Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM: Preporuke Zaštitnika građana o inspekcijskom nadzoru nesanitarnih deponija


Ministarstvo zaštite životne sredine nije preduzelo sve zakonom propisane mere kako bi obezbedilo efikasnu primenu odredaba Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon - dalje: Zakon) i ostvarenje njegovih ciljeva. Postojeći kadrovski kapaciteti inspekcije za zaštitu životne sredine su nedovoljni za vršenje adekvatnog inspekcijskog nadzora nad primenom propisa, a broj izrečenih mera prema jedinicama lokalne samouprave i javnim komunalnim preduzećima, koji nisu ispunili svoje zakonske obaveze, nesrazmerno su mali u odnosu na brojnost i težinu postupanja suprotnih Zakonu.

Istovremeno, Ministarstvo zaštite životne sredine, kao nadzorni organ, ne primenjuje ovlašćenje podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica za neispunjenje ostalih zakonskih obaveza iz Zakona.

Na ovaj način, Ministarstvo zaštite životne sredine ne doprinosi u dovoljnoj meri unapređenju stanja u oblasti upravljanja otpadom i konačnom zatvaranju nesanitarnih deponija u Republici Srbiji.

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu organa, Zaštitnik građana upućuje Ministarstvu zaštite životne sredine sledeće:

P R E P O R U K E

I

Potrebno je da Ministarstvo zaštite životne sredine, aktivnije pristupi sprovođenju inspekcijskog nadzora nad primenom odredaba Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon) i Zakona o upravljanju otpadom, u delu koji se tiče nesanitarnih deponija, te svim inspektorima za zaštitu životne sredine uputi obaveštenje o potrebi jačanja nadzora u okviru raspoloživih kapaciteta i izricanja mera nadziranim subjektima u svim slučajevima u kojima otkrije nezakonitosti.

II

Potrebno je da Ministarstvo zaštite životne sredine razmotri mogućnost podnošenja prekršajnih prijava protiv odgovornih lica u jedinicama lokalne samouprave, imaocu javnih ovlašćenja, odnosno ovlašćenom pravnom licu, zbog neispunjavanja svih zakonskih obaveza, odnosno za prekršaje predviđene članom 92. Zakona.

III

Potrebno je da Ministarstvo zaštite životne sredine razmotri preduzimanje svih raspoloživih mera radi dobijanja potrebnih saglasnosti u cilju novog zapošljavanja ili dodatnog radnog angažovanja u Sektoru za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini Ministarstva zaštite životne sredine, kako bi se primenili i obezbedili uslovi za primenu propisa u ovoj oblasti, te sproveo efikasan inspekcijski nadzor.

Ministarstvo zaštite životne sredine obavestiće Zaštitnika građana, u roku od 60 dana od dana prijema upućenih preporuka, o postupanju po njima, uz dostavljanje relevantne dokumentacije i drugih dokaza na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi da je po preporukama Zaštitnika građana postupljeno.

* * *

Imajući u vidu da rešenje problema nesanitarnih deponija leži pre svega u obezbeđivanju dovoljnih finansijskih sredstava u cilju njihovog konačnog zatvaranja, Zaštitnik građana uvažava dosadašnje napore Ministarstva zaštite životne sredine prilikom odobravanja sredstava za pružanje finansijske podrške jedinicama lokalne samouprave u izradi projekata sanacije i rekultivacije, kao i njihove realizacije.

Istovremeno, proizilazi da izgradnja regionalnih deponija predstavlja preduslov za zatvaranje postojećih nesanitarnih deponija, a da troškove projektovanja i izgradnje istih nisu u stanju da obezbede same jedinice lokalne samouprave, kao što je to u slučaju regionalne deponije Banjica čija izgradnja je započela pre više od deset godina i do danas nije dovršena usled nedostatka finansijskih sredstava,, navodi se između ostalog u Preporukama sa Mišljenjem koje je Zaštitnik građana uputio Ministarstvu.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 12.07.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija