Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA: • Smisao izmena je da se društvima za upravljanje alternativnim investicionim fondovima olakša poslovanje, odnosno da im se olakšaju uslovi za izdavanje dozvole za rad •


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 72/2021) na snagu stupa 24. jula 2021. godine. Smisao izmena ovog pravilnika je da se društvima za upravljanje alternativnim investicionim fondovima olakša poslovanje, odnosno da im se olakšaju uslovi za izdavanje dozvole za rad.

Novim članom 5a je taksativno navedena dokumentacija koju je društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom dužno da priloži Komisiji uz zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (AIF). Precizirano je da društvo koje već ima dozvolu Komisije za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom upravom ne treba da dostavlja Komisiji uz drugi zahtev dokumentaciju koju je već priložilo i na osnovu koje mu je izdata dozvola za rad.

Relaksirani su dosadašnji uslovi za kadrovsku osposobljenost - za sve alternativne fondove izuzev hedž, fonda fondova, krovnih i glavnih fondova. Izmenjeni su i odredbe o iskustvu člana uprave - za zatvoreni AIF sa javnom ili privatnom ponudom za ulaganje u nepokretnosti ili AIF preduzetničkog kapitala, a sve zbog prirode ulaganja navedenih fondova, pri čemu zaštita investitora i dalje nije ugrožena. Prilikom ocene ispunjenosti ovih novih, olakšanih uslova, Komisija po slobodnoj proceni u svakom konkretnom slučaju ocenjuje uticaj prisustva ili odsustva svake pojedinačne okolnosti na upravljanje AIF-om kojim društvo namerava da upravlja.

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 21.7.2021.
Naslov: Redakcija