisano je i da se protiv tog rešenja može izjaviti žalba nadležnom organu tržišnog nadzora u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, kao i da ta žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Članom 49. propisuje se da ako se u vršenju nadzora nad merilima u upotrebi utvrdi da merilo u upotrebi ne ispunjava zahteve propisane ovim zakonom ili propisima iz oblasti metrologije nadležni inspektor naložiće otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u određenom roku i privremeno zabraniti upotrebu merila do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, kao i da ako utvrđeni nedostaci ne budu otklonjeni u određenom roku, nadležni inspektor doneće rešenje kojim se zabranjuje upotreba predmetnog merila. Ovim članom propisano je i da se protiv tog rešenja može izjaviti žalba nadležnom organu tržišnog nadzora u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, kao i da ta žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Član 50. sadrži odredbe koje se odnose na formalnu neusaglašenost merila. S tim u vezi, ovim članom je propisano da ukoliko nadležni inspektor utvrdi jednu od formalnih neusaglašenosti merila nalaže isporučiocu, u skladu sa propisanim obavezama, otklanjanje neusaglašenosti u određenom roku. Ovim članom je propisano da formalna neusaglašenost može biti: odsustvo znaka usaglašenosti; stavljanje znaka usaglašenosti suprotno odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona; nesačinjavanje deklaracije o usaglašenosti, odnosno druge isprave o usaglašenosti u skladu sa zahtevima tehničkog propisa; neispravno sačinjavanje deklaracije, odnosno druge isprave o usaglašenosti u skladu sa zahtevima tehničkog propisa; nedostupnost ili nekompletnost tehničke dokumentacije, kao i druga neusaglašenost koja je tehničkim propisom donetim na osnovu ovog zakona propisana kao formalna neusaglašenost. Takođe je propisano i da u slučaju da isporučilac ne otkloni formalnu neusaglašenost u određenom roku, nadležni inspektor preduzima odgovarajuće mere za ograničavanje ili zabranu isporuke proizvoda na tržištu ili za povlačenje ili opoziv proizvoda sa tržišta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržišni nadzor.

Članom 51. propisuje se da nadzor nad radom imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila vrši Ministarstvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, kao i da nadzor nad radom imenovanih tela za overavanje merila u skladu sa ovim zakonom vrši Ministarstvo u saradnji sa Agencijom.

Članom 52. propisuje se da se u vršenju nadzora nad imenovanim telima za overavanje merila proverava se da li imenovano telo ispunjava obaveze propisane ovim zakonom, a naročito da li: obaveštava Ministarstvo i Agenciju o promeni koja bi mogla uticati na ispunjenost propisanih uslova; prilikom overavanja merila vrši pregled merila prema propisanom postupku i načinu pregleda merila; u postupku pregleda merila koje overava upotrebljava etalone i drugu mernu opremu, odnosno referentne materijale za koje je obezbeđena sledivost do nacionalnih etalona na odgovarajući način; ima i čuva dokumentaciju na propisani način i u propisanim rokovima; obavlja poslove overavanja merila u skladu sa aktom o osposobljenosti za obavljanje poslova overavanja merila, kao i da li vodi evidenciju o overenim merilima radi upisa u registar overenih merila u skladu sa utvrđenim pravilima Agencije.

Članom 53. propisuju se suspenzija i oduzimanje imenovanja za obavljanje poslova overavanja merila. S tim u vezi, ovim članom je propisano da će Ministarstvo doneti rešenje o suspenziji ili oduzimanju imenovanja za obavljanje poslova overavanja merila ukoliko imenovano telo prestane da ispunjava propisane uslove, kao i ukoliko obavlja poslove overavanja merila suprotno odredbama ovog zakona i drugih propisa u oblasti metrologije. Propisano je da suspenzija ili oduzimanje imenovanja može biti u celosti ili delimično, kao i da maksimalan period trajanja suspenzije iznosi šest meseci od dana donošenja rešenja o suspenziji. Takođe je propisano da pre donošenja rešenja o suspenziji imenovanja Ministarstvo može da odredi rok za otklanjanje nedostataka koji ne može biti duži od 60 dana, kao i da tokom trajanja suspenzije imenovanja, imenovano telo za obavljanje poslova overavanja merila ne sme obavljati poslove overavanja merila koji su predmet suspenzije.

