Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOZI IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SUDIJAMA I ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA: • Cilj izmena zakona preduzimanje neophodnih koraka u ispunjavanju preuzetih obaveza iz međunarodnih akata, preporuka grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GREKO) i realizacija aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 - pravosuđe i osnovna prava •


Ministarka pravde, Maja Popović, izjavila je da je cilj predloženih izmena i dopuna Zakona o sudijama i Zakona o Visokom savetu sudstva "preduzimanje neophodnih koraka u ispunjavanju preuzetih obaveza iz međunarodnih akata, preporuka grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GREKO)".

Ona je, obrazlažući predložene izmena zakona u Skupštini Srbije, rekla da je cilj izmena zakona i realizacija aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23 - pravosuđe i osnovna prava.

Popović je dodala da je GREKO, u okviru Četvrtog evolucionog kruga, preporučio da "sistem ocenjivanja rada sudija bude revidiran uvođenjem kvalitativnih kriterijuma i ukidanjem pravila da nezadovoljavajući rezultati i vrednovanja sistemski vode ka razrešenju dotičnih sudija".

Predloženim dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva predviđeno je da Etički odbor Visokog saveta sudstva bude stalno radno telo, koje će utvrđivati da li se poštuju odredbe Etičkog kodeksa sudija i koja su postupanja i radnje u suprotnosti sa dostojanstvom i nezavisnosti sudije i štetna po ugled suda.

Popović je rekla da je izmenama i dopunama Zakona o sudijama "predviđeno brisanje odredbe na osnovu koje se zbog nestručnosti smatra nedovoljno uspešno vršenje sudijske funkcije ako sudija dobije ocenu ne zadovoljava shodno kriterijumima i merilima za vrednovanje rada sudija radi usklađivanja sa mišljenjem broj 17 Konsultativnog veća evropskih sudija".

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama predviđeno je da se poveravanje predmeta u rad sudiji zasniva na složenosti predmeta koja obuhvata objektivne kriterijume, kao što su broj stranaka i ostalih učesnika u postupku i poštovanje rokova za sprovođenje sudskih radnji.

Izvor: Vebsajt N1, 21.7.2021.
Naslov: Redakcija