Ovim članom propisano je da u slučaju da imenovano telo za overavanje merila tokom trajanja suspenzije imenovanja obavlja poslove overavanja merila, ili ne otkloni neusaglašenost do isteka suspenzije, Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju imenovanja za poslove koji su predmet suspenzije. Takođe, propisano je i da u slučaju oduzimanja imenovanja zbog obavljanja poslova overavanja merila suprotno odredbama ovog zakona i drugih propisa u oblasti metrologije, imenovano telo ne može podneti zahtev za imenovanje za iste poslove u periodu od godinu dana od dana pravnosnažnosti rešenja o oduzimanju imenovanja. Ovim članom je takođe propisano da će Ministarstvo bez određivanja roka za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka, i bez prethodne suspenzije, oduzeti imenovanje u celosti ili delimično, ako se utvrdi: da imenovano telo nije razdužilo sve žigove koje je zadužilo od Agencije, odnosno da je izgubilo važeći žig, osim u slučaju više sile, kao i da je imenovano telo ponovilo utvrđenu nepravilnost koja bitno utiče na postupak overavanja merila. Ovim članom propisano je i da će Ministarstvo suspendovati, odnosno oduzeti imenovanje ako se na osnovu obaveštenja iz člana 16. tačka 2) ovog zakona utvrdi da je imenovano telo prestalo da ispunjava propisane uslove. Ovim članom propisano je i da se prilikom nadzora nad radom imenovanih tela može doneti novo rešenje o utvrđivanju smanjenja obima imenovanja, kao i da su rešenja iz st. 1. i 10. ovog člana konačna i da se protiv njih može pokrenuti upravni spor. Dodatno, propisano je i da se na pitanja koja ovim zakonom nisu posebno uređena, a odnose se na donošenje rešenja o suspenziji, oduzimanju imenovanja, kao i smanjenju obima imenovanja primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje opšti upravni postupak, kao i da se imenovano telo briše iz registra imenovanih tela za overavanje merila na osnovu konačnog rešenja o oduzimanju imenovanja.

Članom 54. propisuju se kaznene odredbe.

Članom 55. propisuje se da nadležni inspektor neće podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv isporučioca za koga je utvrđeno da je prvi put isporučio na tržište formalno neusaglašen proizvod, pod uslovom da je neusaglašenost otklonjena u roku koji je odredio nadležni inspektor.

Članom 56. propisuju se rokovi u kojima će se doneti Odluka o osnivanju Agencije za mere i dragocene metale, podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona, kao i pravila Agencije.

Članom 57. propisuje se da će se do donošenja podzakonskih akata i pravila propisanih ovim zakonom primenjivati propisi doneti na osnovu Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Članom 58. propisuje se da će Sertifikati i druge isprave o odobrenju tipa i overavanju merila, kao i oznake, odnosno državni žigovi izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdati. Ovim članom propisuje se i da ovlašćena tela koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju da rade kao imenovana tela za overavanje merila do dana isteka roka rešenja o ovlašćivanju. Takođe, propisano je da rešenja koja se odnose na ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, kao i na priznavanje važenja inostranih uverenja, žigova i znakova usaglašenosti izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka na koji su izdata. Propisano je i da danom stupanja na snagu ovog zakona odobreni cenovnici ovlašćenih tela za overavanje merila prestaju da važe i brišu se iz Registra ovlašćenih tela za overavanje merila.

Članom 59. propisuje se da postupci ocenjivanja usaglašenosti, postupak ispitivanja i odobrenja tipa merila, odnosno overavanja merila započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Članom 60. propisuje se da postupci koji se odnose na ovlašćivanje privrednih subjekata i drugih pravnih lica za obavljanje poslova overavanja merila, započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa odredbama ovog zakona. Takođe, ovim članom se propisuje i da do donošenja pravila o načinu izdavanja akata o osposoljenosti za obavljanje poslova overavanja merila i pravila o načinu izdavanju licenci osoblju za overavanje merila, u postupku imenovanja i postupcima iz stava 1. ovog člana ministarstvo će uzeti u obzir i druge dokaze o ispunjavanju uslova pravnih lica za imenovanje za obavljanje poslova overavanje merila.

Članom 61. propisuje se da će se Uverenja o položenom stručnom ispitu uzeti u obzir prilikom postupka izdavanja licenci u delu koji zadovoljava zahteve za izdavanje licenci.

Članom 62. propisuje se da Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva privrede, prestaje sa radom danom upisa osnivanja Agencije u sudski registar, koji ne može biti duži od 60 dana od dana stupanja na snagu osnivačkog akta, kao i da danom prestanka sa radom Direkcije za mere i dragocene metale, počinje sa radom Agencija. Ovim članom propisano je i da sredstva koja su u godini upisa osnivanja Agencije u sudski registar preostala na razdelu Ministarstva nadležnog za poslove privrede za finansiranje rada Direkcije za mere i dragocene metale, preusmeravaju se za finansiranje rada Agencije. Takođe, propisano je da Agencija, danom početka rada, preuzima od Direkcije za mere i dragocene metale kao organa u sastavu, prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u funkciji obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom, kao i zaposlene koji nisu u skladu sa ovim zakonom preuzeti u druge organe državne uprave. Takođe, propisano je i da danom prestanka sa radom Direkcije za mere i dragocene metale, Ministarstvo nadležno za poslove metrologije preuzima od Direkcije za mere i dragocene metale, prava i obaveze, predmete, arhivu koji su u funkciji obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom, kao i odgovarajući broj zaposlenih za obavljanje poslova imenovanja tela za overavanje merila, kao i vršenja nadzora nad njihovim radom. Takođe, ovim članom je propisano i da danom prestanka sa radom Direkcije za mere i dragocene metale, Ministarstvo nadležno za poslove trgovine preuzima od Direkcije za mere i dragocene metale, prava i obaveze, predmete, arhivu koji su u funkciji obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom, kao i odgovarajući broj zaposlenih za obavljanje poslova nadzora nad merilima, prethodno upakovanim proizvodima i mernim bocama koji se stavljaju na tržište.

Članom 63. propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16).

Članom 64. propisano je stupanje na snagu ovog zakona.  

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona u toku 2018. godine nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije, jer su ista već opredeljena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 113/17), na Razdelu 21, Glava 21.1, Program 1503, Funkcija 130, Programska aktivnost/Projekat 0004, u iznosu od 199.518.000 dinara.

Ukazujemo da je čl. 7. i 8. Nacrta zakona uređeno osnivanje i finansiranje Agencije za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Agencija), koja u skladu sa članom 62. Nacrta zakona počinje sa radom danom upisa osnivanja Agencije u sudski registar, kada prestaje sa radom Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva privrede.

  Nacrtom zakona je predviđeno da se finansijska sredstva neophodna za osnivanje i početak rada Agencije, kao i sredstva za rad Agencije tokom prve tri godine rada nakon osnivanja, obezbeđuju iz imovine i budžeta Republike Srbije (član 8. stav 1).

 Po isteku perioda utvrđenog članom 8. stav 1. Nacrta zakona, sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz: (1) prihoda koje ostvari poslovanjem iz svoje nadležnosti; (2) donacija, razvojnih projekata, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica; (3) drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom (član 8. stav 2).

U slučaju da Agencija ne ostvari planirane prihode po osnovu obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, nedostajuća sredstva obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije (član 8. stav 8).

  Nacrtom zakona je predviđeno da se iz budžeta Republike Srbije obezbeđuju sredstva za rad Agencije za pokriće sledećih troškova i aktivnosti: (1) članarina i drugih obaveza preuzetih iz članstva u međunarodnim organizacijama; (2) svih troškova na razvoju i održavanju nacionalnih etalona; (3) razvojnih projekata koje vodi ili u kojima učestvuje Agencija i drugih projekata zainteresovanih ministarstava, u skladu sa godišnjim programom rada; (4) poverenih poslova u skladu sa ovim i posebnim zakonom i propisima donetim na osnovu tog zakona (član 8. stav 3).

Na ovaj način, iznos finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije za potrebe rada Agencije za mere i dragocene metale, dugoročno posmatrano, će se smanjivati sa razvojem aktivnosti Agencije. 

Izvor: Vebsajt eUprava, 20.08.2018.